Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019

Η μοναδικὴ περίπτωση δυνητικότητας στην Εκκλησία!Τὸ εὐαγγέλιο τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Μάρκ. Η' 34-38): ἡ μοναδικὴ περίπτωση δυνητικότητας στὴν Ἐκκλησία

 

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

 

Στὴν ἐπαναφορὰ ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς κύκλους τῶν ἀντιοικουμενιστῶν, συγκοινωνούντων μὲ τὴν αἵρεση ἀντιαιρετικῶν (ἱστορικὴ πρωτοτυπία), τῆς δυνητικότητας καὶ τῶν ἐπιστημονικῶν πρωτείων τῆς δυνητικότητας τῶν Ἱ. Κανόνων καὶ δὴ τοῦ 15ου, ἀπαντᾶ ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας θεσπίζοντας τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, εἶχαν ὡς σκοπὸ τὴν ὁριοθέτηση τοῦ χριστιανικοῦ βίου μὲ βάση τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας ὡς ὁλοκλήρωση ἀληθινῆς  καὶ ἐλεύθερης ἐν Χριστῷ ζωῆς. Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες «δὲν εἶναι νομικοὶ κανονισμοί, ἀλλὰ ἐφαρμογὲς τῶν δογμάτων τῆς Εκκλησίας» (V. Lossky, Ἡ μυστικὴ θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, σελ. 206), τῶν ὁποίων ἡ ἐφαρμογὴ καὶ ὑπεράσπιση, ἐφ’ ὅσον στοχεύει στὴν θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι γιὰ κάθε συνειδητὸ Χριστιανὸ ὑποχρεωτική.

Ἡ ὑποχρεωτικὴ τήρηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ μία τήρηση συμβατικῶν Κανόνων συμπεριφορᾶς ποὺ θεσπίστηκαν ἀπρόσωπα καὶ λειτουργοῦν γενικὰ ὡς Κανόνες συμβίωσης καὶ διαπροσωπικῆς γαλήνης καὶ εἰρήνης, ὥστε νὰ προσαρμόζονται στὴν θέληση καὶ δυνατότητα τοῦ κάθε πιστοῦ. Ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν προστασία καὶ τὸ ὀρθό βίωμα κοινωνίας καὶ σχέσης μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν καὶ μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν μὲ τὸν Θεό, «στὴν κατὰ περίπτωση ἀνόθευτη διαφύλαξη τῆς ἀναγκαίας γιὰ τὴν ζωὴ τῶν πιστῶν πληρότητος τοῦ περιεχομένου τῆς ἀληθείας τῆς ἀποκαλύψεως ἀπὸ κάθε παρανόηση ἢ παρέκκλιση, ἤτοι στὴν ὀρθὴ βίωση τῆς οὐσίας τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ἱστορίας» (Βλ. Φειδά, Ἱεροὶ Κανόνες καὶ Καταστατικὴ Νομοθεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σελ. 42).

Λόγος στόν Τίμιο Σταυρό


Στόν Τίμιο καί ζωοποιό Σταυρό 

Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ

Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει τίποτε ἐκτός ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καί Αὐτόν ἐσταυρωμένον. Τί λέει λοιπόν; Σταυρός εἶναι τό νά σταυρώσωμε τήν σάρκα μαζί μέ τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες (Γαλ. 5, 24). Νομίζετε ὅτι εἶπε τοῦτο μόνο γιά τήν τρυφή καί τά ὑπογάστρια; Πῶς τότε γράφει στούς Κορινθίους ὅτι, «ἐπειδή ὑπάρχουν ἔριδες ἀνάμεσά σας, εἶσθε ἀκόμη σαρκικοί καί περιπατεῖτε κατά τό ἀνθρώπινο φρόνημα» (Α’ Κορ. 3, 3); Ὥστε καί αὐτός πού ἀγαπᾶ δόξα ἤ χρήματα, ἤ ἁπλῶς θέλει νά ἐπιβάλη τό θέλημά του καί προσπαθεῖ ἔτσι νά νικήση, εἶναι σαρκικός καί περιπατεῖ κατά τήν σάρκα.

Ομιλία για τον Τίμιο Σταυρό


 Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ,   Άγιος Γεράσιμος   Λαρίσης,... 29/3/2019

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Ο Σταυρός, το θεμέλιον της σωτηρίαςΟ  ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου
στη Γ΄ Κυριακή των Νηστειών
Στόμιο Λαρίσης, 10-3-1991
     Σήμερα η Εκκλησία μας σεβασμιώτατε, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζει την προσκύνησιν του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. Το Συναξάριον της ημέρας αναφέρει ότι ευρισκόμεθα εις το μέσον της πορείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ο κόπος από την άσκησιν είναι αρκετός και φανερός, ώστε η Εκκλησία μας, τρίτη Κυριακή των Νηστειών σήμερα, προβάλλει, όπως λέγει το Συναξάριο, εις ημάς, ως βοήθημα κραταιότατον, τον Πανάγιον Σταυρόν, την χαράν του κόσμου, των πιστών την δύναμιν, των δικαίων το στήριγμα και των αμαρτωλών την ελπίδα, ίνα ευλαβώς Αυτόν κατασπαζόμενοι, λάβωμεν χάριν και δύναμιν προς τελείωσιν του θείου της νηστείας αγώνος.
Αλλά γιατί ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού είναι η χαρά, είναι η δύναμις, το στήριγμα και η ελπίδα πάντων; Διότι αποτελεί το θεμέλιον της σωτηρίας μας. Από τον Τίμιον Σταυρό του Χριστού πηγάζει η Εκκλησία· και όλα εκείνα τα μυστήρια τα οποία την συνιστούν: το Βάπτισμα, η Θεία Ευχαριστία και όλα τα άλλα μυστήρια. Συνεπώς ο Τίμιος Σταυρός είναι το θεμέλιον της Εκκλησίας.

Μία ψευδής ιστορική φήμη κατά του Αγίου Φωτός

Χαρακτήρησε ποτέ ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Εφραίμ Β΄ (1766-1771) την παρουσίαση του Αγίου Φωτός «χειροποίητον μηχανουργίαν»;

     Διάφοροι άπιστοι, (που μάλιστα ΔΕΝ έχουν πάει στην Ιερουσαλήμ), καταφέρονται εναντίον του Αγίου Φωτός, σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσουν το εξαίρετο αυτό ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ δείγμα της δωρεάς του Θεού.
   Προσπαθώντας απεγνωσμένα να δικαιολογήσουν την αδικαιολόγητη απιστία τους, συλλέγουν ό,τι είναι δυνατόν να τους φανεί χρήσιμο στην προσπάθεια απαξίωσης του θαύματος του Αγίου Φωτός.

