Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Για περισσότερη Αναστάσιμη Χαρά!

Κατηχητικός λόγος

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ΧρυσοστόμουΕί τις ευσεβής και φιλόθεος, απολαυέτω της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως.
Εί τις ευγνώμων, εισελθέτω χαίρων εις την χαράν του Κυρίου αυτού.
Εί τις έκαμε νηστεύων, απολαυέτω νύν το δηνάριον.
Εί τις από της πρώτης ώρας ειργάσατο, δεχέσθω σήμερον το δίκαιον όφλημα.
Εί τις μετά την τρίτην ήλθεν, ευχαρίστως εορτασάτω.
Εί τις μετά την έκτην έφθασε, μηδέν αμφιβαλλέτω· και γάρ ουδέν ζημειούται.
Εί τις υστέρησεν εις την ενάτην, προσελθέτω, μηδέν ενδοιάζων.
Εί τις εις μόνην έφθασε την ενδεκάτην, μη φοβηθή την βραδύτητα· φιλότιμος γάρ ων ο Δεσπότης, δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον· αναπαύει τον της ενδεκάτης, ως τον εργασάμενον από της πρώτης˙ και τον ύστερον ελεεί και τον πρώτον θεραπεύει˙ κακείνω δίδωσι και τούτω χαρίζεται˙ και τα έργα δέχεται και την γνώμην ασπάζεται˙ και την πράξιν τιμά και την πρόθεσιν επαινεί.

Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου υμών˙ και πρώτοι και δεύτεροι τον μισθόν απολαύετε. Πλούσιοι και πένητες μετ' αλλήλων χορεύσατε· εγκρατείς και ράθυμοι την ημέραν τιμήσατε· νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, ευφράνθητε σήμερον. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ο μόσχος πολύς, μηδείς εξέλθη πεινών.
Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως· πάντες απολαύσατε του πλούτου της χρηστότητος.
Μηδείς θρηνείτω πενίαν· εφάνη γάρ η κοινή Βασιλεία. Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα· συγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον· ηλευθέρωσε γάρ ημάς ο του Σωτήρος θάνατος. Έσβεσεν αυτόν, υπ' αυτού κατεχόμενος.
Εσκύλευσε τον άδην ο κατελθών εις τον άδην.
Επίκρανεν αυτόν, γευσάμενον της σαρκός αυτού. Και τούτο προλαβών Ησαϊας εβόησεν· ο άδης φησίν, επικράνθη, συναντήσας σοι κάτω.
Επικράνθη˙ και γάρ κατηργήθη.
Επικράνθη˙ και γάρ ενεπαίχθη.
Επικράνθη˙ και γάρ ενεκρώθη.
Επικράνθη˙ και γάρ καθηρέθη.
Επικράνθη˙ και γάρ εδεσμεύθη.
Έλαβε σώμα και Θεώ περιέτυχεν.
Έλαβε γήν και συνήντησεν ουρανώ.
Έλαβεν όπερ έβλεπε και πέπτωκεν όθεν ουκ έβλεπε.
Πού σου, θάνατε, το κέντρον;
Πού σου, άδη, το νίκος;

Ανέστη Χριστός
και σύ καταβέβλησαι.
Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες.
Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι.
Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται.
Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.
Χριστός γάρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.
Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.


Ερμηνευτική απόδοση

Όποιος είναι ευσεβής και φιλόθεος, ας απολαύσει την ωραία τούτη και λαμπρή πανήγυρη.
Όποιος είναι ευγνώμων υπηρέτης, ας εισέλθει χαρούμενος σ ' αυτό το δείπνο της χαράς του Κυρίου.

