Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Όταν οι Οικουμενιστές διαστρέφουν τους Αγίους και τις Συνόδους!


  
  Εἶναι ἐξοργιστικὰ ὅσα ὁ “θεοφιλέστατος” στὸ ἐκκλησιαστικὸ ἀξίωμα, ἀλλὰ ὄχι στὸ φρόνημα καὶ τοὺς τρόπους Κύριλλος γράφει, διαστρέφων τὰ κείμενα καὶ παραπληροφορῶν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, ποὺ δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἀνατρέξει στὶς πηγές.
 Σὲ προηγούμενη ἀνάρτηση παρουσιάσαμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ ἐπισκόπου Ἀβύδου (ἄνευ ποιμνίου) Κύριλλου Κατερέλου (ἐδῶ), μὲ τίτλο «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης: Νέα Εκκλησιολογία ἢ Πιστότητα στὴν Παράδοση;».
   Ἐκεῖνο τὸ ἀπόσπασμα τὸ σχολιάσαμε (ἐδῶ) καὶ δείξαμε ὅτι παραπέμπει τὸν ἀναγνώστη (γιὰ νὰ ὑποστηρίξει τὰ κακόδοξα φρονήματα τῆς παρέας τῶν Οἰκουμενιστῶν), στὸ ἔργο τοῦ μητροπολίτη Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης Μελετίου Καλαμαρᾶ, «Ἡ Πέμπτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος». Καὶ μᾶς λέγει τὰ ἀντίθετα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἐκ τῆς μελέτης αὐτῆς ἀπορρέουν!
     Γιὰ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι ἕνα τυχαῖο, ἀλλὰ εἶναι ὁ «τρόπος» τῆς δουλειᾶς του, τουλάχιστον ὅταν ὑπερασπίζεται τοὺς φίλους του Οἰκουμενιστές, θὰ ἐξετάσουμε ἄλλο ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἴδια μελέτη (ἐδῶ). Καὶ πάλι τὸ κείμενο ποὺ παρουσιάζει καὶ διαστρεβλώνει ὁ κ. Κατερέλος εἶναι ἀπὸ ὸ ἴδιο βιβλίο τοῦ Νικοπόλεως Μελετίου.
    Στὸ βιβλίο τοῦ Νικοπόλεως παρουσιάζονται καὶ οἱ συζητήσεις τῶν συνέδρων τῆς Ε΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Οἱ συνοδικοί Πατέρες συζητοῦν τὸ θέμα, «ἐὰν εἶναι δυνατὸς ὁ ἀφορισμὸς καὶ κεκοιμημένων αἱρετικῶν». Κατὰ τὴν συζήτηση οἱ Πατέρες τῆς Συνόδου προσκομίζουν κείμενα Ἁγίων, διὰ τῶν ὁποίων καταδεικνύεται ποιά ἦταν ἡ διδασκαλία καὶ ἡ πράξη τῶν προγενεστέρων Ἁγίων στὸ θέμα καὶ τὰ ἐξετάζουν λεπτομερῶς (κάτι ποὺ οἱ συγκροτήσαντες τὴν Κολυμπάριο Σύνοδο τῆς Κρήτης, τοὺς ὁποίους ὑποστηρίζει ὁ κ. Κύριλλος, δὲν ἔκαναν). Ἕνα ἀπὸ τὰ κείμενα αὐτὰ εἶναι καὶ τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου.
    Μὲ ἐπιστολή του (πρὸς κάποιον ἀξιωματοῦχο Βονιφάτιο) ὁ Ἅγιος Αὐγουστῖνος ὑπερασπίζεται τὸν κεκοιμημένο ἐπίσκοπο Καικιλιανό, τὸν ὁποῖο οἱ Δονατιστὲς κατηγοροῦσαν ὅτι –ὅταν ζοῦσε– «τάχα εἶχε παραδώσει κώδικες χριστιανικοὺς νὰ καοῦν»! Μὲ αὐτὴ τὴν ἀφορμὴ οἱ Δονατιστὲς «ἐχώρισαν ἑαυτοὺς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία» (σελ. 344), πραγματοποίησαν δηλαδή σχίσμα, ὄχι γιὰ δογματικοὺς λόγους, ἀλλὰ γιὰ ἕνα ὑποθετικὸ «κρίμα» τοῦ ἐπισκόπου Καικιλιανοῦ!
   Ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος στὴ συνέχεια ὑποστηρίζει ὅτι (ὅπως γνωρίζει), «ὁ Καικιλιανὸς δὲν ἔγινε ποτὲ προδότης. Ἀντιθέτως

"Μια ύστατη προσπάθεια για να αποσοβηθή η υποταγή" στον Πάπα και η εθνική συμφορά!


