Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Πατριάρχα Βαρθολομαίε, "είστε κανδήλα ακοίμητος" και άλλα φαιδρά από τον Καστορίας Σεραφείμ!

Νά, ποιοί εἶναι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ θὰ ἀγωνιστοῦν ὑπὲρ τῶν τιμίων τῆς Πίστεως καὶ κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν, ὡς ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος!

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ:


"Είστε κανδήλα ακοίμητος"

φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Μητροπολίτης Καστορίας Σεραφείμ, κολακεύων τὸν κ. Βαρθολομαῖο:
   Εἶστε «πρῶτος τῆς οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας.
   …Πανηγυρίζουμε, Παναγιώτατε Πάτερ. Πάσχα σήμερα, γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία. Πάσχα, διότι ἀξιωθήκαμε νά δοῦμε τό σεπτό πρόσωπό Σας καί νά συναντήσουμε τόν ἀκοίμητο ὀφθαλμό τῆς οἰκουμένης. Οἱ πάντες, ἀπό τόν πρῶτο μέχρι καί τόν τελευταῖο, ἀναγνωρίζουν τήν χαρισματική προσωπικότητά Σας, τόν φιλόπονο καί ἀνύστακτο ἐργάτη τῆς Ἐκκλησίας, τόν φιλακόλουθο καί συνεπῆ στίς μοναχικές του ἐπαγγελίες, αὐτόν πού δέν φείδεται κόπου καί πόνου «ἵνα μορφώσῃ Χριστόν»… Αὐτόν πού σαγηνεύει τίς καρδιές τῶν συνομιλητῶν του σ’ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς, καθώς καί τήν πλήρη ἀναγνώριση ὡς τοῦ μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ ἡγέτου τῆς Ὀρθοδοξίας...
     Ὅποιος ὅμως Σᾶς πλησιάζει καί Σᾶς γνωρίζει ἀπό κοντά, αὐτός νοιώθει καί μιά γλυκιά νότα παιδικῆς ψυχῆς. Γι’ αὐτό καί δίκαια ἔγραψε γιά Σᾶς ἕνας ἐργάτης τῆς τέχνης καί τοῦ λόγου: «Τελικά, γνωρίζει καλά πῶς νά κρατᾶ τό καντήλι αὐτό τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων, πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός πρίν εἴκοσι χρόνια, ποιμαίνοντας τήν Πόλι καί μαζί της ὁλάκερη τήν Ὀρθοδοξία, ἕνα καντήλι μαρτυρίου ἀλλά καί μαρτυρίας».
     …Μέ αὐτές τίς σκέψεις καί μέ τά αὐτά αἰσθήματα σεβασμοῦ καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως στό σεπτό πρόσωπό Σας, ἀλλά καί στήν σταυρωμένη Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ἀσπαζόμαστε «τάς εἰρηνοδώρους Σας χεῖρας, αἱ ὁποῖαι πρός ἡμᾶς ἐκτείνονται εὐστόργως δορυφοροῦσαι γλυκασμούς ζωοποιούς»…
     Ταπεινά εὐχόμαστε,
Βαρθολομαίῳ τῷ σεπτῷ Πατριάρχῃ
ρχιερεῖ 
πρώτῳ ἐν τοῖς Ἐπισκόποις
Ρώμης τῆς Νέας Προέδρῳ καί Ποιμένι
Θεοῦ κήρυκι πάσης τῆς οἰκουμένης
τρηρῷ ἀνδρί Πόλεως Κωνσταντίνου
Λάμποντι αὐγαῖς Χριστοῦ ποιμαντορίας
λοθύμως εὔχεται Καστορίας ἡ πόλις
Μακρόν τόν βίον ἐν ὑγιείᾳ κατ’ ἄμφω
πείραστον κακῶν ἐκ βελῶν βελίαρ
δίως γέμοντα ἀγαθῶν τῶν θείων
ρμήν ἔχοντα πρός ἀγαθοποιΐαν
Σύν πᾶσι τούτοις καί ἰσχύν τοῦ Κυρίου(*)

Εἴησαν πολλά τά ἔτη Σας Παναγιώτατε!»!

(*) Ποίημα Μητροπ. Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.