Λόγος εἰς τὸ ἅγιον ΣάββατονἸωάννου ταπεινοῦ μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου τοῦ ∆αμασκηνοῦ, λόγος εἰς τὸ ἅγιον Σάββατον.
αʹ. Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ Κυρίου, ἀκουστὰς ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ;
Τίς τὸ ἄπλετον καὶ ἀχανὲς τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος διηγήσεται πέλαγος;
τίς τὴν ἀτέκμαρτον πρὸς τοὺς δούλους ἀγάπησιν;
τίς τὴν ὑπὲρ νοῦν συγκατάβασιν;
τίς τὴν περὶ ἡμᾶς εὐσπλαγχνίαν, καὶ τὴν ἐκ ταύτης ἄφραστον κηδεμονίαν;
Οὐκ ἔστιν οὐδεὶς, οὐδ' εἰ ταῖς γλώσσαις τῶν ἀγγέλων λαλοῖ καὶ ἀνθρώπων·
οὐδ' εἰ πᾶσαν ἐν ἑαυτῷ συνειληφὼς εἴη τὴν ἀνθρωπίνην σύνεσιν.
Εἰ γὰρ καὶ τὸ πνεῦμα πρόθυμον, ἀλλ' ἀσθενὴς ἡ γλῶσσα πρὸς τὸ λέγειν, καὶ ὁ νοῦς ἀμαυρὸς πρὸς κατανόησιν.
Μέγα γὰρ ὁμολογουμένως τὸ τῆς θείας οἰκονομίας μυστήριον, οὐ νοήσει, πίστει δὲ μόνῃ χωρούμενον, ἁγνείας ψυχικῆς ἐκ φόβου θείου καὶ πόθου συνισταμένης, δεόμενον.
Οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως ψυχῆς περιποιήσασθαι κάθαρσιν, ἢ φόβῳ θείῳ καὶ ἔρωτι.
Οὐδ' αὖ πάλιν θείαν ἔλλαμψιν δέξασθαι, μὴ τὸ τῆς ψυχῆς ὀπτικὸν κεκαθαρμένον γενέσθαι πρότερον.
Ἀπρόσιτον γὰρ τοῖς βεβήλοις τὸ Θεῖον·
μόνοι δὲ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ τὸν Θεὸν ὄψονται, ᾖ φησι, Χριστὸς ἡ ὄντως ἀλήθεια.
Ἐπεὶ καὶ ἐν τῇ πάλαι γεγενημένῃ τῷ Μωϋσῇ ἐπὶ τοῦ βάτου θεοφανείᾳ, ἀποδύσασθαι πρότερον προστάσσεται τὸ ὑπόδημα, καὶ οὕτω τῷ φαινομένῳ προσιέναι συμβόλῳ.
Ἡ δὲ τῶν ὑποδημάτων ἄρσις, τῶν νεκρῶν καὶ χαμαιζήλων ἐννοιῶν δηλοῖ τὴν ἀπόθεσιν.
Καὶ αὖθις καπνιζομένου τοῦ ὄρους Σινᾶ ἐπὶ τῆς θείας νομοδοσίας, οὐ πάντες ἀνίεσαν, τοῖς δὲ ἀνιοῦσι τῇ καθάρσει ἐμετρεῖτο ἡ ἄνοδος.
Εἰ τοίνυν ἐπὶ τῶν συμβόλων ἁπάσης κηλίδος ῥύψις ἐνενομοθέτητο, πόσῳ δέον εἰλικρινεῖς καὶ θεοειδεῖς αὐτοὺς ἀπεργάσασθαι τοῖς ἀληθινοῖς καὶ πρωτοτύποις προσφοιτᾷν μέλλοντας;
καθαίρωμεν τοιγαροῦν ἑαυτοὺς, ὦ ἀδελφοὶ, παντὸς γηΐνου φρονήματος, καὶ τύρβης ἁπάσης, καὶ βιωτικῆς θολώσεως, ἵνα τηλαυγῶς τὰς φωτοειδεῖς μαρμαρυγὰς τοῦ θείου λόγου δεξώμεθα, καὶ τραφῶμεν τὰς ψυχὰς τῷ πνευματικῷ ἄρτῳ τῇ τῶν ἀγγέλων τροφῇ, καὶ ἐντὸς τῶν ἀδύτων γενόμενοι, γνῶμεν ἐναργῶς τὰ θεῖα πάθη τοῦ ἀπαθοῦς, καὶ παντὸς τοῦ κόσμου σωτήρια.

