Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Η παναίρεση του οικουμενισμού και ο ύπουλος διωγμός κατά της Ορθοδοξίας...!

ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΟΜΙΛΙΑ  Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών ότι το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 5.00 μ.μ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου «Κιέριον» θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Γέροντα Σάββα Λαυριώτη με θέμα:

«Η παναίρεση του οικουμενισμού,
ο ύπουλος διωγμός κατά της Ορθοδοξίας
και η σύγχρονη αποστασία».

    Παρακαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση.


Φίλοι του Αγίου Όρους Ν. Καρδίτσας

Θεολογική Τριλογία με αφορμή την Μεγάλη Σύνοδο

 Δημήτριος Τσελεγγίδης

Θεολογική Τριλογία με αφορμή την Μεγάλη Σύνοδο


Τσελεγγίδης: «Τεράστια εἶναι ἡ ἐκκλησιαστική εὐθύνη, ὄχι μόνον ἐκείνων τῶν Ἀρχιερέων, πού ὡς «Συνοδικοί» δέχτηκαν τήν εἰσήγηση τοῦ Προκαθημένου τους, ἀλλά καί τῶν μή συμμετασχόντων Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι ἀποδέχτηκαν παθητικά καί δέν ἀντέδρασαν, ἕως σήμερα, στίς ἐσφαλμένες ἀποφάσεις».

«Π.Π.»: Ἡ δική σας εὐθύνη, ποὺ παρὰ τὴν κατάδειξη τῶν αἱρετικῶν καὶ ἀντι-κανονικῶν προϊόντων τῆς Πανορθοδόξου, συνεχίζετε νὰ κοινωνεῖτε μὲ τοὺς αἱρετικούς, πόση εἶναι κ. Τσελεγγίδη;
Ἀπὸ τὰ θεολογικὰ διαβάσματά σας, μπορεῖτε νὰ μᾶς παρουσιάσετε, κ. Τσελεγγίδη, τί λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες; Ἕως ὅτου συγκληθεῖ μιὰ νέα Σύνοδος, μετὰ ἀπὸ κάποια χρόνια, οἱ πιστοὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ κοινωνοῦν μὲ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ ἔλαβαν αὐτὲς τὶς αἱρετικὲς ἀποφάσεις;ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ

Θεσ­σα­λο­νί­κη 30/8/2016


Πρός
Την Ἱερά Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰ. Γενναδίου 14
115 21 Ἀθήνα

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Πρός ὅ­λους τούς Ἱ­ε­ράρ­χες
τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος


Μα­κα­ρι­ώ­τα­τε Ἅ­γι­ε Πρό­ε­δρε,
Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι Ἅ­γιοι Ἀρ­χι­ε­ρεῖς,

