Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Χρυσόστομος Σμύρνης και Δημητριάδος Ιγνάτιος


ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΒΙΟΙ

 
Σμύρνη 1911. —Ὁ πολυτάραχος ἐθνομάρτυς Χρυσόστομος Καλαφάτης, Μητροπολίτης Σμύρνης, προκειμένου νά διαφωτίσει τό ποίμνιο τῆς Μητροπόλεώς του προσκαλεῖ  Προτεστάντες  «κληρικούς»–πάστορες νά κηρύξουν τό θεῖο λόγο στούς ἱερούς ναούς.  Γνωστές οἱ θέσεις του καί τά πιστεύω του γιά τήν  «ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν» ἄνευ ὅρων, γνωστά τά οἰκουμενιστικά του ἀνοίγματα πρός τούς αἱρετικούς τῆς Δύσεως, γιά νά ἔχουν οἱ μετέπειτα χαμένες Πατρίδες καλύτερη τύχη, καθώς τοὐλάχιστον αὐτός μέσα ἀπό τήν ὑπέρμετρη φιλοπατρία του ἐπίστευε καί ἔλπιζε, γράφοντας:
«Ἡ εὐσεβής ἡμῶν πόλις ἔσχε τό εὐτύχημα νά φιλοξενήση τήν προπαρελθοῦσα ἑβδομάδα τόν Ἀμερικανόν κ. John Mott, ἄνδρα πλήρη πίστεως καί πνεύματος καί ζήλου χριστιανικοῦ, ἀγωνιστήν ἀκαταπόνητον πρός ἐπικράτησιν τῶν ὑψηλῶν τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας ἀρχῶν..., ἵδρυσε τόν «Παγκόσμιον Σύνδεσμον τῶν Χριστιανικῶν Ἀδελφοτήτων τῶν σπουδαστῶν» (“Ἱερός Πολύκαρπος”, Ἐκκλησιαστικά Χρονικά, σελ. 12, 13, τεῦχος Ἀπριλίου 1911, ἀρ. 1).

Βόλος 2007. —Σχεδόν ἕναν αἰώνα  μετά, ὁ ἀκούραστος ἐργάτης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, μετά ἀπό πρόσκληση τῆς Ἑνώσεως Χριστιανῶν Ἐπιστημόνων, παραχωρεῖ τήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος, προκειμένου ὁ πάστορας Εὐαγγελιστής Μελέτιος Μελετιάδης νά διαφωτίσει τό ποίμνιο τῆς Μητροπόλεώς του μέ τά φῶτα τῆς προτεσταντικῆς κουλτούρας καί πνευματικότητός του. Τό θέμα του ὄχι μόνον κοινωνικό ἀλλά καί θεολογικό:  «Διεκκλησιαστική συνεργασία στή βάση τοῦ ἀνθρώπου». Ἔχουν ἐξαντλήσει οἱ ἁρμόδιοι τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ὅλα τά μέσα ὀρθοδόξου ἐνημερώσεως καί διδασκαλίας ἀναφορικά μέ τήν κατάρτιση τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί προστρέχουν στίς πηγές τῆς Δυτικῆς Σοφίας γιά νά ἐμπλουτίσουν τό θεῖο λόγο.  Δέν θά ἦταν μεμπτό στά πλαίσια τῆς δημοκρατικῆς καί ἐλεύθερης διακίνησης τῶν ἰδεῶν, ἰδιαίτερα ἐπί τῶν ἡμερῶν μας νά μιλήσει ὁποιοσδήποτε καί γιά ὁ,τιδήποτε. Ἐξαρτᾶται ὅμως ποῦ μιλᾶ, γιά ποιό θέμα καί γιά ποιό σκοπό.
Οἱ ἔγκριτοι ἐπιστήμονες τῆς πόλεώς μας θά μποροῦσαν νά προσκαλέσουν καί νά φιλοξενήσουν τόν ἐν λόγῳ ὁμιλητή, τοῦ ὁποίου κανείς δέν ἀμφισβητεῖ τό κύρος καί τίς γνώσεις ὡς ἀνθρώπου τῶν γραμμάτων, σέ ἕνα χῶρο οὐδέτερο καί ὄχι βεβαίως στό Πνευματικό κέντρο τῆς Μητροπόλεως. Καί γιατί αὐτό; Θά μποροῦσε κάποιος καλοπροαίρετος νά ἀναρωτηθεῖ.  Διά νά μή σκανδαλισθεῖ οὔτε ὁ ἐλάχιστος καί ὁ πιό ἁπλός ὀρθόδοξος χριστιανός γιά τό τί ἔχει νά διδάξει ἕνας αἱρετικός σ’ ἕναν ὀρθόδοξο ὑποτίθεται χῶρο καί γιά νά μή φανεῖ ὅτι συμμετέχει καί ἡ Μητρόπολη σ’ αὐτή τήν παράδοξη ἐνέργεια. 
Τό πιό σημαντικό εἶναι ὄχι τόσο ἡ πρόσκληση  τοῦ πάστορα ὁμιλητῆ στό Πνευματικό Κέντρο, ὅσο  ἡ προκλητική θά λέγαμε προτροπή τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἰγνατίου νά ἀνακοινωθεῖ ἀπό τούς ἱερεῖς στούς ἱερούς ναούς ἡ σχετική ὁμιλία, καί νά παρακινηθεῖ τό χριστεπώνυμο πλήρωμα νά προστρέξει γιά νά ἀκούσει τόν ὁμιλητή, σά νά ἐπρόκειτο περί ὀρθοδόξου κληρικοῦ καί ὄχι ἑνός αἱρετικοῦ χρήζοντος κατηχήσεως καί διδαχῆς προκειμένου νά κατανοήσει τήν πλάνη του καί νά σωθεῖ. 
Τό συμπέρασμα ἀπό ὅλη αὐτή τήν ἀναφορά.  Ἡ φρικτή διαπίστωση ὅτι ὁλοένα προχωροῦμε σέ οἰκουμενιστικές ἐνέργειες μέ σκοπό τήν ἀπεμπόληση τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας τῶν Ἁγ. Πατέρων μας, μέ πρωταγωνιστή δυστυχῶς καί πρωτεργάτη σέ ὅλη τήν οἰκουμενιστική κίνηση τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ἰγνάτιο. Ὅλους τούς ἀντιδρῶντες στά οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα καί διαθέσεις του τούς κατατάσσει ἐκτός Ἐκκλησίας, ὄχι μόνο δέν τούς παραχωρεῖ τό Πνευματικό Κέντρο γιά διοργάνωση ὁμιλιῶν ἀλλά τούς  περιφρονεῖ καί τούς ἀφορίζει τηλεγραφικά.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡ ἄρνησή του νά παραχωρήσει παλαιότερα τήν ὡς ἄνω αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεως γιά διοργάνωση ὁμιλίας ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου μας, μέ ὁμιλητή τόν ἄοκνο ἐργάτη τοῦ εὐαγγελίου, τόν Θεολόγο καί Φιλόλογο κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, μέ τήν δικαιολογία ὅτι εἶναι ἀφορισμένος ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ὁ ἐρχομός του καί ἡ φιλοξενία του στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως θά στενοχωροῦσε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Ἀπεναντίας πιστεύουμε ὅτι ἡ παραχώρηση τῆς αἴθουσας στόν προτεστάντη πάστορα θά χαροποιήσει τόν Πατριάρχη, διότι ἔτσι συντελεῖται ἡ συμπλήρωση τοῦ πάζλ στό οἰκουμενιστικό γίγνεσθαι γιά τή ποθητή ἕνωση τῶν  «Ἐκκλησιῶν». Καί ἡ συνεργασία τοῦ Ποιμενάρχου μας βεβαίως εἶναι λίαν ἀγαστή στά θέματα αὐτά μετά τοῦ οἰκουμενιστικοῦ Φαναρίου.
Τιμή ἁγίου λοιπόν γιά νά κλείσουμε, μίμηση ἁγίου καί γι’ αὐτό ἔχοντας ὡς πρότυπο τόν Μασόνο καί Οἰκουμενιστή Χρυσόστομο Σμύρνης ἀκολουθοῦμε ὡς Μητρόπολη τό παράδειγμά του, τιμώντας τον καί τηρώντας τήν διδασκαλία του. Περιθωριοποιοῦμε ὅλες τίς διδαχές τῶν προγενεστέρων ἁγίων ἀκόμη καί αὐτοῦ τοῦ συγχρόνου του Ἁγ. Νεκταρίου, οἱ ὁποῖοι θεωροῦσαν λύκους βαρεῖς τούς αἱρετικούς, ἕτοιμους νά κατασπαράξουν τό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, τούς στριμώχνουμε βαθειά στή ρηχή συνείδησή μας κι ἀκολουθοῦμε ἀλλότριες φωνές. Γιατί τό ρεῦμα τῆς Ν. Ἐποχῆς καί τῆς Παγκοσμιοποίησης μᾶς συνεπῆρε καί μᾶς ὁδηγεῖ σέ μία ἀμνήστευση τῶν αἱρέσεων καί μία ἕνωση ἄνευ ὅρων.
Πρέπει συνεπῶς νά φυλαγόμαστε ἀπό τούς προστάτες –πατέρες καί πνευματικούς μας ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ἐτάχθησαν νά φυλάγουν τά ἱερά καί τά ὅσια εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ, ἀπεδείχθησαν δυστυχῶς λύκοι βαρεῖς πού λυμαίνονται τό ποίμνιο. 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Ο  ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ»