Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό!

Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου:

Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό

ΑΙ­ΤΗ­ΜΑ
Με­λῶν τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας
πρός τούς Ἀρ­χι­ε­ρεῖς
τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος
Μάρ­τιος 2016

Ἡ Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, πού προ­βλέ­πε­ται νά συ­νέλ­θει στά Χα­νιά τῆς Κρή­της, τήν Πεν­τη­κο­στή τοῦ 2016, προ­ε­τοι­μά­ζε­ται ἐ­δῶ καί ἕ­ναν αἰ­ώ­να πε­ρί­που ἀ­πό τούς οἰ­κου­με­νι­στι­κούς κύ­κλους τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου.
Ἀ­πό τήν ἔ­ναρ­ξη ἀ­κό­μη τῆς προ­πα­ρα­σκευ­ῆς της, ἐκ­δη­λώ­θη­κε ὁ ἀν­τορ­θό­δο­ξος, ἀν­τι­συ­νο­δι­κός καί ἀν­τι­κα­νο­νι­κός χα­ρα­κτή­ρας της. Ἡ Σύ­νο­δος αὐ­τή πα­ρα­βιά­ζει ἐμ­φα­νῶς τίς θε­με­λι­ώ­δεις προ­ϋ­πο­θέ­σεις πού πρέ­πει νά πλη­ροῦν οἱ Οἰ­κου­με­νι­κές Σύ­νο­δοι, ὅ­πως ὁ­ρί­ζον­ται στό «Πη­δά­λιο» ἀ­πό τόν Ἅ­γιο Νι­κό­δη­μο τόν Ἁ­γι­ο­ρεί­τη, δη­λα­δή «τό νά ᾖ­ναι πάν­τα τά ἐ­κτι­θέ­με­να πα­ρ’ αὐ­τῶν δόγ­μα­τα καί οἱ Κα­νό­νες, ὀρ­θό­δο­ξα εὐ­σε­βῆ καί σύμ­φω­να ταῖς θεί­αις Γρα­φαῖς, ἤ ταῖς προ­λα­βού­σαις Οἰ­κου­με­νι­καῖς συ­νό­δοις».

Συγ­κε­κρι­μέ­να
Ἡ μέλ­λου­σα νά συ­νέλ­θει Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος,
 • Δέν προ­βλέ­πει, ὡς ὀ­φεί­λει, τήν ἀ­να­γνώ­ρι­ση τῶν προ­η­γου­μέ­νων Οἰ­κου­με­νι­κῶν Συ­νό­δων
 • Προ­δι­κά­ζει, αὐ­θαι­ρέ­τως, τό ἀ­λά­θη­το τῶν ἀ­πο­φά­σε­ών της
 • Δέν κα­τα­δι­κά­ζει τίς συμ­προ­σευ­χές μέ αἱ­ρε­τι­κούς
 • Ἐ­παι­νεῖ τούς ἀ­πο­τυ­χη­μέ­νους οἰ­κου­με­νι­στι­κούς δι­α­λό­γους
 • Ἔ­χει ἔλ­λειμ­μα συ­νο­δι­κό­τη­τας. Δέν ἐκ­προ­σω­ποῦν­ται δη­λα­δή σ’ αὐ­τήν ὅ­λοι οἱ Ἐ­πί­σκο­ποι
 • Ἔ­χει σο­βα­ρό ἔλ­λειμ­μα Ὀρ­θό­δο­ξης αὐ­το­συ­νει­δη­σί­ας
 • Εἰ­σά­γον­ται θέ­μα­τα πρός ψή­φι­ση, στά ὁ­ποῖ­α ὑ­πάρ­χουν μή Ὀρ­θό­δο­ξες ἀν­τι­λή­ψεις σέ δογ­μα­τι­κά ζη­τή­μα­τα (ἑ­νό­τη­τα καί κα­θο­λι­κό­τη­τα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας)
 • Τά θέ­μα­τα αὐ­τά, δυ­στυ­χῶς, ὑ­πε­γρά­φη­σαν καί ἀ­πό τούς ἀρ­χι­ε­ρεῖς-ἀν­τι­προ­σώ­πους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, χω­ρίς ἀ­νά­λο­γη προ­η­γού­με­νη ἐ­ξου­σι­ο­δό­τη­ση καί ἐ­νη­μέ­ρω­ση τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας
 • Ἔ­χει σο­βα­ρό ἔλ­λειμ­μα πλη­ρο­φό­ρη­σης τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας (κλη­ρι­κῶν-μο­να­χῶν-λα­ϊ­κῶν)
 • Ἐ­πι­χει­ρεῖ θε­σμι­κή νο­μι­μο­ποί­η­ση τοῦ πα­ναι­ρε­τι­κοῦ καί πνευ­μα­τι­κῶς δυ­σώ­δους Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ, μέ μιά ἀ­πό­φα­ση Πα­νορ­θο­δό­ξου Συ­νό­δου.

Τοῦ­το ση­μαί­νει
 •  Ἀ­να­τρο­πή τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης Ἐκ­κλη­σι­ο­λο­γί­ας, μέ τήν πα­ρο­χή ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό­τη­τας στούς Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κούς καί Προ­τε­στάν­τες καί ἀ­πο­δο­χή τῶν μυ­στη­ρί­ων τους
 •  νο­μι­μο­ποί­η­ση τῶν αἱ­ρέ­σε­ων
 • θε­σμι­κή ἀ­πο­δο­χή τῶν ἀν­τορ­θο­δό­ξων Κει­μέ­νων τοῦ ΠΣΕ (Παγ­κο­σμί­ου Συμ­βου­λί­ου Ἐκ­κλη­σι­ῶν, βλ. P­o­r­to A­l­e­g­reB­u­s­an) καί ἐμ­μέ­σως τοῦ αἱ­ρε­τι­κοῦ Κει­μέ­νου τοῦ B­a­l­a­m­a­nd
 • ἀ­πο­δο­χή τῶν κα­κο­δό­ξων θε­ω­ρι­ῶν τῆς λε­γο­μέ­νης «Βα­πτι­σμα­τι­κῆς Θε­ο­λο­γί­ας» καί τῆς Προ­τε­σταν­τι­κῆς «Θε­ω­ρί­ας τῶν Κλά­δων»
 •  τήν υἱ­ο­θέ­τη­ση τοῦ Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ, ὡς ἐ­πι­σή­μου πρα­κτι­κῆς τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας


Γι’ αὐ­τό
Προ­σευ­χό­μα­στε, ἐμ­πό­νως, ἀλ­λά καί ζη­τοῦ­με ἀ­πό Σᾶς, Ἅ­γιοι Ἀρ­χι­ε­ρεῖς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, νά πα­ρα­μεί­νε­τε στα­θε­ροί στήν ἕ­ως τώ­ρα πί­στη τῆς Ἁ­γί­ας μας Ἐκ­κλη­σί­ας, τήν πί­στη δη­λα­δή τῶν ἁ­γί­ων Προ­φη­τῶν, Ἀ­πο­στό­λων καί Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, δι­α­χρο­νι­κῶς, καί ἰ­δι­αί­τε­ρα στίς ἀ­πο­φά­σεις τῶν Οἰ­κου­με­νι­κῶν Συ­νό­δων.
Σᾶς πα­ρα­κα­λοῦ­με, θερ­μῶς, νά κα­τα­ψη­φί­σε­τε ἀ­πε­ρί­φρα­στα τόν Οἰ­κου­με­νι­σμό, στό σύ­νο­λό του καί νά ἀν­τι­τα­χθεῖ­τε μέ δογ­μα­τι­κή ἀ­κρί­βεια σέ κά­θε ἀν­τορ­θό­δο­ξη Εἰ­σή­γη­ση, στά θέ­μα­τα τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου.
Νά μήν προ­βεῖ­τε, κα­τά τήν ἀ­πα­γο­ρευ­τι­κή ἐν­το­λή τοῦ Κυ­ρί­ου: «οὐ­δείς δέ ἐ­πι­βάλ­λει ἐ­πί­βλη­μα ῥά­κους ἀ­γνά­φου ἐ­πί ἱ­μα­τί­ῳ πα­λαι­ῷ» (Ματθ. 9, 16), σέ ἐμ­βα­λω­μα­τι­κή δι­όρ­θω­ση τῶν οἰ­κου­με­νι­στι­κῶν Κει­μέ­νων, ἀλ­λά στήν συ­νο­λι­κή ἀ­πόρ­ρι­ψή τους.
Τά δόγ­μα­τα τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ώς μας τά ἀ­πο­δε­χό­μα­στε, δέν τά δι­α­πραγ­μα­τευ­ό­μα­στε.
  
Οἱ Ὑ­πο­γρά­φον­τεςΌσοι επιθυμούν να υπογράψουν το αίτημα μπορούν να το κατεβάσουν από εδώ ή και εάν συγκεντρώσουν περισσότερες

Καλά οι άλλοι, αλλά και ο αγωνιστής μητροπολίτης Πειραιώς;

Ποιοι ιεράρχες και γιατί αρνήθηκαν την συμμετοχή τους στην Μεγάλη Σύνοδο


Δημοσιεύτηκε ἡ εἴδηση ὅτι κάποιοι Μητροπολίτες ἀρνήθηκαν νὰ συμμετάσχουν στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο τοῦ 2016 στὴν Κρήτη. Ἕνα πρῶτο σχολιασμὸ κάναμε (ἐδῶ)  παρατηρώντας ὅτι ὑπάρχει «απροθυμία Επισκόπων να μεταβούν και να αγωνιστούν στη Σύνοδο υπέρ της διωκομένης από τους Οικουμενιστές Πίστεως!». Δὲν ὑπῆρξε καμιὰ διάψευση. Ὀφείλουμε, λοιπόν, νὰ δοῦμε δι’ ὀλίγων τὸ θέμα.
Ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ Μητροπολίτες ποὺ ἀρνήθηκαν; Δημοσίευμα (ἐδῶ) ἀναφέρει ὅτι εἶναι οἱ ἑξῆς: Ὁ Ν. Σμύρνης Συμεών, ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος, ὁ Μάνης Χρυσόστομος, ὁ Καισαριανῆς Δανιὴλ καὶ ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ!
Ἐὰν οἱ παραπάνω Μητροπολίτες δὲν συμμετεῖχαν, διότι θεωροῦσαν τοὺς ἄλλους Ἀρχιερεῖς ποὺ θὰ συμμετάσχουν ὡς ψευδεπισκόπους·
ἐὰν ἡ κίνησή τους αὐτὴ ὑπαγορευόταν ἀπὸ τὴν συνείδηση ὅτι συμμετεῖχαν σὲ μιὰ αἱρετικὴ Σύνοδο·
ἐὰν δὲν θέλησαν νὰ συμμετάσχουν, διότι ἀποφάσισαν νὰ ἐφαρμόσουν τὸν ΙΕ΄ Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου τῶν αἱρετιζόντων,
τότε θὰ εἶχαν κάποια δικαιολογία.
Τώρα ὅμως; Ποιά δικαιολογία ἔχουν;
Ἰσχυρίστηκε κάποιος ἀπ’ αὐτοὺς ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ συμμετάσχει διότι «ὁ ρόλος του θὰ εἶναι διακοσμητικός»! Ἰσχυρίστηκε ὁ Ν. Σμύρνης Συμεὼν ὅτι δὲν θὰ συμμετάσχει, διότι «δεν τον ενδιαφέρει από την στιγμή που δεν θα έχει ψήφο, σύμφωνα με τον κανονισμό της Πανορθόδοξης»! Ἡ ἄρνηση ἄλλων «συνοψιζόταν στην φράση “δεν είμαι μαριονέτα”»!
Ἄραγε ἔτσι ἔκαναν οἱ Ἅγιοι Πατέρες; Γιατί, χωρὶς νὰ καταγγείλουν πρῶτα τὴν Σύνοδο ὡς ἐκ τῶν προτέρων κακόδοξη (λόγῳ τῶν ἀντορθόδοξων προϋποθέσεων μὲ τὶς ὁποῖες συγκαλεῖται καὶ τῶν αἱρετικῶν τοποθετήσεων ποὺ ψηφίστηκαν στὰ προσυνοδικά της κείμενα) ἀπέχουν, ἀρνούμενοι νὰ δώσουν τὴν μάχη τους γιὰ τὴν Πίστη; Ἔτσι ἔκανε ὁ Μ. Ἀθανάσιος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ τόσοι ἄλλοι;
Καὶ καλὰ οἱ ἄλλοι· τὴν ἴδια δειλία ἔδειξε καὶ ὁ Λέων τῶν Συναξιακῶν, ὁ ἥρωας τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, ὁ ἀγωνιστὴς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ;
Π.Σ.

