Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ» του μητροπ. Πειραιώς Σεραφείμ  Χθὲς  ὁ κ. Σεραφείμ, δημοσίευσε ἕνα «Ἀνακοινωθέν», τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου μᾶς θύμισε ἕνα λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ τὸν γράφει γιὰ ἐκείνους ποὺ διδάσκουν «μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσι μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται»!
Δημοσιεύουμε τὸ «Ἀνακοινωθέν» καὶ τὸ Α΄ μέρος τῆς ἀπαντήσεως μας.

         
Πειραιεύς, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ

Αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη δημόσια νά ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνη μου γιά τίς ὑβριστικές σέ βάρος μου ἀναρτήσεις τῶν ἀνεπιγνώστων ζηλωτῶν ἀδελφῶν διότι παραλλήλως ὑβριζόμενος καί ἀπό τούς κάθε λογῆς οἰκουμενιστές καί «μεταπατερικούς ἀνανεωτές» καθώς καί ἀπό τούς ἀνεπιγνώστους ζηλωτές ἀποφεύγω ἀναξίως τό λόγο τοῦ Κυρίου μας «οὐαί ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι» (Λουκ. 6,26).
Ἐν προκειμένῳ ἐναύλως ἠχεῖ ὁ λόγος τοῦ μεγάλου καί ὁσίου ἀνδρός τῆς Ἐκκλησίας ἀοιδίμου ἀρχιμανδρίτου κυροῦ Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου ὅτι ἡ πλάνη εἶναι νόμισμα μέ δύο ὄψεις, τόν συγκρητιστικό οἰκουμενισμό (διαχριστιανικό καί διαθρησκειακό) καί τόν ἀνεπίγνωστο ζηλωτισμό.
Ἔχοντας ὑπ’ ὄψι μου τήν διϊστορική καί διαχρονική ἀπάντηση πού δίδει ὁ Πανάγαθος καί Πανάγιος Θεός, ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας Κύριος στίς σχετικές αἰτιάσεις ἀνεπιγνώστων ζηλωτῶν διά τῶν ἐξαγιασμένων στήν ἐποχή τῶν συγχύσεων καί τῶν ἀντινομιῶν συγχρόνων ὁσίων καί Θεοφόρων ἀνδρῶν καί γυναικῶν ὅπως τῶν Ὁσίων Ἰουστίνου Πόποβιτς, Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἰακώβου (Τσαλίκη), Ἀμφιλοχίου (Μακρῆ), Φιλοθέου (Ζερβάκου), Σοφίας τῆς έν Κλεισούρᾳ, Γεωργίου τοῦ Καρσλίδου, Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ καί βεβαίως τοῦ μεγάλου ἁγίου θεολόγου τοῦ 20ου αἰ. Ἁγίου Νεκταρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ θαυματουργοῦντος στήν ὑφήλιον καί πολλῶν ἄλλων πού εἶχαν κοινή συνισταμένη, τήν ἀπόλυτη μέθεξη καί κοινωνία μέ τήν Ἐκκλησία, τήν ὁποία ἀνοσίως καθυβρίζουν οἱ ἀνεπίγνωστοι ζηλωτές, ἀποβαίνοντες δυστυχῶς καί Θεομάχοι, ταπεινῶς πειρῶμαι ἀναξίως νά ἐπαναλαμβάνω μόνο τούς μακαρίους λόγους αὐτῶν τῶν θεωμένων καί θεοφόρων.
Ἀλλοίμονο, ἐάν ἡ Ἐκκλησία, τό πανάσπιλο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἐμολύνετο ἀπό οἱονδήποτε ρῦπο, σπίλο ἤ ρυτίδα ἀσταθῶν ἤ ἐκκοσμικευμένων μελῶν. Ἡ αἵρεση καί ἡ κακοδοξία προϋποθέτει τήν μετ’ αὐτῆς μυστηριακή κοινωνία καί ὄχι ἁπλῶς κάποιες ἰδιόρρυθμες καί ἐπαμφοτερίζουσες δηλώσεις διότι ἡ μή διακοινωνία μετά τῆς οἱασδήτινος αἱρέσεως ἀποδεικνύει τήν μή ἐν τέλει ἀποδοχή της, γι’ αὐτό καί ἐπαναλαμβάνω συνεχῶς ὅτι οἱ κατά καιρούς δηλώσεις πρωτιστευόντων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας πού ἀποδίδουν τίτλους ἐκκλησιαστικότητος σέ κατεγνωσμένες αἱρετικές καί κακόδοξες παρασυναγωγές ὅπως ὁ Ρωμαιοκαθολικισμός, ὁ Προτεσταντισμός καί οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι εἶναι τραγελαφικές καί ἀναπόδεικτες διότι οἱ ἐκφέροντες τίς σχετικές κρίσεις δέν τολμοῦν νά τίς πραγματώσουν διά τῆς διακοινωνίας ἐν τόπῳ καί χρόνῳ διότι γνωρίζουν ὅτι ἀπό τοῦ δευτερολέπτου ἐκείνου θά ἔχουν ἀπωλέσει ἀνεπιστρεπτί τήν ἐκκλησιαστική τους ἰδιότητα.
Ἑπομένως ἡ βασιλίς τῶν ἀρετῶν ἡ διάκρισι καί ἡ μεγαλειώδης ταπείνωση ἐπιτάσσουν νά ἐμπιστευόμαστε τό Θεό, τήν Ἐκκλησία Του καί τούς Ἁγίους Του καί νά μή τολμοῦμε νά αὐτοπροσδιοριζόμαστε ὡς δῆθεν γνήσιοι καί καθαροί καί ὡς δῆθεν σωτῆρες, ἄπαγε τῆς βλασφημίας, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Α΄ ΜΕΡΟΣ)

