Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Προετοιμαζόμαστε για τον κακώς ή τον Καλώς Ερχόμενον;

Ομιλία του Αγίου Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων:

«Κατήχησις προς τους Φωτιζομένους, περί Ενανθρωπήσεως».

«Ιωσήφ, υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβείν Μαριάμ την γυναίκα σου. Το γαρ εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν αγίου. Τέξεται δε υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από την αμαρτίαν αυτών. Τούτο δε όλον γέγονεν ίνα πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος. Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί μεθερμηνευόμενον “μεθ’ ημών ο Θεός”».

Αγνείας σύντροφοι και σωφροσύνης μαθηταί, ας ανυμνήσωμε με αγνισμένα χείλη τον Θεόν που εγεννήθη από την Πάναγνον Παρθένον. Εμείς που έχουμε καταξιωθή να μεταλάβωμε την σάρκα του νοητού προβάτου, ελάτε να μεταλάβωμε την κεφαλήν και τους πόδες. Ως κεφαλήν να εννοήσωμε την Θεότητα και ως πόδες να εκλάβωμε την ανθρωπότητα. Οι ακροαταί των αγίων Ευαγγελίων, ας πεισθούμε στον θεολόγον Ιωάννην, ο οποίος, αφού είπε «Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο Λόγος», προσέθεσε. «Και ο Λόγος σαρξ εγένετο». Πράγματι, δεν είναι ευσεβές ούτε να τον προσκυνούμε ως απλόν άνθρωπο, ούτε να τον ευλογούμε μόνον Θεόν χωρίς την ανθρωπίνην φύση Του. Διότι εάν ο Χριστός είναι Θεός, όπως βεβαίως και είναι, αλλά δεν ανέλαβε την ανθρωπίνη φύση, τότε δεν έχουμε καμμίαν σχέση με την σωτηρία. Να τον προσκυνούμε μεν ως Θεόν, αλλά να πιστεύωμε ότι και ενηνθρώπησε. Διότι ούτε να τον ομολογούμε άνθρωπο χωρίς την Θεότητα μας οφελεί, ούτε το να μην ομολογούμε ότι μαζί με την θείαν φύσιν έχει και την ανθρωπίνη, ημπορεί να μας σώση. Ας ομολογήσωμε την παρουσία του Βασιλέως και ιατρού. Διότι ο Βασιλεύς Ιησούς, προκειμένου να μας θεραπεύση, εζώσθη αντί στολής διακονητού, την ανθρωπίνη φύση και θεράπευσε την ασθένειά μας. Ο τέλειος διδάσκαλος των νηπίων, έγινε μαζί μας νήπιο για να σοφίση τους ανοήτους. Ο επουράνιος άρτος κατέβη στην γη, για να θρέψει τους πεινασμένους.
Και οι γνήσιοι απόγονοι των Ιουδαίων, αρνούμενοι αυτόν που ήλθε, προσδοκούν τον κακώς ερχόμενον. Απεξενώθησαν από τον αληθινόν Χριστόν, και περιμένουν οι πλανημένοι τον πλάνον. «Εγώ ελήλυθα εν τω ονόματι του Πατρός μου, και ου λαμβάνετέ με, εάν δε άλλος έλθη εν τω ονόματι τω ιδίω, εκείνον λήψεσθε».
Καλόν ακόμη είναι να απευθύνωμε και μίαν ερώτηση στους Ιουδαίους: Αληθεύει ο Προφήτης Ησαϊας όταν λέγη πως ο Εμμανουήλ θα γεννηθεί από Παρθένον ή ψεύδεται; Εάν τον κατηγορούν ότι ψεύδεται, αυτό δεν είναι θαυμαστόν, αφού είναι συνηθισμένοι όχι μόνο να κατηγορούν τους Προφήτες ως ψεύστες, αλλά και να τους λιθοβολούν. Εάν όμως ο Προφήτης λέγει την αλήθεια, δείξετε τον Εμμανουήλ, και πείτε μας: αυτός που πρόκειται να έλθη, ο προσδοκώμενος από σας, θα γεννηθή από Παρθένον ή όχι; Και αν δεν γεννάται από παρθένο, τότε κατηγορείτε τον Προφητην ως ψεύστη. Αν όμως προσδοκάτε να συμβή αυτό στο μέλλον, για ποίον λόγον απορρίπτετε αυτό που ήδη έγινε;
Ας πλανώνται λοιπόν οι Ιουδαίοι, αφού το θέλουν, και ας δοξάζεται η Εκκλησία του Θεού. Διότι εμείς παραδεχόμεθα ότι ο Θεός Λόγος αληθώς