Ποιοι ιεράρχες και γιατί αρνήθηκαν την συμμετοχή τους στην Μεγάλη Σύνοδο

Αναδημοσίευση από το http://orthodoxia.info

Αλυσιδωτή αντίδραση προκάλεσε η άρνηση του μητροπολίτη Νέας Σμύρνης να συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος στην επερχόμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του orthodoxia.info ο μητροπολίτης κ. Συμεών θα ήταν ένας εκ των ιεραρχών της

"Είμαστε λαός που θέλει να αυτοκτονήσει";Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

ΤΗΣ «ΑΓΑΠΗΤΙΚΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ»!

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης


Όταν ένα συνάνθρωπος σου πάσχει και σου ζητά βοήθεια, έχεις υποχρέωση να τον βοηθήσεις. Όταν κάποιος διεκδικεί τον αυτοπροσδιορισμό της ταυτότητας του, έχει το δικαίωμα να τον διεκδικήσει. Όταν όμως όλα αυτά έχουν μαζικό, ομαδικό χαρακτήρα, δηλαδή υπεισέρχονται στον χώρο της πολιτικής, των διεθνών σχέσεων και στην προκείμενη περίπτωση των προσφύγων άπτονται ζητημάτων επιβίωσης μας σαν έθνος και σαν λαός, τότε τα πράγματα πρέπει να τα δούμε με ανοιχτά μάτια και όχι με τις τσίμπλες της «προοδευτικής» αγαπητικής ηλιθιότητας.

Αυτές τις μέρες έχουμε κατακλυστεί από τα ΜΜΕ της εξολόθρευσης του Ελληνισμού με ώρες ατέλειωτες επενδυμένες με δακρύβρεκτη μουσική αφιερωμένες στην συμπόνοια προς τους πρόσφυγες, οι οποίοι έφυγαν κυνηγημένοι από ένα φρικτό πόλεμο που τον προκάλεσαν αυτοί που σήμερα δεν τους θέλουν στο έδαφος τους, πλήρωσαν αδρά τους Τούρκους δουλέμπορους για να έρθουν στην Ελλάδα και πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν τα τελευταίου τύπου ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.
Ακόμα και οι ιεράρχες που διακρίθηκαν όλα αυτά τα χρόνια για την σιωπή τους στα δεινά που επέφερε η μνημονιακή κατοχή της χώρας, τώρα έσπευσαν συνοδεία της τηλεοπτικής κάμερας να τους βοηθήσουν και κάποιοι δεν δίστασαν να τους αποκαλέσουν και… καλούς χριστιανούς ενώ αυτοί αρνήθηκαν να δεχτούν σάντουιτς με χοιρινό κρέας που τους πρόσφεραν.

Ποιος θυμάται, ή ποιος θυμήθηκε ότι δίπλα σε όλους αυτούς τους απρόσκλητους εισερχομένους, υπάρχει ένας γηγενής λαός που δεν έχει ούτε δουλειά, ούτε χρήματα για το ηλεκτρικό, ούτε ιατρική περίθαλψη, ούτε σχολειά για τα παιδιά του. Θα μου πείτε, μα αυτά είναι ευκόλως παραλειπόμενα.
      Ευκόλως παραλειπόμενα για ένα λαό που βομβαρδίζεται καθημερινά από την προπαγάνδα της προοδευτικής αγαπητικής ηλιθιότητας. Ευκόλως παραλειπόμενα για ένα λαό που χάριν της αγαπητηκής του διάθεσης, παραχωρεί τον εθνικό του χώρο στους απέναντι που τρίβουν τα χέρια τους καθώς στις τόσες δυσκολίες που έχουν βλέπουν μοναδικό φως από την δική μας πλευρά και ετοιμάζονται για την ολοκληρωτική ισλαμοποίηση της χώρας μας.
      Σήμερα το να είσαι ενημερωμένος είναι δύσκολο προσόν γιατί σε πνίγουν οι καλοθελητές της παραπλάνησης. Το να είσαι όμως συνειδητοποιημένος άνθρωπος, είναι απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωση σου εκτός,  αν αποφάσισες να αυτοκτονήσεις.
      Δημιουργούμε ένα «ηφαίστειο» μέσα στην καρδιά αυτής της ταλαιπωρημένης χώρας και αύριο αυτό το ηφαίστειο θα εκραγεί με ανυπολόγιστες συνέπειες για όλους μας.
      Δεν ξέρω αν είμαστε λαός που θέλει να αυτοκτονήσει. Οι επιλογές μας να είμαστε στην ίδια πλευρά με τους θανάσιμους εχθρούς μας και να στεκόμαστε απέναντι σε όσους έχουν την διάθεση να μας βοηθήσουν, δείχνει ακριβώς αυτό το εξωφρενικό, ότι είμαστε με την θέληση μας λαός υπό αφανισμό.
Αλήθεια ποιος το αποδέχεται αυτό ???

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

Σχιζοφρένεια ή κάτι άλλο; Η Π.Ε.Θ. χαιρετίζει την απόφαση της Ι. Συνόδου που έμμεσα σιγοντάρει δια της Εισηγήσεως του Ναυπάκτου το διαθρησκειακό χαρακτήρα του μαθήματος, αλλά και άμεσα καθώς επιτρέπει να είναι ρυθμιστής των πραγμάτων ο προστατευόμενος του Αρχιεπισκόπου (και της Συνόδου) κ. Γιαγκάζογλου, ο "κακός δαίμονας του μαθήματος των Θρησκευτικών"!

