Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Το πρόβλημα: Ποιός θα μας βεβαιώσει ότι η ΚΑΡΤΑ έχει ή δεν έχει το δυσώνυμο αριθμό;

Γιατί ἀρνοῦμαι νά παραλάβω τήν νέα ἠλεκτρονική «κάρτα τοῦ πολίτη»

Γέρων Σάββας Λαυριώτης

να ἀπό τά σημαντικά θέματα πού προβληματίζει καί ἀπασχολεῖ σήμερα τούς συνειδητούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς εἶναι ἡ παραλαβή τῆς περιβόητης Κάρτας τοῦ Πολίτη. Κατά καιρούς ἔχουν εἰπωθεῖ πολλά διά τήν ΚτΠ, ἄν ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί θά πρέπει νά τήν δεχθοῦμε ἤ ὄχι, καί οἱ γνῶμες διχάζονται ὅταν τίθεται τό ἐρώτημα: εἶναι ἡ ΚτΠ ἄρνηση Χριστοῦ ἤ ὄχι;
Δυστυχῶς σήμερα διοικοῦσα Ἐκκλησία δέν παίρνει ξεκάθαρη θέση (ὅπως εἴχε πράξει τό ἔτος 1997, πού ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἀλλά καί τό Ἅγιον Ὄρος καί τά ἱερά Μετέωρα ἔλεγαν «ΟΧΙ» στή παραλαβή ταυτότητος μέ τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666), ἄν θά πρέπει οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί  νά δεχθοῦν τήν ΚτΠ καί φυσικά νά αἰτιολογήσουν τόν λόγο γιατί.
Πολλοί λένε πώς δέν πρέπει νά τήν δεχθοῦμε, ἀλλά γιά λόγους ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου, γιά τήν τυχόν παραβίαση τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων, γιά καταστρατήγηση τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς, ἀκόμα καί γιά παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς μας συνειδήσεως δευτερευόντως.
Κανείς ὅμως δέν λέει ξεκάθαρα τό ἄν ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη: εἶναι ἤ δέν εἶναι ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ.
Ἀκούσαμε ἀπό ἔγκριτους θεολόγους, νά μᾶς λένε πώς «μόνο ἄν μοῦ ποῦν νά ἀρνηθῶ τόν Χριστό, τότε δέν θά τήν πάρω. Τώρα κανείς δέν σέ ὑποχρεώνει νά ἀρνηθεῖς τόν Χριστό, εἶναι ἁπλά ἕνα δημόσιο ἔγγραφο. Τά τοῦ Καισαρός τῷ Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ».
Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη εἶναι ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα τήν ὁποία ὁ Ἑλληνικός λαός ἀρνήθηκε παλαιότερα νά λάβη γιά λόγους ὁμολογίας πίστεως καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως. Στήν ἐν λόγῳ  κάρτα θά ἐνσωματωθοῦν τά: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἀριθμός διαβατηρίου, δίπλωμα ὁδήγησης, ὁ ἐργασιακός ἠλεκτρονικός φάκελος καί ὅ,τι ἄλλο ἀφορᾶ τόν πολίτη.
