Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Αυτή, αγαπητοί, είναι η "νέα Ἐκκλησία" των Οικουμενιστῶν και αντι-Οικουμενιστών,

Πηγή: "agioritikovima"
Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ιταλία σκόρπισε ευγενή συναισθήματα σε κληρικούς και λαϊκούς.
Αυτό είναι το μήνυμα της Μητρόπολης Ιταλίας και Μελίτης σε ανακοίνωση για την Πατριαρχική επίσκεψη.
Το ανακοινωθέν της Μητρόπολης Ιταλίας αναφέρει:
Είναι θεϊκή ευλογία και πολυτιμότατον δώρον διά την Ορθόδοξον Μητρόπολιν Ιταλίας και Μελίτης η άφιξις της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου μας Βαρθολομαίου, εις την Ιταλίαν, αυτήν την φοράν εις Loppiano της Φλωρεντίας, ένθα ανηγορεύθη Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου «Σοφία», το οποίον ανήκει εις την περίφημον και γνωστήν ανά την Υφήλιον ρωμαιοκαθολικήν Κίνησιν των Φοκολαρίνων (Movimento dei Focolari).
Αληθινός σεμνός ξεσηκωμός επηκολούθησε μετά την άφιξιν του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου εις το Αεροδρόμιον της Φλωρεντίας, εις μίαν άλλην παγκόσμιον πόλιν της Cultura, της Arte και της Pace, η οποία στολίζει όχι μόνον την Ιταλίαν και την Ευρώπην, αλλά ολόκληρον τον κόσμον.
Η ιεροπρεπεστάτη, αλλά και μεγαλοπρεπεστάτη Χοροστασία της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συνεκίνησε Ορθοδόξους και φίλους, οι οποίοι με προσοχήν, ευλάβειαν και κατάνυξιν παρηκολούθησαν την Θείαν Λειτουργίαν εις τον ιστορικόν ναόν του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ένθα διακονεί ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο οποίος, με τους εκλεκτούς συνεργάτας του, επιτελεί σημαντικόν έργον αγάπης και ειρήνης.
Εις την Θείαν Λειτουργίαν, η οποία ετελέσθη υπό του ιεροπρεπούς και καλλιφώνου Πρωτοσυγκέλλου της Μητροπόλεως Ευαγγέλου, Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου, και έψαλλεν εμμελέστατα εις το Αναλόγιον ο Αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος, Ι. Προιστάμενος του ιερού ναού «Ακαθίστου», εν Μιλάνω, καθώς και ο Ιεροψάλτης κ. Αθανάσιος Παπαδημητρίου, εκκλησιάσθησαν εκατοντάδες Ορθόδοξοι, μεταξύ των οποίων οι Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου εντιμολογιώτατοι κ. Νικόλαος Σάκκαρης και κ. Νικόλαος Μακρής, καθώς και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος κ. αθανάσιος Τσιώνης, η Πρόξενος εν Φλωρεντία κ. Ποτούλα Πετρακάκου, η δρ. Ελισσάβετ Καλαμπούκα Fimiani, συνεργάτις της Μητροπόλεως, οι Δημοτικοί Άρχοντες της πόλεως ταύτης, διανοούμενοι και Καθηγηταί.
Ο Λόγος του Οικουμενικού Πατριάρχου ενεθάρρυνε και ενδυνάμωσεν όλους όσους εκκλησιάσθησαν, εκατοντάδες δε Ορθόδοξοι και ρωμαιοκαθολικοί, ησπάσθησαν την τιμίαν και σεπτήν Αυτού δεξιάν και εζήτησαν την ευλογίαν Του, η οποία δι’ όλους είναι, πράγματι, ειρήνη και αγάπη, ελπίδα και δύναμις.
Διά την Μητρόπολιν Ιταλίας και Μελίτης, η επίσκεψις του Οικουμενικού Πατριάρχου εις την Ιταλίαν είναι ευτυχής ευκαιρία, αναστάσιμος χαρά και αγαλλίασις, ανανέωσις και ανακαίνισις, αναγέννησις και ζωή, όπως ο ψαλμωδός μελωδικώς αναφωνεί: «ανακαινισθήσεται ως αετού η νεότης σου». Το λεπτότατον από πάσης πλευράς ποιμαντικόν και πολιτιστικόν έργον της Μητροπόλεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δι’ ευχών της Α. Θ. Παναγιότητος, ολοκληρούται, αφ’ ενός μεν χάρις εις την τελειοποίησιν της διοργανώσεως αυτής εις όλας τας εκφάνσεις της, αφ’ «τέρου δε χάρις εις την αναγέννησιν της Ορθοδοξίας εν Ιταλία και Μελίτη και την δημιουργίαν νέων Γεφυρών (Ponti), διά την επικράτησιν της αγάπης, του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης προς κάθε άνθρωπον, ο οποίος είναι «εικών του Θεού», απαραίτητα διά την καλήν συμβίωσιν των λαών.
Η ιστορική Έδρα της Μητροπόλεως, Βενετία, πόλις της Ιστορίας και της οικουμενικής ειρήνης, ευλογημένη πολλάκις, εκ του πλησίον, υπό της πασθενουργού Δεξιάς του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, μεταδίδει εις την πολιτισμένην αυτήν Χώραν τα αιώνια Μηνύματα της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.
Πατρικός και στοργικός, ο υπέροχος Πατριαρχικός Λόγος ηκούσθη και επειρέασεν Ορθοδόξους και φίλους, αρχάς και διανοουμένους. Μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, αναφερόμενος προς τον Ποιμενάρχην μας, είπεν: «Εις δε την υμετέραν Ιερότητα, προσφιλέστατε άγιε ομογάλακτε αδελφέ, Μητροπολίτα Ιταλίας και Μελίτης κύριε Γεννάδιε, ευχόμεθα δύναμιν πολλήν εις την άσκησιν των ποιμαντορικών σας καθηκόντων, συγχαίροντες υμάς διά το επιτελούμενον λαμπρόν και θεάρεστον εκκλησιαστικόν έργον εν τη Ιταλική Χερσονήσω και τη νήσω Μάλτα. (...) Καί η δευτέρα ιδιότης με την οποίαν απευθύνομαι προς Εσάς, Αδελφέ Άγιε Ιταλίας και Μελίτης, είναι η ιδιότης του Πατριάρχου, και Σας μεταφέρω και Σας εκφράζω την ευαρέσκειαν την ιδικήν μου την προσωπικήν, αλλά και αυτήν του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, δι’ όσα επιτελείτε εδώ εις την Ιταλίαν και την Μάλταν, επί πολλά χρόνια τώρα, ιδρύοντας καινούργιες κοινότητες, καινούρια μοναστήρια, καλλιεργούντες αγαθάς σχέσεις με τους αδελφούς μας τους ρωμαιοκαθολικούς –απόδειξις η παρουσία του Σεβασμιωτάτου Καρδιναλίου και Αρχιεπισκόπου Φλωρεντίας κ. Μπετόρι εν μέσω ημών σήμερα. Καί οι επίσκοποι οι Ρ.καθολικοί ανταποκρινόμενοι εις τα δικά Σας ειλικρινή αδελφικά αισθήματα, Σας δίνουν εκκλησίες, όπως αυτή εδώ του Αγίου Ιακώβου, Σας δίνουν κατοικίες διά τους ιερείς Σας, και Σας βοηθούν ποικιλοτρόπως διά να αναπτύξετε το θαυμάσιον και καρποφόρον ποιμαντορικόν Σας έργον. Είναι, λοιπόν, άξιον και δίκαιον, να Σας μεταφέρω σήμερα, διά μίαν ακόμη φοράν, την Ευαρέσκειαν την Πατριαρχικήν, τον Έπαινον, την αναγνώρισιν και την εκτίμησιν της Μητρός Εκκλησίας διά το θεοφιλές έργον το οποίον επιτελείτε προς δόξαν Θεού. Είθε πάντοτε να Σας φωτίζει, να Σας ενισχύη, να Σας ενδυναμώνη ο Κύριος εν τη Χάριτι Αυτού, διά να συνεχίζετε απροσκόπτως την Ποιμαντορίαν Σας και να τιμάτε το όνομα του Γένους μας και της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, αλλά και γενικότερον το όνομα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, εδώ εις την λαμπράν πόλιν της Φλωρεντίας και εις όλην γενικώς την φιλόξενον και πολιτισμέην χώραν της Ιταλίας, και νοτιώτερον, εις την άλλην μικράν πολιτισμένην χώραν της Μάλτας (...)».
TW3_6668.jpg
TW3_6744.jpg
TW3_6873.jpg
TW3_6971.jpgTW3_6893.jpg
TW3_7013.jpg