Ἐν ὄψει τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, θά ἤθελα νά θέσω ὑπόψη Σας μία μικρή «Τριλογία» μου, ἐπειδή πιστεύω, ὅτι θά μποροῦσε νά συμβάλει κάπως στή στήριξη τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ «Τριλογία» αὐτή ἀναφέρεται στήν «Ὑπεραξία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας», στήν «βάναυση κακοποίηση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας» καί στήν «ταύτιση τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Διοίκησή της».Ἡ λεγόμενη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης συγκλήθηκε, κατά τούς ἐμπνευστές καί διοργανωτές της, γιά νά ἐκφράσει τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά ὁ λόγος τῆς συγκλήσεως Πανορθοδόξου Συνόδου, γιά ἀνάδειξη τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἄγνωστος καί ξένος πρός τήν ἱστορία τῶν Συνόδων τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ ἀλήθεια τῶν πραγμάτων, πού προέκυψαν ἀπό αὐτήν τήν σύγκληση, ὄχι μόνον δέν δικαίωσαν τήν φιλόδοξη στοχοθεσία, ἀλλά ἀνέδειξαν καί τήν κεκαλυμμένη πονηρία τῶν διοργανωτῶν της. Ἄς δοῦμε, ὅμως, ποιά εἶναι ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, καθεαυτήν, καί μέ ποιόν τρόπο τήν «διακήρυξε» ἡ συγκεκριμένη αὐτή «Σύνοδος».
Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς θεμελιώδης ἰδιότητά της, εἶναι δεδομένη ἀπό τήν ἴδια τήν φύση τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκφράζει τήν αὐτοσυνειδησία της, ἡ ὁποία διατυπώθηκε ἱστορικά στόν Ὅρο–Ἀπόφαση τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (381), ὁ ὁποῖος ἀπετέλεσε καί τό Σύμβολο τῆς Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας.
Στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, ὁμολογοῦμε ὅτι πιστεύουμε «εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». Ἄν, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία εἶναι «Μία» –κατά τό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας– τότε, δέν μποροῦν, κατά κυριολεξία, νά ὑπάρχουν ἑτερόδοξες-αἱρετικές Ἐκκλησίες.
Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἰδιότητα τοῦ ἑνός σώματος τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἀπολύτως καί ἀμετακλήτως διασφαλισμένη ἀπό τήν Κεφαλή της, τόν Χριστό, διά τῆς συνεχοῦς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σ’ αὐτήν ἤδη ἀπό τήν Πεντηκοστή.
Κατ’ ἀρχήν, πρέπει νά ποῦμε, ὅτι ἡ ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων μέ τόν Τριαδικό Θεό καί μεταξύ τους –πού συνιστᾶ καί τόν ὑπέρτατο βαθμό ἑνότητας τῶν ἀνθρώπων– εἶναι ὁ κύριος καί οὐσιαστικός σκοπός τῆς ὅλης Θείας Οἰκονομίας, ἡ ὁποία ἐκφράστηκε διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί εἰδικότερα διά τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας Του.
Ἡ Ἐκκλησία, ὡς μυστηριακό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὁ χαρισματικός χῶρος, ὅπου συγκροτεῖται, βιώνεται καί φανερώνεται ἡ ἑνότητα τῶν πιστῶν, ὡς εἰκόνα τῆς ἑνότητας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Κατά συνέπεια, οἱ θεολογικές καί ὀντολογικές προϋποθέσεις γιά τήν ἀναφορά τῶν πιστῶν στήν Τριαδική ἑνότητα βρίσκονται στήν ἵδρυση καί σύσταση τῆς Ἐκκλησίας, ὡς θεανθρωπίνου σώματος τοῦ Χριστοῦ, στό ὁποῖο ἁρμόζονται οἱ πιστοί, ὡς ὀργανικά μέλη Του. Τήν ἀδιάπτωτη ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἐγγυᾶται ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὡς θεανθρώπινη Κεφαλή της.
Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, καθεαυτήν, εἶναι ἀδιάσπαστη ὀντολογικῶς καί φανερώνεται θεσμικῶς στήν πίστη, τήν λατρεία καί τήν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ τριπλῆ αὐτή ἑνότητα θεμελιώνεται στό τρισσό ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ καί ἀντλεῖται ἀπό αὐτό: δηλαδή, τό προφητικό, τό ἀρχιερατικό καί τό βασιλικό. Κατά συνέπεια, οἱ τρεῖς αὐτές φανερώσεις τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας θά πρέπει νά θεωροῦνται ὡς ὀργανικά ἀλληλοεξαρτώμενες, ἀλληλοπεριχωρούμενες καί ἀδιάσπαστες συντεταγμένες τῆς μιᾶς καί πλήρους ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς συνόλου, παρέχεται μυστηριακῶς, συντηρεῖται ὅμως καί καλλιεργεῖται μέ τήν ἄσκηση τῶν θείων

«Μαρτυρολόγιο» του Bosε: Ορθόδοξοι Άγιοι μαζί με Ουνίτες! Παρά ΚΑΙ ταύτα ο κ. Χαραλάμπους συνεχίζει να ...κοινωνεί με τους Οικουμενιστές!!!

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

=====

   Στο "Διεθνές Συνέδριο Ορθόδοξης Πνευματικότητας’’, με θέμα «Μαρτύριο και κοινωνία», που πραγματοποιήθηκε  από τις 7 μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2016 στην οικουμενιστική κοινότητα του Bosε, οι Παπικοί προέβαλαν και πάλι τον καλούμενο από αυτούς "οικουμενισμό αίματος’’. 