"Των του πονηρού επηρειών διαφύλαξον"


Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τρίτῃ τῶν Νηστειῶν, τὴν Προσκύνησιν ἑορτάζομεν τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

    Τ αὐτοῦ δυνάμει, Χριστὲ Θεός, καὶ ἡμᾶς τῶν τοῦ πονηροῦ διαφύλαξον ἐπηρειῶν, καὶ τὰ θεῖά σου Πάθη, καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν προσκυνῆσαι ἀξίωσον, τὸ τεσσαρακονθήμερον εὐμαρῶς διανύσαντας στάδιον, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. 


ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Εβρ. 4,14 έως 5,6)

 […]  Όμως ο απόστολος Παύλος δεν αναθέτει τα πάντα στον ιερέα, αλλά ζητάει και τη δική μας συνδρομή, και εννοώ την ομολογία της πίστης. «Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας (:Αφού λοιπόν, σύμφωνα και με όσα είπαμε, έχουμε μεγάλο Αρχιερέα, ο οποίος έχει πλέον διασχίσει τους ουρανούς και μπήκε στον τόπο της αιώνιας αναπαύσεως, στην ουράνια βασιλεία Του όπου μας περιμένει, τον Ιησού δηλαδή, ο οποίος δεν είναι ένας απλός άνθρωπος αλλά και ο Υιός του Θεού, ας κρατούμε καλά την ομολογία της πίστεώς μας προς Αυτόν)».Ποια ομολογία εννοεί; Ότι υπάρχει ανάσταση, ότι υπάρχει ανταπόδοση, ότι υπάρχουν άπειρα αγαθά, ότι ο Χριστός είναι Θεός, ότι η πίστη είναι ορθή. Αυτά ας ομολογήσουμε, αυτά ας κρατάμε σταθερά. Και ότι αυτά είναι αληθινά, φαίνεται από το ότι ο αρχιερέας είναι μέσα. Επομένως ας ομολογήσουμε, αυτά ας κρατάμε σταθερά. Και ότι αυτά είναι αληθινά, φαίνεται από το ότι ο αρχιερέας είναι μέσα. Επομένως ας ομολογήσουμε ότι δεν έχουμε πέσει. Αν και τα πράγματα δεν είναι κοντά, εμείς όμως ας ομολογήσουμε· αν ήταν πριν από λίγο, ήταν ψέμα. Ώστε και αυτό είναι αληθινό, το ότι μετατίθενται.

«Μη παρίδης κινδυνεύοντας την από σου διάστασιν»
Δοξαστικὸ Ἑσπερινοῦ Σταυροπροσκυνήσεως


Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ τὴν ἑκούσιον σταύρωσιν, εἰς κοινὴν ἐξανάστασιν, τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων καταδεξάμενος, καὶ τῷ καλάμῳ τοῦ Σταυροῦ βαφαῖς ἐρυθραῖς, τοὺς σαυτοῦ δακτύλους αἱματώσας, ταῖς ἀφεσίμοις ἡμῖν, βασιλικῶς ὑπογράψαι φιλανθρωπευσάμενος, μὴ παρίδῃς ἡμᾶς κινδυνεύοντας καὶ πάλιν τὴν ἀπὸ σοῦ διάστασιν, ἀλλ' οἰκτείρησον μόνε μακρόθυμε, τὸν ἐν περιστάσει λαόν σου καὶ ἀνάστηθι, πολέμησον τοὺς πολεμοῦντας ἡμᾶς, ὡς Παντοδύναμος.

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Ο Μέγας Βασίλειος γιὰ τὸ θέμα των ευσεβών ιερέων και επισκόπων


      
     Ἐπειδὴ τὸν τελευταῖο καιρό τονίζεται ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους τοῦ περιβάλλοντος τῆς Συνάξεως τῆς Γατζέας ἡ πρωτόγνωρη γιὰ τὴν Ἐκκλησία σὲ καιρὸ αἱρέσεως διδασκαλία, ὅτι οἱ πιστοὶ μποροῦν νὰ λειτουργοῦνται σὲ «εὐσεβεῖς» ἱερεῖς παρόλο ποὺ αὐτοὶ μνημονεύουν αἱρετικοὺς Ἐπισκόπους ἢ Ἐπισκόπους ποὺ ἀρκοῦνται μόνο σὲ λόγια ἀλλὰ ὄχι στὴν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης τῶν αἱρέσεων, καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε γιὰ μία ἀκόμα φορά, τί λέει περὶ αὐτοῦ τοῦ θέματος ἕνας ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς στύλους τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ Μ. Βασίλειος. Δηλαδὴ νὰ ἀκούσουμε ἀπὸ τὸν Ἅγιο ποιός εἶναι πραγματικὰ εὐσεβὴς ποιμένας, ὥστε νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε κι ἐμεῖς ὡς πρόβατα.
Ὁ Μ. Βασίλειος τονίζει σαφέστατα, ὅτι εὐσεβὴς εἶναι ὁ ἱερέας καὶ ὁ Ἐπίσκοπος ἐκεῖνος ποὺ τηρεῖ τὴν Ἀποστολικὴ διδασκαλία καὶ διαφυλάττει τὴν Ἀποστολικὴ πίστη. Τὸ ἕνα χωρὶς τὸ ἄλλο δὲν μπορεῖ νὰ συνυπάρξει, μιᾶς καὶ εἶναι ἀλληλένδετα. Ὁ ἀληθινὸς καὶ εὐσεβὴς Ἐπίσκοπος καὶ ἀκολούθως καὶ ὁ ἀληθινὸς καὶ εὐσεβὴς ἱερέας εἶναι κατὰ τὸν Ἅγιο: «Ἐκκλησιῶν κόσμος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, οἰκείοις ἀσφάλεια, δυσμαχώτατος τοῖς ὑπεναντίοις, φύλαξ πατρῴων θεσμῶν, νεωτεροποιΐας ἐχθρός, ἐν ἑαυτῷ δεικνὺς τὸ παλαιὸν τῆς Ἐκκλησίας σχῆμα, οἷον ἀπό τινος ἱεροπρεποῦς εἰκόνος, τῆς ἀρχαίας καταστάσεως, τὸ εἶδος τῆς ὑπ՚ αὐτὸν Ἐκκλησίας διαμορφῶν» (Ἐπιστολὴ τῇ Ἐκκλησίᾳ Νεοκαισαρείας 1, PG 32, 305).

