Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Ε, ντροπή πιά, Πατέρες της Ι. Μ. Κουτλουμουσίου!
           http://koutloumous.com


 ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΙΑ

Τον τελευταίο καιρό, και με αφορμή την πανορθόδοξο Σύνοδο της Κρήτης, περιφέρεται ο προβληματισμός για τη χρήση του όρου Εκκλησία και για τις σχέσεις των Ορθοδόξων Εκκλησιών προς τις άλλες χριστιανικές ομολογίες. Εύλογες ανησυχίες παράγουν γόνιμη κριτική, κάποτε όμως η κριτική διάθεση φθάνει σε επίπεδα αμείλικτης καταδίκης όλων, όσοι δεν κατακεραυνώνουν τους ετεροδόξους. Με άλλα λόγια, όποιος δεν καταδικάζει την (ήδη καταδικασμένη) αίρεση, όποιος δεν αποκαλεί τους ετεροδόξους συμμορίες αιρετικών, όποιος μάλιστα έπεσε στο παράπτωμα να αποκαλέσει τους άλλους «εκκλησία», αυτομάτως κατατάσσεται στη χειρότερη μορφή οικουμενισμού. Εξαρχής δηλώνουμε ότι το κείμενο αυτό δεν στοχεύει να εκτιμήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα κείμενα και πεπραγμένα της Συνόδου. Στόχος είναι η ανάδειξη μιας σχετικώς άγνωστης πτυχής των αγίων Πατέρων, που μπορεί να φωτίσει σήμερα τις καρδιές μας.

[σ.σ.: α) Ἐξ ἀρχῆς, κάτι ξεχάσατε, πατέρες· μιλᾶτε γιὰ τὴν καταδικασμένη αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ, ἀλλὰ δὲν μιλᾶτε γιὰ τὶς καταδικασμενες ἀπὸ πλεῖστες Συνόδους αἱρέσεις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ· καὶ εὐλόγως, διότι μετέχετε σ’ αὐτὴ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ τὸν αἱρετικὸ Πατριάρχη!
β) Ξεχνᾶτε πολλά, ἁγιώτατοι, ἐνῶ θυμᾶσθε ἄλλα, ἐκεῖνα ποὺ σᾶς συμφέρουν. Ξεχνᾶτε ὅτι ἡ Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος νομοθέτησε: «Εἴ τις πᾶσαν παράδοσιν Ἐκκλησιαστικὴν ἔγγραφόν τε ἢ ἄγραφον ἀθετεῖ  ἀνάθεμα  ἔστω...» (Mansi. Τόμος 23ος, σελ. 128 επ.). Καὶ γνωρίζετε πόσες ἔγγραφες καὶ ἄγραφες παραδόσεις καταπατεῖ ὁ μνημονευόμενος ἀπὸ σᾶς Πατριάρχης! Ξεχνᾶτε π.χ., τὸν 45ο Ἀποστολικὸ Κανόνα ποὺ λέει: «Ἐπίσκοπος ἢ Πρεσβύτερος ἢ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς ὡς κληρικοῖς ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω». Ξεχνᾶτε ὅτι «οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀναθεμάτιζαν καὶ ἀπέκοπταν τοὺς αἱρετικοὺς ὡς σάπια καὶ νεκρὰ μέλη, ὡς παντελῶς ξένα πρὸς τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας», ὅπως ἔγραψαν πρὶν ἀπὸ 2 μῆνες –τὴν 8η Νοεμβρίου 2016– οἱ συνάδελφοί σας ἁγιορεῖτες Πατέρες στὴν  «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ». Ξεχνᾶτε ὅτι ὁ  Μ. Βασίλειος στην Πρὸς Μονάζοντας ἐπιστολή του λέει: «Μὲ ὅσους προσποιοῦνται ὅτι ὁμολογοῦν τὴν ὑγιῆ πίστιν, “κοινωνοῦσι” δὲ μὲ τοὺς ἀλλόδοξους, ἐὰν κατόπιν συμβουλῆς δὲν διακόψουν τὴν ἐπικοινωνίαν των αὐτήν, μὲ αὐτούς, ὄχι μόνον νὰ μὴν ἔχετε σχέσεις, “ἀλλὰ μηδὲ ἀδελφοὺς ὀνομάζειν”». Ξεχνᾶτε, ἐπίσης, ὅτι ὁ ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, διδάσκει σέ ἐπιστολή του πρὸς τὸν μοναχὸ Ναυκράτιο ἀναφερόμενος σὲ μιὰ ἀμφισβητούμενη ἀπὸ πολλοὺς αἵρεση, στὴν μοιχειανικὴ αἵρεσι τὰ ἑξῆς: «Πᾶς ὀρθοδοξῶν κατὰ πάντα, πάντα αἱρετικὸν δυνάμει κἂν οὐ ρήματι ἀναθεματίζει» (Δηλ., κάθε ὀρθόδοξος πρέπει νὰ ἀναθεματίζει τοὺς αἱρετικούς) (Φατ. 49, 142, 84). Κι ἐσεῖς μᾶς λέτε, χωρὶς ντροπή, ὅτι σὲ περίοδο ποὺ ἡ πίστη καταβαραθρώνεται ἀπὸ τοὺς Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι ἀποκαλοῦν σὲ ἐπίσημα Συνοδικὰ κείμενα (κι ὄχι σὲ λόγους ἁβροφροσύνης) τοὺς αἱρετικοὺς Ἐκκλησία, πὼς πρέπει νὰ ἀνεχόμαστε τὴν βαρθολομαίϊκη καὶ ζηζιούλια ὀνομασία τῶν αἱρετικῶν ποὺ τὶς κατοχύρωσαν ὡς «ἀδελφές Ἐκκλησίες»!
γ) Φτάνετε δὲ σὲ τέτοιο σημεῖο ἀλλοίωσης τῆς ἁγιοπατερικῆς Παραδόσεως, ὥστε νὰ κατακρίνετε ὅσους ἐφαρμόζουν αὐτὴν τὴν Παράδοση,  ὅπως φαίνεται στὴν  φράση σας «η κριτική διάθεση (κάποιων) φθάνει σε επίπεδα αμείλικτης καταδίκης όλων, όσοι δεν κατακεραυνώνουν τους ετεροδόξους»! Σᾶς θυμίζουμε, λοιπόν, ὅτι ὁ Α΄ Κανόνα τῆς Ἑβδόμης  Οἰκουμενικῆς  Συνόδου ποὺ λέει: «Ὁ μὴ καταδικάζων καὶ ἀναθεματίζων τοὺς ὑπὸ τῶν Συνόδων κατακριθέντας σφάλλει  και παραπαίει περί την πίστιν».
Ἄρα, ἡ ὅποια κριτικὴ τῶν πιστῶν γιὰ τὸ ὕποπτο ρόλο ὅσων κοινωνοῦν καὶ δὲν καταδικάζουν τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές (κριτικὴ ποὺ δὲν ἐξασκεῖται σὲ ἁπλοὺς πιστούς, ἀλλὰ σὲ ὅσους ἔχουν ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως τὸν ρόλο τῶν φρουρῶν τῆς Πίστεως -ὅπως σεῖς οἱ μοναχοί- καὶ ἀποδεικνύονται ἀντὶ γιὰ φρουροί, προδότες), ἔχει ἐρείσματα στὴν Πατερική μας Παράδοση, τὴν ὁποία οἱ λαϊκοὶ βλέπουν νὰ καταπατεῖται ἀπὸ Πατριάρχες, Ἐπισκόπους Ποιμένες καὶ Μοναχούς!].

Η παραπλάνηση του λαού με ...Ιεροσυνοδικό περιτύλιγμα!

ΕΚΤΑΚΤΟ!
.
 Το έντυπο της Ιεράς Συνόδου προς το Λαό για τη Σύνοδο της Κρήτης (ΦΩΤΟ)


http://synaksiorthodoxon.blogspot.gr/2017/01/blog-post_363.html

«Σήμερα, η αποστασία έγινε “θεολογία” και τρόπος ζωής!». Αναμφίβολα, η νίψη, η προσευχή, η Μυστηριακή ζωή στα όρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας και η ορθή Εκκλησιαστική ζωή –γνώση γύρω από τα εσχατολογικά θέματα, συντελούν στην αύξηση του Θείου φόβου στους κρίσιμους αυτούς καιρούς που ζούμε. Η Εκκλησία της Σμύρνης στην Αποκάλυψη επαινείται εξ ολοκλήρου από το Χριστό, ενώ παράλληλα προειδοποιείται για μελλοντικό διωγμό, για τον οποίο ο Κύριος παρηγορεί και συμβουλεύει: «Μηδέν φοβού α μέλλει παθείν» (Αποκ. 2, 10).
Ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος γράφει: «Ο διωγμός είναι ο κλήρος της Εκκλησίας εις τον κόσμον. Εκκλησία διωκομένη είναι απόδειξις ότι ευρίσκεται εις ορθήν οδόν και έχει χάριν από τον Θεόν. Εκκλησία μη διωκομένη και που συμμαχεί με τον κόσμον, έχει αποδοκιμασθεί από τον Χριστόν».
Η μελέτη του μαρτυρολόγιου της Εκκλησίας είναι ένα αντίδοτο στην σημερινή οικουμενιστική σήψη. Λειτουργεί λυτρωτικά, αγωνιστικά. Είναι ένα πέρασμα από τη σημερινή ζοφερή

Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός: Ανοιχτή επιστολή προς Ορθοδόξους

.

«Ἡ  Σύνοδος  τῆς Κρήτης  ἀποδίδει

τὶς ἐνέργειες  τοῦ διαβόλου   στὸν  Θεό»!«Γι'  αυτό, ο κάθε Χριστιανός  (καὶ κάθε ἱστολόγος)  ας αναλάβει τις Αιώνιες ευθύνες του έναντι του Θεού – Χριστού και των Αγίων Του».

16143096_382768252095623_9034180801742690897_n.jpg   Γράφουμε προς Ορθοδόξους και όχι προς Ορθοδόξους Χριστιανούς, διότι στην Ιερά Διδασκαλία της Εκκλησίας οι Όροι Ορθόδοξος και Χριστιανός ταυτίζονται, σύμφωνα και με τον Όρο του Συνοδικού της Ορθοδοξίας της Αγίας Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου, “Ει τις της Χριστιανοκατηγορικής αιρέσεως όντα τινά, ή εν αυτή τον βίον απορρήξαντα διεκδικεί, ήτω Ανάθεμα”.

   Αποδεχόμενοι εμείς οι Χριστιανοί πάντοτε την Ιερά Διδασκαλία των Θεολόγων και Απλανών Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας οι οποίοι μας τονίζουν δια του Ομολογητού της Ορθοδοξίας Οσίου Θεοδώρου Στουδίτη ότι, 
Δεν έχει δοθεί από την Εκκλησία στους Επισκόπους, όπως ομοίως σε όλους τους Κληρικούς, Μοναχούς, και λαϊκούς καμία εξουσία ώστε να δύνανται να παραβαίνουν τους Ιερούς Κανόνες και να αθετούν Αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, παρά μόνο επιβάλλεται σε αυτούς να ευθυγραμμίζονται με όλη την διδασκαλία της και να ακολουθούν τους προγενέστερους των, Αγίους Οικουμενικούς Πατέρες”.
    Μας τονίζουν επίσης οι Άγιοι Θεόπνευστοι Πατέρες μας ότι,
“Δεν έχει δοθεί ομοίως από την Εκκλησία εξουσία στους Επισκόπους, ούτε βέβαια σε όλους τους Κληρικούς, Μοναχούς, και λαϊκούς να κάνουν υπακοή, να ακολουθούν και να μνημονεύουν στις Θείες Λειτουργίες ως «Ορθοτομούντα τον λόγον της Αληθείας», ψευδόμενοι ενώπιον του Θεού, τούς Ασεβείς, Αιρετικούς, Οικουμενιστές, Επισκόπους, Ηγουμένους και Πνευματικούς που επιδεικτικά ποδοπατούν τους Ιερούς και Αποστολικούς Κανόνες, καταφρονούν Αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, απαξιώνοντας με λόγο,με έργο και με γράμμα τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας”.
   Σύμφωνα με Αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, η Οικουμενιστική πίστη και διδασκαλία που διατυπώθηκε στην Αιρετική Σύνοδο της Κρήτης, είναι βλασφημία προς το Άγιον Πνεύμα και είναι βλάσφημη προς το Άγιον Πνεύμα, διότι βλασφημία στο Άγιον Πνεύμα είναι κατά τους Θεολόγους Πατέρες μας, να αποδίδουμε τις ενέργειες του διαβόλου στον Θεό και του Θεού στον διάβολο, όπως δηλαδή έπραξαν οι Πατέρες της Συνόδου της Κρήτης, αποδεχόμενοι και ονομάζοντας, τις Αιρετικές βλασφημίες προς τον Τριαδικό Θεό, στον Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, στην Παναγία, τις ύβρεις προς τους Αγίους και τα Ιερά Λείψανα, τους χλευασμούς προς τις Αγίες Εικόνες, Ιερά και Όσια μας, “χριστιανικές εκκλησίες” και τους αμετανόητους,αναθεματισμένους, αιρετικούς, αβάπτιστους λαϊκούς, “χριστιανούς”!!!
   Πληροφορούμε και υπενθυμίζουμε τους Χριστιανούς ότι η Δογματική και Ιστορική ονομασία των Αιρετικών για την Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων έως της συντελείας του αιώνος είναι ότι, “Μία είναι η Εκκλησία, οι Αιρετικοί ούτε είναι Εκκλησία, ούτε μπορεί να είναι Εκκλησία.
   Είναι αναθεματισμένοι λαϊκοί, απόβλητοι και αποκομμένοι του Χριστιανικού καταλόγου και κάθε Χριστιανικής Ομολογίας ως ξένα και σάπια μέλη.
 Αποτετμημένοι και αποκομμένοι της Αγίας του Χριστού Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, του Χριστιανικού συστήματος και πληρώματος.
Εχθροί του Θεού και υβριστές των Αγίων της Εκκλησίας”.
  Αυτούς τους δογματικούς Όρους, λέτε οι Οικουμενιστές να μη τους γνωρίζουν; Τους γνωρίζουν και τους παραγνωρίζουν μάλιστα, δεν μπορούν να τους αρνηθούν, είναι γραμμένοι στα πρακτικά των Συνόδων, ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
   Έχουν την βλάσφημη και αντίχριστη πίστη και διδασκαλία ότι οι Άγιοι Πατέρες μας, “συνδιαλέχτηκαν στην εποχή τους, άλλαξαν οι εποχές,αλλιώς μιλούσε το Πνεύμα το Άγιο τότε, αλλιώς μιλάει τώρα, οι Ιεροί Κανόνες δεν είναι σωτηριολογικής σημασίας, δεν ισχύουν στην εποχή μας”!!!
