Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Περί των κοινωνούντων μετά των ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ έχετε να μας πείτε κάτι, π. Διονύσιε; Η ποιότητα των ποιμένων, είναι άσχετη με την ανοχή που δείχνετε σεις, οι καλοί Ποιμένες, προς τους Οικουμενιστές;

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης
Ο ληθινο ποιμένες
ΤΟ ΕΡΓΟ τῆς Ἐκκλησίας ὑλοποιεῑται κυρίως ἀπό τούς κληρικούς, χωρίς νά παραθεωρεῖται καί ἡ συµβολή τῶν πιστῶν πού ἔχουν αὐξηµένο ἱεραποστολικό ζῆλο. Ὅµως στή δύσκολη ἐποχή µας ἡ θέση τῶν κληρικῶν δέν εἶναι ὑπεροχική, ὅπως συνέβαινε παλιότερα.
Οἱ ἄνθρωποι σήµερα ἔχουν µόρφωση, γνωρίζουν πολλά καί συχνά ἀµφισβητοῦν τούς λόγους καί τίς συµπεριφορές τῶν κληρικῶν. Κρίνουν εὔκολα καί ἀποστασιοποιοῦνται ἀπό τούς κληρικούς ἤ τούς δέχονται κατ᾿ ἀνάγκη, ἀφοῦ δέν ὑπάρχουν ἄλλοι καλύτεροι νά τούς ἀντικαταστήσουν. Καί δέν ἐννοοῦµε µόνο τούς ἁπλούς καί ὀλιγράµµατους κληρικούς. Ἀρνητική εἰκόνα δίνουν καί πολλοί µορφωµένοι, µέ πανεπιστηµιακούς τίτλους, γλωσσοµάθεια καί κατά κόσµον σοφία. Καί ἀπέναντι σ᾿ αὐτούς εἶναι ἐπιφυλακτικοί οἱ ἄνθρωποι, γιατί δέν βλέπουν συνέπεια στή ζωή τους.
Στίς µέρες µας δέν ἐντυπωσιάζουν πιά οὔτε ἐπηρεάζουν τά µεγάλα λόγια καί οἱ ὑποκριτικές ἐκδηλώσεις. Ὁ λαός θέλει οἱκληρικοί νά ἔχουν πρωτίστως φόβο Θεοῦ, νά τηροῦν τίς ἐντολές, νά ἀγωνίζονται πνευµατικά καί κάτω ἀπό αὐτές τίς προϋποθέσεις νά δραστηριοποιοῦνται. Τότε µόνο θά ἀποκτήσουν τήν ἐµπιστοσύνη τοῦ ποιµνίου τους καί τό ἔργο τους θά ἔχει ἀποτελεσµατικότητα καί θά φέρνει πλούσιους καρπούς. Ὅσοι κληρικοί ἐπιµένουν στό νεωτερισµό καί εἶναι αἰχµάλωτοι τοῦ κοσµικοῦ φρονήµατος δέν εἶναι δυνατό νά ἐργαστοῦν θεοφιλῶς, γι᾿ αὐτό πολλές φορές σκανδαλίζουν τούς πιστούς, ἀλλά καί τούς ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, κάτι πού εἶναι ὀλέθριο γιά ὅλους.


Ὁ ἀείµνηστος λόγιος µοναχός Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης, ἀναφερόµενος στό θέµα τοῦ ἐπηρεασµοῦ τοῦ πληρώµατος τῆς Ἐκκλησίας εἰς βάρος τῶν κληρικῶν, ἔλεγε: «Ἕνα µόνον πρᾶγµα εἶναι δυνατόν νά χαρίσῃ εἰς τούς ποιµένας τήν ὑπεροχικήν θέσιν, νά ἐµπνεύσει δέος καί σεβασµόν. Αὐτό εἶναι ἡ ἀρετή. Αὐτῆς µή ὑπαρχούσης, εἰς τήν ἀντίληψιν καί τήν συνείδησιν τοῦ χριστεπωνύµου πληρώµατος, ὁ παντός βαθµοῦ κληρικός πολλῷ µᾶλλον ὁ Ἀρχιερεύς, ἀποτελεῖ ἀπροσχηµάτιστον ἐπαγγελµατίαν. Ἔµπορον τοῦ αἵµατος τοῦ Χριστοῦ. Ἐπαγγελµατίαν µετασχηµατισµένον καί ἀνειλικρινῆ, µή ἔχοντα κἄν τήν εὐθύτητα τῶν ἐν τῷ κόσµῳ ἐπαγγελµατιῶν. Ἐάν εἰς τήν ἀπουσίαν τῆς ἀρετῆς προστεθῇ καί τό σκάνδαλον ἐµµόνου χαρακτῆρος, τότε ἔχοµεν ὄχι κληρικούς καί ποιµένας, ἀλλά κυριολεκτικῶς πληγάς Φαραώ εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί πραγµατικούς λυµεῶνας» (Ὀρθόδοξα µελετήµατα, 1974, σελ. 29-30).
Στόν ἱερό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν πολλοί κληρικοί πού ἔχουν φόβο Θεοῦ καί ἐργάζονται µέ ἱερό ζῆλο. Ἀποτελοῦν τά φωτεινά παραδείγµατα γιά τούς πιστούς. Ὅµως, πολλές φορές αὐτό πού χτίζουν αὐτοί οἱ ἄξιοι κληρικοί τό γκρεµίζουν οἱ ἀνάξιοι κληρικοί, πού ἀλίµονο ὑπάρχουν καί αὐτοί καί σέ µερικές ἐνορίες τῶν πόλεων ἀποτελοῦν πληγή καί αἰτία πολλῶν σκανδάλων. Ἡ διόρθωσή τους εἶναι δύσκολη ὑπόθεση καί ὅποιος µητροπολίτης τήν πετυχαίνει εἶναι ἄξιος πολλῶν συγχαρητηρίων.
Πάντως οἱ πιστοί αἰσθάνονται εὐτυχεῖς, ὅταν ὁ ἐφηµέριός τους εἶναι ταπεινός καί θεοφοβούµενος. Τόν θεωροῦν δικό τους καί χαίρονται νά εἶναι κοντά του, γιατί νιώθουν ἀσφάλεια στήν κατά Θεόν πορεία τους.

Ορθόδοξος Τύπος, 26/06/2015

Εκοιμήθη ο θεολόγος Μιχαήλ Μιχαηλίδης

Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη

Η παναίρεσις του οικουμενισμού
______________________________

κοιμήθη ὁ εὐπροσήγορος καὶ ἀγωνιστὴς Κύπριος θεολόγος Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης, ὁ ὁποῖος εἶχε πολιτικογραφεῖ Ἕλληνας, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1970 ζοῦσε στὴν Ἑλλάδα καὶ μᾶς ἐνίσχυε μὲ τὴν θερμὴ πίστη του καὶ τὴν αἰσιοδοξία ποὺ τὴν ἀκολουθοῦσε. Ἔχει γράψει πολλὰ θεολογικὰ ββλία, ἐπὶ δεκαετίες δὲ ἀρθρογραφοῦσε στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο», στὴν σχετικὴ στήλη τοῦ ὁποίου ἔχει γράψει ἑκατοντάδες βιβλιογραφίες.
Ἄλλοι (κυρίως ὅσοι τὰ τελευταῖα χρόνια ἦσαν κοντά του) θὰ γράψουν γιὰ τὴν ζωήν του. Ἐμεῖς δημοσιεύουμε ἕνα ἄρθρο του ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἀναφέρουμε ἐδῶ, ὅτι σὲ δυὸ τουλάχιστον περιπτώσεις δέχτηκε μὲ ἐνθουσιασμὸ νὰ παρουσιάσει βιβλία ποὺ προέρχονταν ἀπὸ συγγραφεῖς ποὺ μιλοῦσαν ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων καὶ ἐδέχοντο τὴν διακοπὴ Μνημοσύνου τῶν αἱρετικῶν, ἀλλὰ ἡ διεύθυνση τῆς ἐφημερίδος δὲν ἐπέτρεψε τὴν δημοσίευσή τους! Οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἔχουν ἐξαπλώσει ἕνα ἰσχυρὸ δίκτυο, στὸ ὁποῖο ἐγκλωβίζουν ὅλους τοὺς καλοπροαίρετους πιστοὺς νὰ ἀγωνιστοῦν θεοφιλῶς κατὰ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τὸ μόνο ποὺ ἐπιτρέπουν εἶναι ὁ ἄγνωστος στοὺς Πατέρες ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ καὶ ἀναποτελεσματικὸς χαρτοπόλεμος!
__________________________

DSCN0927.JPG
Η παναίρεσις του οικουμενισμού
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου
   
Στήν ἐποχή μας, εἶναι πιά γεγονός, κορυφώνεται ἡ αἵρεση τοῦ "οἰκουμενισμοῦ", μέ τόν κατακλυσμό τῶν ἀνεπίτρεπτων καί ἀντορθόδοξων ἐκδηλώσεων, περιστατικῶν καί παραβιάσεων τοῦ δόγματος καί τῶν ἱερῶν Κανόνων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἔχουν πυκνώσει σέ τέτοιο βαθμό οἱ διαχριστιανικές καί διαθρησκειακές συνάξεις καί συνελεύσεις συμπροσευχῆς καί διαλόγου μέ πρωτοπόρο τό "Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν" ὥστε μέ τό ζύμωμα τῶν ἑκατοντάδων προτεσταντικῶν καί ἄλλων, κατ' ὄνομα, χριστιανικῶν ὁμάδων, νά μή ξέρει κανείς ποῦ βαδίζει καί ποιό Θεό πιστεύει! Ἐάν ὁ διαχριστιανικός οἰκουμενισμός μοιάζει μέ πρόχειρο θεατράκι, ὁ διαθρησκειακός οἰκουμενισμός εἶναι τραγωδία. Ἐάν μέ τούς ἑτερόδοξους ὑπάρχουν κάποια σημεῖα ἐπαφῆς, μέ τούς ἀλλόθρησκους τό θρησκευτικο-θεολογικό χάσμα, εἶναι ἀγεφύρωτο. Μ' αὐτούς δέν ὑπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης. Πῶς εἶναι δυνατή συνεννόηση μέ μιά τρομοκρατική, γιά παράδειγμα, θρησκεία, ὅπως ἀποδεικνύεται ὁ μουσουλμανισμός μέ τή διδασκαλία του γιά τό "τζιχάντ";

Μέ τούς ἑτερόδοξους πάλι, τούς παπικούς (ἤ ρωμαιοκαθολικούς), τούς προτεστάντες, μέ τίς ἑκατοντάδες αἱρετικές παραφυάδες, τούς Ἀγγλικανούς, τούς Μορμόνους, ἤ τούς ἀντίχριστους χιλιαστές(Γιεχωβάδες), ἡ ἀπόσταση πού μᾶς χωρίζει, εἶναι ἀνάλογη μέ τή βαρύτητα τῆς αἱρετικῆς τους διδασκαλίας. Κατά τόν Παῦλο: "Φάσκοντες εἶναι σοφοί, ἐμωράνθησαν" (Ρωμ. Α΄ 22), καί κατά τό θεόπνευστο βιβλίο τοῦ Ἰώβ, ὁ Θεός εἶναι: "Ὁ δρασσόμενος τούς σοφούς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν" (Α΄ Κορ. Γ΄ 19).

Καί μιά καί ἀναφερόμαστε στούς Ἀγγλικανούς, τελευταία εἴδηση ἀναφέρει ὅτι οἱ τῆς Ἀγγλικανικῆς "ἐκκλησίας" συσκέπτονται μετά τήν πρωτοπορεία τους στήν παγκόσμια διαστροφή τῆς ὁμοφυλοφιλίας, νά γράψουν κάποια "ἐκκλησιαστική ἀκολουθία" γιά τά νέα "ζεύγη"!!.. Μετά ἀπ' αὐτά, ἀναρωτιέται κανείς, ἄν πρόκειται γιά "Ἀγγλικανική ἐκκλησία", ἤ "δαιμονική ἐκκλησία!"

Πῶς κατάντησε ἡ "γηραιά Ἀλβιών"! Ἀπό "χώρα τῆς Βίβλου", ἔγινε χώρα τῆς μασωνίας, τῆς μαγείας, τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί πάσης διαστροφῆς. Εἶναι ἀπό χρόνια σβησμένες οἱ λυχνίες ὅλων τῶν αἱρετικῶν ἐκκλησιῶν. Μία εἶναι ἡ ἀληθινή, ἡ ἁγία, ἡ ἀποστολική καί ἡ καθολική Ἐκκλησία: Ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ. "Αἱρετικόν ἄνθρωπον, μετά μίαν καί, δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος, καί ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος" (Τῖτ. Γ΄ 10-11). Οἱ διασκέψεις δέν πρέπει νά γίνονται γιά τίς διασκέψεις! Ἡ θαυμάσια προσευχή τῆςΘείαςΛειτουργίας τοῦΜ. Βασιλείου, ἄς γίνει καί δική μας προσευχή:

"Τούς πεπλανημένους ἐπανάγαγε, καί σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου Καθολικῇ καί Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ". Καί ὁ Κύριος ξέρει πότε θά κάμει τό θαῦμα Του. Σύνθημά μας: "Ὅλοι στό Χριστό διά τῆς Ὀρθοδοξίας".
Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 2017, 4 Απριλίου 2014
Πηγή: "Κατάνυξις"