Ἱστολόγιο “Ἀναστάσιο”: «Τοιούτος γαρ ημίν έπρεπεν αρχιερεύς», ο Βαρθολομαίος!!!!

Δὲν θὰ ἀναφέραμε τὸ παρακάτω γεγονός, διότι ὁ κ. Κωστόπουλος τοῦ ἱστολογίου “Ἀναστάσιος” εἶναι συνειδητὸς θαυμαστὴς τοῦ Οἰκουμενιστῆ πατριάρχη καὶ δὲν φαίνεται νὰ ἀλλάζει. Τὸ γράφουμε ὅμως γιατὶ κάποιοι εὐσεβεῖς ἱερεῖς καὶ λαϊκοί, ἀλλὰ καὶ οἱ παραπατριῶτες μας «Σωτηρικοὶ» μὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ἐπικοινωνοῦν, τῆς ὁμολογιακῆς «ποιότητος» τοῦ Ἀναστάσιου· ἐνῶ τοὺς ἐναντιούμενους ἔμπρακτα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοὺς θεωροῦν ἐκτὸς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς ἀποφεύγουν!
Μὲ ἀφορμή, λοιπόν, τὰ γεγονότα στὴν Πάτμο, κάποιος ἔστειλε στὸ ἱστολόγιο “Ἀναστάσιος” τὸ ἑξῆς σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...
http://www.rodiaki.gr/article/324255/xeshkwthhkan-oi-patmioi-gia-thn-paraxwrhsh-naoy-stoys-katholikoys
    Να τον χαίρεσαι τον πατριάρχη κε Κωστόπουλε!

