Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΥΡΟΥ, του π. Ευθύμιου Τρικαμηνά        Δέν εἶχα σκοπό νά ἀσχοληθῶ μέ ὁ,τιδήποτε ἀφορᾶ τούς
Ἐπισκόπους, ὡς πρός τήν νοοτροπία, τά κόμπλεξ πού ἔχουν, τό πῶς θεωροῦν τό ἐπισκοπικό τους ἀξίωμα καί κυρίως τήν σχέσι πού ἔχουν μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία, διότι τό θεωρῶ ματαιοπονία καί, ἐπιπλέον, ὅτι εἶναι ἡ μόνιμη καί ἀνθρωπίνως ἀθεράπευτη πληγή τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ αἰτία ὅλων τῶν δεινῶν τά ὁποῖα ὑφίσταται ὡς σῶμα Χριστοῦ, ἄν δέν ἐλάβαινα γνῶσι γιά μία χαρακτηριστική ἀντίδρασι τοῦ συγκεκριμένου Ἐπισκόπου Σύρου, τήν ὁποία ἄκουσα ἀπό πρῶτο, κατά τό δή λεγόμενο χέρι, καί πρέπει ὡς ἐκ τούτου νά θεωρηθῆ ἀληθινή ἀπό τούς ἀναγνῶστες τοῦ κειμένου  αὐτοῦ. Ἐγώ ἐπειδή γνωρίζω, ὡς παθών, τήν νοοτροπία τῶν Ἐπισκόπων καί τά κόμπλεξ τά ὁποῖα ἔχουν, ἐθεώρησα φυσική αὐτήν τήν ἀντίδρασι τοῦ Μητροπολίτου Σύρου καί τήν καταγράφω πρός διαφώτισι τῶν ἀφελῶν Ἀντιοικουμενιστῶν καί, βεβαίως, ἐνημέρωσι τοῦ ἀτυχοῦς καί δυστυχοῦς Ὀρθοδόξου λαοῦ, ὁ ὁποῖος, ἄν μή τί ἄλλο, νομίζω θά ἐδικαιοῦτο νά ἔχη καλύτερους ποιμένες.
          Εἶναι γεγονός ὅτι ὅταν «τά πᾶς καλά» μέ τόν Ἐπίσκοπό σου, ὅταν ὑποτάσσεσαι εἰς αὐτόν ἀδιακρίτως καί χειραφετεῖσαι κατά τόν τύπο τοῦ τυφλοῦ, ὅταν ὄχι μόνο δέν τόν ἐλέγχεις, ἀλλά ἀπεναντίας ἐπικροτεῖς τίς πράξεις του, ὅταν τέλος πάντων σκύβεις τό κεφάλι καί τόν προσκυνᾶς, κατά τόν τύπο τοῦ Χατζιαβάτη τοῦ θεάτρου σκιῶν, τότε ἔχεις καί ὅλες τίς ἀπολαβές, τίς τιμές, τίς καλύψεις, τήν ἐπισκοπική ὀμπρέλλα νά σέ προστατεύη, τούς ἐπαίνους γιά τό ἔργο πού ἐπιτελεῖς καί, βεβαίως, ἔχεις καί τήν ἐλπίδα προαγωγῆς λόγῳ αὐτῆς τῆς ἀνικανότητός σου νά ἐκφέρης λόγο καί νά ὑποβάλλης ἔνστασι γιά οἱοδήποτε θέμα.
      
Εἶναι χαρακτηριστικό ἐν προκειμένῳ αὐτό πού εὐρέως κυκλοφορεῖ μεταξύ τῶν κληρικῶν, ὅτι δηλαδή ἀλοίμονό σου, ἄν πέσης στήν δυσμένεια τοῦ δεσπότη!  Στήν περίπτωσι αὐτή, ἔχει τήν δύναμη νά σέ ξεκάνη σέ χρόνο ρεκόρ καί, ἐπί πλέον, τήν ἱκανότητα νά τό κάνη αὐτό ἀπό θέσεως ἰσχύος, ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἁρμόδιος νά καθαρίση τόν ἀγρό τοῦ Κυρίου ἀπό τά ζιζάνια κ.λπ.
          Στό σημεῖο αὐτό καταθέτω τήν προσωπική μου ἐμπειρία καί ἀναφέρω ὅτι, ὅσο χρονικό διάστημα τά ἐπήγαινα καλά μέ τόν τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος Χριστόδουλο, μέ ἐκθείαζε, μοῦ παρεῖχε κάθε ἐξυπηρέτησι, ὑπεστήριζε τήν μονή μου, μοῦ ἔστελνε ἀνθρώπους μέ διάφορα προβλήματα πρός πνευματική των καθοδήγησι, μέ παρακαλοῦσε νά προσεύχωμαι δι’ αὐτόν κ.λπ. Ὅταν, κατά τό

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, ΔΕΙΛΙΑ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ;Στὴν τελευταία «Θεοδρομία» (τ. 2, 2014, σελ. 195-198) δημοσιεύεται ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα, μὲ τὴν ὁποίαν ζητοῦν τὴν «Διακοπὴ Ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης» κ. Μπουτάρη, διότι «προσπαθεῖ καί πάλι νά παγιώσει τόν αἰσχρό θεσμό τῆς ἐτησίου δημοσίας θριαμβεύσεως τῆς σοδομιτικῆς ἁμαρτίας στίς «παρελάσεις ὁμοφυλοφιλικῆς» λεγομένης “ὑπερηφανείας”».
Δὲν μπορεῖ κανεὶς παρὰ νὰ ἐπικροτήσει τὸ αἴτημα αὐτὸ τῶν Ἁγιορειτῶν. Ἀλλὰ ὅποιος τὸ διαβάσει, ἀντιλαμβάνεται ὅτι σὲ αὐτὸ ὑπάρχει μιὰ μεγάλη ἀντινομία. Οἱ δραστηριότητες τοῦ Μπουτάρη, ποὺ εἶναι Δήμαρχος τέσσαρα χρόνια, σκανδάλισε καὶ πείραξε τοὺς Ἁγιορεῖτες. Ὁ ἄλλος, χειρότερος «Μπουτάρης» τοῦ Φαναρίου, δὲν τοὺς πείραξε;
Δὲν πῆραν εἴδηση ὅτι ἐπὶ δεκαετίες (κι ὄχι γιὰ τέσσερα χρόνια) τὸ Φανάρι, εἴτε μὲ τὸν Ἀθηναγόρα, εἴτε μὲ τὸν Δημήτριο, εἴτε μὲ τὸν πατρ. Βαρθολομαῖο (ποὺ ἔχει ὑπερβεῖ ὅλους σὲ ἀσέβεια, ἀσφαλῶς καὶ τὸν ὅποιο Μπουτάρη), ἀσχημονοῦν στὸ Σῶμα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας; Δὲν κατάλαβαν ὅτι διέστρεψε τὸ «Σύμβολο» τῆς Πίστεως (καταλύοντας τὰ 9ο καὶ 10ο ἄρθρα του) καὶ κατέλυσαν τὴν μοναδικότητα τῆς «Μίας» Ἐκκλησίας; Δὲν γνωρίζουν ὅτι οἱ μόλις πρὸ πεντηκονταετίας Ἁγιορεῖτες (γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στοὺς ἐπὶ Βέκκου) διέκοψαν τὸ Μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγόρα γιὰ μικροτέρας ἐκτάσεως παρανομίες;
Καὶ ἀφοῦ τὰ γνωρίζουν ὅλα αὐτά, ἐξήντλησαν ὅλη τὴν αὐστηρότητά τους στὸν Μπουτάρη, ποὺ στὸ κάτω κάτω εἶναι πολιτικὸς καὶ δεδηλωμένος ἄθεος; Θίχτηκαν ἐπειδή ὁ Μπουτάρης θέλει νὰ παγιώσει τὸν αἰσχρὸ θεσμὸ τῆς παρελάσεως τῶν σοδομιτῶν στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης καὶ δὲν ἐξανίστανται κι ἀγανακτοῦν ποὺ ὁ Πατριάρχης ἔχει καταλύσει ὅλους τοὺς ἱεροὺς Θεσμούς, Κανόνες καὶ Παραδόσεις τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας;
Γιατί δὲν διακόπτουν τὴν ἐπι-κοινωνία μὲ τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο; Καὶ μάλιστα

Παρουσιάζουν τα αντι-Οικουμενιστικά ιστολόγια τα αίσχη των Οικουμενιστών, αλλά συγχρόνως επικοινωνούν μαζί τους!

Πηγή: "Ἀκτίνες", "Τελεβάντος"

 Μόναχο: Οικουμενιστική Ημέρα της Δημιουργίας 2014 (Φωτογραφίες)

Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας συμμετείχε και στην φετινή κεντρική εκδήλωση για την Ημέρα της Δημιουργίας, που διοργάνωσε το Συμβούλιο των "Εκκλησιών" της Γερμανίας στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 στο Μόναχο.

Όπως αναφέρει ο Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, Απόστολος Μαλαμούσης Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου "Ο αείμνηστος Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος είχε προτείνει την 1η Σεπτεμβρίου (αρχή του εκκλησιαστικού έτους), ως ημέρα προσευχής των εκκλησιών για τη δοξολόγηση του Θεού και τη συνειδητοποίηση της δικής μας ευθύνης για τη δημιουργία. Το Συμβούλιο των Εκκλησιών της Γερμανίας (ACK) υιοθέτησε με ενθουσιασμό την πρόταση