Η «Κάρτα του Πολίτη» ή Ηλε­κτρονική Ταυτότητα, είναι μόνον η αρχή για τα χειρό­τερα που έπονται. Και αυτά είναι:
Το ηλεκτρονικό φακέλωμα μέ­σω διασταύρωσης στοιχείων. Τα προσωπικά μας δεδομένα θα με­ταφέρονται σε όλες τις υπηρεσίες του κράτους (και όχι μόνον του ελ­ληνικού), τράπεζες, Δημόσιες Υπη­ρεσίες, εφορίες, αστυνομία, ασφα­λιστικές εταιρείας κλπ. και θα δια­σταυρώνονται. Θα δημιουργείται το προσωπικό «προφίλ» του κάθε πο­λίτη, και θα αρχειοθετείται. Μετά από αυτό, διευκολύνε­ται η δουλειά για τις εγχώριες αλλά και κυρίως τις ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Η άσκηση συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμά­των του πολίτη, ατομικών και πολιτικών, θα καταπατηθεί και θα εξαρτώνται πλέον από την παραλαβή ή όχι μιας Κάρτας. Εδώ