Η ΠΕΘ χαιρετίζει με μεγάλη ικανοποίηση την απόφαση για το μάθημα των Θρησκευτικών που έλαβε η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.:   40

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων(ΠΕΘ)
χαιρετίζει με μεγάλη ικανοποίηση την απόφαση για το μάθημα των Θρησκευτικών που έλαβε η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων(ΠΕΘ) χαιρετίζει με μεγάλη ικανοποίηση την απόφαση για το μάθημα των Θρησκευτικών που έλαβε η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Δεύτερη Συνεδρία της στις 9 Μαρτίου 2016, με την οποία προχωρεί στην επικαιροποίηση και επικύρωση της απόφασης που  είχε λάβει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 12-13 Ιανουαρίου 2016 ως προς τη θέση της για τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών, σε σχέση και με τον διάλογο που έχει να πραγματοποιήσει προσεχώς η Εκκλησία με την Πολιτεία.


Η ΠΕΘ αποδέχεται ασμένως την συνθετική και διαλλακτική λύση του προβλήματος που ταλανίζει το θεολογικό κόσμο εδώ και πέντε χρόνια, στην οποία κατέληξε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενεργώντας «εν πνεύματι και αληθεία» και ταυτόχρονα θεωρεί ότι οι αγώνες της για το μάθημα των Θρησκευτικών, δικαιώνονται πλέον και μάλιστα διπλά, με τις δύο παραπάνω Συνόδους.
Ωστόσο, δηλώνει ότι θα συνεχίσει αταλάντευτα και με αμείωτη ένταση τον αγώνα της, εξαντλώντας κάθε νόμιμο μέσο, για να προφυλάξει το μάθημα των Θρησκευτικών και τον θεολογικό κόσμο από κάθε απόπειρα επιβολής, που θα επιχειρηθεί από την πλευρά της Πολιτείας μέσα από μονομερείς ή τετελεσμένες αποφάσεις ή ενέργειες, που παραβλέπουν προκλητικά τη θέληση της πλειονοψηφίας του θεολογικού κλάδου. Ήδη ο ορισμός Επιτροπής από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(ΙΕΠ) στην οποία συμμετέχουν ΜΟΝΟΝ μέλη του συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ δείχνει τις «προθέσεις» της πολιτείας για μονομερή «διάλογο», δηλαδή για αντιδημοκρατική διάθεση επιβολής, στην οποία η Ένωσή μας είναι αναγκασμένη να απαντήσει. 


Το ΔΣ της ΠΕΘ

 • Γιατί κύριοι τῆς Π.Ε.Θ. γνωστοποιεῖτε παραπλανητικὰ ὅτι ὁ Γιαγκάζογλου προτιμᾶται ΜΟΝΟ ἀπὸ τὴν Πολιτεία; Γιατί ἀποκρύβετε ὅτι τὴν ἴδια εὔνοια (καλύτερη μάλιστα καὶ μεγαλύτερη) ἀπολαμβάνει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία; Νά, δυὸ μόνο στοιχεῖα ἀπὸ τὸ βιογραφικὸ τοῦ κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου:

 Κατέχει τὴν ἐμπιστευτικὴ θέση τοῦ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ «του περιοδικού της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος “ΘΕΟΛΟΓΙΑ”! Με πρωτοβουλία του πραγματοποιήθηκε συνάντηση της επιτροπής παιδείας των εν Ελλάδι Ρωμαιοκαθολικών και του τομέα θεολόγων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κατά την οποία συζητήθηκαν για πρώτη φορά από κοινού ζητήματα που αφορούν τα σχολικά εγχειρίδια των Θρησκευτικών στα σχολεία της Συνόδου των Ρωμαιοκαθολικών στην Ελλάδα και αποφασίσθηκε η χρήση κοινών διδακτικών βιβλίων στο μάθημα των Θρησκευτικών».

Καταλαβαίνετε τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ θὰ παρουσιάζεται στὸ ἑξῆς ἡ αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ (καὶ Προτεσταντισμοῦ) στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια;

ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ! «Διαθρησκειακό Συμβούλιο Ρωσίας... εμπέδωση ειρήνης μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων».

Βολοκολάμσκ Ιλαρίων: «Να κοινοποιούμε το περιεχόμενο των συναντήσεών μας στην ευρύτερη κοινωνίας· πρέπει οι θρησκευτικοί ηγέτες να καλλιεργούν στους πιστούς το πνεύμα ομόνοιας και αμοιβαίας κατανοήσεως».
[σ.σ. Δηλαδή, κανονική πανθρησκειακή προπαγάνδα!!!].ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ''ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ'': ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ) ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΟΣΟΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ!!! ΔΕΝ ΒΑΛΑΝΕ ΜΥΑΛΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ! Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΒΛΕΠΕΤΕ!

Σε πρώτη της συνεδρία φέτος, συνήλθε στις 10 Μαρτίου 2016, στις εγκαταστάσεις του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος στη Μόσχα το Προεδρείο του Διαθρησκειακού Συμβουλίου της Ρωσίας.

Συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας και ο Ιερέας Δημήτριος Σαφώνοφ, Προϊστάμενος του Τομέα Διαθρησκειακών Επαφών του ΤΕΕΣ, ο Σεΐχης ουλ Ισλάμ Ταλγκάν Ταντζουντίν, Πρόεδρος της Κεντρικής Πνευματικής Διοικήσεως Μουσουλμάνων της Ρωσίας (ΚΠΔΜ), και ο εκπρόσωπος της ΚΠΔΜ στη Μόσχα κ. Σ. Καντυργκούλωφ.
Την Πνευματική Διοίκηση Μουσουλμάνων της Ρωσικής Ομοσπονδίας την εκπροσώπησε ο Α΄ Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΠΔΜ κ. Ντ. Μουχεντίνωφ κα.
 Επίσης εκπροσωπήθηκε και το Συντονιστικό Κέντρο Μουσουλμάνων του Βορείου Καυκάσου.
   Ακόμα παρέστησαν εκπρόσωποι του Ιουδαϊσμού: ο Αρχιραββίνος της Ρωσίας κ. Α. Σαγιέβιτς κα.
  Τον Βουδισμό εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος απεσταλμένος της Βουδιστικής παραδοσιακής κοινότητας Σανζαΐ Λάμα.
  Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας στην ομιλία του αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες της διαθρησκειακής συνεργασίας: «Από τις προτεραιότητες του Διαθρησκειακού Συμβουλίου της Ρωσίας είναι η εμπέδωση ειρήνης και ομόνοιας μεταξύ των παραδοσιακών θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας μας». Επίσης τόνισε ότι η ύπαρξη του Ρωσικού προτύπου της διαθρησκειακής αρμονίας οφείλεται στις προσπάθειες των θρησκευτικών ηγετών του τόπου.
      «Είναι σημαντικό ώστε εκτός των συναντήσεών μας να κοινοποιούμε το περιεχόμενό τους στην ευρύτερη κοινωνίας και στους πιστούς μας» και συνέχισε: «πρέπει οι θρησκευτικοί ηγέτες να καλλιεργούν στους πιστούς το πνεύμα ομόνοιας και αμοιβαίας κατανοήσεως».
Με έμφαση ο Ιεράρχης τόνισε την ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων προς αναβάθμιση θεολογικής παιδείας και επιστήμης.
Ακολούθησαν αγορεύσεις του Μουφτή Ταντζουντίν, του Ραββίνου Σαγιέβιτς και του βουδδιστού Σανζαϊ-Λάμα.

Μέλη του Προεδρείου του Συμβουλίου ομοφώνως κάλυψαν την κενή θέση του Εκτελεστικού Γραμματέως του Συμβουλίου με τον Ιερέα Δημήτριο Σαφόνωφ. Ο υποψήφιος προεβλήθη κατόπιν  ευλογίας του επίτιμου Προέδρου του Συμβουλίου Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου.

Επίσης κατά τη συνεδρία συζητήθηκε θέμα συνεργασίας μεταξύ του Διαθρησκειακού Συμβουλίου της Ρωσίας και του ΟΑΣΕ.

Ἐν κατακλείδι σύμφωνα με απόφαση του Πατριάρχου Κυρίλλου ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας απένειμε μετάλλιο της χιλιετίας του Αγίου Πρίγκηπος Βλαδιμήρου στο μέλος της Επιτροπής Κηδεμόνων του Διαθρησκειακού Συμβουλίου της Ρωσίας κ. Ν. Ισμαίλωφ.


ΠΗΓΗ: ''ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤ. ΕΚΚΛ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ''

...Αν αντιταχθούν στον καταποντισμό της Πίστεως που εργάζονται οι Οικουμενιστές, θα βρεθούν εκτός του Δεσποτικοῦ θρόνου!

 Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος


Τὸ  διακύβευμα


Γράφει ὁ Γεώργιος Μηλιώτης, Ἐκπαιδευτικός

  Μετὰ ἀπὸ 100 περίπου χρόνια προετοιμασιῶν, κοντεύει ἡ ὥρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ –ἐκτὸς ἀπροόπτου– τὸν προσεχῆ Ἰούνιο στὴν Κρήτη. Πέρα ἀπὸ ὅσα κατὰ καιροὺς ἐπεσήμαναν οἱ θιασῶτες τῆς σύγκλησης τῆς Συνόδου γιὰ τὴν ἀναγκαιότητά της, ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ ἐκθέσουμε ἐν συντομία κάποιες σκέψεις γιὰ τὸ ποιὸ εἶναι ἀκριβῶς τὸ διακύβευμά της.
     Ὅπως διαφαίνεται στὰ Κείμενα ποὺ πρόκειται νὰ συζητηθοῦν καὶ ὑπογραφοῦν ἀπὸ τὶς ἀντιπροσωπεῖες τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ Σύνοδος αὐτὴ δὲν γίνεται –σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παράδοση τῶν Συνόδων στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή– γιὰ νὰ στιγματίσει καὶ ἀποβάλλει κάποια αἱρετικὴ δοξασία ἢ γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν ὀρθόδοξη πίστη ἔναντι τῶν ἀλλοτρίων, ἀλλὰ γιὰ τὸν ἀκριβῶς ἀντίθετο λόγο. Στὸ κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον», οἱ ἄλλες χριστιανικὲς ὁμάδες ὀνομάζονται Ἐκκλησίες, στερώντας κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ἀποκλειστικὴ καὶ παραδοσιακὴ χρήση τοῦ ὅρου μόνο ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ τακτικὴ αὐτὴ ἀκολουθεῖται, βέβαια, πολὺ καιρὸ τώρα στὸ πλαίσιο τῶν «οἰκουμενικῶν καὶ διαχριστιανικῶν διαλόγων» καὶ ἀπὸ ὀρθοδόξου πλευρᾶς, ἐμφανίζοντας τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ ἐνστερνίζεται τὴν προτεσταντικὴ –καὶ ἀσφαλῶς αἱρετική– θεωρία τῶν «Κλάδων», ὅπου ὅλες οἱ Ἐκκλησίες κατέχουν μέρος τῆς Ἀληθείας ἀλλὰ καμία ἀπὸ αὐτὲς ...τὴν πλήρη Ἀλήθεια.
      Στὸ ἴδιο κείμενο, γίνεται λόγος γιὰ τὴν «ἀπολεσθεῖσα ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας». Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ τὴ διδασκαλία τῶν πατέρων μας, ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἔχει διασπασθεῖ. Ἀντιθέτως, οἱ πάσης φύσεως αἱρετικοὶ καὶ σχισματικοὶ ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, χωρὶς ὅμως νὰ διαταραχθεῖ ἡ ἑνότητά της. Ἡ ἄποψη ποὺ προβάλλεται ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστικοὺς κύκλους καί, δυστυχῶς, ἔχει ἐμποτίσει τὸ ἐν λόγω κείμενο ἀποτελεῖ νεωτερίστικη καὶ βεβαίως ἀντορθόδοξη θεωρητικὴ προσέγγιση. Παρόλ’ αὐτά, τὸ κείμενο ἔρχεται πρὸς συζήτηση μετὰ ἀπὸ σύμφωνη γνώμη ὅλων τῶν ὀρθοδόξων ἀντιπροσωπειῶν στὶς προσυνοδικὲς διαδικασίες, ἀλλὰ ἐρήμην τῶν Ἱεραρχῶν τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν. [Σ.σ.: Τί ἐννοεῖτε κ. Μηλιώτη, "ἐρήμην τῶν Ἱεραρχῶν"; Δὲν γνωρίζουν οἱ Ἱεράρχες τί τοὺς γίνεται; Ἂν δὲν γνωρίζουν κι ἔχουν ἐναποθέσει τὴν Πίστη στὰ χέρια τῶν αἱρετικῶν, τότε θὰ ἔπρεπε παρευθὺς νὰ ζητήσετε νὰ παραιτηθοῦν! Καὶ νὰ διακόψετε τὴν μετ' αὐτῶν ἐπικοινωνία, γιατὶ ἀσφαλῶς πρόκειται γιὰ ριψάσπιδες! Γιατί δὲν τὸ κάνετε; Ἀλλά, δυστυχῶς, ξέρουν πολὺ καλὰ οἱ Ἱεράρχες κ. Μηλιώτη. Ἔχετε, βεβαίως, δίκιο, ὅταν λέτε ὅτι ὅλα γίνονται "ἐρήμην τους"! Πράγματι, γίνονται "ἐρήμην τους", ἀλλ' ἐπειδὴ πειθαναγκάζονται ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς νὰ τὸ θέλουν! Καὶ τὶς ἀποφάσεις τὶς ἔχουν ἤδη χρεωθεῖ, ἀφοῦ δὲν διαφώνησαν μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές! Καὶ ξέρετε γιατί τὶς θέλουν; Γιατὶ ἂν ἀντιταχθοῦν στὸν καταποντισμὸ τῆς Πίστεως ποὺ ἐργάζονται οἱ Οἰκουμενιστές, θὰ βρεθοῦν ἐκτὸς θρόνου! Καὶ μεταξὺ τῆς ἀκεραιότητος τῆς Πίστεως καὶ τῆς ἀκεραιότητος τοῦ θρόνου, προτιμοῦν τὸ Θρόνο ΤΟΥΣ!].

