Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Κύριε σε παρακαλώ, θεράπευσε την ασθενή μου βούληση, ώστε να θέλω, να λαχταρώ αυτό που θέλεις εσύ για μένα.


Γέροντας Μωυσής Σιναΐτης 

Τα δίχτυα του κοσμοκράτορα

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἅγιος Ἰγνάτιος Brianchaninov 
Ἅγιος Ἰγνάτιος Brianchaninov(Ἐπίσκοπος Καυκάσου καί Μαύρης Θάλασσας)

Κάνοντας τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ, θὰ σᾶς ὁδηγήσω, ἀδελφοί, σ’ ἕνα πνευματικὸ θέαμα.

Κάποτε ὁ μεγάλος ὅσιος τοῦ Θεοῦ Ἀντώνιος, ὁ ἐρημίτης τῆς Αἰγύπτου, μὲ θεία ἀποκάλυψη εἶδε τὶς παγίδες τοῦ διαβόλου ἁπλωμένες σὰν δίχτυα πάνω σ’ ὅλη τὴ γῆ, γιὰ τὴν παγίδευση καὶ τὴν ψυχικὴ καταστροφὴ τῶν ἀνθρώπων. Στέναξε τότε μὲ πόνο ὁ ὅσιος καὶ ρώτησε τὸν Κύριο: «Ποιὸς τάχα, Κύριε, θὰ μπορέσει νὰ ξεφύγει ἀπ’ αὐτὰ τὰ δίχτυα καὶ νὰ σωθεῖ;»(1).

Βυθίζομαι μὲ τὴ σκέψη στὴν παρατήρηση τῶν διχτυῶν τοῦ διαβόλου. Εἶναι ἁπλωμένα ὄχι μόνο ἔξω ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ μέσα του. Τὸ ἕνα δίχτυ εἶναι σφιχτοδεμένο μὲ τὸ ἄλλο. Κάποια δίχτυα εἶναι στημένα σὲ σειρές. Ἄλλα ἀφήνουν μεγάλα ἀνοίγματα, αὐτὰ ὅμως ὁδηγοῦν σὲ ἀναρίθμητες πτυχώσεις ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι ἀδύνατο νὰ ξεφύγει κανείς. Θρηνῶ πικρά, βλέποντας τὰ πολύπλοκα σατανικὰ δίχτυα! Αὐθόρμητα ρωτάω κι ἐγώ, ὅπως ὁ ἐρημίτης ὅσιος: "Κύριε, ποιὸς μπορεῖ νὰ γλιτώσει ἀπ’ αὐτά;".

Ἁπλωμένα δίχτυα εἶναι γιὰ τὸν νοῦ μου τὰ διάφορα βιβλία ποὺ μεταδίδουν δῆθεν τὸ φῶς τῆς γνώσεως, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα

Ερωτήματα προς διευκρίνηση    Πρέπει οἱ πατέρες στὴν Ἡμερίδα ποὺ πραγματοποιοῦν, νὰ μᾶς ἐξηγήσουν καὶ τοῦτο: Ἡ “βασιλικὴ ὁδὸς” γιὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς Πατέρες εἶναι ἡ Ἀκρίβεια ἢ ἡ Οἰκονομία; Καὶ ὑπῆρχε περίοδος τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἡ Ἀποτείχιση "δὲν δημιουργοῦσε ποιμαντικὰ προβλήματα"; Διότι σὲ συνέντευξη ὁ π. Ματθαῖος καὶ ὁ π. Θεόδωρος Zήσης θεωροῦν ὡς “βασιλικὴ ὁδὸ” τὴν …Οἰκονομία, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀποδέχονται ὅτι ἡ κανονικὴ ὁδὸς εἶναι ἡ …Ἀκρίβεια, καὶ ἐπίσης, δηλώνουν ὅτι ἐπιλέγουν τὴν Οἰκονομία γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὰ ποιμαντικὰ προβλήματα!


    Παραθέτουμε τὴν σχετική ἀνάρτηση (ἀπὸ ἐδῶ): 

     ρωτᾶ ὁ π. Ματθαῖος Βουλκανέσκου: Ποιά εἶναι ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος μεταξὺ τῆς βασιλικῆς ὁδοῦ, ποὺ ἔχετε ἐσεῖς καὶ ὅλοι οἱ Πατέρες, καὶ τῆς θέσεως ποὺ ἔχουν οἱ τρεῖς Πατέρες ὁ π. Σάββας, ὁ π. Χαρίτων καὶ ὁ π. Χερουβίμ. Ποιά εἶναι ἡ διαφορά;
      π. Θεόδωρος Ζήσης: Ἡ βασικὴ διαφορὰ εἶναι ὅτι οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες θέλουν οἱ πιστοὶ Ὀρθόδοξοι νὰ ἐκκλησιάζονται μόνο ἐκεῖ ποὺ οἱ ἱερεῖς ἔχουν διακόψει τὸ μνημόσυνο καὶ ὅτι οἱ πιστοὶ δὲν μποροῦν νὰ ἐκκλησιάζονται ἐκεῖ ποὺ δὲν ἔχουν διακόψει τὸ μνημόσυνο. Αὐτὸ δὲν εἶναι λάθος· αὐτὸ εἶναι ἡ κανονικὴ Ἀκρίβεια. Ἀλλὰ τώρα δὲν μποροῦμε νὰ ἐφαρμόσουμε τὴν Ἀκρίβεια, διότι δημιουργοῦνται πολλὰ ποιμαντικὰ προβλήματα.