  Η παρουσία Ορθοδόξων σε αυτά τα Συνέδρια, προσδίδει διαφοροτρόπως μια άλλη "εγκυρότητα’’ σ’ αυτήν τη οικουμενιστική κοινότητα. Δεν τους προβληματίζει το γεγονός ότι η οικουμενιστική  κοινότητα του Bose, απευθύνεται στους Παπικούς, στους Κόπτες και τους Αιθίοπες, στους Λουθηρανούς, στους Μαρωνίτες, στους Παλαιοκαθολικούς, στους Ουνίτες και στους Ορθόδοξους;

  Οι παπικοί στο "Διεθνές Συνέδριο Ορθόδοξης Πνευματικότητας’’, ανεφέρθηκαν σε αυτό που ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ αποκάλεσε "κοινωνία μαρτύρων’’ και ο Πάπας Φραγκίσκος "οικουμενισμό αίματος’’, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε "ως προφητεία της κοινωνίας, η οποία θέλουμε να οδηγήσει στον Κύριο των εκκλησιών’’. 

  Προ καιρού οι αναφορές για το συνέδριο αυτό, έκαναν λόγο για «εμπειρία των μαρτύρων του εικοστού αιώνα η οποία είναι μια πολύτιμη κληρονομιά για όλες τις ευαγγελικές εκκλησίες και το σύνολο της ανθρωπότητας». Ξεκάθαρα αποτελεί διαχριστιανική συγκρητιστική εκκλησιολογική στρέβλωση.

  Προς τούτο συνέταξαν στην οικουμενιστική κοινότητα του Bose ένα συγκρητιστικό οικουμενιστικό "εορτολόγιο - μαρτυρολόγιο’’, το οποίο απεκάλεσαν "οικουμενικό μαρτυρολόγιο’’. Αυτό τιτλοφορείται «Εκκλησίες θυμηθείτε». Ως πρόφαση για τη δημιουργία του οικουμενιστικού αυτού μαρτυρολογίου προέταξαν την εορτή των Αγίων Πάντων, η οποία θεσπίστηκε τον 4ον αιώνα στην Αντιόχεια, λησμονώντας ότι στους Αγίους Πάντες δεν συμπεριλαμβάνοντο οι αιρετικοί.

  Εξάλλου η οικουμενιστική κοινότητα του Bosε, «είναι μια κοινότητα από μοναχούς και μοναχές, που ανήκουν σε διαφορετικές χριστιανικές εκκλησίες, που αναζητούν τον Θεό στην υπακοή του Ευαγγελίου, στην αδελφική κοινωνία και στην αγαμία», όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους.. 


  Σε αυτό το λεγόμενο "εορτολόγιο’’ του Bose παρατηρείται σε μια μέρα να "εορτάζουν’’ Αγγλικανούς, Παπικούς, Λουθηρανούς, Μαρωνίτες, Κόπτες της Αιθιοπίας, Ορθοδόξους, Ουνίτες, της λεγόμενης "Ασσυριακής εκκλησίας’’, της λεγόμενης "Συριακής καθολικής εκκλησίας’’ κλπ. Στο οικουμενιστικό αυτό μαρτυρολόγιο οι Ορθόδοξοι Άγιοι, παρουσιάζονται στην ίδια ομαδοποιημένη ενότητα με τους ουνίτες, με την αναγραφή «Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες Καθολικοί», με ότι αυτό συνεπάγεται. Ο διαχριστιανικός συγκρητισμός στο αποκορύφωμά του. Με τέτοιο οικουμενιστικό ολίσθημα είναι φυσικό να αναφέρονται οι παπικοί σε "οικουμενισμό αίματος’’.

Τίμιος Σταυρός

“Ἐξ αἰῶνος γάρ καί ἀπό γενεῶν ἐν σταυρῶ καί θανάτῳ
 πατεῖται ἡ τρίβος Αὐτοῦ  (Ἰσαάκ Σῦρος)