Τό ἐνσωματωμένο μικροτσίπ πού θά ὑπάρχῃ στήν κάρτα αὐτή, μέ τίς δυνατότητες τῆς σύχρονης τεχνολογίας θά ἐπιτρέπη τόν ἔλεγχο καί τήν παρακολούθηση τῶν πολιτῶν-κατόχων καί φυσικά μέσῳ αὐτοῦ τά δεδομένα θά διαβιβάζονται στό ὑπερκομπιοῦτερ τῶν Βρυξελλῶν, στό ὁποῖο συγκεντρώνονται συνεχῶς τά δεδομένα ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη. Σημειωτέον, ὅτι ὁ ὑπερυπολογιστής τῶν Βρυξελλῶν αὐτο-ὀνομάζεται BEAST (πού σημαίνει: ΘΗΡΙΟ), ἀπό τά ἀρχικά του: Brussels Economic Acount Surveillance Terminal (πού σημαίνουν: τερματικό λογισμικῆς και οἰκονομικῆς παρακολούθησης τῶν Βρυξελλῶν).
Τό μικροτσίπ μέ τόν ἀριθμό 666 ὁ ὁποῖος θά ὑπάρχει στήν κάρτα αὐτή, ὅπως βεβαιώνουν ὅχι μόνον οἱ εἰδικοί, ἀλλά ὅπως ἔχουν παραδεχθεῖ καί πολλοί πολιτικοί (καί ἐδῶ θά πρέπει νά σταματήσουν κάποιοι ρασοφόροι νά ἀμφισβητοῦν τήν ὕπαρξη τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ, ἤ ὅτι μπορεῖ νά τόν βάλουν ἀργότερα, διότι αὐτό εἶναι καθαρή παραπληροφόρηση στήν καλύτερη περίπτωση), θά φανερώνει τήν πλήρη ὑποτέλεια ὅσων λάβουν τήν κάρτα αὐτή στήν Παγκόσμια Κυβέρνηση τοῦ ψευδομεσσία Ἀντιχρίστου.
Τό ἑπόμενο στάδιο καί τελευταῖο θά εἶναι ἡ ἐμφύτευση τοῦ μικροτσίπ στό χέρι ἤ στό μέτωπο, ὅπως προφητεύει ἀλάνθαστα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στήν Ἀποκάλυψη. Μάλιστα, αὐτό ἤδη ἄρχισε νά ἐφαρμόζεται σέ ξένα κράτη τά τελευταῖα χρόνια.
Βέβαια, διαφορά εἶναι πολύ μικρή στό  νά κρατᾶς τό μικροτσίπ στό χέρι, ἤ στό νά ἐμφυτευθεῖ σέ αὐτό ἤ στό μέτωπο, διότι καί στίς δύο περιπτώσεις ἀποτελεῖ τήν προσωπική μας ταυτότητα! Πιθανόν, ἡ μικρή διαφορά νά συνίσταται ὅτι μέ τήν κάρτα ὑπάρχει ἡ δυνατότητα κάποιος νά μετανοήση, ὅμως, στήν περίπτωση παραλαβῆς της, πρέπει νά λάβουμε σοβαρά ὑπόψιν μας ὅτι ὁ Κύριος μπορεῖ νά τραβήξει τήν Χάρη Του.
Γιατί ὅμως ὀφείλω ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανός νά ἀρνηθῶ τήν παραλαβή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς;
Ὁ πανάγαθος Θεός ἀπό ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο ἀπεκάλυψε τά ὅσα πρόκειται νά συμβοῦν στίς ἔσχατες ἡμέρες γιά τό θέμα αὐτό, γιά νά μᾶς προφυλάξει, ὥστε νά μήν πλανηθοῦμε καί ὑποκύψουμε στό ἀπαίσιο χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Εἶναι μάλιστα τόσο σαφής, τόσο κρυστάλλινη καί διαυγής ἡ προφητεία τῆς Ἀποκαλύψεως γιά τό ἐκβιαστικό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου τό ὁποῖο θά δεχθῇ ἡ ἀπιστοῦσα ἀνθρωπότης, ὥστε δέν χωράει ἡ παραμικρή ἀμφιβολία γιά ὅσα μᾶς παραγγέλει.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος μᾶς παραγγέλει στό ΙΓ΄ κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θά ἀναγκάση πάντας, δηλαδή ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἐκτός ὅσων τά ὀνόματα εἶναι γεγραμμένα στό Βιβλίο τῆς Ζωῆς (ΙΓ΄, 8) νά λάβουν χάραγμα στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο, ὥστε νά μήν μπορεῖ κανείς νά ἀγοράζῃ ἤ νά πουλᾷ, παρά μόνον ὅσοι ἔχουν λάβει τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος του, δηλαδή τό 666.
