Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

«Η γαρ πλάνη ουδαμού ίσταται»!


«Ἡ γὰρ πλάνη οὐδαμοῦ ἵσταται»

 «Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῇν ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης» (Β´ Τιμ. γ´ 12-14).
Οἱ Γραφὲς καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἔχουν κατὰ καιροὺς ἐπισημάνει τὸ βάραθρο τῶν κακῶν στὸ ὁποῖο ἔχουν ὀλισθήσει καὶ οἱ αἱρετικοὶ «ὡς ἄφρονες»· οἱ ἴδιοι, ὅμως, δὲν τὸ καταλαβαίνουν, ἐπιβεβαιώνοντες τὴν διδασκαλία τῆς Γραφῆς, ὅτι ὁ ἀσεβὴς καὶ ὁ αἱρετικὸς δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίσει καὶ νὰ κατανοήσει τὴν ἀλήθεια, ἀφοῦ ὁ ἐγωϊσμὸς τὸν ἐμποδίζει, καὶ προχωρεῖ «ἀπὸ γκρεμὸ σ’ ἄλλο γκρεμό». Παρόμοιο κακὸ παθαίνουν καὶ ὅσοι ἐπικοινωνοῦν μαζί τους.
Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας χαρακτηρίζει παράφρονα τὸν αἱρετικό:

Συνεχίστηκε και εφέτος το θέατρο των Συνδιασκέψεων κατά των αιρέσεων!Συνδιασκέπτονται γιὰ αἱρέσεις ἀσήμαντες
καὶ ἀφήνουν ἀνεξέλεγκτους
Παπικοὺς καὶ Οἰκουμενιστές!


    Δημοσιεύουμε άρθρο στὸ ὁποῖο φαίνεται ὁλοκάθαρα ὅτι στὶς δεκάδες «Συνδιασκέψεως Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας» ἀπὸ 1993 καὶ μέχρι σήμερα, οὐδεμία Συνδιάσκεψη ἀφιέρωσαν γιὰ τὴν μεγάλη αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ καὶ βέβαια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
     Αὐτοὶ εἶναι οἱ Ποιμένες ποὺ προστατεύουν τὸ ποίμνιο!

Ἀκολουθεῖ ὁ κατάλογος τῶν θεμάτων ὅσων Συνδιασκέψεων βρήκαμε

"Η ΑΦΑΝΤΑΣΤΗ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ" ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ως προς την αντιμετώπιση της ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ του Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Σ Μ Ο Υ


Η ΑΙΡΕΣΙΣ  ΕΙΝΑΙ  ΝΟΣΟΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ και ΔΥΣΘΕΡΑΠΕΥΤΗ


«Ἡ ἀφάνταστη ἐλαφρότητα» τῶν Ἐπισκόπων (γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε παραλλαγμένη μιὰ παλαιότερη φράση) ἐπισημαίνεται σήμερα, ὅλο καὶ σὲ περισσότερους τομεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς.
Ἐμεῖς, σ' αὐτὸ ἐδῶ τὸ ἱστολόγιο, ἀναφερόμαστε κυρίως στὴν ἐλαφρότητα (δηλαδὴ ἐγκληματικότητα) μὲ τὴν ὁποίαν ἀντιμετωπίζουν οἱ Ἐπίσκοποι τὴν παναίρεση τῆς ἐποχῆς μας, τὸν Οἰκουμενισμό, ὅσο κι ἂν αὐτὸ κουράζει.


Εἶναι τραγικὴ ἡ διαπίστωση, πὼς δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει σὲ καμιὰ ἄλλη ἐκκλησιαστικὴ περίοδο αὐτὴ ἡ ἀδιαφορία, ἡ ἀπραξία, ἡ ὑποβάθμιση μιᾶς αἱρέσεως, μιᾶς αἱρέσεως μάλιστα ποὺ ἔχει χαρακτηρισθεῖ ἀπὸ ἁγίους ἀνθρώπους ὡς ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ και ὡς ἡ «ἐσχάτη αἵρεση τῆς ἱστορίας». Μιᾶς αἱρέσεως, ποὺ ἔχει ἐμφανισθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ποὺ ἐπεκτείνεται ἁλματωδῶς, ποὺ πλέον, ὄχι μόνο οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς πιστούς, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἱερεῖς καὶ Ἐπίσκοποι, δὲν μποροῦν νὰ ξεχωρήσουν (ἢ δὲν τολμοῦν νὰ ποῦν) ποιοί εἶναι οἱ αἱρετικοὶ καὶ ποιοί οἱ Ὀρθόδοξοι, τί ἀνήκει ἀπὸ τὶς καθημερινες πράξεις μας καὶ τὰ πιστεύματά τους στὴν αἵρεση, καὶ τί ἀνήκει στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της ΛΑ' Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης (ΦΩΤΟ)


Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της Πανορθόδοξης συνδιάσκεψης που έγινε στην ορεινή Ζόγκα Αργολίδος στο Ιερό προσκύνημα του Αγίου Ιγνατίου του θεοφόρου με θέμα τις Αιρέσεις.
Η πανορθόδοξη συνδιάσκεψη έγινε με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.
Η ΛΑ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, θα πραγματοποιηθεί στο Ιερό Προσκύνημα Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου στη Ζόγκα Ελληνικού Άργους από 22 έως 24 Οκτωβρίου 2019.
Θέμα της συνδιάσκεψης είναι η «Όψεις του μυστηρίου της ανομίας. Αντιτριαδικές - Αποκρυφιστικές - Νεοπαγανιστικές δοξασίες περί Θεού».

«Αίρεσις είναι η δηλητηριώδης τροφή της ψυχής»:

Αυτή την τροφή τρώνε όσοι κοινωνούν με τους Οικουμενιστές και από τους Οικουμενιστές!ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΑΙΡΕΣΙΣ;


ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ:

    «Ο κόσμος σήμερον δεν δίδει σημασίαν εις την σοβαρότητα του εκ της αιρέσεως κινδύνου».
    ... Αίρεσις είναι η δηλητηριώδης τροφή της ψυχής· είναι η νοθεία των σωτηρίων φαρμάκων· είναι η υποκλοπή της ιεράς παρακαταθήκης· είναι η παραχάραξις των νομισμάτων της αληθείας· είναι η παραποίησις του τελείου· είναι η παρέκλισις εκ της ορθής γραμμής την οποίαν χαράσσει ο λόγος του Θεού.  Αίρεσις είναι η παραδοχή θρησκευτικών ιδεών, τας οποίας η Εκκλησία καταδικάζει ως ψευδείς και αντικειμένας εις την ορθήν αυτής πίστιν. Αίρεσις είναι έγκλημα κατά του κύρους και της αυθεντίας της Εκκλησίας την οποίαν ο Χριστός ίδρυσεν ως στύλον και εδραίωμα της αληθείας.

Να οι ηγέτες σας: Υπόλογοι για ασυνέπεια, ψέματα και δολιότητα!!!

    Ὑπόλογοι γιὰ ψέματα καὶ δολιότηταΒαρθολομαῖος,Ἱερώνυμος καὶ οἱ ἐν Ἑλλάδι Ἐπίσκοποι ποὺ ψήφισαν γιὰ τὸ Οὐκρανικό!
   Αὐτὸ τόλμησε νὰ ἀποδείξει ὁ ἐνενήντα ἐτῶν πρωτοπρεσβύτερος  Ἰωάννης Διώτης.
    Ἀξίζει νὰ μάθετε ποιούς Ἐπισκόπους ἔχετε καὶ ὑπακούετε!

Η ΨΕΥΔΟΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ 1

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου

    Ἐνῷ δὲν ὑπῆρχε τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα εἰς τὴν Ἡμερησίαν Διάταξιν συζητήσεων τῆς τακτικῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ τρέχοντος μηνὸς Ὀκτωβρίου, ἐν τούτοις, ὅταν ἀφίχθη εἰς Ἀθήνας ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς,

Οι Χριστιανοί στην Κίνα επιστρέφουν στις κατακόμβες

Εντείνονται οι διώξεις εναντίον Χριστιανών στην Κίνα. Το Σαββατοκύριακο οι κινεζικές αρχές προχώρησαν στην κατεδάφιση ενός ιερού ναού την ώρα της θείας λειτουργίας και συνέλαβαν πιστούς και ιερείς. Το αιτιολογικό για την κατεδάφιση ήταν ότι «συγκεντρώνεται πλήθος για διαταράσσεται η κοινωνική τάξη».

Τα τελευταία χρόνια το Πεκίνο στο πλαίσιο «εκκοσμίκευσης του κράτους» προχωρεί σε διώξεις των χριστιανών, απαγορεύει την κυκλοφορία των ιερών βιβλίων, την τέλεση λειτουργιών και μυστηρίων.

…Όπως ο Θεός έτρεφε τον Προφήτη Του Ηλία για τριάμισι χρόνια,

 έτσι θα τρέφει και τον λαό Του στην έρημο

για ίσο χρονικό διάστημα

- π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ †…Όπως ο Θεός έτρεφε τον Προφήτη Του για τριάμισι χρόνια, έτσι θα τρέφει και τον λαό Του στην έρημο για ίσο χρονικό διάστημα.

Αλλά εκεί στην έρημο ο προφήτης Ηλίας τί έτρωγε;
«Και οι κόρακες έφερον αυτώ άρτους το πρωί και κρέα το δείλης, και εκ του χειμάρρου έπινεν ύ­δωρ.»[35] Κοράκια του έφερναν ψωμί το πρωί, και το βράδυ του έφερναν κρέας, κι έπινε νερό από τον χείμαρρο.

Γιατί κοράκια; Ξέρετε ότι τα κοράκια είναι σαρκοβόρα. Το λέει και η Αγία Γραφή αυτό[36], αλλά το ξέρουμε κι από τη φύση τους. Τα κοράκια τρώνε κρέατα, και μάλιστα σάπια κρέατα. πτώματα τρώνε τα κοράκια. 

"Δεν αγαπώ τον Θεόν με όλην μου την ψυχήν...''«Εξομολόγησις...»


"Δεν αγαπώ τον Θεόν με όλην μου την ψυχήν...
Δεν προσεύχομαι με προσοχήν, με κατάνυξιν και ευλάβειαν...
Εις δε τας ιεράς ακολουθίας και αγρυπνίας ακόμη και κατά την φρικτήν ώραν της λειτουργίας, ίσταμαι χωρίς φόβον, προσοχήν και ευλάβειαν.
Πολλάκις δε έχω απρεπείς, αισχρούς, ακαθάρτους και βλασφήμους λογισμούς κατ’ αυτήν την φοβεράν ώραν της θείας λειτουργίας και της ιεράς ακολουθίας.
Δεν έχω μετάνοιαν αληθινήν, γνησίαν, ειλικρινή, ούτε πένθος, ούτε δάκρυα.

ΟΙ Οικουμενιστές του Φαναρίου "αεί ψεύσται" και ραδιούργοι!

           
  Προκαλούν  θλίψη  τα επιχειρήματα που προβάλλουν  όσοι έχουν αναλάβει την υποστήριξη της ενεργείας του κ. Βαρθολομαίου στο Ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα. Επικαλούνται τα γεγονότα του ...988 και του 1589, και δεν εξετάζουν τα όσα συνέβησαν προ ολίγων ετών. 
   Υποστηρίζουν ότι  η Ουκρανία πάντα ήταν στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου (...), αγνοώντας ότι οι Ουκρανοί είναι οι Ρώσοι ακρίτες, που είχαν την ατυχία δυτικά να γειτονεύουν με την Ρωμαιοκαθολική Πολωνία και ότι χωρίς καμία αντίδραση από το Φανάρι από το 1686 ήταν μέρος της Ρωσικής Εκκλησίας. Επίσης αναφέρουν  Ιερούς Κανόνες, που ουδεμία σχέση έχουν με την εκ μέρους του κ. Βαρθολομαίου αναγνώριση των σχισματικών και την με μη κανονική χειροτονία κληρικών της Ουκρανίας.

Η Αρχιεπ. Αμερικής για τις επικείμενες Αγιοκατατάξεις

   Ευγνωμονούμε τον Παναγιώτατο Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, διότι απέδειξε για άλλη μία φορά την οικουμενιστική του διπλωματία και ανήγγειλε  ότι επίκειται η αγιοκατάταξη αγιορειτών πατέρων που σέβεται ο πιστός λαός. Λίγοι θα καταλάβουν τον δόλιο σκοπό του, ότι δηλ. με την αγιοκατάταξη τεσσάρων αγιορειτών πατέρων αποπροσανατολίζει το λαό, σκεπάζει τις διαμαρτυρίες κάποιων αγιορειτών ζηλωτών μοναχών και κλείνει τα στόματα, όσων αρνούνται την "ορθοδοξία" του. Κι εγώ την ίδια τακτική θα τηρήσω. Δεν βλέπω την ώρα να πάω στην Αριζόνα, όπου βρίσκεται η τιμία κάρα του Γέροντος Ιωσήφ, που φρόντισε ο Γέροντας Εφραίμ να φέρει, και να τον προσκυνήσω ως άγιο της Εκκλησίας μας.
    Αὐτὰ ἔπρεπε νὰ πεῖ ὁ Ἀρχιεπ. Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος, ἀφοῦ αὐτὰ ἐκφράζουν τὴν πραγματικότητα. Δυστυχῶς, ὅμως, δὲν τὰ εἶπε, τὰ ἀλλοίωσε καί, ὅπως θὰ διαβάσετε παρακάτω, εἶπε κάποια ἄλλα!

Η Αρχιεπ. Αμερικής για τις επικείμενες Αγιοκατατάξεις

Με μεγάλη χαρά και δοξολογία του αγίου ονόματος του Κυρίου έγινε δεκτή από το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής η εξ Αγίου Όρους αναγγελία του πνευματικού μας πατρός Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου ότι επίκειται η αγιοκατάταξη τεσσάρων