Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Λόγος ευθύς προς την εξουσιολαγνική και αντίχριστη Δεσποτοκρατία, Λαυρέντιου ΝτετζιόρτζιοΣυχνάκις οἱ οἰκουμενιστὲς καὶ οἱ «ἀντὶ-οἰκουμενιστές» δεσποτοκράτες —στελέχη καὶ μέλη καὶ θιασῶτες τῆς ἀντιχρίστου καὶ ἑωσφορικῆς Δεσποτοκρατίας[1]— κατηγοροῦν τοὺς ἀποτειχισμένους ὅτι μὲ τὴν Ἀποτείχισή τους τίθενται «ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας» κι ἔτσι χάνουν τὴ δυνατότητα τῆς σωτηρίας τους!... Ἐλέγχουν τοὺς ἀποτειχισμένους μὲ ὑποκριτικὸ ἐνδιαφέρον, διότι πολλοὶ ἀπὸ αὐτούς, λόγῳ ἐλλείψεως ἱερέων καὶ πνευματικῶν, δὲν ἔχουν πλήρη καὶ τακτικὴ μυστηριακὴ ζωή.
    Καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι πράγματι πολλοὶ εὑρίσκονται λατρευτικῶς ἐμπερίστατοι: ἐν μυστηριακῇ λιμοκτονίᾳ καὶ ἐν λατρευτικῇ πενίᾳ τελοῦντες καὶ ἐν ποιμαντικῇ ὀρφανίᾳ χειμαζομένοι. Γιὰ νὰ λειτουργηθοῦν, γιὰ νὰ κοινωνήσουν, γιὰ νὰ ἐξομολογηθοῦν κ.λπ. πρέπει νὰ ταξιδέψουν ἀκόμη καὶ 800 χιλιόμετρα!... Αὐτὴ ἡ κατάσταση, ἄλλωστε, εἶναι ποὺ ἀποτρέπει πολὺ μεγάλον ἀριθμὸ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν νὰ ἀποτειχισθοῦν, ἐνῶ γνωρίζουν τὴ δέουσα ἁγιοΓραφικῶς καὶ ἁγιοΠατερικῶς ὀρθὴ στάση καὶ ἐπιβαλλομένη πράξη ἐν καιρῷ αἱρέσεως, καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποτειχισθοῦν. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι τὸ τίμημα ποὺ πρέπει νὰ καταβάλουμε, ἡ θυσία ποὺ καλούμεθα νὰ ὑποστοῦμε γιὰ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του, ὅπως πολλὲς φορὲς ἔχει συμβεῖ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ γιὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα, γιὰ ὁλόκληρες γενεές, νὰ βιώσουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί: μυστηριακὴ πείνα καὶ λατρευτικὴ πενία καὶ ποιμαντικὴ ὀρφάνια!...
Καὶ ἐδῶ ἀναδεικνύεται ἔτι περισσότερο ἡ τεραστία εὐθύνη τῶν «ἀντὶ-οἰκουμενιστῶν» ἐπισκόπων καὶ ἱερέων καὶ γερόντων, οἱ ὁποῖοι —μὲ τὴν παύση τῆς Μνημονεύσεως τῶν αἱρετικῶν-οἰκουμενιστῶν ἐπισκόπων ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καὶ μὲ τὴν Ἀποτείχισή τους ἀπὸ αὐτούς— θὰ ἔδιδαν ὄχι μόνον τὸ παράδειγμα τῆς ὀρθῆς στάσεως καὶ τῆς ἐπιβαλλομένης πράξεως ἐν καιρῷ αἱρέσεως στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ θὰ διασφάλιζαν τὴ λατρευτικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωὴ τῶν ἀποτειχιζομένων. Ὡστόσο μὴ-ἀποτειχιζόμενοι οἱ ἴδιοι καὶ ἀενάως ἐπαμφοτερίζοντες, ἀλλὰ καὶ καταπολεμοῦντες τοὺς ἀποτειχισμένους ὡς σχισματικοὺς —ἐνῶ ὁ ιε΄ ἱ. Κανὼν τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (Κωνσταντινούπολις, 1282-1285) ὄχι μόνον ρητῶς λέγει ὅτι δὲν εἶναι σχισματικοί, ἀλλὰ ὅτι ἐντιθέτως ἀποτρέπουν τὸ σχῖσμα καὶ μάλιστα γι᾿ αὐτὸ εἶναι ἄξιοι ἐπαίνων!!!— οἱ «ἀντὶ-οἰκουμενιστές» παγιδεύουν στὴν αἵρεση καὶ στὴν ἀπώλεια τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἀποτρέποντάς τον ἀπὸ τὴν μόνη ὀρθὴ στάση καὶ ἐπιβαλλομένη πράξη τῆς Ἀποτειχίσεως ἐν καιρῷ αἱρέσεως!!!
    Ἰδιαιτέρως οἱ «ἀντὶ-οἰκουμενιστές» καλοῦν τοὺς ἀποτειχισμένους νὰ «ἐπιστρέψουμε στὴν Ἐκκλησία», κάνοντας «ὑπακοή» στὴν ἄτυπη μὲν ἐξουσιοκρατικὴ καὶ ἐπισκοποκεντρικὴ δὲ Σύναξη Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν, ἡ ὁποία, χάριν τῆς «ἑνότητός» της ὡς Συνάξεως, ἀπεμπολεῖ τὴν ὀρθὴ καὶ ἐπιβαλλομένη Ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ αἱρετίζοντες ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιλέγοντας τὴν «ἀποτείχισή» της ἀπὸ τὸν Χριστὸ διὰ τῆς κοινωνίας της μὲ τοὺς αἱρετικούς!...
   Πλειστάκις καὶ συχνάκις μὲ ἐμπεριστατωμένη καὶ ἀστασίαστη ἁγιοΓραφικὴ καὶ ἁγιοΠατερικὴ καὶ ἱεροΚανονικὴ ἐπιχειρηματολογία οἱ ἀποτειχισμένοι[2] —καὶ ἰδιαιτέρως ὁ Γέροντάς μας, ἱερομόναχος π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς μὲ πολλὰ ἄρθρα του καὶ μὲ πολυσέλιδα βιβλία του[3]— ἔχουν δώσει ἀπαντήσεις στὶς μετὰ-νεο-ἀντὶ-Πατερικὲς κακοδοξίες καὶ αἱρέσεις τῶν «ἀντὶ-οἰκουμενιστῶν», ὡς πρὸς τὴ δεόντως ὀρθὴ στάση καὶ ἐπιβαλλομένη πράξη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν καιρῷ αἱρέσεως, ποὺ εἶναι ἡ παύση τῆς Μνημονεύσεως τῶν γυμνῇ τῇ κεφαλῇ κηρυσσόντων αἵρεση ἐπισκόπων καὶ τῶν μετ᾿ αὐτῶν κοινωνούντων καὶ ἡ Ἀποτείχιση ἀπὸ αὐτούς. Ἀλλά, δυστυχῶς, εἰς μάτην!...
     Τοὺς δείχνουμε τὸν ἁγιοΠατερικὸ «ἥλιο», κι ἐκεῖνοι καμώνονται πὼς βλέπουν μόνον τὸ ἀχνὸ δάκτυλό μας, ποὺ ὅμως δὲν κατευθύνεται ἀπὸ τὴν ἔναντι τῆς αἱρέσεως στάση καὶ πράξη τῶν συγχρόνων —ὄντως

