Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Αρχή Τριωδίου)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 

-ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β' Γ´ 10 - 15
10 Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. 12 καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· 13 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 14 σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, 15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ι. ΚΟΛΙΤΣΑΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β' Γ´ 10 - 15
10 Συ όμως έχεις παρακολουθήσει την διδασκαλίαν, την συμπεριφοράν και αναστροφήν μου, τας αγνάς μου διαθέσεις, την φωτισμένην και ζωντανήν πίστιν μου, την μακροθυμίαν μου, την αγάπην και την υπομονήν μου. 11 Εχεις παρακολουθήσει ακόμη εκ του πλησίον και είδες τους διωγμούς και τα παθήματα, που μου έγιναν εις την Αντιόχειαν, στο Ικόνιον, εις τα Λυστρα. Ποσον φοβερούς διωγμούς υπέφερα τότε! Και όμως από όλους με εγλύτωσεν ο Κυριος! 12 Αλλά και όσοι θέλουν να ζουν με την ευσέβειαν, που διδάσκει και εμπνέει ο Ιησούς Χριστός, θα υποστούν διωγμούς. 13 Ανθρωποι δε κακοί και μοχθηροί, πλάνοι και απατεώνες θα προκόψουν στο χειρότερον πλανώντες τους άλλους, πλανώμενοι και οι ίδιοι. 14 Συ όμως μένε σταθερός εις εκείνα, που έμαθες, και την αλήθειαν των οποίων την έχεις πλέον βεβαιωθή, έχων υπ' όψιν σου και από ποιόν διδάσκαλον εδιδάχθης αυτά. 15 Και μη λησμονής, ότι από αυτήν ακόμη την πλέον απαλήν ηλικίαν σου γνωρίζεις τας Αγίας Γραφάς, αι οποίαι ημπορούν να σε κάμουν σοφόν και συνετόν εις τας αληθείας, που οδηγούν εις την σωτηρίαν, δια της πίστεως στον Ιησούν Χριστόν, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 10 - 14
10 Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. 11 ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· 12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. 13 καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανόν ἐπᾶραι, ἀλλ’ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 14 λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ι. ΚΟΛΙΤΣΑΡΑ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 10 - 14
10 “Δυο άνθρωποι ανέβησαν στο ιερόν να προσευχηθούν, ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. 11 Ο Φαρισαίος εστάθη επιδεικτικώς δια να προκαλή εντύπωσιν· και δια να δοξάση τον ευατόν του, αυτά προσηύχετο· Σε ευχαριστώ, Θεε μου, διότι δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί η και ωσάν αυτός ο τελώνης. 12 Εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πεμπτην, δίδω το δέκατον από όλα γενικώς όσα αποκτώ. Εγώ είμαι ενάρετος. 13 Και ο τελώνης, που εστέκετο κάπου μακρυά από το θυσιαστήριον, δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώση στον ουρανόν, αλλ' εκτυπούσε το στήθος του λέγων· Θεε μου, σπλαγχνίσου με τον αμαρτωλόν και συγχώρησέ με. 14 Σας διαβεβαιώνω, ότι αυτός ο περιφρονημένος από τον Φαρισαίον τελώνης κατέβηκε στο σπίτι του με συγχωρημένας τας αμαρτίας του, αθώος και δίκαιος ενώπιον του Θεού, παρά ο Φαρισαίος εκείνος. Διότι κάθε ένας που υψώνει τον ευατόν του, θα ταπεινωθή από τον Θεόν και θα καταδικασθή, ενώ εξ αντιθέτου εκείνος που ταπεινώνει τον ευατόν του θα υψωθή και θα δοξασθή από τον Θεόν”. 
ΠΗΓΗ : ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Τελώνου καί Φαρισαίου (08-02-87)

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : Ε Δ Ω

Προφητικός λόγος του π. Αθανάσιου Μυτιληναίου από το 1992!

«Φοβηθεῖτε τόν μουσουλμανισμό, εἶναι ὁ φοβερότερος ἐχθρός, φοβηθεῖτε! Ἐπιχειρεῖ τόν κύκλο τῆς γῆς».

          «Ἡ Ευρώπη θά γίνει μουσουλμανική, θά πάψει
                                      νά εἶναι χριστιανική»!