ΝΤΡΟΠΗ!

Το Φανάρι "αναγνώρισε" επίσημα τη Συμφωνία των Πρεσπών

και αγνόησε επιδεικτικά τη διαφωνία των πιστών 

 Ως μη ώφειλε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον πλέον επίσημο τρόπο, "καταπίνει αμάσητη" την πλέον σκανδαλώδη συμφωνία της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας, που ξεσήκωσε εκατομμύρια Έλληνες και πρόδωσε την Μακεδονία, τη στιγμή μάλιστα που εκατομμύρια Ελλήνων δηλώνουν μέσω συλλαλητηρίων

Oι παράξενες περιπέτειες μιας προδομένης επανάστασης [ΒΙΝΤΕΟ 2019]


     Ἡ Ὁμιλία μεταδόθηκε μέσω τοῦ YouTube ζωντανά. Στήν ὁμιλία αὐτή, ὁ διδάκτορας βυζαντινῆς ἱστορίας τοῦ ΑΠΘ καί λυκειάρχης κ. Νεκτάριος Δαπέργολας ἀνέπτυξε τό θέμα "1821-2019: Oἱ παράξενες περιπέτειες μιᾶς προδομένης ἐπανάστασης". Παρουσίασε μέ ἐξαιρετικό τρόπο τή διαχρονική συγκροτημένη καί δόλια ἀποδόμηση τῆς Ἐθνικῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων, μέ κύριο στόχο τήν παραχάραξη τῆς Ἱστορίας! 
Ὁ κ. Νεκτάριος Δαπέργολας πραγματοποίησε τήν ὁμιλία τήν Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, στίς 7:00μμ. στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής", πού βρίσκεται στή Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183 στό 2ο ὄροφο. (π. Νικόλαος Μανώλης)
Νεκτάριος Δαπέργολας, 1821-2019: Oι παράξενες περιπέτειες μιας προδομένης επανάστασης [ΒΙΝΤΕΟ 2019]

Ούγγρος πρωθυπουργός: Ευρώπη είναι η ΕλλάδαΤο βίντεο

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

O ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γ΄ Στάσις Χαιρετισμῶν

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστινου Καντιώτου

O ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«Χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα» (Ἀκάθ. ὕμν. Ρ2β΄)


eik.PLATYTERA


    Κάθε Παρασκευὴ τῶν τεσσάρων πρώτων ἑ­βδομάδων τῆς μεγάλης Τεσσαρακοστῆς κάνουμε, ἀγαπητοί μου, ὁμιλίες. Σήμερα, ποὺ λέγεται ἡ Γ΄ στάσις τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου, θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ προσέξετε μία σύντομη ἑρμηνεία ἐπάνω στὸν χαιρετισμὸ «Χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα» (Ἀκάθ. ὕμν. Ρ 2 β΄).
    Ἐδῶ ἐκεῖνο ποὺ ἑλκύει τὴν προσοχὴ εἶνε ἡ λέξις «τεχνολόγοι». Ἡ «τεχνολογία» εἶνε λέξι παλαιά, ἀλλὰ καὶ σύγχρονη· βρίσκεται καὶ σήμερα στὸ στόμα ὅλων. Ὅπως τὰ παιδιὰ πιπιλίζουν μιὰ καραμέλλα, ἔτσι τώρα μικροὶ – με­γάλοι πιπιλίζουν τὴ λέξι «τεχνολογία». Εἶνε ἡ ἐποχὴ τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ. Συνεπῶς ὁ χαιρετισμὸς «Χαῖρε, (ἡ) τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα» ἁρμόζει καὶ σ᾿ ἐμᾶς.

Γ΄ Χαιρετισμοί εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον – «Χαίρε Κριτού δικαίου δυσώπησις»

Σχετική εικόνα

*Σήμερα τελείται σε όλους τους Ιερούς Ναούς οι Γ΄ Χαιρετισμοί εις την Υπεραγία Θεοτόκο.. «Χαίρε, Εσύ πού παρακαλάς επίμονα για μας τον δίκαιο Κριτή».

Ὑπόβαθρο τοῦ χαιρετισμοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος που δέν κατονομάζεται, ὁ ὁποῖος ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται βρίσκεται σέ κατάσταση ἁμαρτωλότητας καί γι’ αὐτό ἀδυνατεῖ ἤ διστάζει νά ἀπευθυνθεῖ πρός τόν Οὐράνιο Πατέρα καί τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ

Το Φανάρι "αναγνώρισε" επίσημα τη Συμφωνία των Πρεσπών και αγνόησε επιδεικτικά τη διαφωνία των πιστών

katanixis.grΩς μη ώφειλε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον πλέον επίσημο τρόπο, "καταπίνει αμάσητη" την πλέον σκανδαλώδη συμφωνία της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας, που ξεσήκωσε εκατομμύρια Έλληνες και πρόδωσε την Μακεδονία, τη στιγμή μάλιστα που εκατομμύρια Ελλήνων δηλώνουν μέσω συλλαλητηρίων και λοιπών εκδηλώσεων, πως είναι έτοιμοι να χάσουν τα πάντα, ακόμα και να θυσιάσουν τη ζωή τους, μπροστά στο γεγονός να σκοτώσουν τη ψυχή τους, αναγνωρίζοντας άλλη Μακεδονία εκτός της Μίας και Ελληνικής.
Μετατρέπεται έτσι σε ισχυρό συμπαίκτη της κυβερνητικής πολιτικής, αποδεικνύεται υπάκουος εντολοδόχος του Στέητ Ντηπάρτμεντ και αποκαλύπτεται η εωσφορική φιλοδοξία του να γίνει το Βατικανό της Ανατολής.

Άλλη μια ανατροπή στις απάτες και πλάνες, τα ψεύδη του «αγίου» τους και τόσα άλλα κωμικοτραγικὰ των Γ.Ο.Χ.2η  ἀπάντησι πρὸς τὸ ἱστολόγιο «Ἐν τούτῳ Νίκα» σχετικὰ μὲ τὴν ὑποσημείωσι τοῦ 7ου Ἀποστολικοῦ Κανόνος
Τοῦ ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ
 Εἰς τὴν ἀπάντησι αὐτὴ ὁδηγήθηκα ἀπὸ κάποιο κείμενο, τὸ ὁποῖο μοῦ ἀπεστάλη ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο «Κρυφὸ Σχολειό» (ἐδῶ) καὶ ἀνεφέρετο στὴν ὑποσημείωσι τοῦ Ζ΄ Ἀποστολικοῦ Κανόνος τοῦ ἁγίου Νικοδήμου. Ἐκεῖ μεταξὺ ἄλλων ὁ κ. Μάννης ἀνέφερε καὶ τὰ ἑξῆς:
«Αν και ήδη έχει απαντήσει για το θέμα το ιστολόγιο "ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ" (η απάντηση εδώ, η οποία μάλιστα έμεινε αναπάντητη από τον π. Ε.Τ.), παραθέτω ολόκληρο το κείμενο του Αγίου Νικοδήμου» κ.λπ.
Κατωτέρω ὁ κ. Μάννης ἀναφέρει καὶ τὰ ἑξῆς:
«Αυτά δεν τα γράφω βεβαίως για τον π. Ε. Τ., ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραδεχτεί πως έσφαλλε (όπως έχει ήδη φανεί και σε άλλες περιπτώσεις –και ήταν η αιτία που διέκοψα κάθε διάλογο μαζί του), αλλά για τους καλοπροαιρέτους και φιλαλήθεις αναγνώστες...» κ.λπ.
Νομίζω κ. Μάννη, ὅτι αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ δικαιολογία γιὰ νὰ σταματήσετε ἕνα διάλογο δημόσιο, ἀλλὰ ὑπεκφυγὴ καὶ δολιότητα, διότι καὶ ἐγὼ νὰ ἤμουν ἀδιάλλακτος καὶ ἀμετανόητος, ἔπρεπε νὰ τὸν συνεχίσετε γιὰ νὰ βοηθήσετε τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ διαλόγου νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ ἕνα πλανεμένο καὶ ἀμετανόητο καὶ νὰ ἐγκολπωθοῦν τὶς θεωρίες σας περὶ τῆς ἱερότητος τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου, τὴν δογματοποίησί του κ.λπ.

Το Άγιον Φώς, μαρτυρίες και ντοκουμέντα

Η έλευση του Αγίου Φωτός κάθε Μεγάλο Σάββατο στον Τάφο του Ιησού Χριστού είναι το μοναδικό θαυματουργικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, την ίδια ημέρα, για περισσότερο από μία χιλιετία. Στο παρουσιαζόμενο βιβλίο καταγράφεται η μαρτυρία της ιστορίας για το θαυμαστό αυτό γεγονός, καλύπτοντας μία περίοδο οκτώ αιώνων, από τον 9ο μέχρι τον 16ο αιώνα. Σαράντα δύο συγγραφείς του μεσαιωνικού κόσμου, μεταξύ των οποίων, δέκα Γάλλοι, πέντε μουσουλμάνοι Άραβες, πέντε βυζαντινοί Έλληνες, τέσσερις Γερμανοί, τρεις Ρώσοι, τρεις μουσουλμάνοι Πέρσες, τρεις Ισλανδοί, δύο Άγγλοι, δύο Αρμένιοι, ένας Σύριος, ένας Μολδαβός, ένας Ελβετός και ένας Ιταλός ιστορικός, περιγράφουν το μεγάλο θαύμα του χριστιανικού κόσμου: το Άγιο Φως που, σαν αστραπή, κατέρχεται από τον ουρανό κάθε Μεγάλο Σάββατο στον Τάφο του Ιησού Χριστού, λίγες ώρες πριν τον εορτασμό της Αναστάσεώς Του.(...) 

«ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ»


Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ
Παράξενο πράγμα! Το ορθόδοξο πλήρωμα δείχνει να ’χει μια απάθεια κάτω από την σκιά του οικουμενισμού.
Δεν γνωρίζει, ότι οι λαμπρές αρχιερατικές στολές, τα καλαίσθητα–πολυτελή άμφια των ιερέων, τα λαμπρά αρχονταρίκια, οι κύκλοι των χριστιανικών αδελφοτήτων, οι ενοριακές εκδρομές και οι ακινητοποιημένες στρατιές των πιστών, δεν επηρεάζουν το υπαρκτό μέτωπο του οικουμενισμού;  Ότι δεν θίγονται οι άμεσοι στόχοι του, που είναι η ψυχή και το μυαλό των πιστών;
Πολιτικά, οι οικουμενιστές είναι ισχυροί, γι’ αυτό και χρησιμοποιούν: Διπλωματία, διεισδύσεις, διαβρώσεις, οικονομικές συναλλαγές και προπαγάνδα.
Πάρα πολλοί πιστεύουν, ότι η οικουμενιστική εκδοχή της Ορθοδοξίας συμβάλλει (απλά) στην ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων–θρησκειών, χωρίς κίνδυνο της πνευματικής ζωής των Ορθοδόξων. Σφάλλουν! Η «υπεροχή» των οικουμενιστών οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιούν οργανωμένη λειτουργικότητα σε πολύμορφες ορθόδοξες πρακτικές, όπως: Συνόδους, κηρύγματα, αφορισμούς, για την πάταξη κάθε φυγοκέντρου τάσεως (Αποτειχίσεις).

Τα βάσανα της ζωής μια μέρα θα λήξουν,

  διότι ο κόσμος παρέρχεται·  μόνον ό,τι πράξει κανείς για την ψυχή... ''εκείνο αιώνια θα μείνη...''


Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Πηγή

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

Παγιώνεται από την ομάδα Ζήση η μεταπατερικὴ θεωρία περὶ «ευσεβών» και η εσαεί κοινωνία μετά των αιρετικών!


Σχολιασμὸς τῆς ὁμιλίας
του π. Ἀναστάσιου Γκοτσόπουλου
ποὺ ἀποτελεῖ τὸν ὁρισμὸ τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας, ἀπὸ ἕνα φαινομενικὰ πολέμιό της!

    Ἡ ὁμάδα τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, διὰ μέσου τῆς sui generis ἀποτειχίσεώς τους, εἰσήγαγαν, προωθοῦν καὶ παγιώνουν διὰ τῶν μελῶν της (ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἀποτειχισμένους καὶ μὴ ἀποτειχισμένους), τὴν μεταπατερικὴ κακόδοξη θεωρία περὶ «εὐσεβῶν», θεωρώντας «εὐσεβεῖς» ποιμένες, ὅλους αὐτοὺς ποὺ κοινωνοῦν μὲ τὴν παναίρεση τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν!!!
   Νομιμοποιοῦν δηλαδή –ἀντιτιθέμενοι σὲ σύνολη τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση– τὴν κοινωνία μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν, εἰσάγοντας τὴν μεταπατερικὴ κακόδοξη θεωρία (πρωτοφανῆ στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία) τῶν «εὐσεβῶν» ποιμένων, ποὺ ὅμως …κοινωνοῦν μετὰ τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τοὺς μνημονεύουν!
    Γιὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ὅποιος κοινωνεῖ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι ἀκοινώνητος, γιὰ τοὺς μεταπατέρες (π. Θεόδωρο Ζήση, π. Ἄγγελο Ἀγγελακόπουλο, π. Νικόλαο Μανώλη, π. Φώτιο Βεζύνια καὶ τὸν π. Ἀναστάσιο Γκοτσόπουλο -τοῦ ὁποίου τὴν ὁμιλία σχολιάζουμε) εἶναι κοινωνικός!

   Τέτοια παράδοξα συμβαίνουν, ὅταν κανεὶς ἀσχολεῖται μὲ ἐκκλησιαστικὰ θέματα, προβάλλοντας τὴν δική του μόρφωση καὶ τὸ δικό του παράδειγμα πρὸς μίμηση ἀλλὰ χωρὶς θέληση να ἀκολουθήσει τὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων!

    Τὰ παραπάνω λέγονται εἰσαγωγικὰ στὸν σχολιασμὸ  τῆς πρόσφατης περὶ ἀποτειχίσεως ὁμιλίας στὴν Πάτρα τοῦ μὴ ἀποτειχισμένου  π. Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου (ποὺ ἀκολουθεῖ). Μὲ τὴν ὁμιλία του αὐτὴ ὁ π. Ἀναστάσιος προσπάθησε  ἀνεπιτυχῶς  νὰ δικαιώσει τὴν προσωπική του στάση –τοῦ εὐσεβοῦς, ἀλλὰ μὴ ἀποτειχισμένου(!!!)– καὶ τὴν στάση τῆς ὁμάδος Ζήση, δίνοντας πιστοποιητικὸ Ὀρθοδοξίας στὸν μητροπολίτη του Χρυσόστομο, παρότι ἀποδέχτηκε ἀδιαμαρτύρητα τὶς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου καὶ μάλιστα πρόσφατα ἐπισκέφτηκεεὐχαρίστησετίμησε τὸν ἀρχηγέτη τῆς παναιρέσεως Βαρθολομαῖο στὸ Φανάρι!!!
    Ἡ ὁμιλία αὐτὴ τοῦ π. Ἀναστασίου, εἶναι ἀσφαλῶς ἡ πιὸ ἀνεύθυνη (καὶ κακόδοξη θὰ ἔλεγα) ἐργασία του. Μέχρι τώρα ἔχουμε ἀναρτήσει πολλὲς καλὲς ἐργασίες-ἄρθρα του, παρότι σὲ κάποια ἔχουμε ἐκφράσει τὴν διαφωνία μας, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ὁμιλία του ἀμαυρώνει ἐπισήμως τὸ ὅλο ἔργο του, γιατὶ τὸν ἀποδεικνύει ὑποστηρικτὴ μετα-πατερικῶν θέσεων τῶν πατέρων Θ. Ζήση καὶ Ν. Μανώλη, ποὺ μόνο κακὸ ἕως τώρα ἔκαναν στὴν Ἐκκλησία καὶ στὸν ἀγώνα κατὰ τῆς Παναιρέσεως.
    Ἀπομαγνητοφωνήσαμε καὶ σχολιάζουμε στὴ συνέχεια τὰ κυριότερα σημεῖα τῆς ὁμιλίας του· ἐκεῖ θὰ φανοῦν ὁλοκάθαρα οἱ μεταπατερικὲς θέσεις τῆς ὁμάδος Ζήση.
Σημάτης Π.
Σχολιασμὸς τῆς ὁμιλίας
του π. Ἀναστάσιου Γκοτσόπουλου
ποὺ ἀποτελεῖ τὸν ὁρισμὸ τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας, ἀπὸ ἕνα φαινομενικὰ πολέμιό της!

Εἶπε ὁ π. Ἀναστάσιος (ἀπὸ τὸ 26:00 καὶ μετά):
    Ὁ ΙΕ΄ κανὼν τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου οὐσιαστικὰ περιβάλλει μὲ κανονικὴ ἰσχὺ τὴν πάγια παράδοση καὶ πρακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἐδικαιοῦτο κάθε χριστιανὸς νὰ διακόψει τὴν κοινωνία μὲ Ἐπισκόπους, ἀκόμα καὶ μὲ Πατριάρχες, ὅταν αὐτοὶ ἔπεφταν σὲ αἱρέσεις… Τί προβλέπει λοιπὸν ὁ ΙΕ΄ κανόνας;

Η βλάσφημη Εγκύκλιος του Αυστραλίας Στυλιανού και η Αναγόρευσή του σε Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης

   Χωρίς ίχνος ντροπής πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, Φαναριώτες δεσποτάδες και κάποια ιστολόγια εκθειάζουν και υμνούν τον κακόδοξο κεκοιμημένο αρχιεπίσκοπο! Ω Κύριε! Εις ποίους καιρούς τετήρηκας ημάς! Πρόκειται για κορυφαία εκδήλωση ηθικού ξεπεσμού από μέρους τους!
Λ.Ν.
Η βλάσφημη Εγκύκλιος του Αυστραλίας Στυλιανού και η Αναγόρευσή του σε Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης
    Μάθαμε ἀργοπορημένα γιὰ τὴν ἐκδήλωση ἀναγόρευσης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι τίμησαν τὸν ἄνθρωπο αὐτό, ὁ ὁποῖος ἐβλαστήμησε τὸν Κύριο μὲ τὴν συγκεκριμένη "Ἐγκύκλιo" τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1986, καὶ οὐδέποτε τὴν ἀνακάλεσε, παρότι ἔγινε ἀφορμὴ νὰ ἀφορισθεῖ ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος.

Ομιλία τοῦ π. Σάββα Ἀχιλέως γιὰ τὴν βλάσφημο Ἐγκύκλιο

Παρουσίασαν τον Τρίτο Ναό! – Οργή και ανησυχία σε Ρωσικά ΜΜΕ – Βίντεο-«αίνιγμα» από τον Μ. Πομπέο


Ετοιμάζεται  πυρετωδώς από τους Ισραηλινούς  η ανέγερση  ενός «μεγαλοπρεπούς» Τρίτου Ναού του Σολομώντα για την έλευση του «δικού τους Μεσσία» σύμφωνα με τον ρωσικό και βρετανικό τύπο, με αφορμή την παρουσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ που μετέβη στην Ιερουσαλήμ να εγκρίνει πολλά και διάφορα σχέδια. 
Όλα ξεκίνησαν μετά την δημοσιοποίηση βίντεο παρουσία του Μάικ Πομπέο και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μ.Νετανιάχου, σχετικά με ειλημμένη όπως αποδείχθηκε απόφαση του Προέδρου Τράμπ να αναγνωρίσει την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψώματα  του Γκολάν.

Είδε το Φως να εισέρχεται δια του τρούλου του Παναγίου Τάφου…!Είδε τους ουρανούς ν’ ανοίγουν και να κατέρχεται το Φως, όπως η αστραπή, και να εισέρχεται δια του τρούλου του Παναγίου Τάφου…!
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος γνωστοί κύκλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα με το θαύμα του Αγίου Φωτός… Οι μαρτυρίες χιλιάδων ανθρώπων και το Μέγα Θαύμα που συντελείτε κάθε χρόνο είναι η απάντηση σε όλους αυτούς!
Στα Ιεροσόλυμα ήλθε μία απλή γυναίκα και επήρε και ένα εισιτήριο το Πάσχα για να ιδή το Άγιο Φως. Αυτό το εισιτήριο είναι τιμητικές κάρτες, τις όποιες έχει τυπώσει το Πατριαρχείο χρώματος λευκού, ροζ και πρασίνου. οι λευκές προσφέρονται δωρεάν για τους επισήμους που στέκονται μπροστά στον Πανάγιο Τάφο, οι χρώματος ροζ γι’ αυτούς που στέκονται πέριξ του Παναγίου Τάφου και οι πράσινες γι’ αυτούς που θα σταθούν πέριξ του τρούλου του Παναγίου Τάφου.
Ήλθε λοιπόν, αυτή η απλή και αγράμματη γυναικούλα και μου λέγει:
— Εγώ γράμματα δεν ξέρω, πάτερ, και ήλθα εδώ να ιδώ το Άγιο Φως.

Πάλι σκανδαλίζει το λαό ο νεο-"ευσεβής" μητροπολίτης Λάρισας! --Θα ξεπεράσει τον Ιγνάτιο, αλλά μένει στο απυρόβλητο!

 Σεμινάριο εισερχόμενων αξιωματούχων του ΡΟΤΑΡΥ στη Λάρισα


katanixis.gr: Έχουμε ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές, ότι οι οργανώσεις Ρόταρυ και Λάϊονς είναι εκκολαπτήρια των μασονικών στοών.
Επίσης με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει ξεκαθαριστεί πως είναι ασυμβίβαστη η μασονική ιδιότητα με την Ορθόδοξη πίστη.
Έρχεται τώρα προκλητικότητα η Μητρόπολη Λάρισας να κατασκανδαλίσει τον πιστό λαό, στέλνοντας εκπρόσωπο να "αναπέμψει προσευχή". Μα οι μασόνοι πιστεύουν στον ΜΑΤΣ τουτέστιν στον διάβολο.

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019

Μαζικές βαπτίσεις Ορθόδοξων Χριστιανών στη Σιβηρία

 Μαζικές βαπτίσεις Ορθόδοξων Χριστιανών στη Σιβηρία


Κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, τη δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής, στην Tuva (Τούβα) της νοτιοανατολικής Σιβηρίας, κάτοικοι της περιοχής βαπτίστηκαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι! Το Μυστήριο τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας από τον π. Alexei Parkachev. Αξιοσημείωτο είναι ότι κοντά στην Κίνα και στη Μογγολία, οι κύριες θρησκείες είναι ο Βουδισμός και ο Σαμανισμός ωστόσο όλο και περισσότεροι ασπάζονται καθημερινά την Ορθοδοξία.

Ό,τι κι αν βλέπουν οι Ποιμένες, συνεχίζουν να κοινωνούν με την αίρεση και το σχίσμα! --Κι οι "αντι-Οικουμενιστές" μαζί τους!

Οι Ουκρανοί σχισματικοί συνεχίζουν τις καινοτομίες -τέλεση κηδειών σε Παπικούς!Η Oυκρανική εθνικιστική-σχισματική εκκλησία χωρίς καθυστέρηση φρόντισε να διακρίνει τον εαυτό της ως την πιο «προοδευτική» εκκλησία στην Ουκρανία, αποκηρύσσοντας τις συντηρητικές θέσεις της κανονικής Ουκρανικής Εκκλησίας. 
Στα τέλη Δεκεμβρίου ο σχισματικός προκαθήμενος «Μητροπολίτης» Επιφάνιος Ντουμένκο δήλωσε: «Φυσικά, είμαι υπέρ της έναρξης μεταρρυθμίσεων στην εκκλησία για να μην υπάρχει συντηρητισμός, για να απομακρυνθούμε από την Ρωσική παράδοση και για να είναι η εκκλησία ανοιχτή και ένας πνευματικός οδηγός για τον Ουκρανικό λαό».

Μπαίνουν στα γυμνάσια οι ΛΟΑΤΚΙ+:

 Νέα θεματική εβδομάδα

στα σχολεία της χώραςΟι ενέργειες για την σύγχυση των παιδιών σε σχέση με το φύλο συνεχίζονται με ακάθεκτο ρυθμό. Μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει νέο πρόγραμμα με σκοπό την αποδοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ από τα παιδιά του Γυμνασίου.

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για της «έμφυλες ταυτότητες» αρχίζει τις επόμενες ημέρες σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Το πρόγραμμα αφορά σε εγκεκριμένες από το υπουργείο Παιδείας δράσεις με σκοπό τη σωστή διαμόρφωση της σχέσης με το σώμα, την αυτοεικόνα και αυτοαντίληψη των μαθητών.

Διορθώνεται το ένα λάθος, με δεύτερο λάθος;


Παρουσίαση της Ρωσικής εκδόσεως του λευκώματος για την μεταφορά των λειψάνων του Αγίου Νικολάου από το Μπάρι στη Ρωσία το έτος 2017
katanixis.gr: Τις Βατικάνειες πρακτικές του Φαναρίου στο Ουκρανικό ζήτημα επέλεξε να αντιμετωπίσει το Πατριαρχείο Μόσχας, ζητώντας τη μεσιτεία του Αγίου Νικολάου, μόνο που ζήτησε τη βοήθεια του Πάπα..
Τη φωτιά που ξέσπασε με το Ουκρανικό ζήτημα στην Ορθοδοξία, δεν τη σβήνεις με τη βενζίνη του Οικουμενισμού.
Τραγικό!

Αντίσταση στα ερυθρά τάγματα εφόδου του ολοκληρωτισμού


Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

Είναι πρόδηλο ότι ζούμε υπό ένα ανελεύθερο καθεστώς το οποίο περιάπτεται του μανδύα της Δημοκρατίας και της επίφασης του κοινοβουλευτισμού, όπου όμως εις την ουσία και τον πυρήνα του πρόκειται δια μία στυγνή δικτατορία η οποία έχει εγκαθιδρυθεί από ένα κόμμα το οποίο διατηρεί τον απόηχο δημοκρατικής εκλογής καθότι, αφότου υφάρπαξε τεχνηέντως δια συνθηματολογικής ρητορικής την ψήφο των αφελών πολιτών, επιβουλευόμενο και την πολιτική και ιστορική άγνοια των, κατόρθωσε να αναρριχηθεί στην εξουσία, πράττοντας ακριβώς τα αντίθετα. 

Απορίας άξιον είναι ότι η παρούσα κυβέρνηση διαπνέεται από έντονα ανθελληνικά συναισθήματα, στερείται ιδεολογίας, αποφασιστικότητας, προγραμματισμού και πρωτοβουλιών, καθότι αποδεδειγμένα λειτουργεί ως ένας εγκάθετος μηχανισμός ανθρώπων, «Δούρειος ίππος» αλλότριων συμφερόντων, με αποκλειστικό γνώμονα και στόχο την προαγωγή του αφελληνισμού προς πάσα κατεύθυνση, την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, την αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού από μία ανέλεγκτη ροή μεταναστών, προπαγανδίζοντας ανεπιστημονικά και μονομερώς περί των δικαιωμάτων των μεταναστών, συσκοτίζοντας τις θεμελιώδες εκ του νόμου διαφορές, οικονομικού μετανάστη, πρόσφυγα και παράνομου μετανάστη.
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι κυβερνώντες ανελεύθερα ετεροκατευθύνονται και καθίστανται πειθήνια και έμμισθα ακροβολισμένα όργανα, σε όλο το κράτος υποτελή φερέφωνα, εν ολίγοις «πράκτορες», χειραγωγούμενοι εξ ορισμένων εξωθεσμικών παρακέντρων τα οποία παρεμβαίνων παράτυπα και ιταμά εις την διακυβέρνηση της Συντεταγμένης Πολιτείας μας.

Φρονώ ότι η έννοια της «εσχάτης προδοσίας» εμπεριέχει ακριβώς και με σαφήνεια την ως άνω συμπεριφορά, δηλαδή μία κυβέρνηση η οποία σφετεριζόμενη την λαϊκή κυριαρχία, επιχειρεί να καταλύσει με την βία το δημοκρατικό πολίτευμα, διότι βία συνιστά και η ποδοπάτηση καίριων διατάξεων του Συνάγματος, τα αλλεπάλληλα θεσμικά πραξικοπήματα, η καταπάτηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ανθρώπων, την επιβολή δυσβάστακτων φόρων και ούτω καθ’εξής. 

Η παρούσα αντιεθνική κυβέρνηση πιστή στις ανθελληνικές τις αντιλήψεις έχει απεμπολήσει κάθε ψήγμα σοβαρότητας και αξιοπρέπειας, επιδιώκοντας πάση θυσία να εξυπηρετήσει, ανθελληνικά συμφέροντα, να κατασυκοφαντήσει ανενδοίαστα και επαίσχυντα ο,τιδήποτε σχετίζεται με την Ελλάδα.
Το μίσος προς την Πατρίδα είναι παροιμειώδες, επιχειρούν να εκριζώσουν τον Ελλαδικό Πολιτισμό καθώς και την ζώσα Ορθόδοξη παράδοση από την συνείδηση και τις καρδιές των Ελλήνων, μολονότι τούτου, όπως πολλάκις έχουμε επισημάνει, κατοχυρώνεται ρητώς (εννοώ η Ορθόδοξη παράδοσή μας) στην προμετωπίδα της Συνταγματικής εννόμου τάξεως αλλά και αδιάστικτα στην διάταξη του άρθρου 3. 

Η αγάπη για την Πατρίδα των Ελλήνων έχει ποινικοποιηθεί, η έννοια έθνος και ελευθερία έχουν εξοβελιστεί ως ακραίες, φασιστικές, δηλαδή μεθοδεύουν επιμελώς την επιβολή ενός ουδέτερου έθνους, δίχως δηλαδή ταυτότητα, παράδοση, πολιτισμικά χαρακτηριστικά κατά ασφαλώς και προδήλως αντισυνταγματικό τρόπο.
Η πρόθεσής του είναι η αποδόμηση του ελληνικού έθνους, η απάλειψη της εθνικής μας ιδιοπροσωπίας, να καταστούμε μία άμορφη χωρίς διακριτικά χαρακτηριστικά, μία υδαρή μάζα, δίχως αναφορά προς το παρελθόν μας, την ιστορία μας και δη την πίστη μας. 

Αυτή η δοτή πολιτική της εγκαθιδρυθησομένης παγκοσμιοποιήσεως κατατείνει ακριβώς εις την μελλοντική αρπαγή της Ελλάδας, διότι θα αφαιρεθεί διοικητικά και θα διεκδικούν άπαντες μερίδιο, επικαλούμενοι την ιδιότητά του ως δήθεν κάτοικοι.
Τούτο θα συμβεί διότι η ως άνω συστηματική ανθελληνική πολιτική αποτελεί μία μορφή διανοητικού πολέμου και πνευματικής αιχμαλωσίας, διότι οι πόλεμοι πλέον ενεργούνται, ουχί με όπλα, αλλά με άλλα μέσα, δια των διαφθορείων της ποδηγετήσεως, ήτοι των εξωνημένων Μ.Μ.Ε, τα οποία επιδρούν δυναμικά στις πνευματικά ευνουχισμένες μάζες αλλά και δια της χειραγώγησης των αδαών πολιτών οι οποίο δεν δύνανται συνειδητοποιήσουν με ενάργεια τα τεκταινόμενα. 

Η δημιουργία μίας νέας γενιάς η οποία ούσα διανοητικά λοβοτομημένη αγνοεί της ιστορική αλήθεια συνιστά ένα επικίνδυνο κρούσμα δια το μέλλον της πατρίδα μας, διότι εξαιτίας και συνεπεία της ισχυρής φαιάς προπαγάνδας, το ανθελληνικό σύστημα έχει καλλιεργήσει την ψευδή συνείδηση στους νέους ότι όταν αγαπάς την πατρίδα σου είσαι φασίστας και ότι είναι κάτι κακό, το αντίστροφο όμως όταν κάποιος τρίτος αγαπά την πατρίδα του είναι καλό και πρέπει να τον σεβόμαστε.

Πέραν δηλαδή της καλλιέργειας ενοχής και εν γένει της οιονεί ποινικοποιήσεως του πατριωτικού φρονήματος, εμπεδώνεται λίαν εσκεμμένα και το ηττοπαθές φρόνημα προς τον Ελληνικό λαό ακριβώς δια να νιώσει αδύναμος, ασήμαντος και ανίκανος να διεκδικήσει αυτά τα οποία του ανήκουν ή να διατηρήσει όσα με ποτάμια αίματος των προγόνων του κατέκτησε.
Η εξαναγκαστική αποκοπή από τον παρελθόν μας, δεν επιφέρει μόνον την επαχθή συνέπεια της λήθης, της απώλειας ταυτότητας αλλά συνιστά της τρισμέγιστη ύβρη προς τους πεσόντες για την ιδική μας ελευθερία στο διάβα των αιώνων, συνιστά δηλαδή βεβήλωση και καθύβριση εις την μνήμη των αγωνισαμένων ψυχών δια την ιδικής μας ελευθερία.
Οι άνθρωποι αυτοί θυσιάσθηκαν, στερούμενοι την οικογένεια τους οικείους τους, την ίδια τους τη ζωή, σκοτώθηκαν αιχμαλωτίσθηκαν, απεμπόλησαν την ίδια τους τη ζωή, στους Βαλκανικούς Πολέμους, στην Μικρασιατική καταστροφή, στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και προγενέστερα κατά την κήρυξη την Ελληνικής επαναστάσεως για να αποκτήσουμε ένα εθνικά ανεξάρτητο ελληνικό κράτος με την σημερινή φυσιογνωμία, διατηρώντας πάντοτε αγαστές σχέσεις και συμπηγνύοντας τις αναγκαίες συμμαχίες με τον ξένο παράγοντα.
     Ο βίαιος ακρωτηριασμός όμως του παρελθόντος μας συνιστά μία ανόσια, ανίερη και άτιμη πράξη και ο λαός πρέπει να αφυπνιστεί ότι πλέον οι εχθροί ευρίσκονται εντός των πυλών, δεδηλωμένοι ανθέλληνες με παραποιημένα ονόματα και δήθεν ψευδεπίγραφα αριστεροί, ενώ στην ουσία είναι ένας ανυπόληπτος θίασος, ένας ασυνείδητος και αναξιοπρεπής εσμός πολιτικών αμοραλιστών, αδίστακτων τυχοδιωκτών, στυγνών καιροσκόπων, οι οποίοι δια το μόνον δια το οποίο ενδιαφέρονται είναι η επί μακρόν νομή της εξουσίας και η εκχώρηση των πάντων έναντι προσωπικών ανταλλαγμάτων.
Η εκκωφαντική κατάρρευση της ευπώλητης αριστεράς της Ελλάδας φρονώ ότι ενταφιάστηκε, ή καλύτερα έστω και καθυστερημένα, διότι στην Σοβιετική Ένωση ήδη το 1989, η φενάκη της Αριστεράς, η απατηλή και ονειδιστική ιδεοληψία του επάρατου Μπολσεβικισμού, μόνον συντρίμμια μπορεί να καταλείψει.
Η οικονομία καταβαθρώνεται, τα «ερυθρά» μνημόνια ενδημούν κραταιά, η ποινική καταστολή όμοια με των πιο στυγνών δικτατορικών καθεστώτων, ανελευθερία παντού, τα τάγματα εφόδου της αριστεράς καιροφυλακτούν δια τον διωγμό των αντιφρονούντων, ο κρατικός μηχανισμός έτοιμος δια προληπτικές προσαγωγές σε οιονδήποτε τολμά να εκφέρει ελευθέρως γνώμη και άποψη στα πλαίσια του ατομικού δικαιώματος όπως επιτάσσει ο πλουραλισμός της Δημοκρατίας μας.

Αυτή είναι η βιούμενη σήμερα πραγματικότητα, την οποία πρέπει να αντιληφθούμε, όπως επίσης να καταλάβουμε ότι οι φωτογραφικές τροποποιήσεις εις τον ποινικό κώδικα αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνον στην εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπιμοτήτων διότι έχουν υποσχεθεί την αποφυλάκιση κάποιων, ή την αναγκαστική ποινική δίωξη κάποιων άλλων, λίαν όμως προσχηματικώς μέχρις του σημείου να εκτονωθεί η λαϊκή οργή, μετά ταύτα ακριβώς ένεκεν των δρομολογούμενων τροποποιήσεων θα εξασφαλίσουν επιεική ποινική μεταχείριση. 

Εν κατακλείδι, αντίσταση, εγρήγορση, πίστη, μελέτη δια την όξυνση της κριτικής μας σκέψης δια να κατορθώσουμε να πολεμήσουμε πνευματικά και διανοητικά τις δαιμονικές δυνάμεις συν Θεώ οι οποίες μας κατακλύζουν και μας αντιμάχονται. Την σημαία ψηλά, δεν την υποστέλλουμε δεν ορρωδούμε έναντι ουδενός.
Ζήτω η Ελλάς, Ζήτω η Πατρίς, Ζήτω η Ορθοδοξία!