Ἡ φοβερή αὐτή προφητεία μᾶς προειδοποιεῖ καί μᾶς ἐπεξηγεῖ ὅτι χάραγμα, ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου καί ἀριθμός 666 εἶναι ἰσοδύναμα (Ἀποκ. ΙΓ΄, 17), δηλαδή ἐξ ἴσου κολάζουν τόν ἄνθρωπο καί ἑπομένως εἶναι ἀπηγορευμένα γιά τόν Χριστιανό.
Πολλοί Χριστιανοί ἔχοντας στρέψει ὅλη τους τήν προσοχή στό τελικό χάραγμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο, δέν ἀντελήφθησαν καί δέν πῆραν ἴσως στά σοβαρά τήν ἀλήθεια αὐτή τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι ὁ ἀριθμός 666 ἀποτελεῖ χάραγμα ἰσοδύναμο τοῦ χαράγματος τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου στό χέρι ἤ στό μέτωπο, καί ὅτι εἶναι ἄρνηση τοῦ Βαπτίσματος, κατά τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη. Ἐπίσης, δέν λάβαμε ὅλοι στά σοβαρά ὅτι ὁ ἀγώνας μας πρέπει νά στραφεῖ αὐτή τήν στιγμή ἐναντίον τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου 666 καί νά ἐξέλθουμε μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ νικητές, διότι μόνον ὅσοι ἐξέλθουν νικητές ἀπό τόν ἀγώνα θά στεφανωθοῦν ἀπό τόν Θεό (Ἀποκ. ΙΕ’, 1-3).
Ὁ Ἀντίχριστος βέβαια, δέν ἦλθε αὐτοπροσώπως ἀκόμη, ἀλλά τό μυστήριον τῆς ἀνομίας ἤδη ἐνεργεῖται διά τοῦ  ἀπαίσιου ἀριθμοῦ 666 καί τῶν ὀργάνων του (ἰλλουμινάτι, μασωνία, τά ἀνώτατα κλιμάκια τῶν κυβερνήσεων τῶν κρατῶν παγκοσμίως, μέχρι καί ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν), τά ὁποῖα θά προχωρήσουν ἐκ μέρους του στό σφράγισμα πρῶτα διά τῆς κάρτας καί τελικῶς στά σώματα τῶν ἀνθρώπων.
Τό ὅτι οἱ σκοτεινές δυνάμεις πού βρίσκονται στήν ὑπηρεσία τοῦ Θηρίου καί προλειαίνουν τόν δρόμο γιά τόν ἐρχομό του, προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν τόν ἀριθμό 666 παντοῦ, ὥστε διά τοῦ ἐθισμοῦ νά τόν δεχθοῦν οἱ ἄνθρωποι, εἶναι πέραν κάθε ἀμφισβητήσεως. Στήν ἀρχή ἐχάραξαν τά προϊόντα, ἔπειτα τά ζῶα, καί σήμερα προχωροῦν θρασύτατα καί ἐκβιαστικά νά χαράξουν τόν ἄνθρωπο, εἰς ἔνδειξιν ὅτι αὐτός ἀνήκει ὀλοκληρωτικά ψυχῇ τε καί σώματι στόν Ἀντίχριστο.
Καί ἐνῶ στά συστήματα πληροφορικῆς θά μποροῦσαν νά χρησιμοποιήσουν ἕναν ὁποιονδήποτε ἀριθμό γιά νά λειτουργήσουν καί νά διασυνδέονται διακυβερνητικά καί παγκόσμια, ἐν τούτοις οἱ ἄνθρωποι τῆς Νέας Ἐποχῆς ἐπέλεξαν τόν ἀπηγορευμένο ἀριθμό γιά τούς Χριστιανούς, τό 666. Μάλιστα, ὅσοι ἀντιδροῦμε στό 666, μᾶς ἀποκαλοῦν εἰρωνευόμενοι: «παράξενους ἀνθρώπους», «γραφικούς», «κολλημένους», «Ταλιμπάν» κ.λπ. Ὑπάρχει ὅμως, δυστυχῶς, καί μία μερίδα Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι λόγῳ τοῦ ὅτι συμπορεύονται μέ τόν Οἰκουμενισμό καί τή Νέα Ἐποχή πού ἐξυπηρετοῦν τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου, καί θεωροῦνται «ἀνοικτά μυαλά», μᾶς ἀποκαλοῦν ἀπό τήν πλευρά τους ἐπίσης: «παλιοημερολογίτες», «φανατικούς», «στενόμυαλους», ἀκόμα καί «πλανεμένους». Ὑπάρχει καί μία τρίτη μερίδα Χριστιανῶν, πού δέν θέλουν νά χάσουν τό βόλεμά τους καί νά θυσιάσουν κάτι, ὁπότε ἀντιμετωπίζουν μέ χλιαρότητα τό θέμα.
Ἔχουμε ὅμως, καί ἐμεῖς δικαίωμα νά ἐρωτήσουμε τούς συνοδοιπόρους αὐτούς τοῦ Ἀντιχρίστου: Ποιοί εἶναι οἱ «παράξενοι καί κολλημένοι», ἐμεῖς πού ἀρνούμαστε ἕνα συγκεκριμένο ἀριθμό, ἀπηγορευμένο ἀπό τήν Ἀποκάλυψη, δηλαδή τό 666, ἤ οἱ Νεοεποχίτες οἱ ὁποῖοι ἀπορρίπτουν τούς ὑπόλοιπους 999 τριψήφιους συνδυασμούς ἀριθμῶν καί μᾶς ἐπιβάλλουν ἐτσιθελικά τόν 666, παραβιάζοντας τήν θρησκευτική μας συνείδηση;
Ἐμεῖς, ὡς ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, προσπαθοῦμε μέ τή συλλογή ὑπογραφῶν καί μέ κάθε νόμιμη διαμαρτυρία νά ὑπενθυμίσουμε στήν πολιτεία νά σεβασθῇ τά συνταγματικῶς κατοχυρωμένα δικαιώματα τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς καί ἐλευθερίας, καί κυρίως τῆς θρησκευτικῆς μας συνείδησης. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀρνούμαστε νά παραλάβουμε τήν ἠλεκτρονική κάρτα πολίτη, ὄχι μόνον γιά τούς παραπάνω λόγους, ἀλλά κυρίως διότι ἡ ἠλεκτρονική αὐτή ταυτότητα περιέχει τόν δυνώνυμο ἀριθμό τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου. Γιά λόγους Πίστεως. Διότι ἡ ἀποδοχή τοῦ 666 πού σύμφωνα μέ τήν ἀποκάλυψη εἶναι ἀριθμός – σύμβολο τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου καί χάραγμα ἰσοδύναμο τοῦ χαράγματος τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἀποτελεῖ ἐνυπόγραφη προδοσία τοῦ Χριστοῦ.
Διότι τό 666 εἶναι καθιερωμένο σύμβολο-ἔμβλημα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν ἀντιχρίστων ὀργάνων καί ὀργανώσεων, τῶν σατανιστῶν, εἶναι φορέας ἐν δυνάμει ὅλης τῆς ἀντίχριστης φιλοσοφίας καί ἐκφράζει τήν ἀποστασία ἀπό τόν Χριστό. Πῶς λοιπόν, θά ἔχω τόν Χριστό στόν ὦμο καί τόν διάβολο στήν τσέπη μου;
Ἡ Ἀποκάλυψις προειδοποιεῖ μέ τιμωρία αἰωνίου βασανισμοῦ ὅσων τολμήσουν νά λάβουν τό χάραγμα, τό ὄνομα ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Διά τοῦτο οἱ τρισόλβιοι Ἅγιοι Πατέρες μᾶς προειδοποιοῦν καί μᾶς ἐπεξηγοῦν ὅτι οἱ ἄνθρωποι θα βαστάζουν, θά κρατοῦν δηλαδή τήν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου 666, προτοῦ αὐτός ἐμφανισθεῖ (Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων,  Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος).
Κατά τόν Ἅγιο Ἱππόλυτοχρησιμοποίηση τοῦ ἀριθμοῦ 666 ἰσοδυναμεῖ μέ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Βαπτίσματος (PG 10, 923-33).