Κι ὁ φωτορεπόρτερ τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Γ.Ε.Χ.Α. Πατρῶν καὶ τῆς Ἀδελφότητος «Ὁ Σωτήρ» κ. Κωστόπουλος ἔδωσε τὴν ἑξῆς κατάπτυστη ἀπάντηση, μὲ τὴν ὁποία ὁμολογεῖ ὅτι ἀποδέχεται τὶς ἀποφάσεις τῆς Β΄ Βατικάνειας Συνόδου, ποὺ ἐφαρμόζει ὁ ἀρχηγός του κ. Βαρθολομαῖος:

Αναστάσιος είπε...
Βεβαίως και τον χαίρομαι και δοξάζω τον Άγιο Θεό «τοιούτος γαρ ημίν έπρεπεν αρχιερεύς» (κεφ. 7, στ. 26) και εν προκειμένω Πατριάρχης.
Όταν οι ετερόδοξοι Ρωμαιοκαθολικοί προσφέρουν Ναούς εις τους Ορθοδόξους της Ευρώπης και σε άλλα μέρη της γης για τις ανάγκες τους τις Λατρευτικές είναι καλό.
Όταν φτάνει η ώρα για τις λατρευτικές ανάγκες των Ρωμαιοκαθολικών να παραχωρηθεί κάποιο ερημοκλήσι τότε ξεσηκώνονται και αυτοί που ποτέ δεν πατούν στον Ναό.
Στα ταξίδια μου στην Ευρώπη πολλές φορές Λειτουργήθηκα σε Ναούς που μας παραχώρησαν οι Ρωμαιοκαθολικοί -και όχι μόνο- για τις λατρευτικές ανάγκες των εκεί μονίμως διαμενόντων αδελφών μας Ορθοδόξων.
Φτάνει πλέον η φτηνή καπηλεία για εσωτερική κατανάλωση από ακραίους.

Καὶ ὅταν κάποιος ἄλλος σχολιαστὴς τὸν ἐπέκρινε, ἔγραψε:
Αναστάσιος είπε...
Προς: 5 Νοεμβρίου 2015 - 1:42 π.μ.

Φίλε μου διασκεδάζω. Χρόνια τώρα γνωρίζω ότι δύο τρεις περιμένουν την ευκαιρία για να δείξουν την αγωνιστικότητά τους. Όταν έχω κέφι τους ρίχνω λίγο «τυράκι» και αρχίζουν να βγάζουν τα εσώψυχά τους. Είμαι μπαρουτοκαπνισμένος. Ο βρεγμένος δεν φοβάται την βροχή. 
(ἐδῶ)

Συνέδρια της επίσημης Εκκλησίας για ΟΛΕΣ τις σέκτες και αιρέσεις, αλλά ΠΟΤΕ για τον Οικουμενισμό!!! Αυτόν, έχει φροντίσει ο Βαρθολομαίος, να μην τον εγγίζει κανείς!

Έναρξη των εργασιών της Πανορθοδόξου Συνδιάσκεψης για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

λάχιστοι, πλέον, ερες κα μοναχο νδιαφέρονται κα πολεμον τν Οκουμενισμό, τν ποο χει ξεχάσει ἐπίσημη κκλησία, "δι τν φόβον τν ουδαίων" το Φαναρίου!
Ἄλλο ἕνα Συνέδριο γιὰ τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς Παραθρησκεῖες, κανένα Συνέδριο, ὅμως, καὶ καμιὰ πρόνοια γιὰ τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐδῶ καὶ …δεκαετίες! Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία καὶ οἱ Λειτουργοί της ἔχουν παραδοθεῖ στὰ χέρια τῶν ἀρχηγῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ χορεύουν ὅπως τοὺς διατάζουν!
"Π.Π."
Πηγή: ¨Κατάνυξι"

synodiko_ekklisaki.jpg

Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β’, με την φιλοξενία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου, και με τη συμμετοχή Εντεταλμένων δέκα Ορθοδόξων Εκκλησιών και εβδομήντα πέντε Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, άρχισε την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου ε.έ., στο Συνεδριακό Κέντρο Απόστολος Παύλος” της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, τις εργασίες της η “ΚΖ’ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων διά θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας”, με θέμα: “Όψεις του συγχρόνου αποκρυφισμού”, υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου, Μέλους της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
Τον Αγιασμό ετέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Ιγνάτιος. Μετά τον Αγιασμό

Άλλη μια υλοποίηση στο πνεύμα των αποφάσεων της Β΄ Βατικανής Συνόδου!