γʹ. Χριστὸς ἐν σταυρῷ·
συνέλθωμεν, καὶ κοινωνοὶ τῶν παθημάτων,
ἵνα καὶ τῆς δόξης αὐτοῦ γενώμεθα.
Χριστὸς ἐν νεκροῖς·
νεκρωθῶμεν τῇ ἁμαρτίᾳ.
ἵνα τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν.
Χριστὸς σπαργάνοις καὶ σινδόσι καθαραῖς ἐνειλίττεται·
λυθῶμεν τῶν τῆς ἁμαρτίας σειρῶν, καὶ τὴν θείαν αἴγλην ἀμφιασώμεθα.
Χριστὸς ἐν τάφῳ καινῷ·
ἑαυτοὺς ἐκκαθάρωμεν τῆς παλαιᾶς ζύμης, καὶ νέον γενώμεθα φύραμα, ἵνα Χριστοῦ χρηματίσωμεν καταγώγιον.
Χριστὸς ἐν ᾅδῃ·
πρὸς τὴν ὑψοποιὸν ταπείνωσιν συγκατέλθωμεν, ἵνα καὶ συναναστῶμεν, καὶ συνυψωθῶμεν, καὶ συνδοξασθῶμεν, τὸν Θεὸν ὁρῶντες ἀεὶ καὶ ὁρώμενοι.


ιθʹ. Ἐπειδὴ γὰρ δι' ἀνθρώπου ὁ θάνατος, ἔδει δι' ἀνθρώπου

Αναστάσιμα Ευλογητάρια - Χορός Ψαλτών Πρέβεζας

Ώστε ο Πάπας, ο Βαρθολομαίος και ο Ιερώνυμος έπραξαν, όπως θα έπραττε ο Χριστός;(!!!) Η νέα εκκλησία είναι εδώ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΔΙΝΕΙ "ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΤΟΥ":
.
ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

Ἱστολόγιο "Κατάνυξις"

“Δεν μπορώ να σκεφτώ πως υπάχει Έλληνας και Ορθόδοξος που θα μπορούσε να πει αφήστε να πνιγούν οι πρόσφυγες” ανέφερε μεταξύ άλλων στην εφ’όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, στην εκπομπή “Επί του Πιεστηρίου” και στους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη & Μάκη Κούρη, που προβλήθηκε σε μαγνητοσκόπηση από τον τηλεοπτικό σταθμό Contra Channel, την Τρίτη 26/04/2016.

