Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε…

Ἀθανασίου Βουρλῆ


«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνη, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται».


   ...Τὸ ἀνωτέρω ὑμνολογικό κείμενο ἀνήκει στὸν Ἅγ. Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, ὁ ὁποῖος τὸ εἶπε ὡς προοίμιο τῆς χριστουγεννιάτικης ὁμιλίας του (PG 36, 312-333). Ἀργότερα, ὁ μεγάλος ὑμνωδός τῆς Ἐκκλησίας, ἅγιος Κοσμᾶς, ἐπίσκοπος Μαϊουμᾶ -ξεναδελφὸς καὶ συνασκητὴς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ- τὸ μετέτρεψε σὲ «εἱρμὸ» τῆς Α΄ Ὠδῆς τοῦ Α΄ Κανόνος τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων καὶ ψάλλεται ἔκτοτε συνεχῶς γιὰ δώδεκα αἰῶνες.
    Ὁ ὑπὸ σχολιασμὸ ἀνωτέρω ὕμνος συντίθεται ἀπὸ δύο ἑνότητες. Ἡ πρώτη περιέχει τρεῖς μικρὲς προτάσεις καὶ ἡ δεύτερη μία, ἀλλά μεγαλύτερη. Ἡ πρώτη ἑνότης εἰσάγεται μὲ τὴν ἐπιβεβαιωτικὴ φράσι: «Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε», μὲ τὴν ὁποία ἐκφράζεται ἡ πίστι τῆς Ἐκκλησίας -καὶ κατ’ ἐπέκτασι κάθε πιστοῦ- στὸ μυστήριο

Ουδείς Επίσκοπος τόλμησε να κάνει νύξη στην Χριστουγεννιάτικη Εγκύκλιο για την Παναίρεση του Οικουμενισμού!

   Συνεχίζουν νὰ ἀφήνουν τὸ λαὸ στὰ σκοτάδια· νὰ συναναστρέφεται, νὰ κοινωνεῖ καὶ νὰ ἔχει συμβούλους του αἱρετικούς-Οἰκουμενιστὲς ψευδεπισκόπους! 

  Φέτος, ποὺ ὁ ἄρχοντας τοῦ Φαναρίου καὶ διώκτης τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, ὁ νέος Ἡρώδης,  ἀ π ε ι λ ε ῖ   νὰ «σκοτώσει» τὰ βρέφη-Ἐπισκόπους ποὺ θὰ τολμοῦσαν νὰ ἀρθρώσουν λέξη κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι λούφαξαν· "ἄλαλα" παρέμειναν τὰ χείλη τους· ἀπὸ κανέναν δὲν ἀκούστηκε μιὰ λέξη γιὰ τὴν παναίρεση!

   Κι ὅμως, ἰδιαιτέρως ἐφέτος, οἱ Ἐπίσκοποι ποὺ δὲν εἶχαν τὸ σθένος ἢ ποὺ δικαιολογοῦνται ὅτι χάριν οἰκονομίας σιώπησαν στὴν Ἱεραρχία καὶ δὲν μίλησαν κατὰ τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου, περιμέναμε νὰ ἐκμεταλλεύονταν τὴν λαμπρὴ εὐκαιρία ποὺ τοὺς δινόταν. Νὰ μιλήσουν, δηλαδή, ἔστω καὶ χωρὶς νὰ ἀναφερθοῦν στὸν ἀρχιαιρεσιάρχη-φόβητρο, γιὰ τὴν Παναίρεση.
    Ἰδιαιτέρως ἐφέτος, ποὺ Συνοδικὰ ἀναβαθμίστηκε ἡ Παναίρεση καὶ ἐπισημοποιήθηκε, ἂν εἶχαν τὸ ἐλάχιστο -ὄχι ὁμολογιακό- ἀλλὰ ἁπλῶς τυπικὸ ὀρθόδοξο φρόνημα, θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπενθυμίσουν εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους τὸ πραγματικὸ πρόβλημα τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
   Καὶ ἐνῶ μίλησαν γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα προβλήματα (οἰκονομικά, πολιτειακά, δημοκρατικά, περὶ ἁμαρτίας κ.λπ.) δὲν βρῆκαν δυὸ λέξεις νὰ ποῦν γιὰ τὴν Παναίρεση τῆς ἐποχῆς μας, τὸν Οἰκουμενισμό.
  Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς παραθέτουμε τὶς διευθύνσεις ἱστολογίων καὶ Μητροπόλεων, στὶς ὁποῖες εἶναι ἀναρτημένες οἱ Χριστουγεννιάτικες Ἐγκύκλιοι. Σὲ καμία ἀπ’ αὐτές (περιλαμβάνονται καὶ οἱ διευθύνσεις τῶν λεγόμενων «ἀντι-Οἰκουμενιστῶν») δὲν γίνεται καμία ἀναφορὰ στὸν Οἰκουμενισμό. 