led-1
   Μακάριε, πραγματικά, καὶ ζωοποιὲ Σταυρὲ τοῦ Σωτῆρος, τὸν μὲν θάνατο κατενίκησες, τὸν δὲ διάβολο, πού κυριαρχοῦσε σ’ αὐτόν, ἐξαφάνισες.
Θεῖε -Λόγε, καὶ πραγματικὴ σοφία τοῦ Πατέρα· Σὺ ἀποκάλυψες τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τοῦ παμπόνηρου ἐχθροῦ, καὶ ξεγύμνωσες τήν κρυμμένη κακία του, ὥστε καὶ μεῖς τώρα νὰ λέμε «ὅτι δὲν ἁγνοοῦμε τά σχέδιά του» (Β΄ Κορ. 2, 11).
    Φιλάνθρωπε   καὶ  ἀγαθὲ  Δέσποτα·  Σὺ μᾶς ἀπηλευθέρωσες ἀπό τήν αἰχμαλωσία, ἐνῶ ἤμασταν ὑποδουλωμένοι στὴν ἁμαρτία· Σύ Κύριε, μέ τό δικό σου θάνατο, μᾶς ἐλευθέρωσες. Διότι γνωρίζουμε, ὅτι ἐλευθερωθήκαμε πλέον ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.
    Πραγματικὲ εἰρηνοποιὲ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ· Σὺ μᾶς χάρισες πάλι τὴν υἱοθεσία, καὶ ἀφοῦ μᾶς συμφιλίωσες μὲ τὸν Πατέρα σου, κατάργησες τὴν ἔχθρα πού ὑπῆρχε μέσα στὴ σάρκα μας.
  Πλούσιε Σωτὴρ καὶ πραγματικὲ Βασιλιᾶ· Σύ πού ἔγινες πτωχὸς γιά νὰ πλουτήσουμε ἐμεῖς μέ τή δική σου πτωχεία, μᾶς χάρισες τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
   Κτίστη καὶ Δημιουργὲ τῶν πάντων, Λόγε τοῦ Πατρός· Σὺ μᾶς κέρδισες καί μᾶς ἔκανες πάλι δικούς Σου, ἀφοῦ εἴμαστε δικά σου δημιουργήματα, «κτισθέντες γιά ἔργα ἀγαθά».
 Φῶς ἀληθινὸν καὶ ἀπαύγασμα τοῦ Πατρός· Σὺ μᾶς κατεφώτισες ἐνῶ βρισκόμασταν στὸ σκοτάδι, καὶ μᾶς χειραγώγησες σάν τυφλούς ὁδηγώντας μας πάλι στὸ φῶς.
   Μορφὴ καὶ εἰκόνα πραγματικὴ τοῦ Πατρός· Σὺ μᾶς ἔδωσες μορφή, ἐνῶ εἴχαμε ἀμαυρωθεῖ, καὶ μᾶς χάρισες πάλι τὸ κατ’ εἰκόνα.
    Θεέ-Λόγε καὶ ἀληθινὴ ζωή· Σὺ μᾶς ζωοποίησες, ἐνῶ εἴχαμε πεθάνει, καὶ μᾶς ἀνακαίνισες ἀπό τή φθορά, ἐνδύοντάς μας τὴν ἀφθαρσία.
  Ἀληθινὴ δύναμη, βραχίωνα καὶ δεξιὰ τοῦ Πατρός· Σὺ κατέλυσες τίς ὠδῖνες τοῦ θανάτου, καί, ὅπως λέει ἡ Ἁγία Γραφή, Σύ συνέτριψες χάλκινες θύρες, καὶ ἔσπασες τούς σιδηρένιους μοχλούς.
    Σὺ καὶ τὸν δράκοντα, τὸν ὄφι, τὸ διάβολο καθήλωσες γύρω ἀπὸ τὸ τρόπαιο τοῦ Σταυροῦ μὲ ἄγκιστρο τὸν ἄνθρωπο.

Μέγας Ἀθανάσιος
Πηγή: http://www.imaik.gr/

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
.
ΤΟΥ ΣΕΒ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ
   Στο τελευταίο φύλλο του Ορθοδόξου Τύπου διαβάζουμε τα εξής για το μητροπολίτη Φλωρίνης:

  Κυκλοφορεί βίντεο του Σεβ. Φλωρίνης, ο οποίος εις το τέλος της Θ. Λειτουργίας ομιλεί εις το ποίμνιόν του δια τον κίνδυνον σχίσματος με αφορμήν την τοποθέτησιν του π. Παϊσίου Παπαδοπούλου, ο οποίος διέκοψε το μνημόσυνον του οικείου μητροπολίτου, διότι αυτός μνημονεύει τον αιρετίζοντα Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. Βεβαίως,

«… πρέπει να πάρουμε θέση φανερά και ομολογιακά»! (Μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης)

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΟΠΟΙΜΕΝΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ  ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΑΚΤΙΝΕΣ


   «Δυστυχώς οι Οικουμενιστές προτίμησαν αντί του Χριστού, τον αντίχριστο Πάπα και έτσι βγήκαν από την Εκκλησία, άσχετα (αν) κρατούν ληστρικώς την εξουσία και θα διώκουν όσους αγαπούν αληθινά τον Χριστό»
   «… πρέπει να πάρουμε θέση φανερά και ομολογιακά, διότι οι αιρετικές ενέργειες των Οικουμενιστών ως τώρα ήταν προσωπικές, ενώ μετά την Πανορθόδοξη Ψευδοσύνοδο της Κρήτης, η Οικουμενιστική Κίνηση αναγνωρίστηκε «συνοδικά» και αυτοεπικυρώθηκε».
    «Οι Άγιοι Απόστολοι μας παραγγέλλουν ν’ αποφεύγουμε τους ψευδοποιμένες, γι’ αυτό οφείλουμε να διακόψουμε να ομολογούμε τον αρχηγό του Οικουμενισμού, Πατριάρχη Βαρθολομαίο ως Ποιμένα μας»!


   Αγαπητοί αδελφοί Χριστιανοί Ορθόδοξοι, όσοι αγωνιάτε δια την πίστην σας που την αισθάνεσθε ως τον πολυτιμότερον θησαυρον, όπως λέγει ο Κύριος «ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών θησαυρώ κεκρυμμένω…» (Μτ.13,44) και φοβείσθε να μη τον απολέσετε, διότι ο θησαυρός αυτός είναι ο Χριστός, τον οποίον δυστυχώς στις ημέρες μας οι υπεύθυνοι Ποιμένες της Εκκλησίας μας τον πωλούν χάριν προσωπικού κέρδους, όπως γράφει ο Απ. Πέτρος «εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι και εν πλεονεξίᾳ πλαστοίς λόγοις υμάς εμπορεύσονται» (Β΄Πετ. 2,1).
Όμως εμείς τα λογικά πρόβατα της ποίμνης του Χριστού, δεν θα επιτρέψουμε να δώσουν Αυτόν τον θησαυρόν, διότι αυτήν την εντολήν έχουμε λάβει από τον Κύριον «μη δώτε το άγιον τοις κυσί…» (Μτ.7,6).
Ποιοί είναι οι κύνες και οι χοίροι που καταπατούν το άγιον μυστήριον της πίστεως; Το λέει ο Χριστός παρακάτω «προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε είσιν λύκοι άρπαγες» (Μτ. 7,15).
Και ο Απ. Παύλος είπε στους Ιερείς της Εφέσου «Εγώ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου και εξ υμών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών» (Πραξ.20,29).
Αλλά τους έδωσε και αυτήν την εντολή «Προσέχετε εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω εν ω υμάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμαίνειν την Εκκλησίαν του Κυρίου» (Πραξ. 20,28), το οποίο όμως δεν βλέπουμε, ούτε στους Επισκόπους, ούτε στους Ιερείς, αλλά βλέπουμε γενικώς, πλην εξαιρέσεων, αδιαφορία και χλιαρότητα σε θέμα πίστεως, όπως γράφει στην

Ο Οικουμενισμός δεν είναι "προνόμιο" μόνο κάποιας αιρετικής φατρίας, αλλά πραγματικότητα! Η "νέα Ἐκκλησία" και ο Επισκοποκεντρισμός είναι εδώ! Και στην Αργολίδα!


     ς γνωστόν (ἐδῶ) ὁ γ. Σάββας Λαυρεώτης μίλησε προχθὲς στὸ Ναύπλιο«παρά τα συνήθη ενδοεκκλησιαστικά και καιρικά σαμποτάζ», σύμφωνα μὲ τὴν Ἀνακοίνωση τῶν διοργανωτῶν!
    Προσπαθούσαμε νὰ μάθουμε τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν λέξη «σαμποτάζ» τῆς Ἀνακοινώσεως καὶ βρήκαμε σὲ ἱστοσελίδα μιὰ δημοσίευση ποὺ διαφωτίζει τὰ περὶ «σαμποτάζ» (ἐδῶ). 
 Πρόκειται γιὰ Ἐγκύκλιο τοῦ μητροπολίτη Ἀργολίδος, μέσα στὴν ὁποία εἶναι φανερὸ ὅτι «ζωγραφίζεται» καὶ ὁ π. Σάββας, μὲ τὴν ὁποία ὁ μητροπολίτης κ. Νεκτάριος διδάσκει ὅτι τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας λειτουργεῖ ἁρμονικά(!), ὅταν συνεργάζεται καὶ μνημονεύει τοὺς Οἰκουμενιστές, μὲ πρῶτο τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ἐνῶ διασπᾶται ἡ «ἠρεμία» τοῦ οἰκουμενιστικοῦ σώματος, ὅταν κάποιος μοναχός (ποὺ ὁ μητροπολίτης τὸν «στολίζει» καταλλήλως) ἀποκαλύπτει τὶς κακόδοξες διδασκαλίες τοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὸν ὑποστηρίζουν, ὅπως ὁ μητροπολίτης Ἀργολίδος Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος(!), ὁ ὁποῖος μὲ ἐκχυλίζουσα εὐγένεια γράφει:
   «Ἕνα σῶμα ἔχει διάφορα μέλη καὶ ὄργανα, τὰ ὁποῖα συνεργάζονται ἁρμονικά γιὰ τὴ σωστή λειτουργία τοῦ σώματος…

