Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Πάλι ερωτούμε τον π. Σεραφείμ Ζήση


Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

            «Διότι ἐφαίνετο ὅτι ἐκεῖνος ( Πάπας) εἰς τοῦτο μόνον ἀπέβλεπεν ὅπως τήν τε ἐπαρχίαν τῆς Βουλγαρίας ὑποτάξῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ρώμης καὶ ἐν συνόλῳ τὴν Ἀνατολικὴν Ἐκκλησίαν καὶ μάλιστα τὴν τῆς Κωνσταντινουπόλεως νὰ ὑποτάξῃ ἑαυτῷ».

      Περιμέναμε ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ τὴν ἀπάντηση τοῦ π. Σεραφεὶμ Ζήση,γιὰ νὰ δοῦμε τὶς πηγές του καὶ τὴν βιβλιογραφία του, νὰ δοῦμε ποῦ στηρίζει, σὲ ποιά πατερικὰ ἀλλὰ καὶ ἱστορικὰ κείμενα, κάποιες «περίεργες» ἑρμηνεῖες αὐθαίρετα συμπεράσματα σχετικὰ μὲ τὴν Οἰκονομία καὶ πιὸ συγκεκριμένα μὲ τὴν ὑποτιθέμενη «Οἰκονομία» τοῦ Πάπα Ἰωάννη Η΄. Παραδόξως, ἀπάντηση αὐτὴ τοῦ π. Σεραφεὶμ δὲν δημοσιεύτηκε ἀκόμη οὔτε φαίνεται, ὅτι θὰ δημοσιευθεῖ, γιατὶ ἁπλούστατα θέση του δὲν μαρτυρεῖται ἀπὸ πηγές, ἀλλὰ ἀποτελεῖ νεο-πατερικὴ ἐφεύρευσή τους, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀντιπατερική-κακὴ Οἰκονομία τους. Μᾶλλον π. Σεραφείμ, ἂν καὶ δὲν ὑποστηρίζει ὅτι ὑπάρχει ὁπωσδήποτε μολυσμὸς ἀπὸ τὴν κοινωνία μὲ αἱρετικούς, φοβᾶται μὴν μολυνθεῖ ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία καὶ τὸν διάλογο μὲ ὀρθοδόξους, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ τολμοῦν καὶ ρωτοῦν καὶ ἐλέγχουν.
Αὐτὴ εἶναι μετὰ τὴν νεόκοπη «Οἰκονομία» ἡ νεόκοπη «ποιμαντική».
Ἴσως καὶ νὰ θεωρεῖ ὅτι, ἂν δὲν ἀπαντήσει, θὰ ξεχαστεῖ τὸ θέμα. Ξεχνάει ὅμως, κατὰ τὰ ἄλλα σεβαστὸς πατήρ, ὅτι τὸ νὰ ἐρωτᾶς καὶ νὰ ἐλέγχεις γιὰ θέματα πίστεως καὶ μάλιστα σὲ καιροὺς αἱρέσεωςεἶναι δικαίωμα καὶ συγχρόνως ὑποχρέωση τοῦ κάθε πιστοῦ, ὅπως καὶ ὑποχρέωση τοῦ κάθε ρασοφόρου εἶναι νὰ ἀπαντᾶ. Γιατὶ ἀκόμα καὶ οἱ ρασοφόροι μπορεῖ νὰ ὑποπέσουν σὲ λάθος.
Σὲ τρία ἄρθρα-κριτικὴ στὴν θέση αὐτὴ τοῦ μοναχοῦ Σεραφείμ ποὺ δημοσιεύθηκαν, ἀποδείχθηκε ὅτι καμία ἀπὸ τὶς ἔγκυρες πηγές, ξενόγλωσσες καὶ ἑλληνικές, ἀπὸ τὸν π. Ἰ. Ρωμανίδη μέχρι ἀκόμα καὶ τὸν φιλοοικουμενιστὴ κ. Φειδᾶ (οἱ ἄλλες ὅποιες πηγὲς τοῦ π.  