Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ και η ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΕ  ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΑ  ΣΧΟΛΙΑ
ΠΕΡΙ  «ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ»  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΜE AΦΟΡΜΗ τὶς γιορτὲς γιὰ τὸν Χρυσόστομο Σμύρνης ποὺ δώδεκα (12) ἄνθρωποι ἁγιοποίησαν, 12 Ἐπίσκοποι, πρωτοστατοῦντος τοῦ τότε Ἀρχιεπ. Χριστόδουλου παρὰ τὶς πληροφορίες ποὺ ὑπῆρχαν γιὰ τὴν μασωνικὴ του ἰδιότητα, δημοσιεύσαμε ἐπιστολὲς τοῦ π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ. Οἱ ἐπιστολὲς αὐτὲς προκάλεσαν διάλογο διὰ τῶν σχολίων ποὺ στὴ συνέχεια δημοσιεύτηκαν.
Ἐπειδὴ ὁ χῶρος τῶν σχολίων δὲν εἶναι κατάλληλος γιὰ μιὰ ἐπαρκῆ ἐπεξήγηση καὶ ἀπάντηση στὶς ἐνστάσεις τῶν σχολιογράφων, δημοσιεύουμε ἕνα ἐκτενὲς ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ π. Εὐθύμιου, ποὺ δίδει τὶς ἀναγκαῖες ἐπεξηγήσεις.
Προτάσσουμε τὶς γνῶμες τῶν ἀοιδίμων Ἀρχιεπ. Χριστοδούλου καὶ τοῦ μητροπ. Πατρῶν Νικοδήμου, τοῦ καὶ συγγράψαντος τὴν ᾀσματική ἀκολουθία τοῦ Χρυσοστόμου, στὶς ὁποῖες φαίνεται καθαρὰ τὸ ἑξῆς φοβερό: ὅτι δέχονταν ὅτι ὑπῆρχε πρόβλημα ἢ καὶ ...ἀμφέβαλαν(!) καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ τὸν ἁγιοποίησαν, γιὰ τὴν ἁγιότητά του!!!
Ὑπόψιν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος «ἐκκλησία δέν ἁγιοποιεῖ κάποιον ὅπως ὁ Παπισμός, ἀλλά διακηρύττει τήν ἁγιότητά του, συμφωνοῦσα μέ τήν φανέρωσι τοῦ ἁγίου ὑπό τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐμπειρία αὐτῆς τῆς φανερώσεως στή συνείδησι τοῦ λαοῦ».

Ὁ πρ. Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἔγραψε:
 «Ἐάν ποτέ ἡ Ἐκκλησία (σ.σ. ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὸν Χριστόδουλο ἰσοῦται μὲ τὴν 12μελῆ Ἱ. Σύνοδος)  ἐλέγχουσα τίς διδόμενες πληροφορίες (σ.σ. ὅτι εἶναι μασῶνος, οἰκουμενιστής, ἀρχαιολάτρης...) ὡς ἀληθεῖς ἀποφασίσει  νά διαγράψει τόν Χρυσόστομον Σμύρνης ἀπό τίς δέλτους τῶν ἁγίων της, τότε ὑποχρεούμεθα νά σταματήσομε κι ἐμεῖς νά τόν τιμῶμεν ὡς ἅγιον»!!!
Ὁ πρ. Μητροπ. Πατρῶν Νικόδημος ἔγραψε (στὸ τευχίδιο τῆς  ᾀσματικῆς ἀκολουθίας γιὰ τὸν Χρυσόστομο Σμύρνης) :
 «Κατά ταῦτα, ἡ συνεπίνευσις τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως, διά τήν ἀνακήρυξιν τῆς ἁγιότητος τοῦ μάρτυρος Ἱεράρχου Χρυσοστόμου Σμύρνης, τυγχάνει μέν ἀπαραίτητος, δύναται ὅμως νά συντρέξῃ αὕτη ἐκδηλότερον οὐχί πρωθυστέρως, ἀλλ' ἐπί τῇ ἀναμενομένῃ ὑπό πολλῶν σχετικῆ Πράξει τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου» (δηλ. ὁμολογεῖ τὸ ἑξῆς φρικτόν: ὅτι δὲν ὑπάρχει μὲν συναίνεση [=συνεπίνευσις] τοῦ λαοῦ στὴν ἁγιοποίηση, ἀλλὰ αὐτὴ θὰ «ἐπιτευχθεῖ»! διὰ τῆς ἀποδοχῆς (=ὑπακοῆς) τοῦ λαοῦ εἰς τὰ κελεύσματα τῆς 12μελοῦς Συνόδου, δηλ. τοῦ Ἀρχιεπ. Χριστόδουλου!!!).
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. ΕΥΘ. ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ

«Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
 ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ
ΣΤΗ ΧΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ»

Ἀναφέρουμε κατ' ἀρχάς ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν εἰσαγωγή τοῦ βιβλίου τοῦ Σαράντη Καργάκου «Ὁ ἐθνομάρτυς Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης ὁ Περίβλεπτος», τήν ὁποία ἔχει γράψει ὁ τότε Μητροπολίτης Δημητριάδος καί νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Χριστόδουλος. Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστοδουλος εἶναι ὁ πρῶτος καί κύριος θεωρητικός καί ὑπερασπιστής τῆς ἁγιοποιήσεως τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης. Τά ἐπιχειρήματα δέ αὐτά τά ὁποῖα ἀναφέρει ὑπέρ τῆς ἁγιοποιήσεως εἶναι τά βασικώτερα ἀπό ὅσα μέχρι σήμερα ἀκούστηκαν. Οἱ ὑπόλοιποι θιασῶτες τῆς ἁγιοποιήσεως κυρίως ἀναμασοῦν τά ἴδια ἐπιχειρήματα μή ὑπαρχόντων νεωτέρων. Εἶναι λοιπόν σημαντικό νά ἰδοῦμε τήν ἐπιχειρηματολογία τοῦ βασικοῦ θεωρητικοῦ τῆς ἁγιοποιήσεως τοῦ Χρυσοστόμου καί ἐν συνεχείᾳ νά ἐξετάσωμε τά θέματα καί νά τά ἀναλύσωμε ἕνα -ἕνα:

    «Σκιά ὡστόσο στήν ἁγιοκατάταξη τοῦ Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου ἔρριψεν ἡ καταγγελία ὅτι ὁ μάρτυς Ἱεράρχης ὑπῆρξε μασόνος, μέλος τῆς Στοᾶς «’Iωνία» Σμύρνης κατά τά ἔτη 1919-1922. Ἐκτενή ἀπάντηση στήν κατηγορία ἐδώσαμε καί ἐμεῖς ἀπό τῶν στηλῶν τῆς «’Eκκλ. Ἀληθείας» (16-12-92) ἰσχυριζόμενοι ὅτι, Καί ὁ ἅγιος Σμύρνης Χρυσόστομος ἐμαρτύρησεν καί ἄν ἀκόμη γίνει δεκτόν ὅτι ὄντως ὑπῆρξε μασόνος ὁ ἅγιος -πρᾶγμα πού ἀμφισβητεῖται ζωηρῶς-,