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς ἐπανῆλθε, μὲ τὸ παραπάνω Ἀνακοινωθέν του, γιὰ νὰ διατυπώσει, μιὰ ἀντιβαίνουσα στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας θέση, (ἡ διατύπωση αὐτή, δὲν γίνεται γιὰ πρώτη φορά), ἀποδεικνύοντάς μας πλέον ὅτι ἡ θέση του αὐτὴ ἀποτελεῖ συνειδητὰ κακόδοξη διδασκαλία, καὶ καταδεικνύει τὴν ἁγιομάχο προαίρεσή του. Ἐπαναλαμβάνει ἐμμέσως καὶ πάλι τὴ θέση (ὅπως πρὸ ἡμερῶν στὸ Βουκουρέστι), ὡς ἀθεόφοβος,  ὅτι δὲν πληροῦνται οἱ συνθῆκες ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές· τοῦτο θὰ γίνει ΜΟΝΟ ἐὰν φτάσουμε στὸ «κοινὸ ποτήριο» μὲ τοὺς αἱρετικούς (intercommunion), μόνο τότε (ὅπως πολλάκις ἰσχυρίστηκε) ἐπιτρέπεται κατὰ τοὺς Πατέρες νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ προβοῦμε στὴν Διακοπὴ τῆς Μνημονεύσεώς τους!

Δυστυχῶς αὐτὴ ἡ ἀντιευαγγελικὴ διδασκαλία, δὲν γίνεται ἐκ παραδρομῆς, δὲν προέρχεται ἀπὸ ἄγνοια, ἀλλὰ εἶναι συνειδητὴ καὶ ἐπαναλαμβανόμενη. Πρόκειται γιὰ σοβαρότατο ὀλίσθημα τοῦ μητροπολίτη Πειραιῶς, διὰ τοῦ ὁποίου παρασύρει πολλοὺς νὰ ἀκολουθήσουν τὴ γραμμή του, καθὼς μάλιστα τὰ ἱστολόγια καὶ ἡ "Σύναξη τῶν κληρικῶν" τοῦ ἔδωσαν τὸν τίτλο τοῦ μεγάλου ἀντι-Οἰκουμενιστὴ.

Γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ ὁ ἀγνοῶν ἀναγνώστης τὴν πραγματικότητα, παραθέτουμε τὰ ἑξῆς:

1. Οἱ ἀντιπατερικὲς θέσεις ποὺ προκάλεσε ἢ υἱοθέτησε ὁ κ. Σεραφείμ, εἶχαν «κατασκευασθεῖ» στὸ Ἀντιαιρετικὸ Γραφεῖο