Ἐπισκόπου Σεραφείμ Παπακώστα
Μητροπολίτου Καστορίας

Ὁμιλία
κατά τήν Πατριαρχικήν Θείαν Λειτουργίαν
ἱερουργοῦντος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
ἐπί τῇ ἁγιοκατατάξει τῆς Ὁσίας μητρός ἡμῶν Σοφίας
τῆς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας ἀσκησάσης
Μητροπολιτικός Ναός 1 Ἰουλίου 2012

«Πανηγυριζέτωσαν οἱ θεόφρονες»[1]

Τόν λόγο αὐτό τοῦ μεγάλου ὑμνογράφου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ,

«Νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου»! -ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,

 Τά ΕΣΧΑΤΑ ΟΠΛΑ τοῦ Πατριάρχη ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,
εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι, Πνευματικοί, Γέροντες καί Μοναχοί, πού θά διδάσκουν ΥΠΑΚΟΗ στήν Ἐκκλησία (δηλ. τὸν Βαρθολομαῖο καὶ τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους, τουτέστιν ΝΑΙ στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ)!
φοῦ μὲ περισσὴ «ἀγάπη» περιλούει ὁ Ἡγούμενος Δοσίθεος μὲ ὑβριστικοὺς χαρακτηρισμοὺς τοὺς ἀντιστεκόμενους στὸν παναιρετικὸ Οἰκουμενισμό, στὴ συνέχεια μὲ δόλια ἀφέλεια ρωτᾶ:
«Οὐδὲν τὸ καλὸν εὑρίσκουσιν εἰς τὰς ἐνεργείας τοῦ Πατριαρχείου;»!!!
Ἀλλοίμονον, βρισκόμαστε σὲ ἐποχὴ ψευδοποιμένων!
Καλέ μας Ἡγούμενε, ποιός Ἅγιος μᾶς δίδαξε, νὰ ψάχνουμε νὰ βρίσκουμε ἐλαφρυντικὰ στοὺς αἱρετικούς, καὶ ἔτσι νὰ πείθουμε τοὺς πιστοὺς νὰ τοὺς ἀκολουθοῦν;
Ποιός Ἅγιος στόλιζε μὲ τέτοια, μάλιστα, ὑπερβολικὰ κοσμητικὰ ἐπίθετα Πατριαρχεῖο ἢ Ἐκκλησία, ποὺ ἀποτελοῦσε σφηκοφωλιὰ Παναιρέσεως;
Ποιά σχέση ἔχει ἡ Ὀρθοδοξία ποὺ ἐπαινεῖς πονηρά, μὲ τὸν κ. Βαρθολομαῖο καὶ τὴν ἐγκληματοῦσα κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας φατρία του ποὺ καταβαραθρώνει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία;
Ποιός ἀμφιβάλλει ὅτι ἡ «ἁγία ἡμῶν Πίστις …γέμει φωτός»; Οὐδεὶς ὀρθόδοξος!
Ὅπως οὐδεὶς Ὀρθόδοξος ἀμφιβάλλει ὅτι ὁ «ἐκκλησία πονηρευομένων» τοῦ κ. Βαρθολαμαίου τὴν ὁποία ὑποστηρίζεις καὶ μὲ τὴν ὁποία συμπορεύεσαι, «γέμει σκότους»!
Εἶναι τόσο φανερὴ ἡ σκοπιμότητα τοῦ κειμένου σου, τόσο γλοιώδεις καὶ ἐμετικοὶ οἱ ἔπαινοί σου πρὸς τὸν ἀρχι-αιρεσιάρχη Βαρθολομαῖο, ὥστε δὲν χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμός. Μόνο μιὰ φράση παραθέτουμε τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου γιὰ τὸν πρῶτο διδάξαντα Οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα καὶ τὸν ὁποῖο ὁ Πατριάρχης Βαρθολαμαῖος ὑπερέβη κατὰ πολύ:


Aρχ. Δοσίθεος Τατάρνης:

"Έλεος με τους "ζηλωτές" που στρέφονται κατά του Πατριάρχου"!              
 Πηγή
    Ἀλλὰ τί νὰ περιμένει κανεὶς ἀπὸ Ἡγούμενο ποὺ τὸν ἐπαινεῖ ὁ μετα-πατερικὸς Οἰκουμενιστὴς Μητροπολίτης Ἰγνάτιος Γεωργακόπουλος; Νά, λοιπόν, πῶς οἱ Οἰκουμενιστὲς δούλευαν τόσα χρόνια (ὑπὸ τὶς "εὐλογίες" τῆς ἀνοχῆς τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν) καὶ ἅλωναν ἱερατικὲς συνειδήσεις!
Δεῖτε τὸ βίντεο στὴν διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=nelSg-mAEeg


Δυστυχώς, όμως, οι διάφοροι "Ποιμένες" τους διδάσκουν να κοινωνούν και να υπακούουν σ' αυτούς τους επίορκους Αρχιερείς!

Γι αυτόν ακριβώς το λόγο έχουν επιστρατεύσει διαφόρους εκκλησιαστικούς και θεολογικούς παράγοντες φιλο-πατριαρχικού, ως επί το πλείστον, προσανατολισμού, "διατρεχόντων" το διαδίκτυο, προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, σχετικώς, διά της παμπαλαίας και δοκιμασμένης μεθόδου της σοφιστείας.
Πληροφορούμε τους θεράποντες της σκοπιμότητας ότι, κατά το δη λεγόμενο, "λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο"! Τουτέστιν χωρίς τον έντιμο κλήρο και πιστό λαό, το αγωνιστικό και ομολογιακό φρόνημα του οποίου αδυνατούν να κάμψουν όσες μεθοδεύσεις και αν ακολουθήσουν προς τούτο και ό,τι και αν σοφισθούν για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.
Υπενθυμίζουμε στους προαναφερθέντες στυλοβάτες του ετοιμόρροπου οικοδομήματος της "συνόδου" της Κρήτης τι διαλαμβάνει, σχετικώς, η μνημειώδης εγκύκλιος των πατριαρχών της Ανατολής του έτους 1848: "Ἔπειτα παρ᾽ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστιν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ, ὡς ἔργῳ ἐπειράθησαν καὶ πολλοὶ τῶν ἀπὸ τοῦ σχίσματος Παπῶν τε καὶ Πατριαρχῶν Λατινοφρόνων μηδὲν ἀνύσαντες...». 
Εχέτωσαν, λοιπόν, τούτο υπ όψιν! Η Εκκλησία του Χριστού δεν αποτελεί φέουδο και τιμάριο μίας δράκας επιόρκων αρχιερέων που στανικώ τω τρόπω μπορούν να επιβάλλουν στις συνειδήσεις του λοιπού κλήρου και του πιστού λαού την εφαρμογή των αποφάσεών τους που αλλοιώνουν το Ορθόδοξο Δόγμα και ανατρέπουν το Ορθόδοξο Ήθος αλλά το Σώμα του Χριστού που πορεύεται συντονίζοντας το βηματισμό των μελών Του με την αναλλοίωτη και μη επιδεκτική τροποποιήσεων, αφαιρέσεων ή προσθηκών παρακαταθήκη που έλαβε από το Χριστό, τους αγίους Αποστόλους και τη χορεία των Πατέρων.

Με κάθε επιφύλαξη... Και ο εναρξάμενος θρήνος των Οικουμενιστών!

Πηγή: "Τρελογιάννης"

Βρε δόξα σοι ο Θεός, εφωτίστηκαν!.

.
Ιεραρχία: Η Ρωμαιοκαθολική δεν είναι Εκκλησία.
«Είναι αιρετικοί και δεν μπορούμε να τους δώσουμε εκκλησιαστικότητα»


1C31C7793405F460A2DAF612328A6E70
Μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη την παρακάτω είδηση μέχρι να διαβάσουμε την σχετική ανακοίνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος


   Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν είναι Εκκλησία αλλά ομολογία ή κοινότητα, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες γνωστές Εκκλησίες όπως είναι η Αγγλικανική και η Λουθηρανική.

   «Είναι αιρετικοί και δεν μπορούμε να τους δώσουμε εκκλησιαστικότητα» υποστήριξαν οι Μητροπολίτες Πειραιώς κ. Σεραφείμ και Κυθήρων κ. Σεραφείμ. Μέσα σ΄αυτό το κλίμα η Ιεραρχία με απόφασή της θα προτείνει όλες οι αναφορές που γίνονται στο κείμενο περί των «σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον» να αλλάξουν και όπου υπάρχει η λέξη «Εκκλησία», εκτός της Ορθόδοξης, για να προσδιορίσει τις σχέσεις με τις άλλους χριστιανούς αυτή να μετονομαστεί σε ομολογία και κοινότητα.