    Τὸ τραγικὸ δὲ εἶναι ὅτι ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, ἐφέτος ἔκανε τὴν ἔκπληξη: δὲν δημοσίευσε Χριστουγεννιάτικη Ἐγκύκλιο!!!
  Ἀλλὰ καὶ ὁ «Σωτηρικὸς» Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ θεωρούμενος ὡς ἀντι-Οἰκουμενιστής, ὄχι μόνο δὲν μιλᾶ γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό, ἀλλὰ συνιστᾶ στοὺς πιστοὺς νὰ ἐμπιστεύονται ἀπόλυτα τοὺς Οἰκουμενιστὲς ψευδοποιμένες, ἀφοῦ συνιστοῦν τὴν μόνη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία· τὴ "νέα ἐκκλησία" τοῦ Βαρθολομαίου, τοῦ Ἰγνατίου Δημητριάδος, τοῦ Σαββάτου Μεσσηνίας, τοῦ Αὐγουστίνου Γερμανίας, τοῦ μεγάλου αἱρετικοῦ Ζηζιούλα! (Ἔτσι, ὡς "νέα ἐκκλησία" χαρακτήριζε ὁ ἱερὸς Ἰωσὴφ ὁ Καλόθετος -μαθητὴς τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ- τὴν "ἐκκλησία" τοῦ μὴ καταδικασμένου, ἀλλ' ἁπλῶς αἱρετίζοντος -ὡς ὁ Βαρθολομαῖος καὶ οἱ περὶ αὐτόν- πατριάρχη Καλέκα!
    Γράφει ὁ κ. Κοσμᾶς:
«Ας ζούμε με συνέπεια μέσα στην μόνη εν κόσμω Εκκλησία μας, την ορθόδοξο»!
 Διευθύνσεις:

Που μπορώ να βρω βιβλία σχετικά με την Διακοπή της Μνημόνευσης (Πατριάρχη, Επισκόπου)


Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

  Δυστυχώς -εξ όσων γνωρίζουμε- σε κανένα ορθόδοξο βιβλιοπωλείο της Θεσσαλονίκης (σ.σ.: ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς χώρας!) δεν θα βρείτε βιβλία που αναφέρονται στο τόσο επίκαιρο και επίμαχο θέμα της "διακοπής μνημόνευσης" επισκόπου/ πατριάρχου.


  Με εξαίρεση το βιβλιοπωλείο "Ορθοδοξία" στη Λάρισα  (οδός: ΝΙΚΗΤΑΡΑ 9-11 ΤΚ: 41221, τηλ 2410284449  e-mail (ἐδῶ) όπου θα βρείτε τα αξιόλογα βιβλία που έγραψε ο πατήρ Ευθύμιος Τρικαμηνάς (δεμένοι τόμοι).
  Αντίστοιχη "πλουραλιστική" αντιμετώπιση έχουν και τα 2 βιβλία του κ. Ιωάννη Ρίζου, που ασχολήθηκε με το θέμα της "Διακοπής μνημόνευσης" ("αποτείχισης", κατά την εκκλησιαστική ορολογία). Το 2ο βιβλίο (β' μέρος) εκδόθηκε πριν μόλις λίγους μήνες.