  Και "περί κοινωνίας με ακοινώνητους"!

   Μια ίδια επιστολή θα μπορούσε να σταλεί και τώρα, αφού η κατάσταση -μετά την Κολυμπάριο Σύνοδο- είναι πανομοιότυπη!

(Ἀπὸ τὸ περιοδικὸ της Ἱ. Μ. Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους
"Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ" τοῦ ἔτους 1996)

Οι Οικουμενικές Συνόδοι αναγνωρίζονται από τους Οικουμενιστές, στα όρια των περιορισμών, που επιβάλλει το Π.Σ.Ε.!


«Μη ανθρώπινα ποιήσωμεν τα της ευσεβείας ρήματα»

(Μ. Βασίλειος – Προς Εκκλησίαν Αντιοχέων)


Τοῦ Ν. Σακαλάκη


Πριν πολλά χρόνια (1960-1971), η αγιορείτικη συνείδηση λειτούργησε με ορθόδοξα αντανακλαστικά στην οικουμενιστική πρόκληση–επίθεση του Πατριάρχη Αθηναγόρα. Οι Αγιορείτες μοναχοί–ηγούμενοι, διακόπτοντας το μνημόσυνο του Πατριάρχη απάντησαν: «πίστιν δε ημείς ούτε παρ’ άλλων γραφομένην ημίν νεωτέραν παραδεχόμεθα, ούτε αυτοί τα της ημετέρας διανοίας γεννήματα παραδιδόναι τολμώμεν, ίνα μη ανθρώπινα ποιήσωμεν τα της ευσεβείας ρήματα, αλλ’ άπερ παρά των αγίων Πατέρων δεδιδάγμεθα ταύτα τοις ερωτώσιν ημάς διαγγέλομεν» (Μ. Βασίλειος – Προς Εκκλησίαν Αντιοχέων).
Σήμερα, εντυπωσιακά αποτυπώνονται στην ανακοίνωση της Διπλής Συνάξεως του Αγίου Όρους (17 Ιουνίου/30 Ιουνίου 2017), τα εσωτερικά θεολογικά όρια της «Συνόδου της Κρήτης».
Η ορθόδοξη συνείδηση, έντονα αισθάνεται τον ισχυρό άνεμο της Οικουμενιστικής–Αντιπατερικής θεολογίας, που εξουσιαστικά υπαγόρευσε το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. Ο Μακρυγιάννης έλεγε: «Η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξο».
Οι Αγιορείτες Πατέρες, τότε, αρνήθηκαν «πίστιν παρ’ άλλων γραφομένην ημίν νεωτέραν», όπως αναφέρει ο Μ. Βασίλειος. Τότε, χωρίς τη διπολικότητα της σημερινής αγιορείτικης

Όσο οι αντι-Οικουμενιστές αποστρέφονται ιδιότροπα (και αμετανόητα) την αγιοπατερική αποτείχιση, οι Οικουμενιστές θα προχωρούν με ...ευθύνη τους!

Ακόμα πιο κοντά στην ολοκληρωτική πανθρησκεία!

Μετά την αναγνώριση κοινού βαπτίσματος Παπικών-Κοπτών και την ένωση Μεθοδιστών & Αγγλικανών έρχεται νέα βόμβα από τους Μεταρρυθμιστές.
Στήριξη από Βαρθολομαίο και Φραγκίσκο

Του Μανώλη Κείου

Εν κρυπτώ και παραβύστω συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς το δαιμονικό σχέδιο για την “ενότητα” των Χριστιανών…
Πριν από λίγες μέρες γράφαμε για το δεύτερο βήμα που οδηγεί από την δήθεν ενότητα αυτή στην οδό της πανθρησκείας. Μετά την αναγνώριση του κοινού βαπτίσματος Παπικών-Κοπτών ήρθε η

ΟΧΙ... ΔΕΝ ΘΕΛΩΓράφει η Χαρά Νικοπούλου


ΟΧΙ... ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΚΑΛΙΑ… ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ...

ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ… ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ…

ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ... ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΕ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ...

ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ... ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΤΟΠΑΡΙΣΜΕΝΟΣ...

ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΑΛΛΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ… ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ...

ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ...

Γιατί ο μητρ. Θεσσαλιώτιδος αποδέχεται τις αιρέσεις και σιωπά;


Εισήγηση του Κωνσταντίνου Νάσιου
στην εκδήλωση-συζήτηση της

Πρωτοβουλίας Ορθοδόξων Πολιτών Νομού Καρδίτσας το Σάββατο 24/6/2017 για την

Κάρτα του πολίτη, την Σύνοδο του Κολυμπαρίου
και την παναίρεση του Οικουμενισμού


Σεβαστοί Πατέρες - Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί,
Σας καλωσορίζω στη σημερινή ομιλία και σας συγχαίρω, διότι η παρουσία σας και μόνο αποτελεί ομολογία πίστεως. Δείχνει ότι οι συνειδητοί Χριστιανοί δεν υποκύπτουν σε απειλές και πιέσεις από όπου και αν προέρχονται αυτές αλλά είναι πρώτα από όλα ελεύθεροι άνθρωποι και πολίτες. Όπως γνωρίζετε αδελφοί μου η Ορθοδοξία βρίσκεται υπό διωγμόν τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως από τις αντίχριστες δυνάμεις!
Αλλού αυτός ο διωγμός γίνεται με όπλα και σφαγές των χριστιανών όπως στη Συρία και στη Μέση Ανατολή, αλλού γίνεται με ύπουλα μέσα όπως στην Ευρώπη και τα τελευταία χρόνια και στην ορθόδοξη πατρίδα μας, την Ελλάδα. Ο διωγμός αυτός είναι άριστα οργανωμένος από τις σκοτεινές δυνάμεις, έστω και αν οι περισσότεροι από μας τους χριστιανούς της Ελλάδας δεν το έχουμε αντιληφθεί. Δεχόμαστε, αδελφοί  μου, πόλεμο εναντίον της Ορθοδοξίας! Βέβαια όλοι ξέρουμε ότι το πιο επικίνδυνο σε ένα πόλεμο είναι όταν ο εχθρός εισχωρήσει εντός των τειχών. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει αδελφοί μου και σε αυτή την περίπτωση με την παναίρεση του οικουμενισμού όπου ο εχθρός μπήκε εντός των τειχών της Εκκλησίας. Υπάρχουν δηλαδή προδότες της πίστεως οι οποίοι μάλιστα είναι μεγαλόσχημοι ρασοφόροι!
Αυτή βέβαια η προδοσία από κάποιους μεγαλόσχημους ρασοφόρους

Τώρα πλέον Παπικοί και Ορθόδοξοι, σαν ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, …«εκκλησιάζονται»!!!!!!!!!!!!!
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ
(ΦΩΤΟ)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
    Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 7ην Ἰουλίου, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἐκκλησιάσθη ὅμιλος ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων, πραγματοποιούντων προσκύνημα εἰς Τουρκίαν, ὑπό τήν ἡγεσίαν

Όταν οι Αγιορείτες ήσαν Ορθόδοξοι...

Προ 44 ετών  

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΛΑΒΩΜΕΝ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ


 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ
Πρὸς τὸν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξον ἑλληνικὸν λαὸν καὶ ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 

"Ἀποκηρύσσομεν τὰ τοιαῦτα φιλενωτικὰ συνθήματα καὶ φιλενωτικὰς τάσεις καὶ μένομεν στερεοὶ καὶ ἀκλόνητοι εἰς τὴν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν"

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 23η Ἰανουαρίου 1964
      
Οἱ κάτωθι Ἁγιορεῖται Πατέρες, Καθηγούμενοι, Ἱερομόναχοι καὶ Μοναχοί, λαβόντες γνῶσιν διὰ τὰ ἐσχάτως τεκταινόμενα ἐναντίον τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως ὑπὸ τῆς Παπικῆς Ἀνταρσίας καὶ τὰ φιλενωτικὰ συνθήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν συνεργατῶν του, διακηρύσσομεν στεντορείᾳ τ φων ὅτι ἀποκηρύσσομεν τὰ τοιαῦτα φιλενωτικὰ συνθήματα καὶ φιλενωτικὰς τάσεις καὶ μένομεν στερεοὶ καὶ ἀκλόνητοι εἰς τὴν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν, ἀκολουθοῦντες ὅσα προεφήτευσαν οἱ Θεηγόροι Προφῆται καὶ ἐδίδαξαν οἱ Θεοκήρυκες Ἀπόστολοι, ὁ τῶν Θεοφόρων Πατέρων Σύλλογος, αἱ ἑπτὰ ἅγιαι Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι καὶ αἱ Τοπικαὶ τοιαῦται, ἔχοντες ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἀκρογωνιαῖον Λίθον Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ ἐν γένει ἐμμένομεν εἰς ὅσα ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Πίστις διδάσκει εἴτε διὰ γραφίδος εἴτε διὰ τῆς Παραδόσεως, ἀποκρούοντες τὴν «Ἕνωσιν» ἢ «Ἑνότητα» ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν ἐσχάτως οἱ φιλενωτικοί. 
   Ἐὰν οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ λοιποὶ αἱρετικοὶ θέλουν νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν, νὰ ἔλθουν αὐτοὶ προσπίπτοντες καὶ ζητοῦντες τὸ ἔλεος, ἀσπαζόμενοι εἰς τὸ ἀκέραιον τὰ δόγματα καὶ Παραδόσεις τῆς ...ἀμωμήτου ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως καὶ ὄχι νὰ τρέχωμεν ἡμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι πρὸς τοὺς αἱρετικούς. 

  Ποιοῦμεν ἔκκλησιν πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην νὰ παύση ἐξακολουθῶν τὰς φιλενωτικάς του ἐνεργείας, καθόσον, ἐὰν συνεχίση, θ' ἀποκηρύξωμεν καὶ αὐτόν.

   Προσεπιδηλοῦμεν ὅτι θέλομεν ἀγωνισθῆ μέχρις ἐσχάτης ἡμῶν ἀναπνοῆς διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν μας, χύνοντες καὶ αὐτὸ τὸ αἷμα μας ἐὰν τὸ καλέση ἡ ἀνάγκη, μιμούμενοι τοὺς ἀειμνήστους Προκατόχους μας καὶ ἀναφωνοῦντες μετὰ Ἰωσὴφ τοῦ Βρυεννίου, «Οὐκ ἀρνηθησόμεθά σου φίλη Ὀρθοδοξία, οὐ ψευσόμεθά σε πατροπαράδοτον σέβας, οὐκ ἀφιστάμεθά σου Μῆτερ Εὐσέβεια, ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν καὶ σοὶ ζῶμεν καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα, εἰ δὲ καλέσειε καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα»

   Συγχαίρομεν τὸν Γεραρὸν Προκαθήμενον τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἅπασαν τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὴν Ἱεραρχίαν διὰ τὴν σθεναρὰν στάσιν τῶν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας μας καὶ δηλοῦμεν ὅτι εἴμεθα παρὰ τὸ πλευρόν των.

                                                                         
Ὁ Καθηγούμενος τοῦ αγ. Διονυσίου Ἀρχιμ. Γαβριὴλ καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χῶ ἀδελφοί.                
Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ ὁσίου Γρηγορίου Ἀρχιμ. Βησσαρίων καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χῶ ἀδελφοί.                                       Ὁ Καθηγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἀρχιμ. Χαράλαμπος.                              
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ι.Μ. Ξενοφῶντος Ἀρχιμ. Εὐδόκιμος καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χῶ ἀδελφοί.     
Οἱ Ἐπίτροποι τῆς Ι. Μονῆς τῶν Ἰβήρων Γ. Ἀγαθάγγελος, Προηγ. Μεθόδιος, Γ. Γερβάσιος. Ἀθανάσιος Ἰβηρίτης ἱερομ. Καὶ ἅπασα ἡ ἐν Χριστῷ ἠμῶν ἀδελφότης.   
Θεοκλητὸς Μοναχὸς Διονυσιάτης, Ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου Γερασίμου.                        
Γαβριὴλ Ἱερομόναχος Πνευματικὸς                                                     
Γ. Γελάσιος Σιμωνοπετρίτης Γ. Ἠσύχιος Ἱερομόναχος Σιμωνοπετρίτης                         
Γ. Νεόφυτος Ἱερομόναχος Σιμωνοπετρίτης Ὁ Δίκαιός της Ι. Σκήτεως Ἰβήρων                       Ἱερομόναχος Νεῖλος καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.             
Προηγ. Κοσμᾶς Φιλοθεΐτης Α' Ἐπίτροπος.                                          Ὁ Προηγ. Εὐμένιος Φιλοθεΐτης ὑπογράφει μ' ὅλη του τὴν καρδιά.   
Ὁ Γραμματεὺς Ι.Μ.Καρακάλου Γέρων Εὐθύμιος, Προϊστάμενος.     
Οἱ ἐν Προβάτα ἠσυχασταὶ ἅγιοι Πατέρες. Ὅ του Ρωσικοῦ Κελλίου Τίμιος Σταυρός, Ἱερομ. Μητροφάνης. Ἱεροδιάκονος Δημήτριος καὶ Συνοδία.  
  
  Όταν οι αγιορείτες έλεγαν την σκάφη σκάφη και τα σύκα σύκα...