  Τουτέστιν βγάζουν ψεύτες και πλανεμένους τους Απλανείς και Αλάθητους Αγίους της Εκκλησίας,οι οποίοι μας λέγουν στις Οικουμενικές Συνόδους ότι,
    “Εξ ενός γαρ άπαντες και του αυτού Πνεύματος όρισαν τα συμφέροντα … την πίστην κράτειν βεβαίαν και μέχρι συντελείας του αιώνος ασάλευτον διαμένειν θεσπίζομεν… Ει δε τις των απάντων μη τα προειρημένα της ευσεβείας δόγματα κρατοι και ασπάζοιτο, και ούτω δοξάζοι τε και κηρύτοι, αλλ’ εναντίας ιεναι τούτον επιχειροί, έστω ανάθεμα…
   ”Και “ίνα μη όρια μετατιθέντες αιώνια άπερ ημών οι Πατέρες έθεντο δόξωμεν …”
   Γι αυτό είναι αδιαμφισβήτητα κακόδοξη και αντίχριστη η Σύνοδος της Κρήτης διότι οι Όροι, “ετερόδοξες χριστιανικές εκκλησίες και ομολογίες και ετερόδοξοι χριστιανοί”, και Ιστορικά και Δογματικά είναι αντίχριστοι Όροι των αμετανόητων Αιρετικών, παπικών, αγγλικανών, μονοφυσιτών, λουθηρανών και των αφεντικών τους Εβραιομασόνων, και ΟΧΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.
  Γι'  αυτούς όλους τους ακράδαντους και ασάλευτους Ορθόδοξους Δογματικούς λόγους, ο κάθε Χριστιανός ας αναλάβει τις Αιώνιες ευθύνες του έναντι του Θεού – Χριστού και των Αγίων Του.
   Και ένα σχόλιο για το παραπλανητικό, νεοεποχίτικο και ψευδές κείμενο των Πατέρων της Μονής Κουτλουμουσιου, διότι η μισή αλήθεια είναι ψέμα, είναι ότι εμείς οι Χριστιανοί δεν έχουμε δόγμα αλάθητου Αγίου της Εκκλησία, αλλά Δόγμα Αλάθητων Αποφάσεων, των Αγίων Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων στο Δόγμα και Απλανών εις την ζωήν.
   Αν κάποιος Άγιος της Εκκλησίας κάποια φορά είπε ή έκανε κάτι είτε από οικονομία, είτε από πληροφορία, είτε ακόμα και από λάθος, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, αυτό δεν είναι επίσημη θέση Εκκλησίας αλλά προσωπική θέση του Αγίου και δεν είναι δόγμα στην Εκκλησία.
  Επίσημη Δογματική θέση Εκκλησίας Χριστιανοί,είναι οι Αγίες 7 Οικουμενικές Σύνοδοι, συν οι Αγίες Σύνοδοι με Οικουμενικό Κύρος, του Αγίου Φωτίου και του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά.
   Και μία διευκρίνηση, Χριστιανοί ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός πέθανε αποτειχισμένος, δεν μνημόνευε τούς ενωτικούς, ούτε τους φιλοενωτικούς.
   Αν έχουν φόβο Θεού όπως λέγουν οι Πατέρες της Μονής Κουτλουμουσίου και θέλουν να τιμήσουν τους Αγίους του Θεού, έχουν χρέος να ασπαστούν όλη την διδασκαλία των Αγίων της Εκκλησίας και όχι αποσπασματικά θέλοντας να δικαιώσουν τις φιλοοικουμενιστικές, νεοεποχίτικες “αγαπουλίστικες” θέσεις τους, εις βάρος των Ορθοδόξων Πιστών και να μιμηθούν τον βιο Τους.
  Επίσης να πληροφορήσουμε τους Πατέρες της Μονής Κουτλουμουσιου, ότι οι Θεόπνευστοι Οικουμενικοί Πατέρες της Εκκλησίας είναι πολύ αυστηροί, σκληροί και αμείλικτοι με τους αμετανόητους Αιρετικούς, όπως είναι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, οι Επίσκοποι της Αιρετικής και Αντίχριστης Συνόδου της Κρήτης ,οι Παπικοί, οι Προτεστάντες, οι Μονοφυσίτες, οι Ουνίτες κλπ,υπόκεινται σε Αιώνια Αναθέματα και βεβαίως βεβαίως, ουδείς Άγιος της Εκκλησίας δίδαξε να ποδοπατούνται Αποστολικοί και Ιεροί Κανόνες, ούτε να παραβαινονται και να αθετούνται Αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, όπως διδάσκουν οι Οικουμενιστές και οι Συνήγοροι τους, διότι τότε δεν θα ήταν Άγιοι Θεολόγοι Πατέρες, αλλά Αιρετικοί Νεοθεολόγοι Οικουμενιστές.
    Εύχεστε και για εμένα
Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανός
Κάθισμα Αγίου Νικολάου