   Δηλαδή, ὁ π. Θεόδωρος ἐδῶ κατ’ ἀρχὰς δηλώνει ὅτι ἡ διακοπὴ μνημοσύνου εἶναι ἡ κανονικὴ ὁδός. Καὶ κανονικὴ ὁδὸς εἶναι ἀσφαλῶς καὶ ἡ βασιλικὴ ὁδός.  Ταυτόχρονα διαστρέφει τὰ πράγματα καὶ ἀποδέχεται τὰ ἑξῆς...: ἀποδέχεται τὴν θέση τῆς ἐρωτήσεως ποὺ τοῦ κάνει ὁ π. Ματθαῖος· ὅτι δηλαδή, ὁ π. Θεόδωρος καὶ ΟΛΟΙ οἱ Πατέρες ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν ἐφαρμόζοντας τὴν Οἰκονομία, ἐφαρμόζουν τὴν βασιλικὴ ὁδό!   Ὅμως:

Μόνο σε Πάπες απέδιδαν, ως τώρα, τόσες και τέτοιες κολακείες!

Μᾶς ἐστάλη ἀπὸ Δ.Π.

Γιoρτάστηκαν για μία ακόμη χρονιά στην Γερμανία τα ονομαστήρια του αποδεδειγμένου πιά Πάπα της Ανατολής πατριάρχη Κων/πόλεως κ. Βαρθολομαίου. Όπως γράφει ο αυλικότερος των κολάκων της αυλής του μονάρχη κ. Φραγκουλάκης:
«Ο πρώτος της υπ' ουρανόν Ορθοδοξίας άγει τα ονομαστήρια Του και μαζί Του γιορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία αποτελεί το κέντρο των ενδιαφερόντων του και το μοναδικό μέλημά Του» (ἐδῶ). 
Φυσικὰ στα εορταστήρια του «Πρώτου» της Ανατολής δεν έλειπαν οι αντιπρόσωποι του Πρώτου της Δύσης (οι δύο πνεύμονες) που εκφώνησαν μάλιστα και τον κύριο εορταστήριο λόγο, αφού «αγαπούν», όπως και ο Βαρθολομαίος, τόσο την Ορθοδοξία.

  Αλλά και άλλοι, έσπευσαν να τιμήσουν τον «Πρώτο της Εκκλησίας» με απίστευτες και ξένες για την Ορθοδοξία εκδηλώσεις δουλοπρέπειας, αυλοκολακείας, αθεοφοβίας και δουλοπρεπούς υποταγής (τις οποίες φυσικά δέχεται ο «ταπεινός δουλος του Θεού» Βαρθολομαίος), όπως ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος:
    «Δοξάζομεν καί εὐλογοῦμεν τό ὄνομα τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ὅτι δωρεῖται εἰς τήν Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν, καί δή τήν Πρωτόθρονον Μητέρα Ἐκκλησίαν, τοιοῦτον Οἰακοστρόφον, ἔμπειρον, σοφόν, συνετόν, συγχωρητικόν, δυνατόν, προπάντων δέ ἀγαπητικόν πρός πάντας. Ἡ λαμπρά ἄχρι τοῦδε καί λίαν τετιμημένη καί καλλίκαρπος Πατριαρχία Ὑμῶν ἔχει ἀναβιβάσει τόν ἱερώτατον Θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἔχει καταστήσει τήν ἐκ Φαναρίου φωνήν, ὡς φωνήν συνειδήσεως καί εὐθύνης, διά τήν προστασίαν τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως (ἐδῶ).
Άλλοι μάλιστα έτρεξαν να υποβάλλουν τα σέβη τους όπως ο Αλεξανδρουπόλεως κι ο Καλαμαριάς, με τους οποίους κοινωνούν οι «ευσεβείς» αντιοικουμενιστές επίσκοποι.
Το μόνο που υπολείπεται είναι η αγιοποίηση εν ζωή του Βαρθολομαίου.
Δ.Π.


Νοικιάσαμε τήν σάρκα μας στόν διάβολο, σ’ αυτόν τόν σκληρό πορνοβοσκό.


Νοικιάσαμε τήν σάρκα μας στόν διάβολο, σ’ αὐτόν τόν σκληρό πορνοβοσκό.


(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)


Ἐπιμέλεια κειμένου: Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός


     Διαβάζοντας στό διαδίκτυο τίς παρακάτω εἰδήσεις, ἀναρωτιέμαι: Ποιός θά μποροῦσε, μέ πιστότητα καί ἀκρίβεια, νά μοῦ διδάξει τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου πάνω στήν συγκεκριμένη ἐπικαιρότητα; Καί φέρνω ἀμέσως στό νοῦ μου τόν μεγάλο διδάσκαλο τῆς οἰκουμένης, τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.
    Ἐάν ζοῦσε σήμερα ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, τί θά ἔλεγε ἄραγε γιά ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν;