Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Ένας αμετανόητος υποστηρικτής και “ντελάλης” της οικουμενιστικής κακοδοξίας!   Αὐτὲς τὶς ἅγιες μέρες ὁ μητροπ. Φλωρίνης Θεόκλητος κατέδειξε, ἄλλη μιὰ φορά, τὸ μέγεθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ὀρθοδόξων συνειδήσεων ἀπὸ τὸν λοιμώδη οἰκουμενιστικὸ ἰό, καὶ δὴ τῆς συνειδήσεως τῶν Ποιμένων καὶ Ἐπισκόπων.
   Πασχαλιάτικα εἴδαμε ἀναρτημένο βίντεο μὲ πρόσφατη ὁμιλία τοῦ κ. Θεόκλητου, μὲ τὴν ὁποία ἀποδεικνύεται ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ πρῶτοι προστατεύουν τὴν Οἰκουμενιστικὴ παναίρεση, καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον τὴν εἰσάγουν-ἐμπεδώνουν στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, εἶναι οἱ Ποιμένες· δηλαδὴ ἐκεῖνοι ποὺ ἔπρεπε νὰ τὴν ἀποκρούσουν, νὰ τὴν ἀνατρέψουν καὶ νὰ τὴν ἐκδιώξουν.
   Ἔτσι, εἶναι φανερὸ ὅτι οἱ ποιμένες δὲν προλαμβάνουν, ἀλλὰ συντελοῦν στὴν μόλυνση τοῦ λαοῦ καὶ ἀπ’ αὐτοὺς ἐπέρχεται ἡ συμφορά του λαού (ὅπως ἔγραψε ὁ πνευματικός του ἀδελφός, Ν. Σωτηρόπουλος): «Από τους ποιμένες και από τούς ιερείς προήλθε η μόλυνσις του λαού και ένεκα αυτών θα επέλθει η συμφορά του λαού. “Ω! Ποιμένες, ποιμένες, οι διασκορπίζοντες τα πρόβατα της ποίμνης”, φωνάζει ο Ιερεμίας! Και πάλι “ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου, εμόλυναν την μερίδαν μου την επιθυμητήν, έδωκαν αυτήν εις έρημον άβατον, εις αφανισμόν και εις απώλειαν”. Πολλοί ποιμένες, λέει, κατέστρεψαν τον αμπελώνα μου, κατέστρεψαν την νοητή άμπελο, τον λαόν μου, έκαναν τον αμπελώνα μου έρημο, απάτητο, τον μετέβαλαν σε αφάνεια, σε καταστροφή»!
   Δυστυχῶς ὁ Φλωρίνης Θεόκλητος ἔγινε “ντελάλης” τῆς οἰκουμενιστικῆς κακοδοξίας καὶ μάλιστα στεκόμενος μπροστὰ στὴν Ὡραία Πύλη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. 


Ξεκίνησε τὸν λόγο του ἀπευθυνόμενος στοὺς ἐπίσημους κρατικοὺς φορεῖς ποὺ παρίσταντο στὸν Ναό καὶ τοὺς ρώτησε:

   Κύριε βουλευτά, νὰ σᾶς κάνω μιὰ ἐρώτηση. Ἂν κάποιος βουλευτής, δὲν ὑπακούει στὸ καταστατικό σας, θὰ τὸν διαγράφατε, ἔτσι; [σ.σ.: Γελᾶ μόνος του παρατεταμένα καὶ αὐτο-ικανοποιημένος γιὰ τὸν "εὐρηματικό", ἀνόητο καὶ ἀθεολόγητο παραλληλισμὸ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς κρατικοὺς φορεῖς!].
    Λοιπόν ἔχουμε κι ἐμεῖς, δυστυχῶς, τέτοια πράγματα μέσ’ στὴν Ἐκκλησία. Τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ καὶ μὲ σᾶς, κ. περιφερειάρχα... [σ.σ.: Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία κάνει βουβὸ διάλογο μὲ τὴν κρατική! Κι θεωρώντας δεδομένη τὴν καταφατική τους ἀπάντηση, συνεχίζει]. Λοιπόν, ἔχουμε κι ἐμεῖς ἕνα δυσάρεστο γεγονός [σ.σ.: Ἐννοεῖ τὴν διακοπὴ μνημοσύνου του ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἀρχιμανδρίτες τῆς μητροπόλεως Φλωρίνης].  Σ’ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ ἰδιαίτερα κι σ’ ἐμᾶς, στὴν Μητρόπολή μας, ὑπάρχουν μερικοὶ κληρικοί, κατὰ τὰ ἄλλα καλοί, ἀλλὰ θέλησαν νὰ κάνουν μιὰ ἐπανάσταση, νὰ πᾶνε κόντρα μὲ τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ νὰ ποῦνε ὅτι ὅλοι εἶναι

"Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν..."