Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

«Η αφύπνησι του λαού τού Θεού»!


   «Ἡ ἀφύπνησι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἡ τελευταία ἐλπίδα στόν κατήφορο τόν ὁποῖο ἔχουν ὁδηγήσει οἱ Ἐπίσκοποι τήν Ἐκκλησία»!


   Μετὰ τὸ θαυμάσιο ἄρθρο τοῦ κ. Τσακίρογλου «Φόρος τιμής για τον αγώνα λαϊκών που κοπιάζουν μέσα στον κόσμο για την Αλήθεια!», ἀναρτοῦμε σὲ ἐπανάληψη ἕνα κείμενο τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, ἀπὸ τὸ «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ» τὸ 2007, ποὺ ἐνισχύει τὶς ἁγιοπατερικὲς θέσεις τοῦ κ. Τσακίρογλου μὲ συγκεκριμένα παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία.


σον ἀφορᾶ τό ὅτι εἶναι παράδοσις ὀρθοδοξότατη ὁ λαός νά ἀντιδρᾶ ὅταν προσπαθοῦν νά τοῦ ἐπιβάλλουν ποιμένες οἱ ὁποῖοι δέν τόν ἐκφράζουν, ἤ τούς θεωρεῖ κατευθυνόμενους καί προσπαθοῦν νά ἐπιβληθοῦν μέ τήν βοήθεια τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, καθώς ἐπίσης ἐξεγέρσεις καί κινητοποιήσεις τοῦ λαοῦ ὅταν ἐπιβουλεύονται τήν ὀρθόδοξο πίστι του, κοιτᾶξτε τόν βίο τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τόν βίο τοῦ ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου καί ὅλη τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία, ἡ ὁποία εἶναι κυριολεκτικά γεμάτη ἀπό τέτοιες περιπτώσεις.
Θά σᾶς καταγράψω ἐνδεικτικά δύο–τρία  τέτοια περιστατικά ἐπεμβάσεων τοῦ λαοῦ, πέραν ἀπό τούς βίους τῶν δύο προαναφερθέντων μεγάλων ἁγίων μας, τούς ὁποίους σχεδόν καθημερινά ὑπεράσπιζε ὁ λαός ἀπό τίς εἰς βάρος των ἐπιβουλές καί ἀδικίες, γιά νά καταδειχθῆ ὅτι οἱ ἐπεμβάσεις αὐτές τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκ τῆς Θείας Προνοίας καί ἄν δέν ὑπῆρχαν, δέν θά ὑπῆρχε πρό πολλῶν αἰώνων ἡ Ὀρθοδοξία, τήν ὁποία ἐσεῖς σήμερα ξεπουλήσατε στήν Εὐρώπη καί τήν θυσιάσατε στόν βωμό τῆς ἐκκοσμικεύσεως καί τῆς φιλαυτίας.

   α) «Μετά τήν ἑξαετῆ πατριαρχεία τοῦ Τιμοθέου, τόν ὁποῖο οἱ μοναχοί καί ὁ λαός τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀποστρεφόταν, ἐπειδή ἀναθεμάτιζε τήν Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος, ἀνῆλθε στόν θρόνο ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καππαδόκης (518-520).  Κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς 15-7-518 ὁ νέος πατριάρχης πιέσθηκε μέ ἐντυπωσιακό τρόπο ἀπό τόν ἀγανακτισμένο λαό, πού φώναζε:
 «Ἀκοινώνητοι διατί μένονεν; ἐπί τοσαῦτα ἔτη διατί οὐ κοινωνοῦμεν; ἐκ τῶν χειρῶν σου κοινωνῆσαι θέλομεν... ὀρθόδοξος εἶ, τίνα φοβῆσαι;... Ἰουστῖνε Αὔγουστε TU VINKAS (νίκα), τήν Σύνοδον Χαλκηδόνος ἄρτι (ἀμέσως) κήρυξον... Ἀνάθεμα Σεβήρῳ τῷ Μανιχαίῳ... Τόν ἐπίβουλο τῆς Τριάδος ἔξω βάλε... Εἰ φιλεῖς τήν πίστιν, Σεβῆρον ἀναθεμάτισον... Πολλά τά ἔτη τοῦ βασιλέως, ἀδελφοί Χριστιανοί, μία ψυχή, πίστις ἐστίν, οὐκ ἔνι (ἐπιτρέπεται) ἁπλῶς. Ἡ ἁγία Μαρία, Θεοτόκος ἐστίν... Ἀνάθεμα Σεβήρῳ, φανερῶς εἰπέ... Οὐ κατέρχῃ, ἐάν μή ἀναθεματίσῃς... Οὐκ ἀναχωρῶ, ἐάν μή κηρύξῃς· ἕως ὀψέ ὧδε ἐσμέν... Τῶν ἐν Χαλκηδόνι πατέρων τήν σύναξιν αὔριον κήρυξον».
   Ὁ ἱερός πατριάρχης ἀναγκάσθηκε νά ἀνταποκριθῇ στά ἐπίμονα αἰτήματα τοῦ λαοῦ.  Ἀφοῦ τούς βεβαίωσε, ὅτι δέχεται ὅλες τίς Οἰκουμενικές Συνόδους, κηρύχθηκε ἡ σύναξις τῶν Πατέρων διά

Σχόλιο στη βιβλιοκρισία του π.Γ. Μεταλληνού στη Δογματική του καθ. Βασ. Τσίγκου

P.GeorgiosMetallinos.jpg
π. Γεώργιος Μεταλληνός

  Ως «Κατάνυξις», στις 18 Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύσαμε ενδιαφέρουσα βιβλιοκρισία του πρωτοπρεσβυτέρου Καθηγητού π. Γεωργίου Μεταλληνού με τον τίτλο “Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Κριτική αξιόλογου συγγράμματος Δογματικής” για το νέο βιβλίο του Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Βασιλείου Τσίγκου, με τίτλο «Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Συμφωνούμε με τις εκτιμήσεις και την αξιολόγηση του π. Γεωργίου, περί του ότι το νέο αυτό έργο συνεχίζει την πατερική γραμμή του δογματολόγου αειμνήστου πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Ρωμανίδη. Μας επισημάνθηκε όμως από αναγνώστες του ιστολογίου μας ότι υπάρχει θετική αναφορά του συγγραφέως στη λεγομένη «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης», παρόμοια με αυτήν που διατύπωσε στην Ιεραρχία του Νοεμβρίου του 2016 ο Μητροπολίτης Σερρών κ. Θεολόγος ως εισηγητής, όπως και το απαράδεκτο κείμενο της Ιεράς Συνόδου «Προς τον Λαό» (Ιανουάριος 2017). 
Η ψευδοσύνοδος όμως της Κρήτης δέχθηκε οξύτατη κριτική και δεν γίνεται αποδεκτή από την συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας και από τέσσερις αυτοκέφαλες Εκκλησίες που δεν

Φόρος τιμής για τον αγώνα λαϊκών που κοπιάζουν μέσα στον κόσμο για την Αλήθεια!!   ς ἱστολόγιο «Πατερικὴ Παράδοση» εἴχαμε διακρίνει, ὅτι ἐπιτελεῖται ἕνας συμφωνημένος πόλεμος λάσπης καὶ ἀμφισβήτησης κάποιων προσώπων, ἐπειδὴ μᾶλλον ἐμποδίζουν τὰ σχέδια κάποιων νὰ ἐπιβάλλουν μία προσωπικὴ γραμμὴ στὸν ἁγιοπατερικὸ ἀγῶνα ἐνάντια στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σπιλώνονται ἀδίκως εἶναι ὁ κ. Τσακίρογλου. Γι΄ αὐτὸν τὸν λόγο πήραμε τὴν πρωτοβουλία νὰ τοῦ μεταφέρουμε πολλὰ μηνύματα πιστῶν, ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν συνέχιση τῆς γραφῆς του καὶ ποὺ δὲν θεωροῦν, ὅτι ἡ σπίλωση τοῦ ὀνόματός του θὰ βλάψει τὸν ἀγῶνα.
     Χαιρόμαστε ποὺ ὁ κ. Τσακίρογλου ἀνταποκρίθηκε σὲ αὐτὴν τὴν πρωτοβουλία. Ὡς ὡς ἱστολόγιο δηλώνουμε, ὅτι κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ σπιλώνει χωρὶς ἀποδείξεις ἀνθρώπους καὶ μάλιστα γιὰ μὴ θέματα πίστεως. Ακολουθεῖ δήλωση καὶ κείμενο τοῦ κ. Τσακίρογλου.


