Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Στην Πανορθόδοξη Σύνοδο που ετοιμάζει ο πατρ. Βαρθολομαίος: "Θα φύγη η ΠΑΡΑΔΟΣΗ και θα μείνει η ΠΑΡΑΒΑΣΗ!".

Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τίς προσυνοδικὲς διασκέψεις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου:

«Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνη; Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό;»!


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης», ἔκδοση Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 2015
Τὴν ἴδια ἐποχὴ ἔγιναν προσυνοδικὲς διασκέψεις μὲ σκοπὸ τὴν προετοιμασία μιᾶς νέας Πανορθοδόξου Συνόδου, καὶ ἀνάμεσα στὰ θέματα ὑπῆρχαν πολλὲς προτάσεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση. Ὅταν ὁ Γέροντας τὰ πληροφορήθηκε αὐτά, ἀνησύχησε πολὺ καὶ μιλοῦσε μὲ πόνο ψυχῆς. 
     «Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνη; ἔλεγε. Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό; Εἶναι σὰν νὰ βγάζουμε ἀπὸ τὸ σπίτι ἕνα τοῦβλο. Ἐκείνη τὴν στιγμὴ φαίνεται ὅτι δὲν παθαίνει τίποτε τὸ σπίτι, ἀλλὰ σιγὰ-σιγὰ μπαίνουν νερά, βγαίνει καὶ ἄλλο τοῦβλο, καὶ ἄλλο, καὶ στὸ τέλος τὸ σπίτι γίνεται ἐρείπιο».
   Καί, ὅταν κάποιος τοῦ ἀνέφερε ὅτι μία ἀπὸ τὶς προτάσεις ἦταν νὰ ἐλαττωθοῦν οἱ καθιερωμένες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νηστεῖες, ἐπειδὴ ὁ κόσμος δὲν τὶς κρατάει, ὁ Ὅσιος εἶπε:...

    «Ἂν κάποιος εἶναι ἄρρωστος καὶ δὲν μπορῆ νὰ κρατήση τὴν νηστεία, αὐτὸς εἶναι δικαιολογημένος ἂν φάη. Ἂν δὲν εἶναι ἄρρωστος, ἀλλὰ ἀπὸ ἀδυναμία ἔφαγε, νὰ μετανοήση, νὰ πῆ: "Ἥμαρτον". Δὲν θὰ τὸν κρεμάση ὁ Χριστός. Ἂν μπορῆ νὰ κρατήση τὴν νηστεία, νὰ τὴν κρατήση. Ἂν ὅμως οἱ περισσότεροι δὲν κρατᾶνε τὶς νηστεῖες, κι ἐμεῖς πᾶμε νὰ τὶς καταργήσουμε, γιὰ νὰ ἀναπαύσουμε τοὺς περισσότερους, εἶναι σὰν νὰ εὐλογοῦμε τὶς ἀδυναμίες τους, τὶς πτώσεις τους. Μὲ ποιὸ δικαίωμα νὰ τὰ καταργήσουμε ὅλα αὐτά; Καὶ ποῦ ξέρουμε; Μπορεῖ ἡ ἑπόμενη γενεὰ νὰ εἶναι πιὸ καλὴ καὶ νὰ κρατήση τὴν ἀκρίβεια». 

     Ὁ Πατὴρ Παΐσιος ἦταν μὲ τὴν ὀρθὴ ἔννοια ζηλωτὴς τῶν πατερικῶν παραδόσεων. Σὲ θέματα πίστεως δὲν ἔκανε συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις. Στὴν ζωὴ του ἐφάρμοζε τὴν ἀκρίβεια ὄχι μόνον ἐξωτερικά, ἀλλὰ περισσότερο ἐσωτερικά, ἀπὸ θεῖο ζῆλο. Ὅταν ἔλεγε τὴν γνώμη του γιὰ ἕνα θέμα, καὶ μάλιστα ἐκκλησιαστικό, μιλοῦσε μὲ διάκριση ζυγίζοντας τὰ λόγια του μὲ ζυγαριὰ ἀκριβείας. Καί, ὅταν εἶχε μπροστά του ἕναν ἀδύναμο ἄνθρωπο, ἔδινε πάλι μὲ ἀκρίβεια, σὰν καλὸς ἰατρός, τὸ κατάλληλο φάρμακο. Εἶχε ποτισθῆ ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ, καὶ γι΄ αὐτὸ ἔμπαινε στὸ βάθος τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Ἦταν ὅλος ἀγάπη καὶ «σπλάχνα οἰκτιρμῶν», καὶ γὶ΄ αὐτὸ δὲν γνώριζε ἁπλῶς τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ γνώριζε ἐκ πείρας ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μάνα, καὶ οἱ Κανόνες της ἔχουν σπλάχνα μητρικά.
Πηγή: "trelogiannis"