Πηγή: agioritikovima

"Δούρειος ίππος" του οικουμενισμού οι αθώοι μάρτυρες Χριστιανοί της Μ. Ανατολής
-Το τέχνασμα του Πάπα


Του Μανώλη Κείου 

«Σε διάφορα μέρη του κόσμου, το μαρτύριο για τον Χριστό, ακόμη και με αιματοχυσία, έχει γίνει μια κοινή εμπειρία μεταξύ Καθολικών, Ορθοδόξων, Αγγλικανών Προτεσταντών, Ευαγγελικών και Πεντηκοστιανών, η οποία είναι βαθύτερη και ισχυρότερη από τις διαφορές που εξακολουθούν να διαχωρίζουν τις Εκκλησίες μας και τις εκκλησιαστικές μας κοινότητες. Η communio martyrum (μτφρ κοινωνία των μαρτύρων) είναι το μεγαλύτερο σημάδι του κοινού μας ταξιδιού»...
Η φράση αυτή ανήκει στον Πάπα Φραγκίσκο και αποτελεί έναν προφανέστατο Δούρειο Ίππο στην προοπτική του οικουμενισμού...
Δυστυχώς η φράση αυτή που ειπώθηκε από τον ποντίφικα σε παγκόσμιο φόρουμ με τη συμμετοχή του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας, της Παγκόσμιας Αδελφότητας Πεντηκοστιανών, του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και της Παγκόσμιας Ευαγγελικής Συμμαχίας, δείχνει ξεκάθαρα το τέχνασμα του Πάπα Φραγκίσκου. Επιδιώκει να εκμεταλλευτεί το δράμα των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή-και όπου αλλου υπάρχουν διώξεις Χριστιανών-προκειμένου να ενώσει κάτω από το ίδιο ομοφόριο όλους τους Χριστιανούς! 
«Είθε οι μάρτυρες του σήμερα, που ανήκουν σε πολλές χριστιανικές παραδόσεις, να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ότι όλοι οι βαπτισμένοι είναι μέλη του ίδιου σώματος του Χριστού» ανέφερε επίσης ο ποντίφικας!
Και το μήνυμά του καταλήγει ως εξής: «Ας δούμε αυτή τη βαθιά αλήθεια, σαν μια κλήση να επιμείνουμε στο οικουμενικό ταξίδι μας προς την πλήρη και ορατή κοινωνία, που αυξάνεται όλο και περισσότερο με αγάπη και αμοιβαία κατανόηση»!
Σχόλιο: Αὐτὸς ὁ “Δούρειος ἵππος” μὲ διαφόρους τρόπους «κυκλοφορεῖ» καὶ ἐφαρμόζεται δεκαετίες ἤδη ἀπὸ τοὺς «ὀρθόδοξους» Οἰκουμενιστές· καὶ δὲν εἶναι τίποτ’ ἄλλο, παρὰ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τῆς Β΄ Βατικάνειας Συνόδου!
Νὰ θυμίσουμε τὴν γλαφυρὴ φωτογραφία (δίπλα) τῆς προηγουμένης ἀνάρτησης,
τὶς συμπροσευχὲς μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους,
τὴν ἁγιοποίηση τοῦ Ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης ἀπὸ τὴν  ἀμερικανική  ἐπισκοπική Ἐκκλησία (σέ Συνέλευση 110 Ἱεραρχῶν τόν Ἰούνιο τοῦ 1923) καὶ τὴν ἁγιοκατάταξή του (παρὰ τὶς διαμαρτυρίες) ΚΑΙ ἀπὸ τὴν «Ἱερὰ» Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετὰ ἀπὸ 70 χρόνια(!),
τὰ περὶ «ἀδελφῶν» Ἐκκλησιῶν καὶ «κοινοῦ βαπτίσματος» κ.ἄ.π.

Υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι οι Επίσκοποι ισοπεδώνουν τα πάντα και αρνούνται βασικές διδασκαλίες της Εκκλησίας που υπηρετούν;

Πηγή: ''ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ''


ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ''ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ'': ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΧΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΕΛΑΦΡΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ!!! ΝΤΡΟΠΗ!!