Για την επίσκεψη Βαρθολομαίο, Φραγκίσκου, Ιερώνυμoυ στη Λέσβο είπε: «Κανεὶς δνμφισβητετν παγκοσμιότητα τογεγονότος. Τὸ ὅτι ξεκίνησαν τρεῖς Χριστιανοθρησκευτικοὶ ἡγέτες νὰ συναντηθον… ἔδωσαννα τεράστιο μήνυμα.  Ὅταν συναντνται τρες προσωπικότητες, ὅπωςΠάπας, Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοποςθηνν, ατὸ ἔδωσενα μήνυμα σ’ ὅλο τὸν κόσμο. Θμοῦ πεῖτε· λύθηκανλα τπροβλήματα; Τουλάχιστον ὅμως εἴχαμε μιὰ χριστιανικὴ παρουσία… κι ἔδωσαννα μήνυμα στοςγέτες· “ἐπιτέλους κάντε κάτι”. Αὐτδν μπορεκανες νπεῖ ὅτι εναιποκριτικό... [σ.σ.: Ἑρμηνεύετε τγεγονότα μὲ τμάτι τονεοταξίτη κατοΟκουμενιστή, κ. Ἰγνάτιε. Βλέπετε τὰ μηνύματα ποθέλετε νὰ προπαγανδίσετε. Τὸ ἄλλο μήνυμα, ὅτι εμαστε τὸ ἴδιο αρετικοκαὶ Ὀρθόδοξοι, δν τὸ ἀντιληφθήκατε; Λέτε δντανποκριτές. Τότε, γιατὶ δνκαναν κάτι παρόμοιο γινσταματήσειπόλεμος, ποὺ δημιούργησε κάποιους πρόσφυγες καὶ ἄπειρους λαθρομετανάστες γιὰ τνξυπηρέτηση τν σχεδίων τνγετν τοκόσμου τούτου;]
Δημοσιογρ.: Μερικοὶ συνάδελφοί σας μητροπολίτες διεφώνησαν.
Δημητριάδος: Τώρα ἐντάξει. Στμεγάλα γεγονότα πάντοτε θὰ ὑπάρχουν καὶ οδιαφωνίες. Ξέρετε καὶ στν Χριστὸ ὑπρχαν. Ὁ Χριστς θαυματουργοσε Σάββατο κατολέγανε, γιατί δουλεύεις τΣάββατο… Ὑπάρχουν κάποιες ἀπόψεις οἱ ὁποεςπετέλεσανντελς μειοψηφία. Δν θπρέπει νχάσουμε τνλήθεια τογεγονότος. [σ.σ.: ὭστεΠάπας, ὁ Βαρθολομαος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοποςπραξαν, ὅπως θὰ ἔπραττεΧριστός;(!!!)· ἐνῶ ὅσοιπεσήμαναν τὰ παρατράγουδα, τς συμπροσευχὲς, τςποκριτικς φιέστες, ταυτίζονται (στὸ μυαλτοκ. Ἰγνάτιου κατν Οκουμενιστν) μὲ τος Φαρισαίους! Καὶ γινὰ ἀντικαταστήσουμε τπρόσωπα κανὰ ἀντιληφθομε τν τραγικότητα τῆς καταστάσεως, τοποθετεῖστε στθέση τοΠάπα Φραγκίσκου τὸν ρειο, τὸν Νεστόριο, τὸν Εὐτυχ (καὶ κάποιουςλλους αρετικος -γιὰ τὴνσορροπα τῆς πολυαιρέσεως τοῦ Παπισμοῦ μὲ κάθε μιὰ ἀπτςλλες αρέσεις) στὴ θέση τοΠατριάρχη Βαρθολομαίου τὸν Καλέκα τν Βέκκο, καὶ στν θέση τοῦ Ἀρχιεπίσκοπουερώνυμου κάποιον σὰν τν Βησσαρίωνα κι ἔχετε τν νέα Ἐκκλησία].
Δημοσιογρ.: Κάποιοι μητροπολίτες κ. ἄ. εἶπαν, μήπως ἦταν λάθοςπαρουσία Πάπα-Πατριάρχη, ὅτι προβάδισμα συνεχς εχεΠάπας.
Δημητριάδος: Ἦταν φιλοξενούμενος πρῶτα-πρῶτα. Εἶναι πολμικρπράγματα ατμπροστστγεγονός. Καὶ ἐξλλου θὰ ἔλεγατι τελικά –πιστέψτε με ἡ ταπεινὴ ἀγάπη μετράει. Θὰ ἔλεγατιπιταπεινς πήγαινε τελευταος. [σ.σ.: Νάτη, λοιπόν, καὶ πάλι τνγαπολογία. Ατ μετράει. διαφθορ τς Πίστεως, αρεση, δν χει καμι σημασία γιὰ τος Οκουμενιστς πισκόπους! Νά, γιατ εναι Πρτος τν ρθοδόξων Βαρθολομαος: λόγ τς μεγάλης του ταπεινότητος!!!].
ναφερόμενος στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο μίλησε για “εμπειρία Συνόδου”· συμφώνησε μὲ τοςντι-Οκουμενιστὲς ὅτι δν πρέπει νὰ ὑπάρξει «διάσπαση καὶ σχίσμα»· εἶπετιχουν ἐργασθεῖ κορυφς τῆςρθοδοξίας πάνω σ’ αὐττθέμα· [σ.σ.: Σὰν τν κ. Ζηζιούλα, π.χ., ποὺ ομεταπατερικοθεολόγοι θεωροῦν ὡς τὸ μεγαλύτερο Ὀρθόδοξο θεολόγο τοῦ 20ου αἰῶνα καὶ ὁ κ. Ἰγνάτιος τὸν βράβευσε!].
Για το Ισλάμ είπε πως ο φόβος είναι ο χειρότερος σύμβουλος. “Αλίμονο αν λειτουργήσουμε με συνομωσίες” τόνισε. Για