Σεραφείμ, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἄντλησε τὸ αὐθαίρετο, ὅπως ἀποδεικνύεται, συμπέρασμά του περὶ «Οἰκονομίας» παραμένουν ἀκόμα ἄγνωστες), δὲν ἀναφέρουν κάτι περὶ Οἰκονομίας ἀπὸ μεριὰ τοῦ Πάπα Ἰωάννη Η΄. Ἀντιθέτως μιλοῦν περὶ πονηριᾶς, διπλωματίας, διπροσωπίας, παπικῆς πολιτικῆς, προσπάθεια ὑποταγῆς τῶν ὀρθοδόξων, προστασία παπικῶν συμφερόντων, πρωτείων καὶ ἀνακολουθίας. Ἐπίσης σημειώσαμε ὅτι σημαντικὸ ρόλο τότε ἔπαιξε ἡ προσπάθεια αὐτοκεφαλίας τῆς Βουλγαρίας (ὅπως σήμερα τῆς Οὐκρανίας), θέση ποὺ ἐπέφερε τὸν γέλωτα ἐκ μέρους σας. Τὰ σημερινὰ τραγικὰ γεγονότα μὲ τὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας καὶ τὴν αὐτοκεφαλία τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας, καθὼς καὶ ὁ ρόλος τοῦ Πάπα ἐπιβεβαιώνουν τὴν θέση αὐτή.
Τὰ ἄρθρα αὐτὰ ἦταν:
1. Ἡ «Οἰκονομία» ποὺ ἔφερε... τὸ Φιλιόκβε
"Π.Π.": Την αποδεδειγμένα αποτυχημένη «Οικονομία» των Παπών της εποχής της «πορνοκρατίας» μας προτρέπουν να ακολουθήσουμε οι πατέρες της Θεσσαλονίκης; (Ἡ Συνέχεια ἐδῶ) 
2. Η παραχάραξη της ιστορίας έχει ένα νέο όνομα: Οικονομία 
κούσαμε στὴν ἡμερίδα τῆς Θεσσαλονίκης νὰ παρουσιάζεται ἀπὸ τὸν π. Σεραφεὶμ Ζήση ὡς ἐπιχείρημα ὑπὲρ τῆς νεόκοπης Οἰκονομίας ποὺ ὑποστηρίζουν οἱ πατέρες τῆς Θεσσαλονίκης, ἐκεῖνο τὸ εἶδος τῆς «Οἰκονομίας» ποὺ ἐφάρμοσε ὁ Πάπας Ἰωάννης Η΄!.................. (Ἡ Συνέχεια ἐδῶ)
3. Ο Πάπας Λέων Γ΄ και η «Οικονομία» του
Τέλος τῆς τριλογίας περὶ Παπισμοῦ καὶ «Οἰκονομίας»
Στὰ δύο προηγούμενα ἄρθρα ἀποδείχθηκε βάση τῶν πηγῶν, ὅτι ὑποτιθέμενη «Οἰκονομία» τοῦ Πάπα Ἰωάννη Η΄ καὶ γενικὰ τῶν Παπῶν Ρώμης τοῦ 9ου ἕως τοῦ 11ου αἰῶνος δὲν εἶχε καμία σχέση μὲ τὴν Οἰκονομία ποὺ ἐφαρμόζει Ἐκκλησία γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν. Ἀντιθέτως, αὐτὸ ποὺ ἐφάρμοσαν οἱ ἀκόμα Ὀρθόδοξοι Πάπες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἦταν μία καλὰ σχεδιασμένη διπλωματία μὲ σκοπὸ τὴν ἐπιβολὴ καὶ ἐπικράτηση τῶν παπικῶν ἀξιώσεων (Πρωτεῖο κλπ.)... (Ἡ συνέχεια ἐδῶ)
πειδὴ ἐμεῖς δὲν παραιτούμαστε τοῦ καθήκοντός μας ὡς μέλη τοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ρωτοῦμε μέχρι νὰ ἀποδειχθεῖ, ὅτι ἔχουμε δίκαιο λάθος, ἐπανέρχομαι μέ μία νέα πηγή, τὸν τοῖς πᾶσι γνωστὸ καὶ μέχρι στιγμῆς ἔγκυρο καὶ μὴ ἀναιρούμενο Κάλλιστο Βλαστό, ὁποῖος ἐπιβεβαιώνει καὶ αὐτὸς τὰ ἤδη ἐπιβεβαιωμένα: Ὅτι δηλαδὴ Πάπας Ἰωάννης Η΄ δὲν ἐφάρμοσε καμία Οἰκονομία, ἀλλὰ ἀντιθέτως θέλησε νὰ ἑδραιώσει τὶς παπικὲς ἀπαιτήσεις καὶ νὰ ὑπερασπίσει τὰ παπικὰ συμφέροντα. δὲ Μ. Φώτιος ὄχι μόνο δὲν οἰκονόμησε ἀλλὰ μὲ τὴν ἀδιαπραγμάτευτη σταση του κατατρόπωσε τὴν παπικὴ πολιτικὴ καὶ ὑπεράσπισε τὴν Ὀρθοδοξία.
Ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο: