Σχόλιο «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»: Τὴν ἡμέρα ποὺ κάποιοι ἑτοιμάζονται νὰ ὑπογράψουν τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας μας, «τυχαίνει» νὰ ἑορτάζει ὁ ὁμώνυμος Ἅγιος! Ἂς μᾶς φωτίζει ὅλους καὶ κυρίως τοὺς πνευματικοὺς καὶ πολιτικούς μας ταγούς… 
    Ὁ Ὅσιος Μακεδόνιος στοὺς πνευματικούς του ἀγῶνες εἶχε ὡς παλαίστρα καὶ στάδιο, τὶς κορυφὲς τῶν ὀρέων. Δὲν ἐγκαταστάθηκε σὲ ἕναν τόπο, ἀλλὰ συνεχῶς μετακινεῖτο ἀπὸ τὸν ἕναν τόπο στὸν ἄλλο, στὴ Φοινίκη, στὴ Συρία, στὴν Κιλικία. Καὶ ἀσκήτευε κατ’ αὐτόν…τὸν τρόπο,