Οἱ  Ἅγιοι  Ἀνδρέας καί Ἀρέθας Καισαρείας, μιλώντας περί τῶν ἐσχάτων χρόνων μᾶς προφητεύουν ἀνατριχιαστικά τίς σημερινές σατανικές ἠλεκτρονικές κάρτες μέ τό 666, ἰδιαίτερα τήν ὑποχρεωτική γιά ὅλους κάρτα τοῦ πολίτη, ἡ ὁποία θά φέρη καί τήν φωτογραφία τοῦ κατόχου.
Εἰδικότερα, τό χάραγμα 666 οἱ προαναφερθέντες Ἅγιοι Πατέρες, τό ὀνομάζουν «ψῆφον» (PG 106, 340). Δηλαδή, μᾶς προειδοποιοῦν ὅτι ὁ σατανᾶς θά δώση στούς ἀνθρώπους τῶν ἐσχάτων χρόνων «ψῆφον ἐντριβῆ». Ψῆφος σημαίνει μικρό πλακίδιο (σάν τραπουλόχαρτο), μέ τό ὁποῖο ἐψήφιζαν τήν ἐποχή ἐκείνη οἱ ἄνθρωποι, ἀναγράφοντας ἐπάνω σέ αὐτό τό ὄνομα τῆς ἀρεσκείας των. Ἡ λέξις ἐντριβῆς-τοῦ ἐντριβοῦς σημαίνει πλακίδιο σάν τραπουλόχαρτο καθημερινῆς χρήσεως, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι οἱ σημερινές σατανικές ἠλεκτρονικές κάρτες  μέ τό 666 καί ὅπως θά εἶναι σέ λίγο ἡ ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη.
Ὁ νεοκαταταγής  Ἅγιος Παΐσιος, ἔσπευσε νά γράψει χειρόγραφα γιά τήν καινούργια ἠλεκτρονική ταυτότητα τό 1987, ἔτσι ὥστε νά μήν μπορεῖ κάποιος νά παραποιήση τά γραφόμενά του, τά ὁποῖα συμφωνοῦν ἀπόλυτα μέ τούς παραπάνω Ἀγίους, καί ἀποτρέπει τήν παραλαβή τῆς κάρτας ὡς πτώση ἀπό τήν πίστη μας.
Στό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο στό Γ’ κεφάλαιο,  ὁ Κύριος μᾶς ἀναφέρει ὅτι «τά ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ’  ὄνομα, καί ἐξάγει αὐτά. Καί τά πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τήν φωνήν αὐτοῦ. Ἀλλοτρίῳ δέ οὐ μή ἀκολουθήσουσιν, ἀλλά φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τήν φωνήν». Τό μεγαλύτερο ἀγαθό πού χάρισε στόν ἄνθρωπο ὁ Θεός εἶναι τό αὐτεξούσιο. Αὐτό τό αὐτεξούσιο τώρα, θέλει ὁ ἀντίχριστος νά τοῦ τό παραδώσουμε ἐτσιθελικά, ἐκβιάζοντάς μας μέ τήν στέρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἄν δέν πάρουμε αὐτήν τήν κάρτα τοῦ πολίτη μέ τό 666, πού μᾶς μετατρέπει σέ ἕναν ἀπρόσωπο ἀριθμό,  χάνοντας τό κατ’ εἰκόνα καί ἀδυνατώντας νά φθάσουμε τό καθ’ ὁμοίωσιν. Καί ἐνῶ ὁ Κύριος φωνάζει τά πρόβατά του κατ’ ὅνομα, τό ὄνομα πού δίνεται σέ κάθε πιστό τήν ἡμέρα τῆς βαπτίσεώς του, πού συντάσσεται μέ τόν Χριστό καί ἀποτάσσεται τόν Σατανά, ἀντ’ αὐτοῦ, ὁ Ἀντίχριστος θέλει νά μᾶς δώσει ἕναν ἰσόβιο ἀριθμό, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀποτάσσει ἀπό τόν Χριστό καί μᾶς συντάσσει στό κράτος του, καί τελικά μετά θάνατον στήν αἰώνιο κόλαση.
Ἀπό τά παραπάνω ἁγιογραφικά καί ἁγιοπατερικά ἐπιχειρήματα γίνεται σαφές ὅτι ὁ ἀριθμός 666 τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι ἀσυμβίβαστος μέ τήν χριστιανική μας ἰδιότητα καί ὅτι ἡ παραλαβή τῆς ἠλεκτρονικής κάρτας τοῦ πολίτου ἀποτελεῖ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ. Ἔφθασε ἡ ὥρα νά δοκιμασθῆ ἡ πίστη μας στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἡ περίοδος τοῦ ἀκίνδυνου Χριστιανισμοῦ πέρασε. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός δέν ἐπιτρέπεται νά κρατᾶ στό ἕνα χέρι τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί στό ἄλλο τόν ἀπαίσιο ἀριθμό 666 τοῦ Ἀντιχρίστου. Κανείς δέν μπορεῖ νά δουλεύει σέ δύο Κυρίους,  «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ» (Ματθ. ΣΤ΄, 24).
Ἄν ἔλεγαν στούς Χριστιανούς τῶν πρώτων αἰώνων, πώς στίς ταυτότητές τους θά ὑπάρχει τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλά δέν θά χρειαζόταν νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό, ποιά νομίζεται πώς θά ἦταν ἡ ἀπάντησή τους; Φυσικά καί θά ἐχλεύαζαν τήν δική μας «διάπυρο πρός τόν Θεόν πίστη καί ἀγάπη», αὐτοί πού ἔδωσαν καί τήν ζωή τους γιά τόν Χριστό, ἐνῶ ἐμεῖς σκεφτόμαστε τά σπιτάκια μας, τούς μισθούς καί τίς συντάξεις καί δέν θέλουμε νά πάθουμε κάτι γιά τόν Χριστό. Γιά θάνατο μάλιστα οὔτε λόγος. Σήμερα δυστυχῶς ἐπικρατεῖ τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς τήν κάρτα, καί ὄχι τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς Χριστό ἀλλά μέ τήν κάρτα. Τό θέμα γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς εἶναι τό πῶς θά πεθάνουμε γιά τόν Χριστό, καί ὄχι τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς Χριστό, ἀρνούμενοι μάλιστα Αὐτόν.
Ἡ ἐρώτηση πού τίθεται ἀπό τούς περισσοτέρους Χριστιανούς, καί μάλιστα ἀπό «πνευματικούς πατέρες», δηλαδή τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς τήν κάρτα, τί θά φᾶμε, πῶς θά δουλέψουμε, πῶς θά πληρωθοῦμε, πῶς θά θρέψουμε τά παιδιά μας κ.λπ., ἀπαντᾶται ἀπό τούς Ἅγιους Μάρτυρες καί Ὁμολογητές τῆς Πίστεώς μας. Ὅταν τούς ζητήθηκε νά διαλέξουν ἀνάμεσα στό νά πεθάνουν διά τόν Χριστόν ἤ νά Τόν ἀρνηθοῦν, ἐπέλεξαν τόν προσωρινό θάνατο, καί ἔτσι ἐκληρονόμησαν τήν αἰώνιον ζωήν, καί μάλιστα τιμῶνται ἀπό ὅλους ἐμᾶς ἀνά τούς αἰῶνας. Μήπως λοιπόν, ἦρθε ὁ καιρός καί γιά ἐμᾶς νά τούς μιμηθοῦμε;  Μήπως ὁ καιρός τοῦ μαρτυρίου καί τῆς ἐν Χριστῷ ὁμολογίας ἔφθασε;
Ἀς προσευχόμαστε στόν Κύριο καί Σωτῆρα Χριστό, νά μᾶς ἐνδυναμώση καί νά μὰς ἐνισχύση, νά μείνουμε πιστοί μέ τήν Χάρη Του στό ἱερό Εὐαγγέλιο, νά μήν ὑποκύψουμε ἀπό δειλία, ὀλιγοπιστία ἤ φιλοτομαρισμό στήν στέρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, προκειμένου νά δεχθοῦμε τήν κάρτα τοῦ πολίτη μέ τόν ἀριθμό-χάραγμα 666, καί νά γίνουμε σημαδεμένοι τοῦ Ἀντιχρίστου καί διαγεγραμμένοι ἀπό τό Βιβλίο τῆς Ζωῆς.

Πηγή: «Ὀρθόδοξος Τύπος», 30/10/2015, ἀρ. φ. 2090

Φαναριώτικο ντελίριο σε Ουνίτικο Ναό! (Αλλά οι "Ορθόδοξοι" Ποιμένες, ένα μαζί τους!)

 "Αυτά κάνουν!

Η οικουμενιστική μεταπατερικη αγαπολογία, ξεσκεπάζεται!"

(Αποκαλυπτικό βίντεο)

Σαν δεν ντρέπεται!!! Απαράδεκτος!!! Αλλά... ποιος πατριαρχικός νομίζετε είπε κάποτε όταν ρωτήθηκε από

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΝΕΙ ΘΡΑΥΣΗ!Τὰ ἀλληλολιβανίσματα τῶν Οἰκουμενιστικῶν "λύκων", δὲν ἀκολουθοῦν τὰ γαυγίσματα τσοπανόσκυλων, ἀλλὰ τὰ χαρτοπολεμικὰ σιγονταρίσματα τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν!


"Ο Θεός μου έδωσε χάρη μεγάλη για την υπομονή, που έκανα".
Διήγηση Γέροντα:
"Ενώ ήμουν μόνος στο δωμάτιο εμφανίστηκε ένας μοναχός. Βγήκαμε, λοιπόν, στο μπαλκόνι και καθίσαμε, για να μιλήσουμε. Κάπου 15 λεπτά μιλούσαμε και του είπα για τα χειρουργεία και για τον λίθο στο νεφρό. Τότε ο μοναχός μου είπε:
Είμαι ο Άγιος Νεκτάριος και ήρθα να σε ιδώ. Είμαι φιλάσθενος και παρέδωσα την ψυχή μου στο « Αρεταίειο", άντεξα τις συκοφαντίες και την ασθένεια κάνοντας
υπομονή. Ο Θεός μου έδωσε χάρη μεγάλη για την υπομονή, που έκανα. Αυτά μού είπε ο Άγιος, με άγγιξε, και έφυγε...
Φεύγοντας ο Άγιος Νεκτάριος μού ήρθε διάθεση ούρησης και ούρησα σε ένα μικρό λεκανάκι. Τότε βγήκε μαζί με τα ούρα και πέτρα σε μέγεθος πορτοκαλιού. Τότε με μία χαρτοπετσέτα την πήρα και την έβαλα στο συρτάρι του κομοδίνου.Την επόμενη θα γινόταν ή εγχείριση.
Έρχεται ο Ελβετός γιατρός και μου λέει: Ετοιμάσου για το χειρουργείο. Εγώ του απάντησα ότι δεν χρειάζομαι χειρουργείο. "Άνοιξα το συρτάρι και του έδειξα την πέτρα.
Όταν την είδε, είπε ο γιατρός,

"Εσείς οι Ορθόδοξοι έχετε ζωντανή πίστη, εμείς την νοθεύσαμε". Το χειρουργείο δεν έγινε και ή πέτρα παρέμεινε στο γραφείο του Ελβετού γιατρού, για πολλά χρόνια..."


ΓΕΡΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΔΙΟΥ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
( 1912 - 2006 )

Ας έχουμε την ευχή του!
Πηγή: "Τρελογιάννης"

Μία-μία καταλύονται οι Ορθόδοξες Παραδόσεις (πρακτικὰ και θεωρητικά) από τον πατρ. Βαρθολομαίο!Η Πατριαρχική επίσκεψη στην Ιταλία (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Πηγή: "agioritikovima"

Η Πατριαρχική επίσκεψη στην Ιταλία (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

"Π.Π.": Ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ἡ συνοδεία του, συνεχίζει νὰ τιμᾶται ἀπὸ τοὺς ἑτερόδοξους, νὰ συλλέγει διδακτορικούς τίτλους, νὰ συμπροσεύχεται, νὰ διδάσκει τὴν κακοδοξία περὶ διηρημένης Ἐκκλησίας, νὰ δέχεται λείψανα τοῦ ἁγίου Μινιάτου (ὑπάρχει τέτοιος ἅγιος στὰ Συναξάριά μας;). Ἐπίσης βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκθειάσει τὸ συγκρότημα Rondine στο οποίο «προετοιμάζονται οι αυριανοί ηγέται των πατρίδων αυτών οι οποίοι θα εργασθούν διά την καταστολήν των παθών και θα συμβάλουν εις την επικράτησιν της ειρήνης».
     Ὁ Οἰκουμενισμὸς συνεχῶς προωθεῖται, ἐπεκτείνεται καὶ ριζώνει, καὶ οἱ Ποιμένες μετὰ τῶν Πιστῶν τὸν παρακολουθοῦν ἀπαθῶς κοινωνοῦντες μετὰ τῶν Παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν

Το ανακοινωθέν του Οικουμ. Πατριαρχείου αναφέρει:
Κατά τας ημέρας 25-27 Οκτωβρίου (2015) η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος επεσκέφθη την Ιταλίαν και συγκεκριμένως την περιοχήν της Φλωρεντίας, εις την πολίχνην της οποίας Loppiano και εις το εν αυτή Πανεπιστήμιον SOPHIA Τω απενεμήθη ο τίτλος του επιτίμου διδάκτορος εις τον «Πολιτισμόν της Ενότητος» εις μεγαλειώδη τελετήν παρουσία 1500 περίπου προσκεκλημένων.
    Κατ᾿ αυτήν ανεγνώσθη Μήνυμα της Α. Αγιότητος του Πάπα Φραγκίσκου συγχαίροντος και εκφράζοντος την αγάπην και την εκτίμησίν του προς τον «αγαπητόν αδελφόν Βαρθολομαίον». Το Πανεπιστήμιον απένειμε διά πρώτην φοράν τον τίτλον τούτον του επιτίμου Διδάκτορος.
     Την ημέραν της αφίξεως Αυτού ο Πατριάρχης παρέστη και ωμίλησε κατά τον Εσπερινόν τον οποίον ετέλεσεν ο Σεβ. Καρδινάλιος Giuseppe Betori, Αρχιεπίσκοπος Φλωρεντίας, εις το περίφημον Βαπτιστήριον αυτής, εν συνεχεία δε εξεναγήθη εις τον Καθεδρικόν ναόν της πόλεως χωρητικότητος 7.000 πιστών και προσεκύνησε τα εν αυτώ λείψανα Αγίων της αδιαιρέτου Εκκλησίας. Ο Καρδινάλιος μάλιστα προσέφερεν εις την Α. Θ. Παναγιότητα τεμάχιον εκ του ιερού λειψάνου του Αγίου Μάρτυρος Miniato.

Την επομένην, 26ην Οκτωβρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εχοροστάτησεν εις τον Ι. Ναόν Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου