Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

Τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ


Του  Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

(Πράξ. 2,4)

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 1 
Η ἐπιφοίτησι τοῦ ἁγίου Πνεύματος ποὺ ἑορ­τάζουμε δὲν ἔγινε, ἀ­γαπητοί μου, μυστικά. Ἔγινε αἰσθη­τὴ σ᾽ ὅλη τὴν Ἰερουσαλὴμ μὲ τὴ βι­αία πνοή, μὲ τὸν ἦχο ποὺ ἀ­κούστηκε, μὲ τὶς πύ­ρινες γλῶσ­σες ποὺ κάθη­σαν πάνω στὸν καθένα μέσα στὸ ὑπερῷο. Ἔ­γινε ἀκόμη αἰσθητὴ μὲ θαύματα, ποὺ ἄρ­χισαν ἀμέσως νὰ γίνωνται.

Πρῶτο θαῦμα ἡ γλωσσομάθεια. «Ἤρ­ξαν­το λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦ­μα ἐ­δίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι» (Πράξ. 2,4). Ὅσοι μαθαί­­νουν ξένη γλῶσσα, ξοδεύουν χρήμα­τα, ἀφιερώ­νουν κόπο καὶ χρόνο· οἱ ἀπόστολοι ἔμαθαν ὅ­λες τὶς γλῶσσες χωρὶς κόπο μέσα σὲ μιὰ στιγμή. Ἔβλεπες αὐτοὺς τοὺς ψαρᾶ­δες, ποὺ δὲν πῆγαν σὲ σχολειὰ καὶ ἰν­στι­τοῦ­τα, νὰ κηρύττουν σ᾽ ὅ­λες τὶς γλῶσ­σες καὶ διαλέκτους «τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ» (ἔ.ἀ. 2,11). Ποῦ βρῆ­καν αὐτὴ τὴ γλωσσομάθεια; Ἦταν χάρισμα τοῦ ἁγίου Πνεύματος.
Δὲν εἶνε κακὸ ἡ ἐκμάθησι ξένων γλωσσῶν, ἀλλ᾽ οὔτε καὶ κάτι σπουδαῖο. Τὸ σπου­δαῖο εἶνε ἄλλο. Κι ἂν μάθω ὅλες τὶς γλῶσσες, λέει ὁ ἀ­πόστολος, ὄχι μόνο τῶν ἀνθρώπων μὰ καὶ τῶν ἀγγέλων, δὲν ἔχω ὅμως τὴν ἀγά­πη, εἶμαι «χαλ­κὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλά­ζον» (Α΄ Κορ. 13,1). Ἡ ἀγάπη τῆς καινῆς διαθήκης, αὐ­τὴ εἶ­νε ἡ διεθνὴς γλῶσσα ποὺ ὅπου ἐπικρατεῖ ἑ­νώνει τοὺς ἀν­θρώπους. Γι᾽ αὐτὸ οἱ ἀπόστολοι τὴν ἀσκοῦσαν μὲ ζῆλο καὶ ἀγῶνα, τὸ δὲ ἅγιο Πνεῦμα τοὺς χά­ριζε καὶ τὴ γλωσσο­μάθεια γιὰ νὰ κηρύττουν.

Ἄλλο εἶδος θαυμάτων εἶνε ἡ θεραπεῖες. Ἀ­πὸ τὶς τόσες περιπτώσεις ὑ­πενθυμίζω μία μόνο.
Ἕνα ἀπόγευμα μετὰ τὴν Πεν­τηκοστὴ δύο ἀπόστολοι, ὁ Πέτρος κι ὁ

Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΑΣΚΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ, Η ανάλογη περίπτωση επί αγίου Γρηγορίου Παλαμά και Η πικρόχολη κριτική του Τελεβάντου


Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἱστολόγοι: Προπαγανδίζουν −παρὰ πᾶσαν ἁγιοπατερικὴν διδασκαλίαν καὶ πρακτικήν− τὴν συμβίωση μὲ τὴν αἵρεση. Ὅσες ἑκατοντάδες Πατερικὰ χωρία καὶ ἂν τοὺς παρουσιάσεις γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, αὐτοὶ σὲ ἀντιμετωπίζουν μὲ ἄκαμπτη λογικὴ καὶ τὸν μπετόν-αρμὲ  ὀρθολογιστικὸ ὁπλισμό τους, διανθισμένο μὲ κάποιες ἀσύνδετες θέσεις συγχρόνων Γερόντων.
Ὁ γνωστὸς καὶ μὴ ἐξαιρετέος κ. Τελεβάντος ἀναλαμβάνει νὰ ὑποστηρίξει τὴν νομιμότητα τῶν Οἰκουμενιστῶν τῆς Σερβικῆς Ἱεραρχίας καὶ βλέπει τὴν τραγωδία, ὄχι στοὺς αἱρετίζοντες Ἐπισκόπους της, ἀλλὰ στὸν Ὀρθόδοξο Μητροπολίτη Ράσκας Ἀρτέμιο! Ὡσὰν νὰ ἐπιχαίρει γιὰ τὸν «νόμιμο» ἀναθεματισμὸ τοῦ Ράσκας, ἐπειδὴ δὲν ἄκουσε τὶς συμβουλὲς τοῦ κ. Τελεβάντου νὰ ἐπιστρέψει «ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα», τὴν αἱρετικὴ σφηκοφωλιὰ τῆς Συνόδου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπεχώρησε.
Ὅλο τὸ δίκιο τὸ δίνει ὁ κ. Τελεβάντος στὴν Οἰκουμενιστικὴ Σύνοδο (ἀποφαινόμενος ὡς Πάπας καὶ ὑπέρτατος κριτὴς τῆς Οἰκουμένης). Ὁ διωχθεὶς γιὰ τὴν ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὴν αἵρεση Σεβασμιώτατος Ράσκας Ἀρτέμιος −κατὰ τὸν κ. Τελεβάντο− ἔχει ὅλα τὰ ἄδικα.
Θὰ τὸν καταλαβαίναμε, ἂν ἑστίαζε τὴν κριτική του στὸ θέμα τῆς χειροτονίας χωρεπισκόπου ἀπὸ τὸν Σεβ. Ἀρτέμιο (γιὰ τὴν ὁποία, ἀφοῦ μελετήσαμε τὸ θέμα, θὰ παρουσιάσουμε συντομότατα τὶς θέσεις μας), ἀλλ’ αὐτός, πολεμῶν δονκιχωτικὰ καὶ ἀνέντιμα μιὰ Ὀρθόδοξη ἐνέργεια, αὐτῆς τῆς Διακοπῆς μνημοσύνου τῶν αἱρετικῶν, “δὲν βγάζει μιλιὰ” γιὰ τοὺς αἱρετικοὺς ποὺ λυμαίνονται τὴν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας! [Γράψαμε «ἀνέντιμα»: Διότι στηρίζει τὶς μετὰ μανίας ἐπιθέσεις του ἐναντίον τῆς ἀποτειχίσεως, α) σὲ κείμενα τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου ποὺ διέστρεψε· τοῦ ἀποδείξαμε τὴν διαστροφὴ καὶ τὸ ψεῦδος τέσσερες φορές, ἀλλὰ δὲν τόλμησε νὰ ἀπαντήσει. β) Ὑποσχέθηκε ἐγγράφως τὸ 2011 νὰ ἀντικρούσει μὲ μελέτη του τὶς θέσεις μας (ὅπως καὶ ὁ π. Θ. Ζήσης) καὶ ἀπὸ τότε περιμένουμε νὰ τὸ πράξουν].
Παρουσιάζουμε:
1. Τὴν εἴδηση τοῦ Ἀναθεματισμοῦ τοῦ Μητροπολίτη Ράσκας Ἀρτεμίου.
2. Μιὰ πρώτη ἀπάντησή του.
3. Τὸ ἐμπαθὲς σχόλιο τοῦ κ. Τελεβάντου καὶ
4. Ἕνα ἱστορικὸ προηγούμενο ἐπὶ Πατριάρχη Καλέκα, μὲ κείμενα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἰωσὴφ Καλόθετου καὶ τοῦ Πατριάρχη Καλέκα. Τὸ γεγονός, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν χειροτονία χωρεπισκόπου, ταιριάζει ἀπόλυτα μὲ ὅσα ἔπραξε ὁ Σεβ. Ἀρτέμιος. (Καλὸ εἶναι νὰ μάθει ὁ κ. Τελεβάντος ὄχι μόνο νὰ γράφει, καὶ μάλιστα κακοπροαίρετα, ἀλλὰ καὶ νὰ διαβάζει καλοπροαίρετα τοὺς Πατέρες, ὅπως τὸ γεγονὸς ποὺ προσφέρουμε πρὸς ἐνημέρωσή του).

Ο Αρτέμιος αρνήθηκε και αφορίστηκε Πατριαρχείο Σερβίας:
Θωμάς Αναστασιάδης
Σε αφορισμό και καθαίρεση του πρώην Επισκόπου Αρτεμίου στις τάξεις των λαϊκών προχώρησε σήμερα, Παρασκεύη 29 Μαϊου 2015 η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Ορθόδοξης Σερβικής Εκκλησίας.

Εις την Πεντηκοστήν, Νικοδήμου Αγιορείτου

Ες τήν Πεντηκοστήν
 Νικοδήμου το γιορείτου


 Α. Μεταβολήν το νο.
Β. Μεταβολήν τς καρδίας.
Γ. Μεταβολήν τς γλώσσης.

 Συλλογίσου γαπητέ, πς τό Πανάγιον Πνεμα ταν κατέβη ες τό περον ν εδει πυρίνων γλωσσν, σάν νας σφοδρότατος νεμος καί βροντή, γέμισεν λον τόν οκον, ες τόν ποον σαν καθήμενοι ο θεοι πόστολοι καί προσηύχοντο· «καί πλήρωσε τόν οκον, ο σαν καθήμενοι» (Πραξ. β. 2)· καί τόν καμεν σάν μίαν κολυμβήθραν, ς λέγει Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, διά νά βαπτίσ τούς ποστόλους μέ τήν θείαν χάριν του, περί το ποίου τούτου βαπτίσματος προεπεν ες ατούς Κύριος· «μες δέ βαπτισθήσεσθε ν Πνεύματι γί ο μετά πολλάς ταύτας μέρας (Πράξ. α 5).
 Ἐπλήρωσε δέ τόν οκον, ο σαν καθήμενοι,

Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ «ΑΛΑΛΟΥΜ» ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ!
Ὥστε π. Θεόδωρε, π. Γεώργιε, π. Βασίλειε, π. Σαράντη... ὁ ΙΕ΄ Κανόνας «ὁδηγεῖ στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα μὲ τὴν αἵρεση»;
Νὰ χαίρεσθε «τὴν ναυαρχίδα» τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» τῆς ὁποίας ἀποτελεῖτε τὴν ἡγεσία! Ἱκανοποιήσατε πλήρως τὸν Τελεβάντο, τὸν Χαραλάμπους, τὴν Χριστοΰφαντο καὶ τοὺς ἄλλους μετα-πατερικοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστές!
Συγχαρητήρια, γιατὶ διαστρέψατε ἀκόμα καὶ τὴν διδασκαλία τοῦ ἀείμνηστου Γέροντα Φιλόθεου Ζερβάκου! Ὁ Ν.Σ., ὁ νέος δηλαδή, μετὰ τὸν ἀείμνηστο Γεώργιο Ζερβό, ἀρθρογράφος τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου», ποὺ ντρέπεται νὰ βάλει τὸ ὄνομά του στὰ ἄρθρα ποὺ γράφει, δὲν ντρέπεται νὰ διαστρέφει τὶς θέσεις τοῦ Γέροντος Φιλοθέου, χωρὶς νὰ παραθέτει τὸ συγκεκριμένο κείμενο ποὺ …τάχα μιλᾶ κατὰ τῶν ἀποτειχισμένων!
Νὰ θυμίσουμε κάτι ἀκόμα στὸν Ν.Σ.: Δὲν στέγνωσε τὸ μελάνι ἀπὸ τὴν προσυπογραφὴ τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν κληρικῶν τῆς Νέας Ὁμολογίας Πίστεως, διὰ τῆς ὁποίας ἡ Ἀποτείχιση «νομιμοποιεῖται» καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κατευθύνουν τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο»! Σᾶς τὴν θυμίζουμε, ἀφοῦ ἀρθρογραφεῖτε χωρὶς νὰ ὑποβάλετε τὸν ἑαυτό σας στὸν κόπο τῆς μελέτης τῶν θεμάτων στὰ ὁποῖα ἀναφέρεστε:
«Σὲ μία ζῶσα Ἐκκλησία, ὅταν ἕνας ἐπίσκοπος διδάσκει μιὰ διδασκαλία ἀλλότρια ὡς πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, οἱ ἱερεῖς ἐκείνης τῆς ἐπαρχίας ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ διακόψουν τὴν μνημόνευση τοῦ ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος διδάσκει δημόσια καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ τὴν αἵρεση, ἕως ὅτου θὰ κριθεῖ ἀπὸ τὴν Σύνοδο, σύμφωνα μὲ τὸν ιε' Κανόνα τῆς ΑΒ' Συνόδου τῆς Κωνσταντινουπόλεως»!
Ἡ Πίστη εἶναι ἡ μεγαλύτερη ὑπόθεση τῆς ζωῆς μας. Εἶναι κρίμα, Πατέρες καὶ συνεργάτες τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου», νὰ τὴν ἐξευτελίζετε μὲ τόσο ἀναίσχυντο τρόπο!
Καὶ τὸ ἀποκορύφωμα: ὁ ἀδαὴς τῆς Πατερικῆς Παραδόσεως καὶ ἄγνωστος (ὡς ἀρχικόλεκτος Ν.Σ.) καταλήγει ἀποφαινόμενος: «Ἂν οἱ αἱρετικοὶ διαιροῦν τότε οἱ Ὀρθόδοξοι ὀφείλουν νὰ ἀντιπροσωπεύουν τὴν ἑνότητα, νὰ τὴν καλλιεργοῦν (καὶ ὄχι νὰ ἀποτειχίζονται) καὶ νὰ καλοῦν ἅπαντας νὰ μετάσχουν τῆς ἑνότητος αὐτῆς»! Ἄγευστε τῆς Πατερικῆς Παραδόσεως κ. Ν.Σ. Ἡ ἀποτείχιση κατὰ τοὺς Πατέρες, ἐργάζεται τὴν «ἑνότητα τῆς Πίστεως» καὶ γλιτώνει τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ σχίσμα, γιατί, κατὰ τοὺς Πατέρες, ἡ ἑνότητα ἔχει σχέση μὲ τὴν Ἀλήθεια κι ὄχι μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους ἢ τοὺς κοινωνοῦντας μὲ αὐτούς! Ἀντίθετα ἡ ἑνότητα ποὺ προτείνει ἡ ἀφεντιά σου, εἶναι ἑνότητα ὄχι μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ μὲ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ σιωποῦν, ἀποδέχονται τὴν αἵρεση ἢ πρωτοστατοῦν σ’ αὐτήν καὶ κοινωνοῦν μὲ τοὺς ἀρχηγέτες της.
Κρίμα στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» ποὺ τὸν πῆρε στὰ χέρια του ἕνας ἄγευστος τῆς ἁγιοπατερικῆς Παραδόσεως!

Ἡ «μάχαιρα τοῦ πνεύματος»:
Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980)

∆ ́: Ἀποτείχισις ἢ ψευδοένωσις ὁδηγοῦν εἰς τὸ ἴδιον ἀποτέλεσμα!

Γιὰ ποιὸ λόγο ἡ ἀποτείχιση εἶναι ἐσφαλμένη ἐπιλογὴ διὰ τοὺς πιστούς; Ἐπειδὴ κατ’ οὐσία ὁδηγεῖ διὰ ἄλλης ὁδοῦ στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα, στὸ ὁποῖο ὁδηγεῖ καὶ ἡ αἵρεση καὶ κάθε προσπάθεια ψευδὸ-ἑνώσεως μὲ τοὺς αἱρετικούς. Μά, θὰ ἀναρωτηθῆ κάποιος, πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ ἀντίθεση πρὸς κάτι τὸ αἱρετικὸ νὰ ὁδηγῆ σὲ ἄλλη αἵρεση; Σὲ αὐτὸ ἀπαντᾶ ὁ Ὅσιος Φιλόθεος.
Ὁ Γέρων τῆς Πάρου ἔχει πλήρη ἐπίγνωση τί σημαίνει αἵρεση. Αἵρεση εἶναι ἡ ἀποκοπὴ μέρους τῆς ἀλήθειας καὶ κατὰ συνέπεια ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτὸ σὲ ὅσα καταγγέλλει διὰ τοὺς Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες ἑδράζεται πάνω σὲ δύο ἄξονες.
Ὁ πρῶτος ἄξονας εἶναι ἡ παραχάραξη τῆς Παράδοσης τῆς Πίστεως εἴτε μὲ προσθῆκες εἴτε μὲ ἀφαιρέσεις, διὰ τὴν ὁποία ἤδη καὶ ἄλλοι ἔχουν ἀσχοληθῆ καὶ συγγράψει. Ὁ δεύτερος ἄξονας εἶναι ἡ ἔννοια τῆς διαιρέσεως τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ὅσιος πολλὲς φορὲς ἀναφέρει γιὰ τοὺς

Θα εορτάσουμε μαζί με τους αιρετικούς Λουθηρανούς τον "Άγιο" Λούθηρο!Ο ΑΡΧΙ-ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ ΛΟΥΘΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ «ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ» ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;

Ἡ Γ. Γραμματεύς τῶν Λουθηρανῶν δήλωσε: «Πρόκειται γιὰ ἕνα σημαντικὸ οἰκουμενικὸ
μήνυμα, δηλ. ὅτι Λουθηρανοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι
θὰ ἑορτάσουν τὴ Μεταρρύθμιση μαζί… Εἶναι καλὸ ποὺ εἴμαστε σὲ θέση νὰ ἑορτάσουμε τὴν ἐπέτειο τῆς Μεταρρύθμισης μαζί»!

ν προσέξει ὁ ἀναγνώστης τὸ κείμενο τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» ποὺ παραθέτουμε, θὰ ἐπισημάνει ὅτι οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ὁμιλοῦν γιὰ ὀργανωμένη οἰκουμενιστικὴ αἵρεση, ποὺ χρησιμοποιεῖ διπλωματικοὺς ἐλιγμούς, τακτικισμό, ἀπόκρυψη τῶν ἀποφάσεων, δολιότητα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς αἱρέσεώς, παράβαση Ἱ. Κανόνων, συμπροσευχὲς κ.λπ.
Ὅμως, παρόλα αὐτά, θεωροῦν αὐτοὺς τοὺς Οἰκουμενιστὲς ψευδοποιμένες, ὡς ποιμένες τους τυφλωμένοι, ἕνεκα τῆς ἐγκατάλειψης τῆς ἁγιοπατερικῆς Παραδόσεως περὶ τῆς Ὀρθοδόξου στάσεως ἔναντι τῶν αἱρετικῶν ἐνῶ πρόκειται γιὰ αἱρετικοὺς ποὺ διοργανώνουν τὴν νέα Ἐκκλησία στὴν ὁποία καὶ ἀνήκουν!
Ἡ ἔκφραση ὅτι ἀποτελοῦν "νέα Ἐκκλησία", ἀσφαλῶς καὶ δὲν εἶναι δική μας. Εἶναι ἔκφραση ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ μαθητὴς τοῦ ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἰησὴφ Καλόθετος, γιὰ τὸν νόμιμο Πατριάρχη Ἰωάννη Καλέκα, ποὺ αἱρέτιζε, ἀλλὰ δὲν εἶχε ἀκόμα καθαιρεθεῖ. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς εἶχε συμβεῖ μὲ τὸν ἅγιο Μάξιμο, τὸν ἅγιο Κύριλλο, ποὺ θεωροῦσαν ψευδεπισκόπους τοὺς ἀντίστοιχους Πατριάρχες ποὺ στὴν ἐποχή τους αἱρετιζαν, ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἀκόμα καθαιρεθεῖ, ὅπως σήμερα ὁ Βαρθολομαῖος, ὁ Εἰρηναῖος, ὁ Θεόδωρος κ.λπ.


 Ἡ συνάντησις ὀρθοδόξων καὶ Λουθηρανῶν εἰς Ρόδον ἀπεφάνθη

Ο ΑΡΧΙ-ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ ΛΟΥΘΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ «ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ» ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;

Ἐν ὄψει τῆς λεγομένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, τὴν ὁποίαν προετοιμάζουν πυρετωδῶς διὰ τὸ 2016, ἀποκαθιστοῦν μὲ τὴν ἀποφασισμένην ἐπέτειον τῆς Μεταρρυθμίσεως καὶ τὴν μνήμην τοῦ Μεγάλου αἱρεσιάρχου Λουθήρου ὡς νὰ ἦτο Ἅγιος!
Λόγοι ἐπικαιρότητος, σχετικὰ μὲ ὅσα ἀφοροῦσαν εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀμερικῆς, μᾶς ὑπεχρέωσαν νὰ παρακάμψουμε τὰ «σπουδαῖα» γεγονότα τῆς προσφάτου διασκέψεως Ὀρθοδόξων καὶ Λουθηρανῶν καὶ νὰ ἀσχοληθοῦμε εἰς τὸ προηγούμενον φύλλον μὲ τὰ παρασκηνιακὰ σχέδια μεταξὺ Κωνσταντινουπόλεως, Ἀθηνῶν καὶ Ἀμερικῆς. Ὡστόσο, ὁ «Ο.Τ.» εἶναι γνωστὸν ὅτι οὐδέποτε λησμονεῖ…

Ὁ ἀτελείωτος διάλογος…
Τὸν διάλογον μὲ τοὺς Λουθηρανοὺς εἶχε ἀρχίσει ὁ Πατριάρχης Ἰερεμίας ὁ Β ́ μὲ καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τυββίγγης τὸν 16ο  αἰῶνα, εἰς μίαν προσπάθειαν νὰ τοὺς ὁδηγήση καὶ πάλιν εἰς

ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ! Αυτό δεν είναι "διακοινωνία" Σεβασμιώτατε κ. Σεραφείμ; Τι υποσχέθηκες ότι θα κάνεις σε τέτοια περίπτωση;

π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνὸς ἔχουν δηλώσει ὅτι ἡ «Ἕνωσις» τῶν Ἐκκλησιῶν ἔχει γίνει ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι κοινωνοῦν μεταξύ τους. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουν καὶ οἱ ἄλλοι ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Πατέρες.
Τώρα, ἔρχεται κι ὁ «ὈρθόδοξοςΤύπος» (ἡ ναυαρχίδα τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν) νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσει ἄλλη μιὰ φορά. Τοῦτο σημαίνει −σὲ ἁπλὰ ἑλληνικά− ὅτι οἱ «Ὀρθόδοξοι» ἡγέτες ἔχουν προδώσει τὴν Πίστη! Διδάσκουν καὶ διευκολύνουν τὴν μετάδοση τοῦ μικροβίου τῆς αἵρεσης!
Καὶ παρόλα αὐτά, οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς κοινωνοῦν μὲ τοὺς προδότες τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἀρνοῦνται νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπ’ αὐτοὺς καὶ αὐτὸ συνιστοῦν καὶ στὸ ποίμνιο!
Καὶ τί συνιστοῦν; «Ἀδέλφια µας ἀγρυπνεῖτε!»!!! Πάλι σὲ ἁπλὰ ἑλληνικά: «κρατᾶτε τὸ φανάρι» τῆς προδοσίας! Καλύψτε τοὺς προδότες "ἄχρι καιροῦ"!
Καὶ παρὰ τὴν ἀπόλυτη συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸν μολυσμὸ ποὺ μεταδίδουν οἱ αἱρετικοί καὶ τὴν ἀναγκαία γιὰ τὴν σωτηρία μας ἀπομάκρυνση ἀπ' αὐτούς, μὲ τὸν καθησυχαστικὸ λόγο τους οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς διδάσκουν:
Μὴ φοβᾶσθε. Δὲν παθαίνετε τίποτα, ἂν διδάσκεσθε, καὶ ἐπικοινωνεῖτε, καὶ κοινωνᾶτε ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς!
Τραγέλαφος!


Ἡ χθεσινὴ δημοσίευση τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου»:

Παπικὸς καρδινάλιος εἰς ἀναστάσιµον ὀρθόδοξον θείαν Λειτουργίαν!

 ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ σχόλιό µας εἴχαµε ἀναφερθεῖ σὲ ἀπαράδεκτες οἰκουµενιστικὲς ἀπρέπειες. Μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀπαράδεκτες ἦταν αὐτὴ τοῦ «ἁγίου» Βοστώνης κ. Μεθοδίου, ὁ ὁποῖος εἶχε πάει «µετὰ τῆς κουστωδίας» του στὸν παπικὸ ναὸ τῆς πόλεως, κατὰ τὴν Μ. Τρίτη τῶν παπικῶν, γιὰ νὰ παραστεῖ στὸν «καθαγιασµὸ» τοῦ «ἁγίου ἐλαίου», νὰ µιλήσει καὶ νὰ ἀποκαλέσει τὸν πρώην πάπα Παῦλο ΣΤ΄ «εὐλογηµένο»! Τὸ ἀλισβερίσι ὅµως δὲν σταµάτησε ἐκεῖ ἀφοῦ «Ἀνταπόδοση τῆς ἐπισκέψεως ὑπῆρξε ἡ παρουσία τοῦ Ρωµαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βοστώνης, καρδιναλίου Sean O΄ Malley, στὸν Ὀρθόδοξο καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Βοστώνης στὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ καρδινάλιος  Ὁ’ Malley µάλιστα συµµετεῖχε κατὰ τρόπο λειτουργικὸ στὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, καθότι ἀνέγνωσε τὸ ἑωθινὸ εὐαγγέλιο τῆς Ἀναστάσεως στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα ἀµέσως µετὰ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο, ὁ ὁποῖος προέστη τῆς Ἱερῆς Ἀκολουθίας»! Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ὁ «ἅγιος» Βοστώνης θεωρεῖ τὸν µεγαλοφραγκόπαπα ὡς κανονικὸ ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας καὶ γι’ αὐτὸ συλλειτουργεῖ µαζί του. ∆ὲν ὑπάρχει γιὰ ἐκεῖνον «σχίσµα», ἀλλὰ ἔκαµε τὴν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» ἐρήµην τῆς Ἐκκλησίας! Μὴ ἔχετε ἀµφιβολίες, ἡ «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» ἔγινε στὰ «ὑψηλὰ κλιµάκια»! Τὸ µόνο ποὺ ἀποµένει εἶναι νὰ τὴ «σερβίρουν» καὶ στὴ βάση! Ἀδέλφια µας ἀγρυπνεῖτε!

«Όσο και να αντιδρούμε αυτοί τον "χαβά" τους»! Διότι η Οικουμενιστική Ιεραρχία συμβιβάστηκε!

Προσοχή! 

Σε επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητείται ήδη ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

Πηγή: "Κατάνυξις"

Λάβαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσιεύουμε την παρακάτω καταγγελία.
Αγαπητοί φίλοι,
σας αποστέλλω την παρακάτω φωτο από ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου μπήκα για να καταχωρήσω στοιχεία της μητέρας μου και διαπίστωσα με αγανάκτηση ότι έχουν ήδη συμπεριλάβει ως πεδίο τον «Αριθμό Κάρτας Πολίτη».

Όσο και να αντιδρούμε αυτοί τον «χαβά» τους. Συνεχίζουν αμετανόητοι τα σχέδιά τους, ασχέτως από το ποιος κυβερνά (φαινομενικά) αυτό τον δύσμοιρο τόπο.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, Ἁγ. Ἰωάννου ΧρυσοστόμουΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
γίου ωάννου το Χρυσοστόμου

1. Εναι μεγάλα, γαπητοί, καί ξεπερνον κάθε νθρώπινη λογική τά χαρίσματα πού μς δώρησε σήμερα φιλάνθρωπος Θεός. Γι᾿ ατό λοιπόν ς χαιρόμαστε λοι μαζί καί χορεύοντας πό χαρά ς μνήσομε τόν Κύριό μας. Γιατί σημερινή μέρα εναι γιά μς ορτή καί πανήγυρη. πως δηλαδή μία ποχή διαδέχεται τήν λλη καί τό να λιοστάσιο τό λλο, τσι κριβς καί στήν κκλησία μία ορτή διαδέχεται τήν λλη καί μς πηγαίνουν πό τή μία στήν λλη. Πρίν πό λίγες μέρες λοιπόν ορτάσαμε τό σταυρό, τό πάθος, τήν νάσταση, στερα πό ατά τήν νάληψη το Κυρίου μας ησο Χριστο στόν ορανό. Σήμερα μως συναντήσαμε τήν δια τήν κορυφή τν γαθν, φθάσαμε στή μητρόπολη τν ορτν, βρισκόμαστε στήν πραγματοποίηση τς πόσχεσης το Κυρίου. «Γιατί ν γώ φύγω», λέγει, «θά σς στείλω λλον Παράκλητο καί δέ θά σς φήσω ρφανούς» (ω. 16, 7).
Εδατε νδιαφέρον; εδατε πειρη φιλανθρωπία; Πρίν πό λίγες μέρες νέβηκε στόν ορανό, ξανακάθισε στό βασιλικό θρόνο, πρε τή θέση στά δεξιά το Πατέρα καί μς χαρίζει σήμερα τήν παρουσία το γίου Πνεύματος καί τσι μς δίνει τά πειρα οράνια γαθά. Γιατί, πές μου, ποιό πό ατά πού συντελον στή