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΗΝἉγίου Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου

1.-. Ἐκεῖνος πού χθές, μέσα στήν ἄπειρη συγκατάβασί Του, δέν ἐκαλοῦσε νά τόν βοηθήσουν οἱ λεγεῶνες τῶν Ἀγγέλων, λέγοντας στόν Πέτρο, ὅτι εἶναι στό χέρι μου νά παρατάξω τώρα ἀμέσως, περισσότερες ἀπό δώδεκα λεγεῶνες Ἀγγέλων (Ματθ. κστ´ 53), σήμερα κατέρχεται μέ τόν θάνατό Του κατά τοῦ ἅδου καί τοῦ θανάτου, τοῦ τυράννου, ὅπως ταιριάζει σέ Θεό καί Κυρίαρχο, ἐπί κεφαλῆς τῶν ἀθανάτων καί ἀσωμάτων στρατευμάτων καί τῶν ἀοράτων ταγμάτων, ὄχι μέ δώδεκα μόνο λεγεῶνες, ἀλλά μέ μύριες

Ο Μητροπολίτης των Αφορισμῶν και της κατάρας!


kalabriton.filis-1
     Αὐτὰ ἐκστόμισε ὁ Μητροπολίτης τῶν Ἀφορισμῶν καὶ τῆς κατάρας! Ὁ μητροπολίτης ποὺ συνήργησε στὶς πρωτοβουλίες τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου νὰ πρωτοέρθει ὁ Πάπας Παῦλος-Ἰωάννης στὴν Ἑλλάδα! αὶ κάλυψε τὸ ψέμα τοῦ Χριστόδουλου ὅτι τὸν Πάπα τὸν προσκάλεσε ὁ Πρόεδρος Στεφανόπουλος). Ὁ μητροπολίτης ποὺ τόλμησε νὰ ἐναντιωθεῖ στοὺς ἑκατοντάδες Ἁγίους καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση καὶ νὰ πεῖ: "Ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι αἵρεση! Ποτέ δὲν θὰ σᾶς διδάξω ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση"!!!
   Τί εἶναι χειρότερο; Οἱ ὅποιες ἀπαράδεκτες ἐνέργειες κάποιων κοσμικῶν ἀνθρώπων, ἢ οἱ βλάσφημες καὶ κακόδοξες πράξεις τῶν τάχα Ὀρθόδοξων Ἐπισκόπων ποὺ σκανδαλίζουν συνεχῶς μὲ τὴν ἀμετροέπειά τους καὶ τὴν δίψα τους νὰ ἀσχολοῦνται μαζί τους τὰ Μ.Μ.Ε.; Καὶ δὲν φοβᾶται ὁ κ. Ἀμβρόσιος Λενῆς, ὅταν ἐκφέρει αὐτὲς τὶς κατάρες γιὰ τοὺς ἄλλους;


Καλαβρύτων: ''Να σαπίσει το χέρι του Φίλη αν υπογράψει τέτοιο διάταγμα''     