Για να διευκολύνουμε την διακίνηση τους, αποφασίσαμε να αγοράσουμε μερικά αντίτυπα από κάθε βιβλίο και να τα διαθέσουμε σε όσους Θεσσαλονικείς το επιθυμούν (χωρίς απολύτως κανένα κέρδος).

Τα παρουσιάζουμε ένα προς ένα:

Χριστουγεννιάτικες "χαρές" των Οικουμενιστών στα γενάθλια του Πάπα!

 Κοινή συναυλία της Συνοδικής χορωδίας Μόσχας και της χορωδίας της Καπέλα Σιξτίνα στη Ρώμη για τα 80α γενέθλια του Πάπα


Κοινή συναυλία της Συνοδικής χορωδίας Μόσχας υπό διεύθυνη του αρχιμουσικού Αλεξίου Πουζακώβ και της χορωδίας της Καπέλα Σιξτίνα υπό διεύθυνση του μονσενιόρ Μάσσιμο Παλομπέλα δόθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2016 στη Ρωμαϊκή βασιλική της Παναγίας των Αγγέλων και Μαρτύρων (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri) 

Σημειωτέον ότι η συναυλία πραγματοποιήθηκε για να τιμήσει την 80η επέτειο γενεθλίων του Ρωμαίου Ποντίφικα, ο οποίος εορτάζει στις 17 Δεκεμβρίου, καθώς και στα πλαίσια της πανηγύρεως του Ρωσικού Ιερού Ναού  Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης Ρώμης.
Ακόμη η συναυλία εντάσσεται στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τέχνης «Ρωσία – Ιταλία. Δια

Πάνε και τα Θρησκευτικά! Θυσιάστηκαν από τον Αρχιεπίσκοπο (τη αλαλία των Επισκόπων) προς χάριν της προωθήσεως του Οικουμενισμού στα παιδιά και στους νέους!


  Η προώθηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς Πανθρησκείας διὰ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι γεγονός!Κι ἐμεῖς;

Μᾶς συμφέρει νὰ κάνουμε
ὅτι δὲν καταλάβαμε!

