Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

«Εστί μεν γαρ ικανωτέρα πάντων η θεία Γραφή (και των Συνόδων)»
Μ. Αθανάσιος – Τόμος 10 – Ε.Π.Ε.
(Περί των εν Αριμίνω και Σελευκεία Συνόδων)

Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ

Στα έργα του Μ. Αθανασίου και ειδικά στην εισαγωγή του Τόμου 10, «Περί Συνόδων Αριμίνου και Σελευκείας», διαβάζουμε:
«Αι δύο σύνοδοι του 359, αι οποίαι συνεκλήθησαν εις την Αρίμινον της Ιταλίας και την Σελεύκειαν της Ισαυρίας, ήσαν μία, η οποία συνεκλήθη εις δύο τμήματα.
Εις μεν την Αρίμινον συνήλθον οι επίσκοποι της Δύσεως, εις δε την Σελεύκειαν οι της Ανατολής» (Σελ. 14).

Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος ένας από τους επτά ΔιακόνουςὯν περ διηκόνησας ἐν γῇ πραγμάτων,
Ἐν οὐρανοῖς Φίλιππε μισθὸν λαμβάνεις.
Λειτουργὸς λάβε μισθὸν ἐν ἑνδεκάτῃ γε Φίλιππος.

Βιογραφία

Ο Άγιος Φίλιππος καταγόταν από την Καισαρεία της Παλαιστίνης και ήταν διάκονος μεταξύ των επτά διακόνων της πρώτης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ (Πράξ. στ'). Επίσης, ήταν έγγαμος και είχε τέσσερις θυγατέρες, προικισμένες με προφητικό χάρισμα (Πράξ. κα' 8-9).