Πηγή: "Ρομφέα"
Γράφει η Πέπη Σπηλιωτοπούλου

Η καθιερωμένη ομιλία του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου στην πλατεία Αγίας Λαύρας κατά τη συνάντηση των επιταφίων του κέντρου του Αιγίου σίγουρα θα μείνει αξέχαστη στο κοινό που την παρακολούθησε, καθώς το περιεχόμενό της μόνο σε ...Άγιες μέρες δεν παρέπεμπε.
Με φωνή στεντόρεια και αρκούντως αυστηρή, ο ίδιος λοιδωρώντας τον Υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη για την επερχόμενη απόφασή του να καταργηθεί το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία και να αντικατασταθεί με το μάθημα της Θρησκειολογίας, του ευχήθηκε να...σαπίσει το χέρι του (!) αν τολμήσει να υπογράψει τέτοιο διάταγμα.
Όσον αφορά σε ομάδα αθέων που μέσω facebook καλούσαν απόψε σε δείπνο με κρεοφαγία σε διάφορες πόλεις της χώρας, τους ευχήθηκε να ...τρυπήσει το στομάχι τους, όχι γιατί θα φάνε κρέας αλλά γιατί προκαλούν το θρησκευτικό αίσθημα.
"Ενώπιόν σας, παρακαλώ τον Εσταυρωμένο Χριστό να σαπίσει το χέρι του Φίλη αν υπογράψει τέτοια διατάγματα αθεΐας όπως η κατάργηση. Όσον αφορά στο κρέας που θα φάνε απόψε οι άθεοι που θα κάνουν τραπέζι, να γίνει δηλητήριο και να τους τρυπήσει το στομάχι. Να γίνει πέτρα και να μην το χωνέψουν! Ας τρώει ο καθένας ό,τι θέλει και να λατρεύει το Θεό που θέλει αλλά να μην προκαλεί το αίσθημα του θρησκευτικού κόσμου" σημείωσε ο Σεβασμιώτατος.
Όπως είναι φυσικό, οι πιστοί άκουγαν άναυδοι τις 'κατάρες' του Μητροπολίτη, ενώ σε μια προσπάθεια να απαλύνει το βαρύ κλίμα, ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Θανάσης Παναγόπουλος πήρε το λόγο και ευχήθηκε Καλό Πάσχα.
"Μπορεί να έχουν γίνει λάθη και τούτες τις Άγιες Μέρες θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι, με ειρήνη και ομόνοια. Αυτό είναι για μένα το μήνυμα της Αναστάσεως" ανέφερε μεταξύ άλλων.

«…Λέει τους Οικουμενιστές “καθάρματα” και “αλιτηρίους” ότι τους σέρνουν δαιμόνια και γι’ αυτό “εκφεύγειν άπασι τρόποις τήν κοινωνίαν αὐτών”».

Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ π. Νικολάου Μανώλη σταχυολογήσαμε λίγες χαρακτηριστικὲς φράσεις του, μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες (καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ ὅλες τὶς ἄλλες τοποθετήσεις καὶ ἀποκαλύψεις περὶ τῶν κακόδοξων Οἰκουμενιστῶν) καταδεικνύονται δύο μὴ θεοφιλεῖς ἐπιμονές:
   α) ἡ ἐπιμονὴ τῶν παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ ἡ ἀμετανοησία τους στὶς κακοδοξίες τους καὶ
   β) ἡ ἐπιμονὴ τῶν Ὀρθόδοξων Ποιμένων νὰ κοινωνοῦν μαζί τους.
    Φαντάζεσθε, π. Νικόλαε, νὰ ἔβλεπαν αὐτά, ὅλες αὐτὲς τὶς ΕΠΙΜΟΝΕΣ ἐνέργειες τῶν αἱρετικῶν ὁ Μ. Ἀθανάσιος, ὁ ἅγιος Μάξιμος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί, τέλος, ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, καὶ νὰ συνέχιζαν νὰ κάνουν ὅ,τι καὶ σεῖς; Νὰ ἔλεγαν -ὅπως ἐσεῖς- ὅτι «τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καὶ τὸν Πάπα Φραγκίσκο τοὺς ἑνώνει τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης, τῆς εἰδωλολατρίας, τῆς αἵρεσης» ὅτι «τοὺς σέρνουν δαιμόνια»(!)  καὶ ἔπειτα νὰ κοινωνοῦσαν μαζί τους; Νὰ κοινωνοῦσαν, δηλαδή, οἱ Ἅγιοί μας μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές;
   Ἀλλὰ δὲν χρειάζεται νὰ φανταστεῖτε, πάτερ, τί θὰ ἔκαναν, γιατὶ στὴν ὁμιλία σας μᾶς τὸ λέτε. Μᾶς διαβάσατε καὶ υἱοθετήσατε θεωρητικά, τί ἔγραφε ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός! Ἀλλὰ στὴν πράξη; Τί κάνετε; Ἕνα ἐνοχλητικό (ἀσφαλῶς) χαρτοπόλεμο «Δάσκαλε, ποὺ δίδασκες»!
      Παραθέτουμε τὰ ἴδια τὰ λόγια σας, γιὰ νὰ δοῦμε, τί ἔκανε ὁ ἅγιος τὸν ὁποῖον ἐπικαλεῖσθε, καὶ τί κάνετε ἐσεῖς:
  «Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς λέει τοὺς Οἰκουμενιστές καθάρματα” καὶ ἀλιτηρίους”. Ἀλλὰ νὰ δεῖτε τί λέει γι’ αὐτοὺς ποὺ δέχονται τὸν Πάπα ὡς Ἐπίσκοπο. Ἀκοῦστε. «Ἐκφεύγειν ἅπασι τρόποις τήν κοινωνίαν αὐτοῦ, καί μήτε συλλειτουργεῖν αὐτῷ μήτε μνηνονεύειν ὅλως αὐτοῦ. «Φεύγετε οὖν καί ὑμεῖς, ἀδελφοί, τήν πρός τούς ἀκοινωνήτους κοινωνίαν καί τό μνημόσυνον τῶν ἀμνημονεύτων»!