«Προσέξτε τώρα ἐδῶ κάτι, πολύ νά προσέξομε αὐτό, γιατί δυστυχῶς δέν τό ἔχομε προσέξει δεόντως καί μένομε ἐγκληματικῶς ἀπαθεῖς. Ὁ μουσουλμανισμός ἐπιχειρεῖ τόν κύκλο τῆς γῆς. Αὐτό τό ὁποῖο λέμε ἕνα τόξο, ἐδῶ στά Βαλκάνια, μουσουλμανικό, καί τό βλέπομε, βεβαίως ἀπό πολιτικῆς πλευρᾶς, εἶναι κάτι πολύ περισσότερο ἀπό ἕνα τόξο. Ἐπιχειρεῖ, θά ἐπαναλάβω καί νά τό θυμᾶστε, ἐπιχειρεῖ τόν κύκλο τῆς γῆς!
Οπως καί ἐγώ θυμᾶμαι τόν μακαριστό πατέρα Ἄγγελο Νησιώτη, πού εἶχε πεῖ -πρό τοῦ ’40- καί ἔλεγε: «Φοβηθεῖτε τόν μουσουλμανισμό, εἶναι ὁ φοβερότερος ἐχθρός, φοβηθεῖτε!». Τό κράτησα στή μνήμη μου καί τό ἀνεκάλεσα πολλές φορές, ἰδίως τά τελευταῖα χρόνια, πού βλέπω αὐτή τήν κίνηση τοῦ μουσουλμανισμοῦ. Τί; Ξέρετε πόσα ἑκατομμύρια μουσουλμάνοι ὑπάρχουν στήν Ἀσία, Πολυνησία, Ἀφρική; Πολλά ἑκατομμύρια μουσουλμάνοι ὑπάρχουν. Τό εἶπαν:
«Θά ἐπιχειρήσομε ἐπίθεση κατά τῆς Εὐρώπης»!
Τό εἶπαν, νά μήν πῶ τώρα πολιτικά πρόσωπα, δέν μοῦ ἀρέσει νά ἀνακατεύω πολιτικά πρόσωπα, ὅτι: «Ἡ Εὐρώπη θά γίνει μουσουλμανική, θά πάψει νά εἶναι χριστιανική»! Ξέρετε πόσα τεμένη ὑπάρχουν στό Παρίσι;
Ἐμεῖς ἐν ὀνόματι τῆς ἀνεξιθρησκείας κτλ. τούς πάντες ὑποδεχόμεθα. Ἑτοιμάζουν νά κάνουν καί στήν Ἀθήνα τέμενος μουσουλμανικό, ἐνῶ ἀναφέρθηκε ἐκεῖ, στά Ἐμιρᾶτα τῆς Ἀραβίας, ἀπέναντι ἀπό τό Ἰράκ, ζητήθηκε νά γίνει Λειτουργία φέτος [1992] τό Πάσχα, ὄχι μόνο νά γίνει ναός ἀπό τούς ἐκεῖ ῞Ελληνες, -ἐνῶ ἐκεῖνοι ζητοῦν στήν Ἀθήνα νά γίνει ναός-, ἀλλά οὔτε καν σέ ἕνα δωμάτιο τῆς Πρεσβείας, νά γίνει Θεία Λειτουργία Πασχαλινή! Ναί, γιατί ἔχει τό στοιχεῖο τοῦ φανατισμοῦ.
Ἀνεξιθρησκεία γιά τούς μουσουλμάνους δέν ὑπάρχει, εἶναι παραμύθια αὐτά. Γι’ αὐτό λοιπόν ἐπιχειρῶντας νά καταλάβει τήν Εὐρώπη θρησκευτικῶς, θά τήν καταλάβει καί πολιτικῶς».

(Ὁμιλία 141η,  Σειράχ)


«Ἄν μέ ρωτήσετε, χωρίς βέβαια νά διεκδικῶ προφητικό χάρισμα, ἀλλά εἶναι κάτι πού κάθε πιστός μπορεῖ νά τό δεῖ, ἄν θά ἔπρεπε νά μέ ρωτήσετε: «Πῶς τά βλέπετε τά πράγματα στή σύγχρονη ζωή μας ἐδῶ στήν Ἑλλάδα [ἡ ὁμιλία ἔγινε στίς 17-1-1982] καί σέ μία παγκόσμια κλίμακα;», θά σᾶς ἔλεγα: «Πολύ ἄσχημα!». Ἐγώ ξημερώνομαι καί βραδιάζομαι πάντοτε σάν κάτι νά περιμένω. Εἶναι τά τελευταῖα χρόνια αὐτό, σάν κάτι περιμένω. Τί περιμένω; Τί νά σᾶς πῶ πιό πολύ, κάτι περιμένω. Γιατί δέν πᾶμε καλά ὡς λαός. Ἔχομε τόσο ξεφρενιάσει, ἔχομε βγάλει στή δημοσιότητα πιά τό βρώμικο ὑποσυνείδητό μας καί κινούμεθα μέ τέτοιο βαθμό καλπάζοντα ἀποστασίας, ὥστε δέ μένει παρά νά ἐξαντληθεῖ ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ καί νά ἔρθει τιμωρία. Ἔτσι τό αἰσθάνομαι».
(Ὁμιλία 38η, Ἀποκάλυψις)
πηγή

Φανταστείτε τον Μ. Αθανάσιο να αγκαλιάζεται και να ασπάζεται τους αιρετικούς, για να καταλάβετε πόσο έχει αλλοιωθεί το φρόνημα των σημερινών "Ορθοδόξων" Πατριαρχών, αλλά και των Ποιμένων και των πιστών που τους ανέχονται!


Την Πέμπτην, 5ην /18ην Φεβρουαρίου 2016, ομάς 20 Ιερέων της Αγγλικανικής Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ υπό τον Αγγλικανόν Αρχιεπίσκοπον αυτών εις Ιεροσόλυμα Σεβασμιώτατον κ. Σουχέιλ Νταουάνη και τον Dean π. Χουσάμ, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

 Τον Αγγλικανόν Αρχιεπίσκοπον και την συνοδείαν αυτού εδέχθη η

Ο Οικουμενιστής Πατριάρχης Κύριλλος, "τιμά" κακοτρόπως, όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν υπέρ των Αγίων Εικόνων!