   Ὅμως, ὡς ἐπίσκοπος τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας ἀνησυχῶ γιὰ τοὺς ἁπλούς ἀνθρώπους ποὺ δὲν γνωρίζουν πολλά πράγματα καὶ εἶναι τόσο εὔπιστοι στὶς ἀνοησίες τοῦ κάθε ἀγύρτη καὶ θεομπαίχτη»!!
  Παραθέτουμε τὴν Ἐγκύκλιο τοῦ Μητροπολίτη γιὰ νὰ καταλάβουν ἐπιτέλους οἱ πιστοί, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν βρίσκεται φαντασία κάποιων, ἀλλὰ εἶναι πραγματικότητα· ὅτι οἱ διωγμοὶ τῶν Ὀρθοδόξων δὲν θὰ ἀρχίσουν, ἀλλὰ ἄρχισαν!
   Κρίμα στοὺς καλοπροαίρετους ἱερεῖς ποὺ ὑπηρετοῦν τέτοιους Δεσποτάδες καὶ δὲν τολμοῦν νὰ ἀντιδράσουν, ἀλλὰ ὑποκύπτουν δουλικὰ τὸ κεφάλι στὸ Δεσπότη! Αὔριο θὰ ἀνέβουν στὸν ἄμβωνα καὶ θὰ ἐπαινοῦν τοὺς μάρτυρες, ποὺ δὲν ὑπέκυπταν στὶς φοβέρες τῶν φοβερῶν διωκτῶν τους! Καὶ οἱ πιστοὶ θὰ θυμοῦνται, ὅτι αὐτοὶ οἱ "τολμηροὶ ἱεροκήρυκες" ποὺ λέγουν αὐτά, τρέμουν καὶ κάνουν τυφλὴ ὑπακοὴ στὰ δειλὰ καὶ φοβισμένα ἀνθρωπάρια τοῦ ἀρχηγέτη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη!

ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ…   ΠΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΧΙΣΜΑ;
ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ.

ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ  ΤΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ  ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ  ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.
ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΑΙ;;;
ΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ;;;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ…

Ὁ Ἀργολίδος σὲ παρουσίαση βιβλίου τοῦ Πάπα!!! (ἐδῶ)


Μητροπολίτης Νεκτάριος:

Ἀνησυχῶ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶναι
τόσο εὔπιστοι στὶς ἀνοησίες τοῦ κάθε ἀγύρτη
καὶ θεομπαίχτη ρασοφόρου

         Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

  Ἡ ἐκκλησία μας δὲν εἶναι ἕνας ἀνθρώπινος ὀργανισμός, μία κοσμική ὀργάνωση, μία κάστα ἰδιορρύθμων ἀνθρώπων, ἀλλά ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἕνα σῶμα ἔχει διάφορα μέλη καὶ ὄργανα, τὰ ὁποία συνεργάζονται ἁρμονικά γιὰ τὴ σωστή λειτουργία τοῦ σώματος. Ὅλοι οἱ βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἀποτελοῦμε τὰ μέλη αὐτοῦ τοῦ σώματος, εἴμαστε τὰ κύταρα ποὺ συγκροτοῦν αὐτό τὸ σῶμα. Καὶ ὁ καθένας διακονεῖ τὸ σῶμα ἀνάλογα μὲ τὴν θέση, τὸ ἀξίωμα καὶ τὸ χάρισμα ποὺ ἔχει, ὅπως πολύ ὡραῖα περιγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλοςστὴν Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή.
  Ὅταν τὰ μέλη ἑνός σώματος δὲν συνεργάζονται, τὸ σῶμα δυσλειτουργεῖ, ἀρρωσταίνει. Δημιουργοῦνται καρκινώματα, ποὺ ὁδηγοῦν στὸ θάνατο τὸ σῶμα. Τὶ εἶναι ὁ καρκίνος; Εἶναι τρελά