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: Εξέλιξη ατελών ή εν σοφία τετελειωμένα; Η θέση των πιστών και η άρνηση των απίστων!

iceland-2013-mk2-1955
ΤΕΛΕΙΑ ΕΞΑΡΧΗΣ

Ἀπὸ τὸ νέο ἀντιεξελικτικὸ βιβλίο

τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Φυσικοῦ

ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΕΛΕΙΑ ΕΞΑΡΧΗΣ
      Κύριος κορμός τῆς Θεωρίας τῆς Ἐξελίξεως εἶναι ἡ μετάβασι ἀπό τό ἕνα εἶδος στό ἄλλο. Ἡ Βίβλος, ὅμως, ὅπως καί οἱ πιστοί ἔχουν ἄλλη ἄποψι. Ὅτι τά διάφορα ὄντα εἶναι ἐξαρχῆς τέλεια, μή ἐπιδεόμενα καμμία ἀλλαγή, ἐκτός τῆς προσαρμογῆς στό περιβάλλον.
     Τό βασικό Γραφικό χωρίο γιά τά δημιουργήματα εἶναι ἡ διαβεβαίωσι τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ ὅτι εἶναι «καλά» (Γεν 1, 4, 8, 13, 19, 21, 25)· καί, συνολικά, ὅλη ἡ δημιουργία: «καλή λίαν» (31).
     Παράλληλα χωρία: «Τά ἔργα Κυρίου πάντα ὅτι καλά σφόδρα… Τά ἔργα Κυρίου πάντα ἀγαθά καί πᾶσαν χρείαν ἐν ὥρᾳ αὐτῆς χορηγήσει» (ΣΣειρ 39, 16, 33).
      «Τά μεγαλεῖα τῆς σοφίας αὐτοῦ ἐκόσμησε…· οὔτε προσετέθη οὔτε ἠλαττώθη» (ΣΣειρ 42, 21).
«Πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν» (Α´ Τιμ 4, 4): Ἀφοῦ πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν (ἐννοεῖται ἐξ ἀρχῆς), τότε ποιά ἡ ἀνάγκη νά ἐξελιχθῆ;
  • Τελειωμένα ἔργα: «Πρίν ἤ κτισθῆναι τά πάντα, ἔγνωσται Αὐτῷ, οὕτως καί μετά τό συντελεσθῆναι» (ΣΣειρ 23, 20).
«Ἐνευφραίνετο τήν οἰκουμένην συντελέσας, καί ἐνευφραίνετο ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων» (Πρμ 8, 31).
  • Ὅλα τ’ ἄστρα ἀπ’ τήν ἀρχή: «Ἐγώ ἐποίησα γῆν καί ἄνθρωπον ἐπ᾿ αὐτῆς, ἐγώ τῇ χειρί μου ἐστερέωσα τόν οὐρανόν, ἐγώ πᾶσι τοῖς ἄστροις ἐνετειλάμην (:ἔδωσα ἐντολή σ᾽ ὅλα τά ἄστρα)» (Ἡσ 45, 12).
  • «Ἐν κρίσει Κυρίου τά ἔργα αὐτοῦ ἀπ᾿ ἀρχῆς, καί ἀπό ποιήσεως αὐτῶν διέστειλε μερίδας αὐτῶν» (ΣΣειρ 16, 26).
  • «Προτέρα πάντων ἔκτισται σοφία καί σύνεσις φρονήσεως ἐξ αἰῶνος… Κύριος αὐτός ἔκτισεν

UNICEF Marciano


Το βίντεο που κυκλοφόρησε η UNICEF και το "παιχνίδι" υποταγής της ανθρωπότητας

Πηγή: "nikosxeiladakis"
Το βίντεο που κυκλοφόρησε η UNICEF και το "παιχνίδι" υποταγής της ανθρωπότητας (ΒΙΝΤΕΟ)
Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη

Ένα βίντεο που πρόσφατα κυκλοφόρησε σκόπιμα από την UNICEF και με το οποίο παρουσίασε απευθυνόμενη σε μικρά παιδιά ένα διαφορετικό πλάσμα, ίσως εξωγήινο, προκαλεί σοκ καθώς αφήνει να εννοηθεί ότι μια ανώτερη κάστα ζωής υπάρχει ανάμεσα μας και μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας καθηλώσει στην δική της ανωτερότητα.
Ένα από τα βασικά στοιχεία μαζικής χαλιναγώγησης της κοινής γνώμης και παράλληλα εκφοβισμού της, που αναπτύχτηκε σε μεγάλο βαθμό το δεύτερο ήμισυ του εικοστού αιώνα, είναι και το ζήτημα της ύπαρξης εξωγήινης ή κάποιας ανώτερης μορφής ζωής. Το θέμα αυτό αναζωπυρώθηκε μετά και από την δήλωση του Πάπα της Ρώμης, στις 19 Απρίλιου, ο όποιος υποστήριξε ρητά την άποψη ότι «η εξωγήινη ζωή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολλούς διαφορετικούς κόσμους, φθάνοντας σε αυτονομία και καθιστώντας έτσι ένα ζωτικό κομμάτι στο σχέδιο του Δημιουργού».
Αυτό το βίντεο που παράγεται από τη UNICEF, (Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά), έχει ως στόχο να διδάξει τα παιδιά ότι το να αποδέχονται «άλλους», (!!!), μπορεί να οδηγήσει σε «πολύτιμες εμπειρίες»! Αλλά το σοκαριστικό ήταν ότι ο χαρακτήρας που απεικονίζεται σε αυτό το σύντομο διαφημιστικό βίντεο, δηλαδή αυτός που ψάχνει για την αποδοχή, (βλέπε υποταγή), από εμάς, (τα παιδιά της Γης), είναι ένας εξωγήινος.
Για εκείνους που μένουν ασυγκίνητοι στα θέματα UFO και ΕΤ, αυτό το βίντεο είναι ένα προπαγανδιστικό εργαλείο για την έκφραση ενός άλλου πρότυπου ηθικής, τελείως ξένο προς την παραδοσιακή χριστιανική ηθική καθώς βασίζεται σε υπερφυσικές ιδιότητες που αναπτύσσονται άσχετα με την εσωτερική καλλιέργεια της ψυχής, δηλαδή καθαρά δαιμονικές. Σε κάποιον που έχει μελετήσει το φαινόμενο φαίνεται καθαρά ότι ο ΟΗΕ θέλει να υποβάλλει τις μάζες, (ιδιαίτερα στα παιδιά), στην ύπαρξη εξωγήινων με ανώτερες δυνάμεις που μπορούν ανά πάσα στιγμή να μας κυριαρχήσουν. Και με δεδομένο το πόσο μεγάλη επιρροή έχουν στον κόσμο μας σήμερα τα Ηνωμένα Εθνη, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτό δεν είναι μια απλή σύμπτωση.
Τι ακριβώς θέλουν να πουν στην ανθρωπότητα μέσω αυτής απεικόνισης με έναν εξωγήινο που όχι μόνο φαίνεται σαν ένα ερπετοειδές, που παράγει… πράσινη γλίτσα, αλλά έχει επίσης την ικανότητα να μετεωρίζει αντικείμενα ακόμα και ανθρώπους;
Η εντύπωση που θέλουν να υποβάλλουν στα μικρά παιδιά σε σύγκριση με αυτά τα όντα, είναι ότι είναι απλώς κατωτέρα οντά και εδώ είναι το επίμαχο και συνάμα φρικτό δεδομένο που θέλουν να μας επιβάλλουν. Γιατί σαν κατωτέρα οντά είμαστε προορισμένοι κάποτε, ίσως πολύ σύντομα, να υποταχτούμε στην ανώτερη θέληση τους, (ποιών;).
Αν μπορούμε να κατανοήσουμε ποιος είναι ο τελικός στόχος όλων αυτών που ασχολούνται με τις αποκαλύψεις εξωγήινων θα έχουμε εξακριβώσει κάποια πράγματα. Το σημαντικότερο είναι ότι όλοι αυτοί προσπαθούν να υποβάλλουν στην ανθρωπότητα την ύπαρξη εξωγήινων για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους κυριαρχικούς σκοπούς. Αν διαβάσει κανείς το περίφημο και μοναδικό βιβλίο του Σεραφείμ Ρόουζ, «Η Ορθοδοξία και η θρησκεία του μέλλοντος», θα καταλάβει το πονηρό παιχνίδι των δαιμόνων και της Νέας Τάξης που παίζεται με την ιστορία των UFO για να απομακρύνουν τον σύγχρονο άνθρωπο από το σωτήριο μήνυμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.
Αντιλαμβανόμενοι από αυτό το βίντεο ότι οι ίδιες αυτές νεοταξικες δυνάμεις κάνουν επιλογή των πληροφοριών που μας διοχετεύουν γι’ αυτό το θέμα, καλό θα είναι να αναπτύξουμε μια προσωπική άποψη για όλη αυτή την ιστορία.
Δηλαδή με λίγα λόγια δεν πρέπει να αποδεχόμαστε τις ίδιες πηγές πληροφοριών που έχουν εξαπατήσει την κοινή γνώμη με όλα αυτά που διαδίδουν σχετικά με τους εξωγήινους.