Διαθρησκειακή προσευχή στη μνήμη των αδικοχαμένων προσφύγων πραγματοποιήθηκε χθεςΤετάρτη στο Άγαλμα της Μικρασιάτισσας Μάνας, στην Επάνω Σκάλα της Μυτιλήνης, στο πλαίσιο του τριημέρου πένθους που κήρυξε ο Δήμος Λέσβου για τους δεκάδες νεκρούς μετανάστες και πρόσφυγες που πνίγηκαν στην προσπάθεια τους να φτάσουν στη Λέσβο.
Παρόντες και οι δυο Μητροπολίτες της Λέσβου ο Μυτιλήνης Ιάκωβος και ο Μηθύμνης Χρυσόστομος επικεφαλής ομάδας ιερέων των δυο Μητροπόλεων, μουσουλμάνοι θρησκευτικοί λειτουργοί, ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός και εκπρόσωποι των τοπικών πολιτικών και αυτοδιοικητικών αρχών, εθελοντές και μέλη μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό και φυσικά πολλοί πολίτες που με την παρουσία τους ζήτησαν να αφυπνιστεί η ευρωπαϊκή αλλά και η παγκόσμια κοινότητα και να δώσει λύση σε αυτή τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Λέσβου «με αυτή την άκρως συμβολική κίνηση, δείχνουμε σε όλο το κόσμο ότι, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και καταγωγής, στεκόμαστε όλοι ενωμένοι ενάντια στους εγκληματίες που στέλνουν καθημερινά στο θάνατο μητέρες και μικρά παιδιά. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε μια σιωπηλή συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των σύγχρονων δουλεμπόρων – εγκληματιών και υπέρ της επέμβασης για την πάταξη της δολοφονικής δράσης τους».
ΠΗΓΗ: http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diathriskeiaki-deisi-gia-toys-adikohamenoys-prosfyges-sti-mytilini

Η πρόοδος του Οικουμενισμού και ο Απ. Παύλος (Σχετικό κείμενο του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά)

Παρακολουθώντας κανεὶς τὴν "πρόοδο" τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὶς συνεχεῖς καὶ ξεδιάντροπες παραβάσεις τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ (καὶ συνεπακόλουθα τὴν ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος λαϊκῶν καὶ κληρικῶν), διαπιστώνει ὅτι αὐτὴ ἡ "πρόοδος" στηρίζεται σὲ δύο βασικὲς παραμέτρους:
α) Στὴν διαστροφικὴ ἐξήγηση Ἁγιογραφικῶν Ἐντολῶν, ὥστε νὰ δικαιολογεῖται ἔτσι ἡ κατάφωρη παραβίαση καὶ ἀπόρριψη τῆς Πατερικῆς μας Παραδόσεως,  καὶ
β) στὴν ἀνοχὴ ποὺ δείχνουν, ὅσοι ἀντιστέκονται στὶς οἰκουμενιστικὲς αὐτὲς κακοδοξίες, μὲ τὸ νὰ μὴ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ νὰ κοινωνοῦν μαζί τους, στέλνοντας τὸ μήνυμα στοὺς πιστούς, ὅτι ἡ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς δὲν μᾶς ἐπηρεάζει καὶ ἐν τέλει εἶναι κάτι ἀδιάφορο γιὰ τὴν σωτηρία μας.
Παραθέτουμε τὴν ἀνάλυση τοῦ καίριου ἀποστολικοῦ χωρίου τοῦ ἀποστόλου Παύλου, "Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ", ποὺ διαστρέφεται ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ ἀντι-Οἰκουμενιστές, πρακτικὰ καὶ θεωρητικά. Ἡ τοποθέτηση τοῦ Ἀποστόλου καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων Πατέρων ποὺ τὸ ἐφάρμοσαν, ἀποτελεῖ πράγματι τὴν "λυδία λίθο" γιὰ τὴν κατανόηση τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου ἀπέναντι στοὺς ἐπελαύνοντας "οὐδενὸς ἐμποδίζοντος" αἱρετικοὺς καὶ τὴν ἐν μετανοίᾳ διόρθωση τῆς στάσεώς μας ἀπέναντί τους, σύμφωνα μὲ τὶς θεῖες Ἐντολές.
Π.Σ.


«Αἱρετικόν ἄνθρωπον ...παραιτοῦ»

Τοῦ Ἱερομονάχου π. Ευθυμίου Τρικαμηνᾶ

Τίτον 3,10: «Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπτε ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος».
Στό χωρίο αὐτό ὁ ἀπόστολος Παῦλος διδάσκει νά ἀπομακρυνώμεθα ἀπό κάθε αἱρετικό, τόν ὁποῖο ἐνουθετήσαμε μία καί δεύτερη φορά καί ἔμεινε ἀδιόρθωτος καί ἀμετανόητος. Αὐτός, ἀναφέρει ὁ Παῦλος, ἔχει διαστραφῆ καί ἁμαρτάνει στά θέματα τῆς πίστεως, ὄχι ἐξ ἀγνοίας, ἀλλά ἐν γνώσει καί δι’ αὐτό εἶναι αὐτοκατάκριτος, δηλαδή καταδικασμένος ἀπό τά ἴδια του τά ἔργα καί τήν προαίρεσί του.
Ἡ διδασκαλία αὐτή τοῦ Χριστοῦ διά τοῦ ἀποστόλου Παύλου εἶναι σαφής καί καθοριστική στίς σχέσεις μας καί στήν ἐν γένει ἐπικοινωνία μας μέ τούς αἱρετικούς. Εἶναι δέ πλήρως ἐνηρμονισμένη μέ ὅλα τά συναφῆ χωρία πού ἀναφέρονται στίς σχέσεις καί στήν ἐπικοινωνία μέ τούς αἱρετικούς. Ἡ ἑρμηνεία λοιπόν τήν ὁποία θά δώσωμε στό χωρίο αὐτό δέν πρέπει νά εἶναι αὐθαίρετη καί ὅπως μᾶς βολεύει καί μᾶς ἐξυπηρετεῖ στόν ἐφησυχασμό καί στήν ἀδράνεια, ἀλλά πρέπει καί αὐτή νά εἶναι σύμφωνη μέ ὅλη τήν περί αἱρετικῶν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὥστε νά μήν παρουσιάσωμε τήν διδασκαλία αὐτή ἀντιμαχομένη, διφορούμενη καί ἀόριστη.
Θά ἐπιστρατεύσωμε λοιπόν πάλι τούς Ἁγίους νά μᾶς ἑρμηνεύσουν τό ἐν λόγῳ χωρίο καί ἐμεῖς ἁπλῶς θά κάνωμε τίς ἀνάλογες ἐπισημάνσεις στίς ἑρμηνεῖες αὐτές, διά νά καταδείξωμε ὅτι καί αὐτό τό χωρίο διαστρέφεται ἀρκούντως καί προσαρμόζεται στήν γραμμή καί τακτική των, ὄχι ἀπό τούς αἱρετικούς Οἰκουμενιστές Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἀδιαφοροῦν πλήρως καί

Ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι Χριστιανός!

!

Σημείωμα "Π.Π.":  Ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπανέρχεται στὶς ἴδιες ἀντι-Εὐαγγελικὲς θέσεις, ἀναμασᾶ τὰ ἴδια ἀστήρικτα ἐπιχειρήματα!
Δὲν ντρέπεται κἄν, νὰ ἐπαναλαμβάνει θέσεις ποὺ ἔχουν γίνει "φύλλο καὶ φτερό" ἀπὸ πολλοὺς θεολόγους καὶ ἱερωμένους; Γράφει ὅτι: Ἡ ἐλευθερία ἐπιτυγχάνεται στὸ ἐπίπεδο τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων (καὶ ἀναφέρεται στοὺς Διαλόγους!). Ἄρνηση νὰ συμμερισθῶ καὶ νὰ μοιρασθῶ ἰσότιμα μὲ τὸν συνάνθρωπο τὶς διαφορετικὲς θρησκευτικὲς ἰδέες, σημαίνει ἄρνηση τῆς ἐλευθερίας!
Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, εἶναι στ’ ἀλήθεια, χριστιανός; Πατριάρχης εἶναι, χριστιανὸς ὅμως δὲν εἶναι!
Ἐξισώνει ἐπίμονα τὴν ἀλήθεια μὲ τὴν αἵρεση. Δηλώνει ὅτι πηγαίνοντας στὸν Διάλογο εἶναι δυνατὸν καὶ νὰ …χάσουμε ἢ νὰ συμβιβασθοῦμε ὡς πρὸς τὴν συμφωνία, τὴν εὕρεση τῆς Ἀλήθειας! Τὸ ἐνδεχόμενο αὐτό, ὅμως, δὲν φαίνεται νὰ τὸν ἐνδιαφέρει. Δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν εὕρεση τῆς Ἀλήθειας (μᾶλλον τὴν διδασκαλία της στοὺς ἑτερόδοξους, τὸν εὐαγγελισμό τους).
Τὸν ἐνδιαφέρει ὅμως ἕνα ἄλλο «ἀποτέλεσμα»: Ἡ ἀγάπη ἄσχετα ἀπὸ τὴν ἀλήθεια· ἡ ἀγάπη ἀποφαίνεταιἄσχετα ἀπὸ τὴν συμφωνία στὴν Ἀλήθεια "μᾶς φέρνει πιὸ κοντὰ τὸν ἕνα στὸν ἄλλο"! (Γιὰ νὰ σφάξει ὁ ἕνας τὸν ἄλλο περισσότερο ἄνετα!).
Μὰ ἡ ἀγάπη χωρὶς τὴν ἀλήθεια δὲν εἶναι ἀγάπη, μὰ ἡ δαιμονικὴ καρικατούρα της!
Κι ὅλα αὐτὰ γιατὶ τὸν Διάλογο τὸν ἀντιλαμβάνεται καὶ τὸν κάνει μὲ ὅπλο τὴ λογική, κίνητρο τὸ συμφέρον καὶ δύναμή τόυ τὴν ἑωσφορικὴ δυναμικὴ διαφοροποίηση ἀπὸ τὶς θεῖες Ἐντολές! Ὄχι μὲ τὴν δύναμη τοῦ Νικητῆ Χριστοῦ. Καὶ ὁ Θεὸς σὲ ὅλα αὐτά, ποῦ εἶναι; Τί ρόλο παίζει;

Νά, λοιπόν, ἡ νέα θρησκεία, ἡ νέα Ἐκκλησία. Ἀπορρίπτει τὴν Ἱεραποστολή, ἀπορρίπτει τὴν Ἀγάπη ποὺ κρύβει ἡ Ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη», ἀπορρίπτει τὸ "παραιτοῦ" τοῦ ἀπ. Παύλου, καὶ προπαγανδίζει τὴν κοινωνία-μίξη τῆς ἀλήθειας μὲ τὴν κακοδοξία καὶ τὴν αἵρεση. Διδάσκει ὅτι αὐτὸς ὁ συγκρητισμὸς θὰ μᾶς κάνει ζωντανὴ εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος!Ἀλλὰ εἶναι δυνατὴ ἡ «συμφωνία Χριστοῦ πρὸς βελίαρ»;


 _________________________________________________________Του κ. Δημητρίου Σαλαπάτα 
Θεολόγου - Διεθνολόγου, Υπ. Διδάκτορος Πανεπιστημίου Winchester Αγγλίας
Λονδίνο 

H Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επισκέπτεται τη μεγαλούπολη του Λονδίνου, από την 1η έως την 4η Νοεμβρίου 2015, προσκεκλημένος του Αγγλικανού Αρχιεπισκόπου του Canterbury Justin Welby. 
Μια ενδιαφέρουσα πτυχή του προγράμματος του Παναγιωτάτου, κατά την επίσημη αυτή επίσκεψή του, ήταν και η βαρυσήμαντη διάλεξη που έδωσε σήμερα Τετάρτη 1η Νοεμβρίου στο St. Mary's University του Twickenham, ένα Ρωμαιο-Καθολικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που εορτάζει φέτος 165 χρόνια λειτουργίας. Αυτό βρίσκεται στο ΝΔ Λονδίνο και ειδικεύεται στις Θεολογικές και Θρησκειολογικές Σπουδές. Το θέμα της διάλεξης -η οποία δόθηκε από την Α.Θ.Π. στην αγγλική γλώσσα- ήταν: «Religion in Dialogue: The Importance and Imperative of Dialogue in our World» («Θρησκεία σε Διάλογο: Η σημασία και η επιτακτική ανάγκη του Διαλόγου στον Κόσμο μας»)! 
Η διάλεξη του Παναγιωτάτου πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο St. Mary’s University Chapel, και είχε ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού από το εν λόγω Πανεπιστήμιο της 5ης Επετείου της επίσκεψης του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄ στην Αγγλία. 
Τον Παναγιώτατο συνόδευαν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων & Μεγ. Βρετανίας κ. Γρηγόριος, οι Αρχιερείς των Θυατείρων, Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος, Θεοφιλ. Επίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος, Θεοφιλ. Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος και ο Λέκτορας του Πανεπιστημίου St. Mary’s Αρχιμ. Δρ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό που απηύθυνε ο Ρωμαιο-Καθολικός Επίσκοπος Arundel και Brighton Richard Moth, ο οποίος είναι Chair of St Mary’s University Board of Governors. Ο Επίσκοπος ανέφερε στο λόγο του πως είναι μεγάλη τιμή να υποδέχεται στο Πανεπιστήμιο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, εκ μέρους του Πρύτανη και Καρδιναλίου Vincent Nichols. Επεσήμανε δε ότι «η ημέρα αυτή είναι ημέρα μεγάλης χαράς για την Κοινότητα του Πανεπιστημίου» και υπογράμμισε πως «μας ενώνουν οικουμενικές χριστιανικές αξίες και η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου στο Ίδρυμα αυτό μας υπενθυμίζει τον κοινό μας σκοπό». Ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του λέγοντας πως «η προσευχή μας σήμερα θα είναι η Σοφία του Θεού να βελτιώσει την κατανόηση της χριστιανικής πίστης μας στον σύγχρονο κόσμο». 
Κατόπιν, εκπρόσωπος των φοιτητών καλωσόρισε με θερμά λόγια τον Παναγιώτατο στο Πανεπιστήμιο. 
Ακολούθησε η πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη του Παναγιωτάτου Πατριάρχου του Γένους μας, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, και τα εξής: 
«Η ελευθερία δεν είναι μονοσήμαντα ατομικό γεγονός, αλλά επιτυγχάνεται στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων. Η μη αποδοχή να συμμερισθώ και να μοιρασθώ με τον συνάνθρωπο και με τον κόσμο σημαίνει άρνηση της ελευθερίας. Υποχρεούμεθα να φιλοδοξούμε να γίνουμε μια ζωντανή εικόνα της Αγίας Τριάδος, τα πρόσωπα της οποία διατελούν εν Κοινωνία». 