Παραθέτουμε ἕνα εὐρύτερο τμῆμα τῆς ὁμιλίας σας καὶ εὐχόμαστε ὁ σταυρωθεὶς καὶ Ἀναστὰς Κύριος νὰ σᾶς δώσει φώτιση καὶ δύναμη γιὰ νὰ πράξετε τὰ δέοντα!

* Εἴδαμε στὸ νησὶ τῆς Λέσβου, τὸν Πατριάρχη τὸν Οἰκουμενικό, τὸν κ. Βαρθολομαῖο, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο καὶ τὸν Πάπα Φραγκίσκο, νὰ τοὺς ἑνώνει τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης, τῆς εἰδωλολατρίας, τῆς αἵρεσης.
* Ἀσκητὴς μοναχὸς στὴν ἔρημα τοῦ Ἁγίου Ὄρους μοῦ εἶπε: «Πάτερ, τὰ δαιμόνια σέρνουν ὄχι μόνο τὸν Πάπα, ἀλλὰ καὶ τοὺς Προκαθήμενους καὶ τοὺς πῆγαν στὴν Λέσβο. Τὰ δαιμόνια! Δὲν θὰ ἀνεχθεῖ ὁ ἅγιος Ραφαὴλ τὴν προσβολὴ αὐτή».  Καὶ ἔκλαιγε!
* Μέσ’ στὸν Παράδεισο, στὸ θυσιαστήριο τοῦ Παραδείσου, ποὺ πέριξ αὐτοῦ ὑπάρχουν οἱ 24 πρεσβύτεροι καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι… δὲν ὑπάρχει ὁ Πάπας, δὲν ὑπάρχει ὁ Ἄρειος, δὲν ὑπάρχει ὁ Νεστόριος, δὲν ὑπάρχουν οἱ Μονοφυσῖτες… Ὑπάρχουν μόνο Ὀρθόδοξοι Ἅγιοι. Δὲν εἶναι, λοιπόν, μιὰ οὐράνια παράσταση αὐτὴ ποὺ δόθηκε στὴν Λέσβο. Εἶναι μιὰ ἁμαρτία, μιὰ βλασφημία, μιὰ πονηριὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ Μασώνων ταγῶν. [σ.σ.: 1. Γιατί, πάτερ, ὑπάρχει στὸ θυσιαστήριο τοῦ Παραδείσου ὁ αἱρετικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος κ.ἄ.; 2. Ἀφοῦ αὐτοὶ δὲν θὰ ὑπάρχουν στὸν Παράδεισο, ἀφοῦ αὐτὲς οἱ συμπροσευχὲς δὲν εἶναι οὐράνιες, ἀλλὰ εἶναι ἁμαρτίες καὶ βλασφημίες, ἐσεῖς γιατὶ Μνημονεύετε τοὺς βλάσφημους, τοὺς πονηροὺς καὶ ὅσους κοινωνοῦν καὶ τοὺς μνημονεύουν, καὶ ψέλνετε μὲ τὰ πνευματικά σας τέκνα ἔξω ἀπὸ τὸ Ἐπισκοπεῖο τῆς Θεσσαλονίκης τὴν φήμη τοῦ προϊσταμένου σας οἰκουμενιστῆ «Παναγιωτάτου» κ. Ἄνθιμου; Γιατί παραπέμπετε εἰς τὰς «ἑλληνικὰς καλένδας» τὴν ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ τοὺς κοινωνοῦντας μὲ αὐτούς;].