Η "ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ" ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ "ΚΟΜΠΑΡΣΟΥΣ"

 


Υπό άκρα μυστικότητα
η προετοιμασία της Συνόδου  

 Υπό άκρα μυστικότητα προετοιμάζεται η Πανορθόδοξη Σύνοδος. Χωρίς να έχει ανακοινωθεί ο,τιδήποτε στα ΜΜΕ θα συνεδριάσει  για τρεις ημέρες,  από την προσεχή Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, η Ειδική Επιτροπή επί του κρισίμου θέματος του Κανονισμού διεξαγωγής της Συνόδου το προσεχές έτος. Οι συνεδριάσεις θα διεξαχθούν σε πολυτελές ξενοδοχείο βορείου προαστείου των Αθηνών.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απέστειλε δύο επιστολές προς τα Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες χωρίς να τις ανακοινώσει. Στην πρώτη ενημέρωσε για τις συνεδριάσεις και Τις προσκάλεσε να συμμετάσχουν με εκπροσώπους Τους. Η δεύτερη έχει σχέση  με τη θεματολογία και τις προτάσεις του Φαναρίου  επί του τρόπου διεξαγωγής της Συνόδου.

Τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος μόλις στις συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου (8-10/12) έλαβαν γνώση ότι στο Κανονικό έδαφος Της θα λάβουν χώρα οι συνεδριάσεις της Ειδικής Επιτροπής επί του Κανονισμού και όρισαν εκπροσώπους τους Μητροπολίτες Περιστερίου, Ηλείας και Δημητριάδος. Στα Δελτία Τύπου που εξέδωσε η ΔΙΣ ουδέν αναφέρει περί της συγκλήσεως της Επιτροπής και περί των Μητροπολιτών που θα Την εκπροσωπήσουν σε αυτήν. Οι εν λόγω Μητροπολίτες  έμαθαν τον ορισμό τους ελάχιστες ημέρες πριν η Επιτροπή συνεδριάσει και δεν είναι δυνατόν να έχουν κάμει οποιαδήποτε σε βάθος προετοιμασία επί των 27 οργανωτικών θεμάτων που θέτει το Φανάρι. Προφανώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο έκρινε περιττή την ενημέρωση, αφού θεωρεί δεδομένο ότι η Εκκλησία της Ελλάδος Το ακολουθεί στις προτάσεις Του χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση... Το Φανάρι θα εκπροσωπηθεί από τους Μητροπολίτες Περγάμου και Γαλλίας και τον π. Γεώργιο Τέτση.

Τα θέματα που θα συζητήσει η Επιτροπή είναι κρίσιμα, αφού απαιτείται ομοφωνία στις αποφάσεις  της και είναι μάλλον απίθανο αυτό να συμβεί σε εκείνες τις προτάσεις που το Πατριαρχείο της Μόσχας θα κρίνει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης επιδιώκει να τονίσει την πρωτοκαθεδρία του έναντι των υπολοίπων Πατριαρχών και Προκαθημένων. Παράδειγμα, το Φανάρι θέτει θέμα αλλαγής της απόφασης των Προκαθημένων του Μαρτίου 2014, περί του ποιες θα είναι οι θέσεις τους στη Σύνοδο. Η απόφαση τότε έλεγε ότι θα προεδρεύει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και εκατέρωθεν Αυτού θα κάθονται οι Προκαθήμενοι των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Το Φανάρι τώρα επιθυμεί ο κ. Βαρθολομαίος να είναι στο κέντρον και να τον περιβάλλουν τα μέλη της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ οι άλλοι προκαθήμενοι να είναι κατανεμημένοι στον χώρο επικεφαλής των εκπροσώπων των Εκκλησιών τους.

Πέραν των εκκλησιαστικών έχουν προκληθεί και πολιτικά ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν τα εκκλησιαστικά. Έτσι η Εκκλησία της Ρωσίας θα θέσει το ζήτημα ότι σήμερα η χώρα της βρίσκεται σε περίπου εμπόλεμη κατάσταση με  την Τουρκία και ως εκ τούτου αδυνατεί να προσέλθει στη Σύνοδο και θα προτείνει η Αγία Πετρούπολη να Την φιλοξενήσει.... Φυσικά αυτό απορρίπτεται απολύτως από το Φανάρι. Ως ενδιάμεση λύση η Εκκλησία της Σερβίας προτείνει ως έδρα της Συνόδου τη Θεσσαλονίκη, αλλά και αυτή η πρόταση απορρίπτεται από το Φανάρι.

Οι δυσκολίες δεν θα είναι μόνο στην Επιτροπή. Θα υπάρξουν και θα είναι σοβαρότερες στη Σύναξη των Προκαθημένων, που πρόκειται να συγκληθεί τον προσεχή Ιανουάριο, για να εγκρίνει τις προτάσεις της Ειδικής Επιτροπής επί του Κανονισμού. Ενδεικτικό της υποβάθμισης της Συνάξεως του Ιανουαρίου και των δυσκολιών που υπάρχουν είναι πως  στις σχετικές προσκλήσεις που εστάλησαν από το Φανάρι οι Πατριάρχες Αντιοχείας, Μόσχας και Γεωργίας, καθώς και οι Αρχιεπίσκοποι Αθηνών και Τσεχίας – Σλοβακίας απάντησαν ότι δεν θα παραστούν...


Οι δυσκολίες για την σύγκληση της Συνόδου είναι σοβαρές και πολλές... Και σ’ αυτές αίτιο δεν είναι το πλήρωμα της Εκκλησίας, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, τους οποίους η εκκλησιαστική ηγεσία περιφρονεί ή φοβάται(;) και δεν τους ενημερώνει. Όλα θα έπρεπε να γίνονται στο άπλετο φως και να λαμβάνονται υπόψη οι επιφυλάξεις ή οι παρατηρήσεις όλων των Χριστιανών.
Σήμερα καταντήσαμε οι Ορθόδοξοι ουδέν να πληροφορούμεθα και να υφιστάμεθα μόνο την προπαγάνδα ότι η σύγκληση της Συνόδου «αποτελεί κοσμοϊστορικό γεγονός», γιατί σ’ αυτήν δήθεν θα λυθούν ζωτικά προβλήματα που απασχολούν τους Ορθοδόξους...

ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟΥ


Γέροντας Παΐσιος:

Όσο ξεχνάμε τον εαυτό μας, τόσο μας θυμάται ο Θεός

Όποιος έχει θυσία και πίστη στον Θεό, δεν υπολογίζει τον εαυτό του. Ό άνθρωπος, όταν δέν καλλιεργήση το πνεύμα της θυσίας, σκέφτεται μόνον τόν εαυτό του και θέλει όλοι νά θυσιάζωνται γι’ αυτόν.
Άλλα όποιος σκέφτεται μόνον τον εαυτό του, αυτός απομονώνεται και από τους ανθρώπους, απομονώνεται και από τον Θεό -διπλή απομόνωση-, οπότε δεν δέχεται θεία Χάρη.

Αυτός είναι άχρηστος άνθρωπος. Καί νά δήτε, αυτόν πού σκέφτεται συνέχεια τον εαυτό του, τις