Στη συνέχεια, κι αφού έδωσε μια ερμηνεία για το θεσμό των διαθρησκειακών διαλόγων, έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή του Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιο-Καθολικών, καθώς επίσης και των σχέσεων και του Διαλόγου του Οικουμενικού Πατριαρχείου με άλλες θρησκείες, υπογραμμίζοντας την ιστορική αξία και σημασία που έχουν οι διαχριστιανικοί και οι διαθρησκειακοί διάλογοι για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και για την Ορθοδοξία γενικώτερα. 
«Οι διάλογοι», είπε ο Παναγιώτατος, «δεν υφίστανται για να εξυπηρετούν τις θέσεις και τα επιχειρήματά μας, αλλά αποδεικνύουν την αγάπη και την ειλικρίνεια του ενός προς τον άλλον. Ο διάλογος προϋποθέτει την ισότητα και την ταπεινότητα, αφήνοντας κατά μέρος την υπεροψία. Ο αληθινός διάλογος είναι δώρο Θεού. Σύμφωνα με τον Άγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο Θεός βρίσκεται σε προσωπικό διάλογο με τους ανθρώπους. Επιπροσθέτως, ο διάλογος δεν εμπλέκει μόνο ανθρώπους, αλλά ολόκληρο τον κόσμο, τη δημιουργία γενικώτερα». 
Ο Παναγιώτατος ομίλησε με θέρμη για τη σχέση των διαθρησκειακών διαλόγων με τη φροντίδα για το περιβάλλον, που είναι -ως γνωστόν- ένα θέμα που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, και η ενασχόλησή του με αυτό του έχει προσδώσει τον επίζηλο τίτλο «Πράσινος Πατριάρχης»! 
Ο Άξιος Οιακοστρόφος της Οικουμενικής Ορθοδοξίας υποστήριξε την άποψη πως «το περιβάλλον είναι ένα θέμα με πνευματική και θρησκευτική διάσταση». Τόνισε δε, ότι «κάθε επιστήμη μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στο διάλογο, λαμβάνοντας υπόψιν το σεβασμό προς το περιβάλλον». Επεσήμανε ακόμη πως, «όλοι θα κριθούμε από τη λεπτότητα και την ευγένεια με την οποία αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο, αλλά και τη γη, κι ακόμα σύνολη τη δημιουργία». 
Κατέληξε δε, με τις παρακάτω σκέψεις: 
«Ο διάλογος δεν είναι άσχετος με ρίσκα και δυσκολίες. Συνοδεύεται δε πάντα με σημαντικά ερωτήματα όπως: Μήπως πρόκειται να χάσουμε; Μήπως χρειαστεί να συμβιβαστούμε; Ποιά μπορεί να είναι τα φρούτα και τα αποτελέσματα του διαλόγου; Πάντως, όταν κανείς παραδίδεται στη δυνατότητα του διαλόγου κάτι ιερό συμβαίνει, κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς κυριαρχεί. Παρά την ύπαρξη των διαφορών μας, ο διάλογος μας φέρνει πιο κοντά τον ένα στον άλλο». 
Αμέσως μετά τη διάλεξή του ο Παναγιώτατος τιμήθηκε από τον Αντι-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Francis Campbell με το παράσημο του «St. Mary’s - Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄», σε αναγνώριση της προσφοράς του στην προώθηση του Οικουμενικού Διαλόγου ανάμεσα στις Χριστιανικές Ομολογίες, καθώς και στη διαδικασία συμφιλίωσης με όλη τη δημιουργία. Το παράσημο αυτό αποτελεί την ύψιστη τιμή που το εν λόγω Πανεπιστήμιο απονέμει και ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε τέτοια απονομή στην ιστορία του Ανωτάτου αυτού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 
Ο Αντι-Πρύτανης στη σύντομη προσφώνησή του ανέφερε ότι «Είναι προνόμιο να υποδεχόμαστε και να παρασημοφορούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, σε μια τέτοια περήφανη ημέρα για το Πανεπιστήμιο μας. Είναι μια ιστορική ευκαιρία, που ελπίζω ότι θα ενθαρρύνει ευρύτερα τον διαθρησκειακό διάλογο. Είναι πρωταρχική φιλοδοξία του Πανεπιστημίου μας να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ θρησκειών και Χριστιανικών Ομολογιών και πιστεύω πως ο διάλογος αυτός θα συμβάλλει στην προσέγγιση Ορθοδόξων και Ρωμαιο-Καθολικών». 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προσφορά κερασμάτων από το Πανεπιστήμιο. 

ΠΗΓΗ: ΑΜΕΝ.GR