 Μόλις πρὶν ἕνα μήνα στὶς συζητήσεις μὲ Ἱερώνυμο, Πρωθυπουργὸ καὶ Φίλη:
α) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος διαβεβαιώνει (καὶ κοροϊδεύει τοὺς πάντες): Δὲν θὰ γίνει ἡ ἀλλαγὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
β) Ὁ Φίλης (ὡς ὑπουργός): Θὰ γίνει ὅ,τι ἔχουμε ἀποφασίσει (δηλαδὴ τὸ μάθημα γίνεται πολυθρησκειακό, νεοεποχήτικο).
Στὴν συνέχεια μὲ Ἱερώνυμο καὶ Γαβρόγλου:
α) Ἱερώνυμος: «Συνέπιπταν οι απόψεις ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το σημείο εκείνο της συναντήσεως στο Μέγαρο Μαξίμου που ακούσαμε τις προτάσεις, τις θέσεις του Πρωθυπουργού»! Εἶπε τὸ ἀπόλυτο τίποτα, κι ὅμως οἱ καλοθελητὲς ἀκόμα ἤλπιζαν.
β) Γαβρόγλου: «Υπάρχει η συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει μία επιτροπή, περιμένουμε τα σχόλια της επιτροπής της Εκκλησίας…,  σε κάθε βήμα θα συνυπολογίζεται η εμπειρία, η καθημερινή και στο σχολείο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω-και μου το διαβεβαίωσε ο Μακαριότατος-ότι τα κριτήρια θα πρέπει να είναι απολύτως επιστημονικά… η τεράστια πείρα της Εκκλησίας σε αυτόν τον τομέα θα βοηθήσει και το εκπαιδευτικό σύστημα… Είμαστε σε ένα διάλογο α προγράμματα θα εφαρμοστούν κανονικά αλλά θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται...». (ἐδῶ)
   Ἀκολούθως, μετὰ ἀπ’ αὐτὰ κι ἐνῶ (μετὰ τὸν Φίλη) κι ὁ Γαβρόγλου «ἀδειάζει» Ἐκκλησία καὶ Ἀρχιεπίσκοπο, αὐτὸς ἀναίσθητος στὶς φωνὲς καὶ στὴν ἀγωνία τῶν πιστῶν, συναντήθηκε πάλι μὲ τὸν Γαβρόγλου καί:
μετέφερε (ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος) στὸν Υπουργὸ «την ικανοποίηση των ιεραρχών για τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης συνάντησής τους» καὶ
Ἱερώνυμος: «Πολύ ωραία είπε ο κύριος Υπουργός ότι αυτά που είπαμε έχουν πάρει το δρόμο τους, προχωρούν και σιγά-σιγά υλοποιούνται»!!!
 Μὲ τὸ «πολὺ ὡραία» καὶ «ὑλοποιοῦνται», ἄφηνε νὰ ἐννοηθεῖ (κοροϊδεύοντας τοὺς πάντες) ὅτι οἱ θέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν! (ἐδῶ)
  Καὶ τελευταῖα ὁ Γαβρόγλου σὲ συνέντευξη ἄνευ τῆς παρουσίας τοῦ Ἱερώνυμου τὰ εἶπε ξεκάθαραἩ ἀλλαγὴ ΠΡΟΧΩΡΕΙ!
Γαβρόγλου: Νὰ ξέρει ὁ κόσμος πῶς γίνεται ἡ ἀλλαγὴ ἑνὸς μαθήματος. Ἔχεις τὸ ὑπάρχον βιβλίο. Ἔχεις ἕνα νέο πρόγραμμα σπουδῶν. Καὶ ἔχεις ἀνάμεσα στὸ πρόγραμμα σπουδῶν καὶ τὸ παληὸ βιβλίο καὶ κάποια πρόσθετα ἐνισχυτικὰ πράγματα, ποὺ εἰσάγουν σιγά-σιγά στὸ καινούργιο· καὶ τάχεις στὸ διαδίκτυο κ.λπ. Τώρα, ὅσο περνάει ὁ καιρὸς ἀρχίζεις καὶ ἀξιολογεῖς πῶς πάει τὸ καινούργιο μάθημα, τὸ ὁποῖο γίνεται σύμφωνα μὲ τὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν, ἔχεις κάνει ἐπιμορφώσεις γιὰ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς γιὰ νὰ τὸ ἀκολουθοῦν, ποὺ δὲν τὶς ἔχουμε κάνει ἀκόμη γιὰ τοὺς θεολόγους καὶ πρέπει -θὰ γίνουν τώρα τὸν Ἰανουάριο- καὶ ἐνισχύεις τὸ ἐνδιάμεσο ὑλικό. Μαζεύεις ὅλα αὐτά, ἀξιολογήσεις, τὸ πῶς εἶναι τὸ καινούργιο πρόγραμμα σπουδῶν καὶ προκηρύσσεις τὰ καινούργια βιβλία».

Κι ἐμεῖς; Μᾶς συμφέρει νὰ κάνουμε ὅτι δὲν καταλάβαμε!