Σαν σήμερα το 2010 εκοιμήθη ο αείμνηστος μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης (Βίντεο)

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ – ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ!!!

ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ή ΣΙΩΠΟΥΝ


«augoustinos-kantiotis»: ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΝΑΧΟΥΣ ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. (Αυγ 10th, 2008)
  
 ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΑΡΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ

Τέλος ομιλίας του
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

  • «…Εν μέσω νεκρικής σιγής της Εκκλησίας ηκούσθη μία φωνή ως βροντή και αστραπή. Τίνος ήτο; Επισκόπου, πατριάρχoυ, παπά, διάκου; Oχι! Ήταν η φωνή ενός μοναχού, που τους σάρωσε όλους. Πού είναι, αυτά που λένε μερικοί δεσποτάδες ότι εμείς είμαστε Εκκλησία. Όχι, αγαπητοί μου, μπορεί να μαζευτείτε στην οδό Φιλοθέη όλοι οι δεσποτάδες και ένας καλόγερος να σας διαλύσει. Είδατε ποτέ μικρό παιδί να κινηγάει με ένα καλάμι τα γαλιά…
    Πότε; Όταν εσείς εκεί που μαζεύεσθε, στην οδό Φιλοθέη, δεν σκέφτεστε τα μεγάλα και υψηλά και λαμβάνετε αποφάσεις που είναι κόντρα με το Ευαγγέλιο, κόντρα με τα συμφέροντα του λαού, τότε, μπορεί να είστε και 70 και 100 και 200 και 300 εάν εσείς δεν είστε φορείς της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και είναι ο ένας εκείνος, -ότι νάναι-, και καλόγερος νάναι· αυτός o καλόγερος που έχει μέσα του τη φωτιά τ” Ουρανού, που έχει Πνεύμα Άγιον, που βαδίζει με τους Πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο ένας θα σας σαρώσει όλους και θα επαναφέρει το σκάφος της Εκκλησίας στην τροχιά του!… Τέτοιος ήτο ο άγιος Μάξιμο ο ομολογητής, που τους εσάρωσε όλους…Με εντολή πατριαρχών τον εξόρισαν, του εκόψαν την γλώσσα για να μη μιλάει για τον Χριστό. Toυ….»
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ· ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ

Οι κακοί επίσκοποι, που ενώνονται με τους αιρετικούς, για να δημιουργήσουν μιά νέα δαιμονική θρησκεία, την πανθρησκεία του Αντιχρίστου και να μας σύρουν πίσω απ” αυτήν, και οι άλλοι επίσκοποι, που βλέπουν την προδοσία της Ορθοδόξου πίστεως και δεν αντιστέκονται και τους μνημονεύουν και συλλειτουργούν με τους αιρετικούς και προδότας, επισκόπους, μας κλέβουν την ορθόδοξη πίστη και βγαίνει προφητικός ο φοβερος λόγος του Γέροντος Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, που έλεγε, πριν από 30 χρόνια· «Μετά από 30 & 40 χρόνια θα είναι στην Ελλάδα προτεστάντες, παπικοί, χιλιασταί και κάθε καρυδιάς καρύδι μόνο Ορθόδοξοι δεν θα υπάρχουν!»
Όταν οι κεφαλές βρωμάνε, τότε και εμείς θα βρωμίσουμε. Ας ανησυχήσουμε, ας αντιδράσουμε, ας διαμαρτυρηθούμε, ας προσευχηθούμε· μήπως βρεθούμε εκτός της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και χάσουμε τον θησαυρό μας και τον θησαυρό της Ελλάδος, που τόσο μισούν τα όργανα του Αντιχρίστου!

Το Βίντεο
 
Εἴθε, οἱ τιμῶντες τὴν μνήμη του νὰ μιμηθοῦν τὸ παράδειγμα του!