(Συνεχίζω μὲ τὰ λόγια σας). Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς λέει ἀλιτήριους τοὺς Οἰκουμενιστές, «ἀλιτηρίους καί παραβάτας τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῶν πατρικῶν θεσμῶν, καί ἐλαύνουσι πανταχόθεν αὐτούς ὡς καθάρματα», καθάρματα καὶ ἀλιτηρίους τοὺς λέγει, «μήτε συλλειτουργεῖν αὐτοῖς ἀνεχόμενοι», μᾶς ἀπαγορεύει νὰ συλλειτουργήσουμε μ’ αὐτούς, «μήτε μνημονεύειν ὅλων αὐτῶν ὡς Χριστιανῶν».
Ἀλλὰ νὰ δεῖτε τί λέει γι’ αὐτοὺς ποὺ δέχονται τὸν Πάπα ὡς Ἐπίσκοπο. Ἀκοῦστε. «Ἐκφεύγειν ἅπασι τρόποις τήν κοινωνίαν αὐτοῦ, καί μήτε συλλειτουργεῖν αὐτῷ μήτε μνηνονεύειν ὅλως αὐτοῦ, μήτε ἀρχιερέα τοῦτον, ἀλλά λύκον καί μισθωτόν ἡγεῖσθαι, μήτε λειτουργεῖν ὅλως ἐν ταῖς λατινικαῖς ἐκκλησίαις, ἵνα μή ἔλθῃ καί ἐφ’ ὑμᾶς ἡ ἐπελθοῦσα ὀργή τοῦ θεοῦ τῇ Κωνσταντινουπόλει διά τάς ἐκεῖ γινομένας παρανομίας… «Φεύγετε οὖν καί ὑμεῖς, ἀδελφοί, τήν πρός τούς ἀκοινωνήτους κοινωνίαν καί τό μνημόσυνον τῶν ἀμνημονεύτων.  Ἴδε ἐγώ Μᾶρκος ὁ ἁμαρτωλός λέγω ὑμῖν, ὅτι ὁ μνημονεύων τοῦ πάπα ὡς ὀρθοδόξου ἀρχιερέως ἔνοχός ἐστι πάντα τόν λατινισμόν ἐκπληρῶσαι μέχρι καί αὐτῆς τῆς κουρᾶς τῶν γενείων, καί ὁ λατινοφρονῶν μετά τῶν Λατίνων κριθήσεται καί ὡς παραβάτης τῆς πίστεως λογισθήσεται».

Αὐτὰ θὰ πάθει ὁ ὀρθόδοξος Ἀρχιερέας, ὁ ὁποῖος μνημονεύει τὸν Πάπα ὡς Ὀρθόδοξο. Ὅταν λοιπόν, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπίσκοποι,  ἀναγνωρίζετε τὸν Πάπα ὡς ἀρχηγὸ Πίστης, χριστιανὸ μὲ χάρη Θεοῦ, τότε ἔρχεσθε σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἅγιο Μᾶρκο τὸν Εὐγενικό».

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης

Σιχάθηκε ο λαός το φιάσκο της Λέσβου [ΒΙΝΤΕΟ]