Το βίντεο:

Κώστας Γαβρόγλου

Πως θα γίνουν οι αλλαγές στα ΘρησκευτικάΑπόσπασμα συνέντευξης του Κώστα Γαβρόγλου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Τι είναι η ενανθρώπηση του Θεού Λόγου


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος μιλάει για τους σκοπούς την ενσάρκου Οικονομίας του Χριστού, αναλύοντας τις θέσεις των Πατέρων περί της Θείας Οικονομίας και του σωτηριώδους έργου του Χριστού.
Κατηγορία:
Πηγή

Υμνολογικά Χριστουγέννων

 Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

 ("Μία κλεψία ...επαινετή και ακατηγόρητος"!)

Ὠδή α´.
Ἦχος α´. ῾Ο Εἱρμός.

Χριστός γεννᾶται· δοξάσατε.Χριστός ἐξ Οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.
Χριστός ἐπί γῆς· ὑψώθητε.
Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καί ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε λαοί· ὅτι δεδόξασται.


 ῾Ερμηνεία.

   Ἀπό ποῖον ἄλλον πρέπει νά ζητοῦν ἄρτους οἱ χρείαν ἔχοντες τούτων, πάρεξ ἀπό τόν ἀρτοπωλητήν; ἤ ἀπό ποῖον πρέπει νά λαμβάνουν οἶνον οἱ ἐστερημένοι τούτου, πάρεξ ἀπό τόν οἰνοπώλην; ἀλλά καί οἱ χρείαν ἔχοντες νομίσματος χρυσοῦ καί ἀργυροῦ, ἀπό ποῖον ἄλλον πρέπει νά ζητοῦν τοῦτο, εἰ μή ἀπό τόν ἀργυραμοιβόν; (σαράφην) Οὕτω παρομοίως καί οἱ θέλοντες νά πανηγυρίζουν καί νά ἐγκωμιάζουν τάς τοῦ Χριστοῦ ἑορτάς, ἀπό ποῖον ἄλλον πρέπει νά ζητοῦν λόγους πανηγυρικούς καί ἐγκώμια, πάρεξ ἀπό τόν τούτων πανηγυριστήν καί ἐγκωμιαστήν, τόν μέγαν λέγω ἐν Θεολογίᾳ Γρηγόριον;
   Διότι οὗτος ὁ κατ᾿ ἐξοχήν λεγόμενος Τριαδικός Θεολόγος, ὄχι μόνον ἐστόλισε τάς Δεσποτικάς ἑορτάς μέ τούς ἰδικούς του λόγους καί τά ἐγκώμια, ἀλλ᾿ ἔδωκε ἄδειαν καί εἰς τούς μεταγενεστέρους νά κλέπτουν τά ἰδικά του λόγια καί ποιήματα μέ μίαν κλεψίαν ἐπαινετήν καί ἀκατηγόρητον· τήν ὁποίαν ὅποιος ἐργάζεται, ὄχι μόνον δέν ἐντρέπεται, ὡς οἱ κλέπται τῶν ἄλλων πραγμάτων, ἀλλ᾿ ἐξεναντίας μέ τήν κλεψίαν αὐτήν καλλωπίζεται. Τί λέγω; ὁ Γρηγόριος οὗτος νοῦς τῆς Θεολογίας δέν ἔδωκε μόνον ἄδειαν εἰς τούς μεταγενεστέρους νά κλέπτουν τούς ἰδικούς του λόγους, ἀλλά καί ἀκόμη τούς προσκαλεῖ μέ φιλαδελφίαν ἀνεκδιήγητον εἰς τό νά φάγουν ἀκόρεστα τόν νοητόν ἄρτον τῆς σοφίας του, τόν στηρίζοντα τήν ψυχήν, καί νά πίουν τόν γνωστικόν αὐτοῦ οἶνον, τόν εὐφραίνοντα τήν καρδίαν, φωνάζων μέ ὑψηλήν φωνήν τώρα μέν ἐκεῖνα τά τῆς Σοφίας «Ἔλθετε φάγετε τόν ἐμόν ἄρτον, καί πίετε οἶνον, ὅν κεκέρακα ὑμῖν» (Παρ. θ΄ 5)· τώρα δέ ἐκεῖνα τά τῆς σματιζούσης νύμφης «Φάγετε πλήσιοι, καί πίετε καί μεθύσθητε ἀδελφοί» (σμ. ε΄ 1) καί ἄλλοτε ἐκεῖνα τά τοῦ ῾Ησαΐου «Οἱ διψῶντες πορεύεσθε ἐφ᾿ ὕδωρ, καί ὅσοι μή ἔχετε ἀργύριον βαδίσαντες ἀγοράσατε καί φάγετε ἄνευ ἀργυρίου καί τιμῆς οἶνον καί στέαρ» (῾Ησ. νε΄ 1).
 Διά τοῦτο καί ὁ θεσπέσιος Κοσμᾶς, ὁ τῶν Ἱερῶν ἑορτῶν σματογράφος καί Μουσηγέτης, μέλλων νά πανηγυρίσῃ τά σωτήρια Γενέθλια τοῦ Κυρίου, αὐτολεξεί ἐδανείσθη ὅλον τόν παρόντα Εἱρμόν ἀπό τόν ρηθέντα μέγαν πανηγυριστήν καί

Γιατί ο Χριστός έπρεπε να γεννηθεί και όχι απλά να εμφανισθεί;

Στον  δάσκαλο Σ.,  πού  ρωτ  γιατί    Χριστός  πρεπε  να γεννηθε  και  χι  πλά  να  μφανισθε

γίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
 -Κάποιες πτυχὲς τοῦ ἐρωτήματος καλύπτει ὁ Ἅγιος μὲ αὐτὴ τὴν ἀπάντησή του.
    Ρωτήσατε, γιατί Κύριος Χριστός πρεπε νά γεννηθε, καί νά μεγαλώσει, καί νά βασανισθε; Γιατί δέν μφανίσθηκε ξαφνικά μέ μις πό τούς ορανούς μέ τή μορφή ριμου νθρώπου πως, κατά τούς λληνικούς μύθους, πόλλων μφανιζόταν στούς νθρώπους; ντελς νάρμοστη σύγκριση! Πς μπορεῖ νά συγκρίνεται πραγματικός νθρωπος μέ μία παραίσθηση καί ληθινός Θεός μέ φανταστικά τέρατα;
σο πιό ψηλά εναι ορανός πάνω πό τή γ, τόσο εναι ψηλή σοφία το Θεο πάνω πό τό λογικό το νθρώπου. Κατά τή σοφία το ψίστου Χριστός πρεπε νά μφανισθε στόν κόσμο καί σάν παιδί καί σάν νεαρός καί σάν ριμος νθρωπος, γιά νά εναι σ᾿ λους προσιτός καί νά κερδίσει τούς πάντες. άν Ατός δέν ταν ποτέ παιδί, θά ταν χρός καί κρύος λόγος Του: «φετε τά παιδία ρχεσθαι πρός με, καί μή κωλύετε ατά· τν γάρ τοιούτων στίν βασιλεία τν ορανν» (Μάρκ. 10:14) καί πάλι: «μήν λέγω μίν, άν μή στραφτε καί γένησθε ς τά παιδία, ο μή εσέλθητε ες τήν βασιλείαν τν ορανν» (Ματθ. 18:3). σες εἶστε δάσκαλος τῶν παιδιῶν, καί σάν δάσκαλος σκεφθεῖτε, πόσο διαφορετική θά ταν σχέση σας μέ τά παιδιά, άν δέν εἴχατε πάρξει κι σες παιδί.
Χριστός ναμφίβολα μποροσε νά μφανισθε στόν κόσμο καί τσι πως τό θέλετε σες λλά, άν τό εχε κάνει, Ατός δέν θά μποροσε νά εναι γιά τό γένος τν νθρώπων κενο πού Ατός θελε νά εναι, δηλαδή Δάσκαλος καί Σωτήρας λων, καί παράδειγμα λων τν γενεν.
σς σᾶς ταλαιπωρεῖ αὐτό πού σκέφτεστε, τι Κύριος μέ τήν συνήθιστη γέννησή Του μεγάλωσε γιά τό λογικό μας τό μυστήριο τοῦ Εἶναι Του. λλά τό μυστήριό Του, δέν θά ταν πολύ μεγαλύτερο καί κατανόητο, άν Αὐτός ξαφνικά κατέβαινε νάμεσα στούς νθρώπους, ξω πό κάθε συγγενικό δεσμό μέ τούς νθρώπους; Δέν θά μιλοῦσε κόσμος σ᾿ αὐτή τήν περίπτωση γι᾿ Αὐτόν σάν γιά κάποιο φάντασμα; Τότε καί τό πρόσωπό Του, καί μαζί μ᾿ αὐτό καί διδασκαλία καί θυσία Του, θά χαναν τήν πραγματική βάση καί τήν πραγματική σημασία. φο άν ταν φάντασμα, ποιός πό μᾶς θά κουγε καί θά προσπαθοῦσε νά μιμηθεῖ να φάντασμα;
κόμα πρεπε νά γεννηθεῖ Κύριος μας, καί κριβς μέ τόν τρόπο πού γεννήθηκε, γιά νά δείξει μ᾿ αὐτό τή δυνατότητα καί γιά νά τονίσει τή σημασία τῆς δικῆς μας πνευματικῆς γέννησης, πού στέκετε στό κέντρο τῆς διδασκαλίας Του περί τοῦ νθρώπου. Κατά τόν λόγο Του: «άν μή τις γεννηθῇ νωθεν, οὐ δύναται δεν τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (ωάν. 3:3). πως Αὐτός γεννήθηκε κ τοῦ γίου Πνεύματος πό τό περκαθαρό σῶμα τῆς Παρθένου Μαρίας, τσι μποροῦμε κι μες νά γεννηθοῦμε πνευματικά κ τοῦ γίου Πνεύματος στήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς μας. Οἱ μεγάλοι ρθόδοξοι πνευματικοί γέροντες νέκαθεν δίδασκαν, τι νέα γέννηση τοῦ νθρώπου γίνεται πό τόν ρο τῆς παρθενικῆς καθαρότητας τῆς ψυχῆς. Μ᾿ λλα λόγια οἱ ψυχές οἱ ποες καθαρίζουν ντελς, κόμα καί πό μαρτωλές σκέψεις, γίνονται παρόμοιες μέ τήν γία Κόρη, καί ξιώνονται μέ τήν εὐδοκία τοῦ Θεοῦ νά γίνουν κατοικία τοῦ Χριστοῦ. άν γέννηση τοῦ Χριστοῦ κ τῆς Παρθένου Μαρίας εἶναι δύσκολα κατανοητή γιά τόν κοινό νοῦ, εἶναι ξαιρετικά φέλιμη καί νθαρρυντική γιά λους κείνους οἱ ποοι θά πιθυμήσουν τήν πνευματική θική ναγέννηση τοῦ εἶναι τους.
     Γι᾿ αὐτό, συχάστε, καί εὐχαριστῆστε τήν αἰώνια Σοφία πειδή Σωτήρας τοῦ γένους τῶν νθρώπων μφανίσθηκε τσι πως διος θεώρησε ς καλύτερο. Καί φωνάξτε μαζί μέ τόν πόστολο Παῦλο: « βάθος πλούτου καί σοφίας καί γνώσεως Θεοῦ» (Ρωμ. 11: 33). Καί χαιρετῆστε τά παιδιά σας στό σχολεῖο μέ τήν παιδική χαρά: Χριστός γεννήθηκε, παιδιά.

 (Ἀπό τό βιβλίο: «Δρόμος δίχως Θεό δέν ντέχεταιεραποστολικές πιστολές  Α΄», κδόσεις «ν πλῷ»)
Πηγή: "Ἡ ἄλλη  Ὄψις"