Έκδοση ακριβής και Ορθόδοξη θεώρηση της Κάρτας του Πολίτη, Ν. Πανταζή
ΑΝ καθίσουμε και σκεφτούμε λιγάκι πιο ήρεμα, πιο «χαλαρά» και πιο προσγειωμένα, θα δούμε πως η οποιαδήποτε «κάρτα του πολίτη», αλήθεια, δεν διαφέρει και πολύ από μία… τηλεκάρτα. Όλες οι κάρτες βέβαια, κάτι μεμπτό έχουν και παρέχουν τη δυνατότητα παρακολουθήσεως και καταχρήσεως προσωπικών δεδομένων. Καμία κάρτα δε βγήκε τυχαία και καμία δεν είναι στην ουσία τόσο «αθώα» όσο μερικοί νομίζουν.
Παρ’ όλα αυτά, είναι υλικό εκτός του σώματος και όχι ηλεκτρονικός πομπός εμφυτευμένος, χειρουργημένος μέσα μας. Άλλο πράγμα στο πορτοφόλι και στη τσέπη μας, και άλλο στις φλέβες μας και στο πετσί μας να επηρεάζει καταλυτικά το ψυχοσωματικό μας είναι…
Αν και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, συμφωνώ, υπάρχει σίγουρα το θέμα παραβιάσεως της προσωπικής ελευθερίας και έλεγχος διακινήσεως, συμπεριφοράς, αγωγής, διδαχής, πολιτείας και βιοτής, παρ’ όλα αυτά, μη ξεχνούμε, είναι και παραμένει ένα αντικείμενο, ένα κομμάτι πλαστικό, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να πεταχτεί, έστω και με αρκετή, δόση αγανακτήσεως, στο κάλαθο των αχρήστων!
Η περί ης πολύς ντόρος γίνεται κάρτα, ΔΕΝ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σώματός μας. Δεν είναι εμφύτευση, δεν είναι «χάραγμα»… Για αυτό και δεν πρέπει να το παρακάνουμε στο πανικό, στη

Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας: Η Εκκλησία είμαστε εμείς! Το απεχθὲς στρατοκρατικό πνεύμα των Οικουμενιστών!

Περγάμου Ιωάννης:

''Σταματήστε τις διαρροές στα ΜΜΕ''


0ziizἈντὶ νὰ δίνει, ὡς ὤφειλε, πλήρη ἀναφορὰ στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς συζητήσεις τῶν Διορθοδόξων Ἐπιτροπῶν, ὥστε νὰ μὴν δημιουργοῦνται παρερμηνεῖες, καὶ νὰ μὴ ἀγνοεῖ ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ τὰ προ-αποφασιζόμενα «γι’ αὐτὸν ἀλλὰ χωρὶς αὐτόν», ὁ Μητροπολίτης Περγάμου θέλει νὰ ἐπεκτείνει τὸν «στρατιωτικὸ νόμο» ποὺ ἔχουν ἐπιβάλει στὴν Ἐκκλησία ἡ φατρία τῶν Οἰκουμενιστῶν ἡγετῶν.

Θέλει δηλαδή, νὰ μὴ μαθαίνει ὁ λίγος λαὸς ποὺ ἀκόμα ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ πράγματα τῆς Ἐκκλησίας τίποτα, ὥστε νὰ μὴ ἀντιδρᾶ καὶ χαλᾶ τὰ σχέδιά τους. 

Ἂς τὰ κατανοήσουν αὐτὰ οἱ χαρτοπολεμιστὲς ἀντι-Οἰκουμενιστές. Ἂς ἀναλογισθοῦν ἄλλη μιὰ φορά, πόσο μεγάλο κακὸ κάνουν στὴν Ὀρθοδοξία καὶ στὸν ἑαυτό τους, ἐπικοινωνοῦντες μὲ αὐτοῦ τοῦ ἐπιπέδου τοὺς Ἐπισκόπους, ποὺ νομίζουν πὼς εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ δὲν ὑπολογίζουν τὸ Λαὸ τοῦ Θεοῦ. Μόνο τὴν διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τους φοβοῦνται καὶ τρέμουν, γιατὶ τότε θὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ ἰδέα πὼς αὐτοὶ εἶναιη Ἐκκλησία, πέφτει στὸ κενό. Ὅσο οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς "κοινωνοῦν" μὲ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς, νὰ ξέρουν πὼς αὐτοὶ ἐλάχιστα τοὺς ὑπολογίζου. Ἀντίθετα τοὺς θεωροῦν συμμάχους τους, γιατὶ καταφέρνουν μὲ τοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστές, νὰ  κρατοῦν τὸν Λαὸ σὲ ἀδράνεια, παροπλισμένο.

                                       "Πατερικὴ Παράδοση"


Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης


Να σταματήσουν τις "διαρροές" σε δημοσιογράφους και να μην επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών ζήτησε ο προεδρεύων της ειδικής διορθόδοξης επιτροπής που έχει συσταθεί για την προπαρασκευή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr ο Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης ζήτησε κατά τη διάρκεια της Γ' συνεδρίας της επιτροπής στο Σαμπεζύ της Γενεύης από όλα τα μέλη της, να μην μιλούν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τα όσα θέματα τίθενται επί τάπητος.

Αφορμή για την "απαγόρευση" αποτέλεσε η είδηση που ήθελε την προπαρασκευαστική επιτροπή στην προηγούμενη συνεδρία της να ζητά την κατάθεση τροπολογίας με την οποία η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα εκφράζει την αλληλεγγύη της στις "σεξουαλικές μειονότητες", δηλαδή τα άτομα που υφίστανται διώξεις για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις.