      Ἕνα ἄλλο, ἐπίσης πολὺ σημαντικὸ σημεῖο τῶν κειμένων εἶναι ἡ ἐμφανέστατη προσπάθεια ὑπερεκτίμησης τῶν λεγόμενων διαχριστιανικῶν διαλόγων καὶ τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης. Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν ἀναφέρεται πουθενὰ στὸ κείμενο –ἴσως γιατί δὲν πρέπει νὰ τὸ γνωρίζουν οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί– εἶναι ὅτι οἱ διαχριστιανικοὶ διάλογοι ἀπέτυχαν παταγωδῶς καὶ κατέληξαν σὲ τέλμα, σύμφωνα μὲ τὴν ὁμολογία τῶν ἴδιων τῶν μετασχόντων ἀρχιερέων.
     Ἀπὸ τὴν ἄλλη, στὸ κείμενο ἀποκρύπτονται παντελῶς τὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματα τῶν μέχρι σήμερα διαλόγων γιὰ τὴν ὀρθόδοξη θεολογία, ὅταν συνυπογράφονται καὶ ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους ἐπαίσχυντα κείμενα ὅπως αὐτὰ τοῦ Μπάλαμαντ, τῆς Ραβέννας ἢ τοῦ Τορόντο στὰ πλαίσια τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν. Καὶ ὅλα αὐτὰ βέβαια χωρὶς καμιὰ συνοδικὴ ἀπόφαση. Μήπως τώρα, μέσω τῆς Συνόδου, βρίσκουν τὴν εὐκαιρία νὰ νομιμοποιήσουν ὅλη αὐτὴ τὴν ἀντορθόδοξη καὶ ἀντιπατερικὴ πολιτικὴ τῶν περασμένων ἐτῶν;
   Ἐπιπλέον, ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ γεγονὸς τῆς προειδοποίησης πρὸς πάσα κατεύθυνση γιὰ ἐπιβολὴ ποινῶν καὶ τιμωρίας σὲ ὅσους ἀντιδράσουν στὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου. Οὐδὲν ἀντιπαραδοσιακώτερον τούτου! Πρέπει νὰ γνωρίζουν οἱ συντάκτες τῶν Κειμένων τῆς Συνόδου, ὅπως κι ὅλοι ἐμεῖς, ὅτι ὁ ἔσχατος κριτὴς τῆς ὀρθότητας τῶν ἀποφάσεων μίας Συνόδου δὲν εἶναι ἡ ἴδια ἡ Σύνοδος, ἀλλὰ ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ, κληρικοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, τὸ πλήρωμα δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ τὸ πλήρωμα, μὲ τὴν γρηγοροῦσα ἐκκλησιαστικὴ καὶ δογματική του συνείδηση ἐπικυρώνει ἢ ἀπορρίπτει τὶς διάφορες συνοδικὲς ἀποφάσεις. Δὲν εἶναι ἄλλωστε λίγες οἱ περιπτώσεις ὅπου ὁλόκληρες Σύνοδοι κατὰ τὸ παρελθὸν κρίθηκαν ληστρικὲς καὶ ἀκυρώθηκαν. [Σ.σ.: Ποιός λαός, κ. Μηλιώτη: Ποιά "γρηγοροῦσα συνείδηση"; Αὐτὴ ποὺ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἐξουδετέρωσαν μεταξὺ κακόδοξων κηρυγμάτων περὶ ἐπισκοποκεντρικῆς Ἐκκλησίας, "ἀχρικαιρισμοῦ" καὶ ὑπακοῆς στοὺς συμπορευόμενους μὲ αἱρετικοὺς Ποιμένες;].
    Ἡ μεγάλη εὐθύνη τῶν ἱεραρχῶν ποὺ θὰ συμμετάσχουν στὴ συγκεκριμένη Σύνοδο εἶναι δεδομένη. Ἐλπίζουμε ὅτι μὲ πολὺ προσευχὴ καὶ ἀναλογιζόμενοι τὴν παράδοσή μας θὰ ἀποφασίσουν. Πάντως, ὁ πιστὸς λαὸς θὰ προσεύχεται, θὰ εὔχεται καὶ θὰ ἀγρυπνεῖ. Καὶ ἂν χρειαστεῖ, θὰ διαφυλάξει ἐκεῖνος τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς Πίστης μας καὶ θὰ «ἐμμέσει ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ» τούς προδότες.

Η "άχρι καιρού" πλάνη συνεχίζεται! Οι "αντι-Οικουμενιστές" αρνούνται την πραγματικότητα;


"Αντί να χρησιμοποιείτε την δύναμη της εξουσίας που σας έχει δώσει ο Χριστός, κάθεστε και κατηγορείτε τους Έλληνες, πως δεν αντιδρούν"!

Αισθανεται μικρος για να σηκωση το Λαβαρο του 21 στην Αγια Λαυρα και να δωση ευλογια για πνευματικη εγερση των Ελληνων

Τοῦ Ιωάννη Λαμπρόπουλου

       
      Σεβασμιώτατε ευλογείτε.
      Φαίνεται πλέον πως κοροϊδεύετε και εσείς τον κόσμο και αντί να αναλαμβάνετε τις δικές σας ευθύνες, έχετε επιδοθεί σε ένα επαίσχυντο για το σχήμα σας έργο, να κατηγορείτε τους Έλληνες.

Δεν μπορώ πλέον να σας δικαιολογώ ως αδαή και αφελή που δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Είσαστε σε θέση να δώσετε λύση στα προβλήματα των Ελλήνων και εσείς αντί να χρησιμοποιείτε την δύναμη της εξουσίας που σας έχει δώσει ο Χριστός, κάθεστε και κατηγορείτε τους Έλληνες, πως δεν αντιδρούν.
     Πίστευα ότι εσείς δεν συμμετέχετε στο έργο της Νέας Τάξης των σατανιστών κατά της Πατρίδος και της Ορθοδοξίας, αλλά οι ενέργειές σας με διαψεύδουν.
    Σας έχω ζητήσει επανειλημμένως, (είναι στην διάθεση όποιου ενδιαφερομένου οι επιστολές από το 2014) να ευλογήσετε την πνευματική έγερση των Ελλήνων στην ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας, για να ξεκινήσει μία ευλογημένη πανελλήνια εθνική πνευματική έγερση-ενημέρωση, για το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Πατρίδα μας, αλλά και τους τρόπους αντίδρασης που έχουμε οι Έλληνες.
     Και μέσω της ακύρωσης του μνημονίου στο ΣτΕ λόγω της

Η «Σύνοδος γίνεται μόνο και μόνο για» ...να περάσουν οι κακοδοξίες Πάπα-Πατριάρχη!.


ierarxia-1
Του Αιμίλιου Πολυγένη

Η έκτακτη σύνοδος της ιεραρχίας έληξε τις εργασίες της σήμερα με την εκλογή του Μητροπολίτη Καρπενησίου. Πολλά ειπώθηκαν. Πολλά επίσημα και λιγότερα ανεπίσημα. Η Romfea.gr ήταν εκεί.
Με τη δημοσιογραφική της ομάδα κατέγραψε όλα όσα ειπώθηκαν από τους Μητροπολίτες στο περιθώριο των εργασιών, στα διαλείμματα, ακόμη και μέσα στη συνεδρία και δεν καταγράφηκαν στα πρακτικά. Για ευνόητους λόγους δεν αναφέρουμε τα ονόματα των ιεραρχών, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας.

«Σύνοδο για το πρεστίζ του Πατριάρχη;»

Η κουβέντα για την Πανορθόδοξη Σύνοδο ήταν πολύωρη. Εξαντλητική για όλους. Η απογοήτευση όλων μεγάλη.
«Κάναμε προσυνοδικές τόσες δεκαετίες και τώρα κάνουμε μία μεγάλη σύνοδο για ποιον λόγο; Ποιο μεγάλο πρόβλημα θα λύσουμε;» έλεγε Μητροπολίτης της παλαιάς Ελλάδας.
Ο ιεράρχης των Νέων Χωρών, παρά την αγάπη που δείχνει στο Πατριαρχείο, δε μάσησε τα λόγια του: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος γίνεται μόνο και μόνο για το προσωπικό πρεστίζ του Οικουμενικού Πατριάρχη».
«Ποια είναι τα προβλήματα (που θα λύσει) αυτή η Μεγάλη Σύνοδος; Δε θα λύσει δυστυχώς προβλήματα αλλά θα δημιουργήσει νέα» τον διόρθωσε ένας εμπειρότερος Μητροπολίτης της νότιας Ελλάδας.
Πολλοί αμφέβαλλαν αν τελικά θα συζητηθεί το θέμα της «θέσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον χριστιανικό κόσμο» γιατί, έλεγαν, υποκρύπτει «οικουμενιστική» κίνηση.
Ένας Μητροπολίτης κατήγγειλε πως οι διοργανωτές από την Κρήτη, ζητούν οικονομικές ενισχύσεις από επιχειρηματίες για να μπορέσει να γίνει η Σύνοδος!
Εντύπωση προκάλεσε η απροθυμία πολλών Μητροπολιτών που, ενώ κληρώθηκαν να

Τί λέγει ο άγ. Σωφρόνιος γιὰ τὴ Διακοπὴ Μνημοσύνου (π. Ευθ. Τρικαμηνά)Εορτή του Αγίου Σωφρονίου του Πατριάρχου Ιεροσολύμων (11 Μαρτίου)


Ο Άγιος Σωφρόνιος γεννήθηκε στην Δαμασκό της Συρίας περί το έτος 580 μ.Χ. και ήταν υιός ευσεβών και ενάρετων γονέων, του Πλινθά και της Μυρούς. Λόγω της καταγωγής του αποκαλείται και Δαμασκηνός. Κατά την νεαρή του ηλικία επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους και εκάρη μοναχός στη μονή του αββά Θεοδοσίου, όπου συνδέθηκε πνευματικά με τον εκεί ασκούμενο Ιωάννη τον Μόσχο, από τον οποίο διδάχθηκε πολλά.
Με την συνοδεία αυτού επισκέφθηκε την Αίγυπτο, όπου συνδέθηκε με τον κύκλο του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος και τη Ρώμη. Τότε πέθανε και ο Ιωάννης ο Μόσχος (620 μ.Χ.).
Ο Σωφρόνιος μετακόμισε το λείψανο αυτού στα Ιεροσόλυμα και, αφού τα ενταφίασε στη μονή του Οσίου Θεοδοσίου, επανέκαμψε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί προσβλήθηκε τότε από ανίατη ασθένεια των οφθαλμών. Επισκέφθηκε τότε το ναό των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου στο Αμπουκίρ και θεραπεύθηκε. Το θαύμα αυτό περιέλαβε σε εγκώμιό του προς τους Αγίους αυτούς.
Στην συνέχεια επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη με την ελπίδα να προσεταιρισθεί τον Πατριάρχη Σέργιο Α' (610 - 638 μ.Χ.) στις θέσεις του κατά των Μονοφυσιτών και να εκφράσει τις διαφωνίες του κατά του ενωτικού σχεδίου, το οποίο ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύρος ο από Φάσιδος (630 - 643 μ.Χ.) ετοίμαζε για να σιγάσει την διαμάχη μεταξύ Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών. Αλλά απέτυχε και απογοητευμένος επανήλθε στα Ιεροσόλυμα.
Όταν πέθανε ο Άγιος Μόδεστος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Άγιος Σωφρόνιος, για την υπερβάλλουσα αρετή του, ανήλθε το έτος 634 μ.Χ. στον πατριαρχικό θρόνο της Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Η κατάσταση ήταν θλιβερή. Εσωτερικά η Ορθοδοξία υπέφερε από την αίρεση του μονοφυσιτισμού.
Εξωτερικά οι Άραβες περιέσφιγγαν την πόλη των Ιεροσολύμων. Ήδη κατείχαν τη Βηθλεέμ και ο Άγιος Σωφρόνιος μη δυνάμενος, κατά τον Δεκέμβριο του έτους 634 μ.Χ., να μεταβεί εκεί για να γιορτάσει την γέννηση του Θεανθρώπου, θρηνεί. Για την αποκατάσταση κάποιας ηρεμίας στο ποίμνιό του, συγκαλεί Σύνοδο και καταδικάζει τον Μονοφυσιτισμό.
Για την απόκρουση των Αράβων οργανώνει την άμυνα της πόλεως. Το έτος 637 μ.Χ. όμως αναγκάζεται να παραδώσει την πόλη των Ιεροσολύμων στον χαλίφη Ομάρ.
Ο Άγιος Σωφρόνιος κοιμήθηκε με ειρήνη το επόμενο έτος, 638 μ.Χ.


______________________________________________________________________________________


Τί λέγει ὁ γιος Σωφρόνιος
γιὰ τὴ Διακοπὴ Μνημοσύνου

Τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ

Σύμφωνος μέ τόν σιο Μάξιμο τόν μολογητή εναι καί γιος Σωφρόνιος Πατριάρχης εροσολύμων. γιος Σωφρόνιος ζησε τήν δια ποχή μέ τόν γιο Μάξιμο καί γωνίσθηκε γιά τήν δια αρεσι το Μονοθελητισμο. Θά κάνωμε λοιπόν καί σ’ ατόν τόν γιο μία μικρή ναφορά, διά τόν λόγο τι ναφέρει στή διδασκαλία του σχεδόν ατούσιο τό δεύτερο μέρος του πό ξέτασιν ΙΕ΄ ερο Κανόνος τς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. ναφέρει λοιπόν γιος στό κεφάλαιο τό λεγόμενο «Περί ξαγγελιν» τά ξς: 
Τος δίδουσι χρήματα πρός τό διαφυγεν βασάνους, οκ στιν γκλημα· ελοντο γάρ χρήματα ζημιωθναι ψυχήν· καί λύτρον νδρός διος πλοτος. Οδέ τος τ φυγ τήν σωτηρίαν πορισαμένοις στιν γκαλεν, κν ντ’ ατν τεροι κατασχέθησαν· δύναντο γάρ κκενοι φυγεν. Ε τις πρεσβύτερος διάκονος ς δθεν π’ γκλήματι το οκείου κατεγνωκώς πισκόπου πρό συνοδικς διαγνώσεως ποστ τς ατο κοινωνίας, καί μή ναφέρ τό νομα ατο, καθαιρείσθω. Καί ε τις πίσκοπος ατό τοτο τολμήσει κατά το δίου μητροπολίτου, καθαιρείσθω. σαύτως καί ε τις πίσκοπος μητροπολίτης κατά το πατριάρχου τατα τολμήσει, τς ερωσύνης παυέτωσαν. Ε δε τινες ποσταῖέν τινος ο διά πρόφασιν γκλήματος, λλά δι’ αἵρεσιν πό συνόδου ἁγίων Πατέρων κατεγνωσμένην τιμῆς καί ποδοχς ἄξιοις ο ρθόδοξοι» (P.G. 87Γ, 3369D).

Εναι ξιοθαύμαστο τό σημεο ατό τς διδασκαλίας το γίου Σωφρονίου, διότι ταυτίζεται, κατά γράμμα θά λέγαμε, μέ τόν πό ξέτασι ερό Κανόνα. σως δέν θά ταν περβολικό νά πομε τι, κατά τήν διατύπωσι το ν λόγ Κανόνος, ο Πατέρες τς Πρωτοδευτέρας Συνόδου εχαν π’ ψιν τους τήν διδασκαλία ατή το γίου, μέ τήν ποία βεβαίως ταυτίστηκαν πλήρως.