    Ετσι  π.χ. η φράση του κειμένου που αναφέρει ότι «αι προοπτικαί των θεολογικών διαλόγων της ορθοδόξου εκκλησίας μετά των άλλων χριστιανικών εκκλησιών καί ομολογιών προσδιορίζονται πάντοτε επί τη βάσει των κανονικών κριτηρίων της ήδη διαμορφωμένης εκκλησιαστικής παραδόσεως» με την παρέμβαση της Ιεραρχίας θα πρέπει να αλλάξει και να αναγράφεται στο κείμενο: «αι προοπτικαί…. (…) της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά των άλλων χριστιανικών κοινοτήτων και ομολογιών….(..)».

    Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση καθώς επί δεκαετίες η Εκκλησία της Ελλάδος μετέχει στο διάλογο που διεξάγεται με την Ορθόδοξη και την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και ουδέποτε έχει εγείρει τέτοια θέματα. [σ.σ.: Ἂν ἀληθεύει αὐτό, τότε πράγματι ἀποτελεῖ εὐχάριστη καί ἐλπιδοφόρα εἴδηση. Διότι, ὅπως γνωρίζουν ὅσοι παρακολουθοῦν τά ἐκκλησιαστικά γεγονότα, τήν τελευταία δεπαπενταετία πολλές φορές ζητήθηκε ἀπό τήν Σύνοδο νά πάρει θέση στό ἐρώτημα: Εἶναι ὁ Παπισμός αἵρεση; Ἕνας ἀπό τούς πρώτους πού τό ζήτησε ἦταν ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης -"ὡς καθηγητής Πατρολογίας τοῦ Α.Π.Θ. Ἀλλά καί ἄλλοι πιστοί, ζήτησαν ἀπό τήν Σύνοδο νά πάρει θέση στό θέμα αύτό, καθόσον μάλιστα ο μητροπολίτης Καλαβρύτων τότε (2001) εἶχε διακηρύξει ἐπίσημα ὅτι "ὁ Παπισμός δέν εἶναι αἵρεση· ἔχει μυστήρια καί βάπτισμα"!). Ἡ Σύνοδος ὅμως ἀπέφευγε νά ἀπαντήσει ἐπίσημα]. Όπως εκτιμάται άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Ρουμανίας ή Αρχιεπισκοπή Πολωνίας θεωρούν αδιανόητες τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Άλλες όμως Εκκλησίες όπως το Πατριαρχείο Βουλγαρίας ή το Πατριαρχείο Γεωργίας έχουν εκφράσει τις ίδιες θέσεις.

    «Δεν μπορούμε να λαμβάνουμε τέτοιες αποφάσεις» υποστήριξαν οι Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος και Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ενώ ακόμη και ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών ο οποίος παρατήθηκε από την από την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος που θα συμμετάσχει στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο πήρε αποστάσεις από τις "ακραίες αντιλήψεις" που εξέφρασαν οι λεγόμενοι συντηρητικοί Μητροπολίτες. Αντίστοιχη ήταν και η στάση του Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου.

   Εντύπωση προκάλεσε και το γεγονός ότι καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια να αφαιρεθούν και οι αναφορές για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών αλλά απορρίφθηκε.

______________________________________________________________________________Τό ἄρθρο ἐδῶ

Σχόλιο: Ἄς τά βλέπουν αὐτά οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές κι ἀναλογίζονται πόσο μεγάλο κακό ἔχουν κάνει στήν Ἐκκλησία ἐπιμένοντας στόν χαρτοπόλεμο. Ἄν ἐφάρμοζαν ἐδῶ καί χρόνια τήν Ὀρθόδοξη στάση τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπό τούς παναιρετικούς Οἰκουμενιστές, ἡ αἱρετική φατρία τῶν Οἰκουμενιστῶν θά εἶχε ἀφανιστεῖ. Ἐλπίζουμε, ἔστω καί στό παρά πέντε νά τό κάνουν, καί νά μή συνεχίσουν τήν ἀντιπατερική στάση τους. 

ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ: Τρέμουν την απόρριψη του ποιμνίου;

Φυλλάδιο από την Εκκλησίας Κρήτης μόλις η Ιεραρχία ανακοίνωσε το δικό της
.
-Και μια περίεργη αναφορά

 Ούτε 24 ώρες δεν έχουν περάσει από τη στιγμή που η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε την έκδοση φυλλαδίου προς ενημέρωση του ποιμνίου για την Πανορθόδοξη και αίφνης η Εκκλησία της Κρήτης εμφάνισε δικό της!
    Συνάμα, μια περίεργη αναφορά περιλαμβάνει το ενημερωτικό φυλλάδιο που εξέδωσε η Εκκλησία της Κρήτης για την Πανορθόδοξη.  "Να βρεθούμε όλοι μαζί να διακηρύξουμε την πιστότητά μας στη Μητέρα μας Εκκλησία, που είναι η Τροφός του Γένους και η πηγή της ευσέβειάς μας, ο άσβεστος λύχνος της πορείας μας και η διασφάλιση της ταυτότητάς μας"γράφει το κείμενο.
  "Μητέρα Εκκλησία" ως γνωστόν αποκαλεί διαρκώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο ο κ. Βαρθολομαίος. Και το ερώτημα που

«Νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου»!

 Πηγή: "vimaorthodoxia"
Η Πανορθόδοξη και ο Αγιορείτης Γέροντας ΓοντικάκηςΑπορίες δημιουργεί η στάση του Αρχιμ. Βασίλειου Γοντικάκη, Προηγούμενου της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους αναφορικά με τη ζέση του να υπερασπιστεί την σύγκλιση της Πανορθόδοξης Συνόδου τον Ιούνιο.
Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Αγιορείτης Γέροντας, ο οποίος χαίρει ιδιαίτερη εκτίμησης, από όλους τους εκκλησιαστικούς κύκλους, το τελευταίο διάστημα έχει ένα ασφυκτικό πρόγραμμα ομιλιών σε ημερίδες και εκδηλώσεις για την Πανορθόδοξη στην Κρήτη.
Πριν από δέκα μέρες μαζί με φιλοπατριαρχικούς Μητροπολίτες και καθηγητές ευλόγησαν την

Ο δεσποτισμός των οικουμενιστών

Ο δεσποτισμός
των οικουμενιστών
                                        

     Όταν μετά την γαλλική επανάσταση και μετά το αποτυχημένο σύνταγμα της συνταγματικής μοναρχίας το διευθυντήριο ανεκάλυψε, ότι η κατάσταση στην Γαλλία δεν ήταν η επιθυμητή, εξουσιοδότησε τον Ροβεσπιέρο με το,κατά τα ρωμαϊκά πρότυπα, αξίωμα του δικτάτορα. 

    Αυτός εγκαινίασε την περίοδο της τρομοκρατίας και εφάρμοσε τότε εις το όνομα της ελευθερίας και των αρχών της επανάστασης τον, όπως τον ονόμασε, «δεσποτισμό της ελευθερίας», ο οποίος κατήργησε την πολυπόθητη ελευθερία του γαλλικού λαού, ονόμασε τον κάθε αντιφρονούντα εχθρό και αυτό έγινε αφορμή να χάσουνμέσα σε ένα χρόνο την ζωή 40.000 συμπολιτες του, στενοί του φίλοι και στο τέλος να χάσει και την δική του.Έτσι άνοιξε τον δρόμο για την κατάργηση της δημοκρατίας και την ανάδειξη του «νέου Καρόλου του Μεγάλου», του αυτοκράτορος Ναπολέοντος.
     Συγκρίνοντας την συμπεριφορά και τις δηλώσεις των οικουμενιστών, και κατά κύριον λόγον των οικουμενιστών Αρχιερέων και Ιερέων φυσικά μετά των αυλικών τους, με την συμπεριφορά του Ροβεσπιέρου μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα για έναν νέο δεσποτισμό, τον δεσποτισμό των οικουμενιστών. Έχοντας παρερμηνεύσει κύρια μηνύματα του Ευαγγελίου, έχοντας εκκοσμικεύσει και ιδεολογικοποιήσει χριστιανικές αξίες και διδασκαλίες και ενδεδυμένοι τον διαφανή χιτώνα ενός εκσυχρονισμού προσπαθούν να επιβάλουν ένα νεοταξικό μόρφωμα κοινωνικού, πανθρησκειακού περιεχομένου καταργώντας ή παραβλέπωντας τους Ιερούς Κανόνες, παραμορφώνοντας τους λόγους και τα έργα των Αγίων και διαστρεβλώνοντας τον ρόλο της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.
    Όπως ο Ροβεσπιέρος φορούν δύο προσωπεία. Στους «Έξω», τουτέστιν στους κάθε είδους αλλόδοξους, αιρετικούς, στους άδικους και ισχυρούς δυνάστες αυτού του κόσμου, στους υβριστές και αρνητές του Θεού και της Εκκλησίας Του εμφανίζονται γεμάτοι αγάπη, μιλούν για την σπουδαιότητα των ομοιοτήτων και όχι των διαφορών, οργανώνουν εκδηλώσεις πρωτάκουστης εφευρετικότητας, προωθούν μηνύματα όπως ειρήνη, σεβασμός της ετερότητας, θρησκευτική διαφοροποίηση, δικαίωμα έκφρασης και ελευθερίας του λόγου, ανακαλύπτουν αντί για την μία και στενή πολλές οδούς, οι οποίες υποτίθεται οδηγούν στον Θεό και στην σωτηρία του ανθρώπου.
   