    Μετὰ τὴν εὐγενικὴ πρωτοβουλία τοῦ ἱστολογίου Π.Π. καὶ τὰ διάφορα σχόλια, μηνύματα καὶ τηλεφωνήματα πιστῶν, ποὺ μὲ διαβεβαίωσαν, ὅτι δὲν φοβοῦνται, μήπως μέσῳ ἐμοῦ χτυπήσουν αὐτούς (διότι αὐτὸς ἦταν ὁ μοναδικὸς λόγος τῆς ἀπόφασής μου νὰ ἀποσυρθῶ) καθῶς καὶ μετὰ τὴν ἀπόδειξη, ὅτι ἡ ἀπαράδεκτη ἐπίθεση στὸ πρόσωπό μου, γιὰ θέματα ποὺ δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν πίστη, δὲν ἦταν τυχαία ἀλλὰ συντονισμένη καὶ ἀποφασισμένη (κανεὶς δὲν ζήτησε συγγνώμη, παρότι δὲν ἔχουν ἀποδείξεις γιὰ ὅτι λένε), ενημερώνω τοὺς ἀδελφούς μου, ὅτι δὲν θὰ σταματήσω νὰ γράφω καὶ τοὺς ζητῶ συγγνώμη, ἂν ἔδωσα τὴν ἐντύπωση, ὅτι φοβᾶμαι. Ὁ σκοπός μου ἦταν νὰ προστατεύσω αὐτοὺς κι ὄχι ἐμένα. Θά σιωπήσω ὅμως ὅσον ἀφορᾶ αὐτὸ τὸ θέμα, γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ἀγῶνα. Γιά θέματα πίστεως ὅμως δὲν θὰ σιωπήσω, γιατὶ αὐτὸ μοῦ προστάζει ὁ Χριστὸς κι ὄχι οἱ ἄνθρωποι. Ἰδοὺ λοιπὸν πεδίον δράσης λαμπρόν γιὰ ὅλους μας.


Ἀδαμάντιος ΤσακίρογλουΤοῦ  Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

Πολλοὶ κατηγοροῦν τοὺς Χριστιανούς, ὅτι ἐπαναλαμβάνουν συνεχῶς τὰ ἴδια πράγματα. Ξεχνοῦν φυσικὰ αὐτοὶ οἱ κατήγοροι, ὅτι ἡ ἐπανάληψη τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων ἐξασφαλίζει τὴν σιγουριὰ καὶ τὴν βεβαιότητα, ὅτι κάποιος βαδίζει σωστά καὶ σὲ ἀσφαλὲς πλαίσιο. Ὁ Γερμανός συγγραφέας Erhard Kästner (ἕνας μὴ ὀρθόδοξος!!!) ἔγραψε μετὰ τὴν ἐπίσκεψη του στὸ Ἅγιον Ὄρος (τὴν δεκαετία τοῦ 50) τὸ βιβλίο «Die Stundentrommel vom heiligen Berg Athos», ὅπου γράφει γιὰ τὸ ἐρώτημα, γιατὶ ἡ Ὀρθοδοξία μένει σταθερή καὶ δὲν προσαρμόζεται στοὺς καιρούς, τὸ ἑξῆς: «Ἔχουμε ἀναρωτηθεῖ γιατὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ θέλουν νὰ ἀκοῦν κάθε βράδυ τὴν ἴδια ἱστορία καὶ μάλιστα, ὅταν τὴν ἀλλάζουμε ἔστω καὶ λίγο, μᾶς διορθώνουν; Γιατὶ αὐτὸ τοὺς δίνει τὸ αἴσθημα τῆς ἀσφάλειας καὶ τῆς σιγουριᾶς».
Δὲν πρέπει νὰ κουράζει λοιπὸν ἡ ἐπανάληψη τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων, στὴν προκειμένη περίπτωση γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ λειτουργοῦν οἱ λαϊκοὶ σὲ καιροὺς αἱρέσεως. Ἰδίως στοὺς ἐσχατολογικοὺς χρόνους ποὺ ζοῦμε –διότι μὲ τὰ γεγονότα ποὺ βιώνουμε, τὴν καθιέρωση τῆς διαστροφῆς καὶ τῆς θεοποίησης τοῦ ἀνθρώπου, ποιός μπορεῖ νὰ τὸ ἀρνηθεῖ– ἡ ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ

Ο Θεός κατά κάποιον τρόπο μας δείχνει σημάδια για να ετοιμαστούμε

Γέροντας Ιουστίνος Πάρβου


   Ο Θεός κατά κάποιον τρόπο μας δείχνει σημάδια για να ετοιμαστούμε. Εμείς όμως δεν δίνουμε σημασία. Αυτό σημαίνει ότι τα πάθη μάς τύφλωσαν τόσο πολύ που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό. Η γενιά αυτή είναι τόσο τυφλωμένη από τα πάθη που ακόμη κι αν δουν βομβαρδισμούς ή οτιδήποτε άλλο δεν πρόκειται να μετανοήσουν…Όπως λέει και η Γραφή ο καθένας είναι αλυσοδεμένος από κάποιο πάθος. Και όταν θα μας βρει το κακό τότε δεν θα έχουμε τη δύναμη να μετανοήσουμε.

   Ο καθένας προσπαθεί να ικανοποιήσει το πάθος του. Οι καρδιές έχουν πετρώσει. Αυτός που δεν αγωνίστηκε εναντίον των παθών του δεν θα βρει θεία βοήθεια στον καιρό των διωγμών. Ο Θεός μας στέλνει σημάδια για να έλθουμε ”εν εαυτώ” και να μετανοήσουμε. Να πάμε στους πνευματικούς για να εξομολογηθούμε, να κοινωνήσουμε με το σώμα και το αίμα του Χριστού για να πάρουμε δύναμη..»
                    Γέροντας Ιουστίνος Πάρβου
Πηγή

Η βλάσφημη παράσταση!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η ηθοποιός που υποδύεται την Μαρία (Παναγία) στην βλάσφημη ταινία, ΓΥΜΝΗ επάνω σε ξύλινο σταυρό. 

Ευτυχώς υπάρχουν και σήμερα ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Υπάρχουν και σήμερα ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΑΛΕΣΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά την προκλητική αδιαφορία του αντίχριστου και ανθελληνικού κράτους να σεβαστεί την χριστιανική μας πίστη και να επέμβει ο εισαγγελέας για να σταματήσει το βλάσφημο έργο "η ώρα του Διαβόλου", που παρουσιάζει την Παναγία μας να συνευρίσκεται με τον Διάβολο, 

ΚΑΛΟΥΜΕ σε πανορθόδοξο συλλαλητήριο 
έξω από το θέατρο Αριστοτέλειον 
σήμερα  ΠΕΜΠΤΗ  19/10  και  ώρα  20.30.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την αδυναμία-αδιαφορία του κράτους να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες από τα βρωμερά αναρχικά σκουπίδια που άναδρα εχθές επιτέθηκαν και χτύπησαν τον Πατέρα Ευθύμιο στην οδό Αγγελάκη.


Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ και ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ των πιο ιερών προσώπων της Ορθόδοξης πίστης μας ΔΕΝ θα περάσουν.

ΟΛΟΙ απόψε 8μμ στον κινηματογράφο Αριστοτέλειον.
Παρακαλούμε κοινοποιήστε !
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:  Η ηθοποιός που υποδύεται την Μαρία (Παναγία) στην βλάσφημη ταινία, ξαπλώνει ΓΥΜΝΗ επάνω σε ξύλινο σταυρό.

Η ηθοποιός που παίζει στην παράσταση "Η ώρα του Διαβόλου", ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ξαπλωμένη ΓΥΜΝΗ ΕΠΑΝΩ σε ΣΤΑΥΡΟ.

Δείτε τις φωτογραφίες (που πήραμε) από αυτό το βίντεο, εδώ. (όπως βλέπετε τμήμα της σκηνής είναι ένας μεγάλος ξύλινος σταυρός):3) Ευτυχώς υπάρχουν και σήμερα ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Υπάρχουν και σήμερα ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ. Βίντεο (συλλογή) από τα σημερινά επεισόδια έξω από το θέατρο "Αριστοτέλειον" όπου παίζεται η βλάσφημη ταινία. 

Για γέλια ή για κλάματα;


Με αυτούς τους "αδελφούς" συνεργάζονται και συμπροσεύχονται οι "ορθόδοξοι" ιερείς της Γερμανίας αλλά κι όλοι οι οικουμενιστές.

Οι φωτογραφίες από τον παπικό ναό μιλούν από μόνες τους. Οι δικοί μας επίσκοποι όμως δεν μιλούν.

Μᾶς ἐστάλη ἀπὸ τὸν Δ.Π.