Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΘΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΙ

Πηγή: "Κατάνυξις", Ἀναδημοσίευση ἀπὸ "ρθόδοξο Τύπο

Θεωροῦμεν τὴν συμμετοχὴν πρόκλησιν διὰ τὸν πιστὸν λαόν. Διότι ὁ Ἅγιος ἀνήρεσε διὰ βιβλίου του περὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τὸ δόγμα τῆς Α´ Βατικανῆς Συνόδου (1870), συμφώνως πρὸς τὸ ὁποῖον ὁ Πάπας εἶναι ἀλάθητος. Διὰ τοῦ δόγματος αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον διατηρεῖται ἀναλλοίωτον ἕως σήμερον, καταρρίπτεται ἡ ἀξία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, διότι δὲν χρειάζεται νὰ συγκαλῆται Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων ὅλης τῆς Οἰκουμένης, ὅταν ἕνας μόνον ἄνθρωπος δύναται νὰ λύη ἀλαθήτως τὰ προκύπτοντα ἑκάστοτε ζητήματα.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἀναιρεῖ τὸ δόγμα περὶ ἀλαθήτου τοῦ Πάπα. Διότι τοῦτο: «Καταργεῖ τὰς Συνόδους, ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὴν σημασίαν, τὴν σπουδαιότητα καὶ τὸ κῦρος, καὶ κηρύττει αὐτὰς ἀναρμοδίους, διασαλεύων τὴν πρὸς αὐτὰς πεποίθησιν τῶν πιστῶν». Καταδεικνύει ὅτι τὸ δόγμα περὶ ἀλαθήτου κλονίζει ἐκ βάθρων τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν καθιστᾶ «ἄναυδον σῶμα». «Τῷ ὄντι», λέγει, «ἀπὸ καρδίας θλιβόμεθα διὰ τὴν γενομένην ἀδικίαν τῇἘκκλησίᾳ καὶ ἐκ τῶν μυχίων αὐτῆς εὐχόμεθα νὰ φωτίση τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ποντίφηκος τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὅπως ἀποδώσῃ οὗτος τῇ μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ ὅτι παρ᾽ αὐτῆς ἀφήρεσεν, ὡς μὴ ὤφειλεν».

Τὸ δόγμα περὶ ἀλαθήτου, τὸ ὁποῖον καταργεῖ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, διατηρεῖται ὑπὸ τοῦ Βατικανοῦ ἕως σήμερον. Τοῦτο δὲν ἐμποδίζει τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος νὰ συμμετάσχη εἰς τὴν ἡμερίδα τῶν ἐν Ἑλλάδι Παπικῶν διὰ τὴν ἀπήχησιν τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου (1965).

Δὲν θὰ ἀναλύσωμεν τὰς ἀποφάσεις τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου, διότι αὐτὰς τὰς ὑπηρετοῦν οἱ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι ἀπὸ τὸ 1965 καὶ ἐντεῦθεν κατὰ προκλητικὸν τρόπον καὶ ἀπαξιωτικὸν διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἀλλὰ εἶχον ἀπήχησιν εἰς τὸν πιστὸν λαὸν τῆςὈρθοδόξου Ἑλλάδος. Οἱ ἐν Ἑλλάδι Παπικοὶ ἦσαν ὀλιγώτεροι τῶν ἑβδομήκοντα χιλιάδων ἕως τὴν ἡμέραν, κατὰ τὴν ὁποίαν «ἤνοιξαν» τὰ σύνορα οἱ πολιτικοὶ καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν Ἑλλάδα ἑκατοντάδες χιλιάδες παράνομοι μετανάσται ἐκ τῶν Βαλκανίων ἀρχικῶς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ ἄλλας περιοχὰς τοῦ πλανήτου. Ἡ μετανάστευσις ἑπταπλασίασε τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Βατικανοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἐλπίζομεν ὅτι ὁ Σεβ. Δημητριάδος θὰ «ξανασκεφθῆ» τὴν συμμετοχήν του εἰς τὴν ἡμερίδα κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.


Γ.Ζ. 

Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 1997, 8 Νοεμβρίου 2013