Η ομοφυλοφιλία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρέπει να αποτελεί αφορμή "για να υφίστανται διώξεις οι αδελφοί μας" έλεγαν αρχιερείς και πως δεν είναι το "μεγαλύτερο αμάρτημα".

Υπέρ αυτών των θέσεων τάχθηκαν όλοι οι αρχιερείς ελληνικής καταγωγής και ψήφισαν υπέρ.

Ειδικότερα από την Εκκλησία της Ελλάδος ψήφισαν υπέρ της προστασίας των σεξουαλικών μειονοτήτων οι μητροπολίτες Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Δημητριάδος Ιγνάτιος.

Έντονα διαφώνησαν οι εκπρόσωποι των Εκκλησιών της Ρωσίας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας και Ρουμανίας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΠΙΚΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΣΕ ....ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ!!!Αγαπητέ κύριε Διευθυντά…
Με οδυνηρή μου έκπληξη διάβασα το δημοσίευμαδιαφήμιση του Ι. Ν. Αναλήψεως Βόλου για το κοντσέρτο της STABAT MATER  στις 3 Απριλίου. Ήταν πραγματική χειμερινή ψυχρολουσία!
         Επειδή η αγανάκτησή μου δεν με αφήνει να ησυχάσω θέλω να πληροφορήσω το φιλοθεάμον χριστεπώνυμο πλήρωμα των Ορθοδόξων Βολιωτών τα εξής ολίγα από την υπέρ 20χρονη πείρα μου στο μουσικό χώρο της Γερμανίας.
         Το  STABAT MATER ΤΟΥ Pergolesi είναι ένα κλασσικό έργο της Καθολικής Εκκλησίας και ταιριάζει γάντι στους Μπαρόκ ναούς των Λατίνων.  Εκφράζει απόλυτα τον αρρωστημένο συναισθηματισμό των αιρετικών της Δύσης για της ημέρες του πάθους. Οι επιτηδευμένες, υπερήφανες–πομπώδεις φωνές των σοπράνων (γράφε καλλίτερα σπαρακτικά ουρλιαχτά) και η λατινική γλώσσα προκαλούν ειρωνικά μειδιάματα στους Ορθοδόξους. Οι εξεζητημένες συγχορδίες–παρηχήσεις του συγκεκριμένου έργου ηχούν τόσο περίεργα στα αυτιά μας που απάδουν εντελώς στο πνεύμα και στον ιερό χώρο της Ορθοδόξου Λατρείας, συντελούν μάλλον στο πνευματικό βιασμό–ξεπεσμό του Ορθοδόξου Ναού.
         Είναι σίγουρο ότι θα μαζευτούν όλοι οι Καθολικοί κλπ. Ετερόδοξοι–άθεοι του Βόλου για να εξτασιασθούν από τα γλοιώδη ακούσματα μιας ξένης μουσικής κουλτούρας, και θα το προβάλλουν και σαν επίτευγμα!  Γιατί όμως δεν το παρουσιάζουν στη Καθολική Εκκλησία του Βόλου;
         Το έργο απαιτεί «Μαντόνες»  και αγάλματα σε στυλ «Pieta». Η Ορθόδοξη εικονογραφία του Ι. Ν. Αναλήψεως θα φαντάξει περίεργη και αταίριαστη στο αριστούργημα (sic) αυτό. Ο υπέροχος Παντοκράτορος του Λιόνδα θα δακρύζει από θλίψη για την αλλαξοπιστία μας.
         Απορώ με την επιπόλαιη απόφαση του προϊσταμένου του Ναού και φυσικά για την «ευλογία» συγκατάθεση του Τοπικού Επισκόπου κ. Ιγνατίου.  Η καλλιτεχνική ασχετοσύνη δείχνει πολιτιστική αμάθεια και ρηχότητα ή πράγμα το οποίο δεν πιστεύουμε, είναι μελετημένο κτύπημα–τορπίλλη στο ορθόδοξο ήθος του λαού μας. Λέτε η Μεταπατερική Θεολογία να επεκταθεί  και στη μουσική μας παράδοση; Ίσως του χρόνου απολαύσουμε το ορατόριο JESUS CHRISTSUPERSTAR.  Αιδώς Αργείοι! Κρίμα για τη βυζαντινή μουσική παράδοση ενός Χατζημάρκου στο Βόλο!
Μετά τιμής
Νίκος Χονδρογιάννης – Μαέστρος
Πρώην Πρόεδρος του Μουσικού Συλλόγου PHILARMONIA  Μονάχου  Γερμανίας.