Ο Πατριάρχης Μόσχας θα προσευχηθεί στο (Παπικό) άγαλμα του Χριστού στο Ρίο ντε Τζανέιρο   
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Βραζιλία ο Πατριάρχης Κύριλλος, θα προσευχηθεί ενώπιον του 38 μέτρων αγάλματος του Χριστού στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας, απόφάσισε να τιμήσει με τον τρόπο αυτό την Βραζιλία της οποίας το 91% των κατοίκων είναι Χριστιανοί.
   Να αναφερθεί ότι το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή αποτελεί σύμβολο για την Βραζιλία, ενώ κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο άνθρωποι ανεβαίνουν στη κορυφή του λόφου Κορκοβάντο.

Η αφέλεια των αντι-Οικουμενιστών! --Περιμένουν από τους Οικουμενιστές... εντιμότητα!!!

Αὐτὸ παθαίνουν ὅσοι ἀρνοῦνται τὴν διδασκαλία-προειδοποίηση τῶν Ἁγίων, ὅτι τοὺς αἱρετικοὺς δὲν τοὺς ἐμπιστεύευσαι, ἀλλὰ παύεις τὴν μετ' αὐτῶν κοινωνία!
http://katanixis.blogspot.gr/2016/02/blog-post_413.html#more

 Μια τίμια εξήγηση Παναγιώτατε..


Προτού προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από τα σχόλια  ικανοποίησης του πιστού λαού της Θεσσαλονίκης για την επιτυχημένη: Εκδήλωση στο Βελλίδειο για την Ορθόδοξη Πίστη μας 14-2-2016 (ΒΙΝΤΕΟ-ΨΗΦΙΣΜΑ) και τη στάση του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, στάση που κάποιοι από εμάς τη θεώρησαν έμπρακτη απόδειξη της αλλαγής των θέσεων του Παναγιωτάτου, (οι πιο αισιόδοξοι τολμήσανε και ένα βήμα παραπάνω Λυκούργος Νάνης, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΟΥ π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ!), βρισκόμαστε σήμερα έκπληκτοι, αντιμέτωποι με το δημοσίευμα που ακολουθεί.
Συνέδριο που διοργανώνει ο εμψυχωτής οικουμενιστικών συμπροσευχών, ο “εμπνευστής” εσχάτως μιας ανιστόρητης και προκλητική πρωτοβουλίας, ο "σημαιοφόρος" της προοδευτικής ακαδημαϊκής πανστρατιάς για την Ίδρυση τμήματος Ισλαμικών σπουδών και Κοσμήτορας της Θεολογικής του Α.Π.Θ. κ Μιλτ. Κωνσταντίνου. ( Δείτε: Ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. και το προσκυνητάρι του Χριστού και Ο Κοσμήτορας και η «εικόνα» του)
Συνέδριο με την συμμετοχή και του νυν προέδρου του Τμήματος Θεολογίας, κ. Παναγιώτη Σκαλτσή, που απογοήτευσε τους πάντες, δεχόμενος να χαιρετίσει την ημερίδα των “ΚΑΙΡΙΤΩΝ”. Πράξη που νομιμοποιεί τους “πρεσβευτές” της παγκοσμιοποίησης και “πρωτομάστορες” του σχολικού και ακαδημαϊκού οικουμενισμού που επιβάλλουν την αλλαγή του μαθήματος των Θρησκευτικών σε θρησκειολογικό. (Δείτε: "Αποκαλυπτήρια" για τα Θρησκευτικά σε ημερίδα του ΚΑΙΡΟΥ. Εσύ θα λείπεις;). 
Θα αναρωτιέστε όμως, η θεματολογία και οι διοργανωτές του εν λόγω επιστημονικού συμποσίου, τι σχέση έχουν με την επιτυχημένη εκδήλωση στο Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο και τον Παναγιώτατο; Προσέξτε λίγο καλύτερα:
συνέδριο.png
Ο Παναγιώτατος (που είναι ενάντια στην ίδρυση του τμήματος Ισλαμικών σπουδών και γεμίζει αφυκτικά τα συνεδριακά κέντρα), παραχώρησε την αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως στον Κοσμήτορα της Θεολογικής (που μάχεται υπέρ της ίδρυσης τμήματος Ισλαμικών σπουδών) και χαιρέτησε εκπροσωπώντας τον Παναγιώτατο οικουμενικό Πατριάρχη!
Το χριστεπώνυμο πλήρωμα της εκκλησίας, που γέμισε ασφυκτικά το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, καθώς και όλα τα Χριστιανικά Σωματεία που “μάτωσαν” για τη διοργάνωση και την επιτυχία του, απαιτούν μια τίμια εξήγηση από τον Παναγιώτατο. Σε ζητήματα πίστεως και πατρίδος δε γίνεται να είναι "και πίτα αφάγωτη και ο σκύλος χορτάτος".