Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Ο ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ! Ο καθένας διαλέγει ο,τι του ταιριάζει!Διαβάσαμε στὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξις» (ἐδῶ)  καὶ παραθέτουμε στὴν συνέχεια, τὴν νέα ἐπιστολὴ τοῦ μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιου, πρὸς τὸν κ. Βαρθολομαῖο μὲ τίτλο: «ΛΑΘΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!». Ὁ Καλαβρύτων, ἄριστος παίχτης στὸ ἰντερνετικὸ χῶρο τῶν ἱστολογίων, προσπαθεῖ τὸν τελευταῖο καιρὸ νὰ καλλωπίσει τὴν ἠλεκτρονική του εἰκόνα καὶ νὰ παρουσιασθεῖ ὡς Ὀρθόδοξος (γιατὶ ἔχει εἰδικὸ λόγο πρὸς τοῦτο), χωρὶς νὰ δείξει ἔμπρακτη μετάνοια γιὰ τὶς φιλοπαπικὲς καὶ Οἰκουμενιστικές του ἐπιδόσεις.
Γι’ αὐτὸ θὰ ἦταν καλό, γιὰ νὰ μὴν ἐκτίθενται τὰ ἱστολόγια καὶ οἱ θρησκευτικὲς ἐφημερίδες ποὺ φιλοξενοῦν τὰ κείμενά του, νὰ τὸν ρωτήσουν κι αὐτὰ μήπως κι ἀπαντήσει:
πῶς συμβιβάζεται ἕνας Οἰκουμενιστὴς Ἐπίσκοπος νὰ αἰτιᾶται τὸν Οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη γιὰ «ὑπερβάσεις» στὸ χῶρο «τῆς Πίστεως», τὴν στιγμὴ ποὺ «στὸ ἴδιο καζάνι βράζουν», τὴν στιγμὴ δηλ., ποὺ πρεσβεύουν ἐν πολλοῖς τὰ ἴδια πράγματα;
Καὶ ἐπειδὴ ἡ παραπάνω τοποθέτηση πρέπει νὰ αἰτιολογηθεῖ μὲ ντοκουμέντα (παρότι ἡ «Κατάνυξις» καὶ ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» εἶναι ἐνήμεροι γιὰ τὸ ὅτι «κάτι σάπιο ὑπάρχει στὸ βασίλειο τῆς Δανιμαρκίας»!), σᾶς παραπέμπουμε στὴν προχθεσινὴ ζεστή, τελευταία ἀπάντηση τοῦ Καλαβρύτων, ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐμμονή του στὸ φιλοπαπικὸ καὶ Οἰκουμενιστικό του παρελθόν (ἐδῶ).
Ρωτήθηκε, ἄν διατίθεται νὰ ἀποκηρύξει τὶς Οἰκουμενιστικές του θέσεις ποὺ εἶχε διατυπώσει δημόσια (ἐδῶ). Νά, ποιές εἶναι αὐτές, καὶ ποιά νέα ἀπάντηση ἔδωσε ὁ Καλαβρύτων:
Στὴν τηλεοπτική, λοιπόν, συνέντευξη τοῦ 2001, ἐπίσημα, μετὰ πάθους καὶ ἐπίμονα ὑποστήριξε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα, ἐπίσκεψη ποὺ εἶχε καταδικάσει μετ’ ἀγανακτήσεως σύσσωμος ὁ ὀρθόδοξος κόσμος, μὲ πρωτοστατοῦντες Ἁγιορεῖτες καὶ καθηγητὲς Πανεπιστημίου, ἐν οἷς ὁ ἀείμνηστος π. Γεώργιος Καψάνης καὶ ὁ καθηγητὴς π. Γεώργιος Μεταλληνός! [Γιὰ τὸν τελευταῖο μάλιστα εἶχε πεῖ ὅτι περιμένει νὰ ἐπιστρέψει στὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν ὁποία (κατὰ τὴν θεολογική-ἐκκλησιολογικὴ ἀντίληψη τοῦ κ. Ἀμβρόσιου) μὲ τας θέσεις ποὺ ὑποστήριξε περὶ τοῦ Παπισμοῦ εἶχε …ἐξέλθει!!!!]. Γιὰ τὸν Παπισμὸ καὶ τὸν Οἰκουμενισμό, λοιπόν, εἶχε πεῖ (τό Βίντεο παρακάτω):
«Δὲν ὑπάρχει ἀπόφαση ποὺ νὰ ὁμιλεῖ γιὰ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ». (Στὸ Βίντεο 4:00 ἑξ.). Ὁ Πάπας δὲν εἶναι αἱρετικός»! «Ὁ παπισμός δὲν εἶναι αἵρεση»! (Στὸ Βίντεο 5:00 ἑξ.). Αὐτὰ «εἶναι  τὰ  λεγόμενα “θεολογούμενα”… Κάποια στιγμὴ ἡ  Ἐκκλησία θὰ ἀποφασίσει»! «Δὲ θὰ σᾶς διδάξω ποτὲ ὅτι ὁ Πάπας εἶναι αἱρετικός»! (Στὸ Βίντεο 14:00). «Οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ ἔχουν Ἀποστολικὴ διαδοχή, καὶ Μυστήρια, καὶ Βάπτισμα καὶ θαύματα»; «Τὸ  Filioque δὲν  εἶναι  αἵρεσις· …μὰ δὲν εἶναι αἵρεσις… Ἀλλά, ἂν τὸ στέλλει τὸ Ἅγ. Πνεῦμα ὁ Πατὴρ  καὶ ὁ Υἱός,  ἐγὼ δὲν ἤμουνα σύμβουλος ἐκεῖ γιὰ νὰ δῶ τί ἔγινε. «Δὲν ὑπάρχει ἀπόφαση ποὺ νὰ ὁμιλεῖ γιὰ τὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ» (Στὸ Βίντεο 20:00 ἑξ) .
Αὐτά τότε. Τὴν περασμένη, ὅμως, ἑβδομάδα ὁ κ. Ἀμβρόσιος (μετὰ ἀπὸ 15 χρόνια) ἐπειδὴ τὸν ρωτήσαμε, ἀποφάσισε νὰ ἀπαντήσει. Καὶ τί εἶπε; Μήπως διόρθωσε τὰ ἡμαρτημένα; Δυστυχῶς ΟΧΙ! Ἐπανέλαβε οὐσιαστικὰ τὰ ἴδια!!! Ἰδοὺ τὰ λόγια του:
«Τί ἐπί τέλους εἶναι (οἱ Παπικοί); ΑἱρετικοίΣχισματικοί;
Ἀμφότεραι αἱ ἀπόψεις ἰσχύουν! Ἀμφότεραι ἔχουν τά ὑπέρ ἑαυτῶν ἐπιχειρήματα! Ἡ ἡμετέρα ταπεινή γνώμη, εἶναι, ὅτι τό ζήτημα τοῦτο εἶναι «θεολογούμενον», δηλ. πολυσυζητούμενον. Ἀποφαίνομαι ὡς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος! Καί ὡς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας ΔΕΝ δικαιοῦμαι νά ἔχω ἄλλην -προσωπικήν- γνώμην καί ἄποψιν ἀπό τήν ἐπίσημον ἄποψιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως»!
Ἄρα, λοιπόν, ἔχει τὴν ἴδια πίστη μὲ τὸν Πατριάρχη, τὸν ὁποῖον σήμερα, γιὰ κάποιες ἄλλες «ὑπερβάσεις καὶ ἀνομήματα» καταγγέλλει! Καὶ οἱ δύο πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει καὶ δεύτερη Ἐκκλησία, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν «Μία, Ἁγία» τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως! Ὅτι ὁ Πάπας καὶ οἱ ἱερεῖς του ἔχουν ἱερωσύνη! Ὅτι οἱ Παπικοὶ ἔχουν Μυστήρια!
Ἔρχεται δὲ καὶ σήμερα, στὴ νέα του δημοσίευση νὰ ἐκφράσει τὴν ἑξῆς “βαρυσήμαντη” θεολογικὴ ἀπόφανση:
«Κατά την ταπεινήν μας άποψιν εξ όλων των ανωτέρω υπερβάσεων, παραβιάσεων, ανομημάτων κλπ. Υμών (σ.σ. ἐννοεῖ τὸν κ. Βαρθολομαῖο), το σοβαρότερον είναι η μετάδοσις των Αχράντων Μυστηρίων εις άνθρωπον, ο οποίος "γυμνή τη κεφαλή"  εμπαίζει την χριστιανικήν Ηθικήν!» (σ.σ. ἐννοεῖ τὸν Δήμαρχο Μπουτάρι)!!!
Ποιά παναίρεση καὶ ποιός Οἰκουμενισμός; Γιὰ τὸν Καλαβρύτων τὸ χειρότερο εἶναι μιὰ καταδικαστέα μὲν πράξη, (ὡς παράβαση Ἱ. Κανόνων) ἀλλ’ ὄχι αἵρεση!
Καὶ κλείνει τὴν Ἐπιστολή του ὁ «Ποιμὴν καὶ φρουρὸς τῆς Πίστεως» κ. Ἀμβρόσιος, ποὺ ἔχει πράξει παρόμοια μὲ τὸν Πατριάρχη:
«Επιστεγάζοντες το παρόν σημείωμά μας με όλον τον οφειλόμενον σεβασμόν πρός το σεπτόν Πρόσωπόν Σας, χρεωστικώς Σας πληροφορούμεν, ότι όσον τουλάχιστον εξαρτάται από ημάς τους ευτελείς και αχρείους δούλους του Σωτήρος ημών Χριστού ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ η αρχη, την οποίαν Υμείς εφαρμόζετε: δηλ.  "εμπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώστε"!».
Παναγιώτης Σημάτης, καθηγητής θεολόγος
Ἡ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πατριάρχη:

ΛΑΘΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!

 
ΛΑΘΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
και ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
Παναγιώτατε,
 ________Ένας άσημος και ανάξιος εν Χριστώ αδελφός Σας τολμά να απευθύνεται προς Υμάς με ανοικτές διαδικασίες! Όχι βέβαια, επειδή ΔΕΝ Σας σέβεται, όπως κάποιος επιπόλαια θα ηδύνατο να σκεφθή! Παίρνει το θάρρος για να Σας μεταφέρη τον σκανδαλισμό του χριστεπωνύμου Πληρώματος από μια ενέργειά Σας, η οποία μας επίκρανε πάρα πολύ βαθειά τους εν επιγνώσει θρησκευομένους.
________Αντλούμε το θάρρος από την αρχαία ρήση, καθ’ ήν «τα δημοσίως πραττόμενα, δημοσίως πρέπει και να ελέγχωνται»! Έπειτα καί τα τεσσαράκοντα (40) έτη Αρχιερωσύνης περίπου, τά οποία με την Χάριν του Κυρίου έχομεν συμπληρώσει, μας υποχρεώνουν νά μη σιωπώμεν οσάκις η Ορθοδοξία αδικείται, Όποιος και άν είναι ο αδικών!
________Επί πλέον αρυόμεθα το δικαίωμα από την εντολήν του Κυρίου μας «μη δότε τα άγια τοις κυσί» (Ματθ. 7, 6).
________Χωρίς περιστροφές λόγων η παρακάτω δημοσιευομένη φωτογραφία ομιλεί ευγλώττως! Τελούντες την αναίμακτον Μυσταγωγίαν φέρεσθε να μεταδίδετε το Σώμα και το Αίματου Κυρίου μας σε ένα  Δημόσιο Πρόσωπο, το οποίον με την εν γένει συμπεριφορά του χλευάζει την Εκκλησίαν του Χριστού, καταπατεί τον ηθικόν Νόμον του Ευαγγελίου και σκανδαλίζει το πανελλήνιον με την άκομψον συμπεριφορά του, επαίρεται ότι είναι θαυμαστής των ανθρώπων της Κοινωνίας των Σοδόμων και Γομόρρων καί μιμητής των!
  •         Δεν έχετε παρατηρήσει, ότι στο αυτί του φοράει ένα σκουλαρίκι, δείγμα των ηθικά ανωμάλων τύπων;
  •        Δεν έχετε πληροφορηθή, ότι προΐσταται του κύκλου των ομοφυλοφίλων;
  •    Δεν έχετε ακούσει, ότι ο άνθρωπος αυτός κάθε χρόνο στο χώρο της δημαρχιακής του ευθύνης  διοργανώνει παρέλαση των ομοφυλοφίλων;
  • Δεν έχετε σκεφθή, ότι ο ταλαίπωρος αυτός άνθρωπος –εν τω μέτρω των δυνάμεών του- προάγει  την ανηθικότητα;
_________Πως, λοιπόν, ετολμήσατε να του μεταδώσετε τα Άχραντα Μυστήρια;
_________Πως και διατί διά του τρόπου αυτού  συνετελέσατε εις την χλεύην του υπερτάτου των  Μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας;  
________Υμείς ουδέποτε ανέγνωτε τον λόγον του Απ. Παύλου: «Δοκιμαζέτω δε άνθρωπος εαυτόν, και ούτως εκ του Άρτου εσθιέτω και του Ποτηρίου πινέτω»;  (Α΄Κορ. 11,28)
________Ουδέποτε διελογίσθητε την περίπτωσιν του Προδότου Μαθητού Ιούδα, ο οποίος αφού εκοινώνησεν αναξίως, παρέδωσε την καρδίαν του εις τον Διάβολον;  «Και μετά το ψωμίον, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς» (Ιωάν, 13,27).
_________Ιδού, λοιπόν, τα πειστήρια του εγκλήματος, το  οποίον διεπράξατε:
Σχόλιο της φωτογραφίας: Η πρώτη επίσημη Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη Σμύρνη από τη Μικρασιατική καταστροφή τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
 Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό ναό του Αγίου Βουκόλου, της μοναδικής ελληνορθόδοξης εκκλησίας που παρέμεινε όρθια από την καταστροφή του 1922 με εντολή του ίδιου του Κεμάλ Ατατούρκ.
Στην πρώτη επίσημη λειτουργία του Ιερού Ναού ο οποίος μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε ως μουσειακός χώρος και χώρος εκδηλώσεων παρέστησαν όλες οι ελληνικές αρχές της Σμύρνης ενώ κατά τη Θεία Λειτουργία μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων ο Δήμαρχος .................
ΠΗΓΗ: www.stoxos.gr
Παναγιώτατε,
_______Πολύ θα ηθέλαμε να σιωπήσουμε!  Πολύ θα επιθυμούσαμε να βγάλουμε το ράσο μας και να καλύψουμε την ασχήμια αυτή!  Αλλά δεν μπορούμε να το πράξουμε, μόνο και μόνο επειδή τα τελευταία ετούτα χρόνια προβαίνετε συνεχώς σε εκπτώσεις στα θέματα της πίστεως!  Να Σας θυμίσουμε μερικά:
  1. Εχαρακτηρίσατε το Κοράνιον ως "άγιον" βιβλίο! «Σου παραδίδω το άγιον Κοράνιο» είπατε στον Διευθυντή του εργοστασίου της Coca Cola κάπου εκεί κάτω εις την Ατλάνταν των Η.Π.Α!
  2. Επισκεφθήκατε επισήμως την Συναγωγήν των Εβραίων κάπου εκεί εις την Νέαν Υόρκην!
  3. Παρευρέθητε εις τα Εγκαίνια Εβραϊκής Συναγωγής εις την Ανδριανούπολιν!(26.03.2015)
  4. Εις τας σχέσεις Σας με τον Πάπα της Ρώμης πραγματοποιείτε απαράδεκτα ανοίγματα.
  5. Η Οικουμενική Κίνησις, όπως τελικά διαμορφώνεται, υπό πολλών αποκαλείται παναίρεσις.  «Η παναίρεσις του Οικουμενισμού», λέγουν!
______Κατά την ταπεινήν μας άποψιν εξ όλων των ανωτέρω υπερβάσεων, παραβιάσεων, ανομημάτων κλπ. Υμών, το σοβαρότερον είναι η μετάδοσις των Αχράντων Μυστηρίων εις άνθρωπον, ο οποίος "γυμνή τη κεφαλή"  εμπαίζει την χριστιανικήν Ηθικήν!

                               ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
______Το παράδειγμά Σας εύρε μιμητάς στους Αγιορείτας Πατέρας, οι οποίοι υποδέχονται μετά πάσης τιμής τον Σοδομίτην αυτόν Δήμαρχον, μάλιστα δε και τον ανέδειξαν Πρόεδρον του Συλλόγου "Αγιορείτικη Εστία"!!!  Ευτυχώς, ότι δεν έχει μολυνθή ακόμη το σύνολον των Αγιορειτών Πατέρων!  Μια Ομάδα εξ αυτών απευθύνει Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Ιερά Κοινότητα και τους ανακαλεί στην τάξη!  Το παράδειγμά Σας, λοιπόν, ενίοτε είναι καταστρεπτικόν δια την Ορθοδοξίαν!  Παρασύρει πολλούς, ελαφροσυνείδητους να κάνουν τα ίδια και χειρότερα.  Μη καταστρέφετε, λοιπόν, την Ορθοδοξίαν, δια την Οποίαν οφείλετε να είσθε Προστάτης και μόνον ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ!

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
______Επιστεγάζοντες το παρόν σημείωμά μας με όλον τον οφειλόμενον σεβασμόν πρός το σεπτόν Πρόσωπόν Σας, χρεωστικώς Σας πληροφορούμεν, ότι όσον τουλάχιστον εξαρτάται από ημάς τους ευτελείς και αχρείους δούλους του Σωτήρος ημών Χριστού ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ η αρχη, την οποίαν Υμείς εφαρμόζετε: δηλ.  "εμπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώστε"!
Ταπεινά και σεβαστικά
πλην όμως και με την εν Χριστώ παρρησίαν.
+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος
Αίγιον, 27 Ιουλίου 2015

«…μάλιστα οι βορβορώσαντες, ως καγώ, τους εαυτών ναούς»!