   Όσον αφορά όμως τους «Μέσα», τουτέστιν τους ομόθρησκους και αδελφούς τους Ορθόδοξους, απειλούν και καταδικάζουν αυστηρότατα, όποιον τολμήσει να τους αμφισβητήσει, διαπομπεύουν όποιον δικαιωματικά τους αντιμιλήσει και τον στολίζουν με κοσμητικά επίθετα «απείρου κάλλους» που θα ζήλευε κάθε δημαγωγός και κάθε γραφικός θαμώνας καφενείου. Παράλληλα ως μέτοχοι της σύγχρονης επιστημονικής έπαρσης και ξεχνόντες, ότι ο Θεός έκρυψε την σοφία του από τους σοφούς και την έδειξε σε νήπια, μεταλλάσουν το διδακτορικό σε δικτατορικό,  αυτοανακηρύτονται σε θεολογικές αυθεντίες, καταργούν τον μακαρισμό των πτωχών τω πνεύματι, υπερβαίνουν τους Άγιους Πατέρες και απειλούν ως δεύτερη Ιερά Εξέταση, όλους όσους σταθούν εμπόδιο στην προσπάθεια τους αυτή, με τις ύψιστες εκκλησιαστικές ποινές.
     
 Οι οικουμενιστές από το ευλογημένο αξίωμα του Επισκόπου παρήγαγαν δεσπότη-μονάρχη, από το έλλογο ποίμνιο θέλουν να παράγουν άβουλη αγέλη, από τον Έναν Ποιμένα Χριστό δημιούργησαν πολλούς ποιμένες με ράβδο σιδηρά για το ποίμνιο και βλαστό πόας για τους ξένους του ποιμνίου. Διδάσκουν έναν παραποιημένο Χριστό και μία παραποιημένη Εκκλησία χωρίς να έχουν το δικαίωμα, γιατί δεν τους ανήκουν, όπως τους προείπε ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ο οποίος εν αντιθέσει με αυτούς, αν και καθηγητής δυτικού πανεπιστημίου δεν ντράπηκε να ομολογήσει Χριστό σε έναν άθεο κόσμο και βασανίσθηκε για την πίστη του.
    Δεν είχα σκοπό να γράψω όλα αυτά και μάλιστα σε τέτοιο ύφος. Μέχρι όμως που μετά από ταπολλά υποτιμητικά σχόλια, τις απειλές και τις ειρωνίες εκ μέρους των οικουμενιστών διάβασα την εμετική συνέντευξη του Μεσσηνίας (εδώ) όπου γεμάτος πια εωσφορική και ενάντια σε πραγματικό επίσκοπο έπαρση, ο λεγόμενος επίσκοπος ονομάζει, όσους αντιτίθενται στην Σύνοδο Ναζί και αρία φυλή λέγοντας κατά λέξη:
   «..Μπορεί η Σύνοδος να υιοθετήσει τέτοιου είδους ναζιστικές πρακτικές με αποχρώσεις χριστιανικής ηθικής της “αρίας φυλής” ή τέτοιου είδους αποκλεισμούς, όταν ο Χριστός τονίζει ότι “πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν”»;
    Και ερωτώ:
Με ποιο δικαίωμα μας ονομάζει Ναζί ο Μεσσηνίας και οι συν αυτώ, ο οποίος συμπροσεύχεται με αυτούς που αγιοποίησαν μέλη των Ναζί;
Με ποιο δικαίωμα στιγματίζει ο Μεσσηνίας και οι συν αυτώ το τρισευλογημένο ράσο που φορεί με χαρακτηρισμούς σε ανθρώπους που δεν γνωρίζει και των οποίων η οικογένεια έδωσε αίμα για την απόκρουση και ήττα των πραγματικών Ναζί;
Ποια υποτιθέμενη επιστημονική και θεολογική δεοντολογία,της οποίας εικάζεται ο Μεσσηνίας, ότι είναι κάτοχος, επιτρέπει τέτοιους απάνθρωπους χαρακτηρισμούς;
Γιατί ξεχνάει ο Μεσσηνίας σε αυτές τις ποταπές δηλώσεις το κήρυγμα του περί δήθεν σεβασμού της ετερότητας και ελευθερίας έκφρασης ή ας κοιτάξουμε τις ομοιότητες και όχι τις διαφορές; Σε ποιο Άγιο Ευαγγέλιο και σε ποια πατερική διδασκαλία διδάχθηκε αυτός ο προβατόσχημος λύκος και οι συν αυτώ τέτοιους χαρακτηρισμούς;
Γιατί δεν καταδικάζουν με τον αυστηρότερο τρόπο οι συναδελφοί του Επίσκοποι μία τέτοια δήλωση, η οποία εμμέσως πλήν σαφώς πλήττει και αυτούς; Ξέχασαν μήπως ότι ο Θεός καθήλε δυνάστας από θρόνους και ύψωσε ταπεινούς;
Γιατί δεν προχωρεί σε διάλογο ο Μεσσηνίας και οι συν αυτώ, ως υποτιθέμενος ποιμήν, με το κατά την γνώμη του πλανεμένο και σκανδαλισμένο ποίμνιο του για να ακούσει και να ακουσθεί, όπως κάνει με τους μη Ορθόδοξους, παρά περιορίζεται σε ύβρεις αντιχριστιανικού περιεχομένου;
    Γιατί ξέρει ότι θεολογικά δεν έχει επιχειρήματα για την υποστήριξη της αιρετικής στάσης του, την οποία μάλιστα ανέδειξαν και συνάδελφοι του επίσκοποι. Αυτός είναι που θέλει σχίσματα για να προχωρήσει το σχέδιο του και προσπαθεί με τις δηλώσεις του να τα προκαλέσει. 


    Αλλά δεν έχει καταλάβει, ότι τα πρόβατα του ποιμνίου δεν ακούν άλλη φωνή, παρά αυτή του Ενός ποιμένος. Αυτοί είναι «οι πολυμαθείς, ανοιχτοί, δημοκρατικοί, ριζοσπαστικοί, αγαπώντες και ειρηνεύοντες“ οικουμενιστές. Ας κάτσουν και οι κάθε λογής αυλικοί τους να τους υποστηρίξουν και να τους ακολουθήσουν στον λαμπρό στίβο των «χριστιανικών» ύβρεων και των προσβολών.
    Ο αμαρτωλός μεν, εις το έλεος του Θεού πιστεύων δε, και συνειδητά και κάθετα μη Ναζί.
Αδαμάντιος Τσακίρογλου, κλασσικός φιλόλογος, ιστορικός

Πηγή: "Ἀκτίνες"

"Δόξαν παρ' αλλήλων λαμβάνοντες"! Η Ορθοδοξία στην Ιεραρχία δοκιμάζεται, ο Οικουμενισμός επεκτείνεται, αλλ' αυτοί αυτοδοξάζονται!


megalopoli-18

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ.κ. Διονύσιος επισκέφθηκε τήν Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως.
Συγκεκριμένα ως καλεσμένος τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, παρέστη τήν Δευτέρα 23 Μαΐου