Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

"Διωγμοὺς ἐκαρτέρησας, καὶ κινδύνους ὑπέμεινας θεορρῆμον Ἀθανάσιε"!
Σὲ κάθε μεγάλη ἑορτὴ τῶν Ἁγίων ἐκείνων ποὺ ἔζησαν σὲ καιροὺς αἱρέσεων, διαπιστώνουμε τὴν τεράστια ἀπόσταση ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ αὐτούς. Τὰ Συναξάριά τους καὶ τὰ τροπάριά τους μᾶς πληροφοροῦν καὶ μᾶς διδάσκουν, μὲ ποιόν τρόπο ἀντιμετώπισαν νικηφόρα τὶς αἱρέσεις.
Στὴ συνέχεια, παραθέτουμε λίγα τροπάρια ἀπὸ τὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὸν Ὄρθρο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, τοῦ ὁποίου σήμερα ἑορτάζουμε τὴν ἀνακομιδῆ τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου, στὰ ὁποῖα φαίνεται καθαρά ὅτι ὁ Ἅγιος δὲν ἀδιαφόρησε (ὡς οἱ πλεῖστοι τῶν συγχρόνων Ποιμένων), ἀλλὰ ἀγωνίστηκε σκληρὰ ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τῆς ἐποχῆς του.
Πρὸς τοῦτο ὑπέστη «διωγμούς, ὑπέμεινε κινδύνους» προκειμένου νὰ ἐκδιώξει τὴν ἀρειανικὴ «πλάνη» καὶ νὰ «διασώσει» τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν «ἀσέβεια» τῆς αἱρέσεως.
Δυστυχῶς οἱ σύγχρονοι Ποιμένες γι’ αὐτὸ θὰ κριθοῦνε, διότι τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν κάνουν. Ἔχουν ἀφήσει τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας στὰ χέρια τῶν αἱρετικῶν, γιατὶ εἶναι «μισθωτοὶ ποιμένες» καὶ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ, δὲν θέλουν νὰ διωχθοῦν γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιό του, ἀλλὰ ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ τὸ δεσποτικό τους θρόνο.


Διωγμοὺς ἐκαρτέρησας, καὶ κινδύνους ὑπέμεινας, θεορρῆμον Ὅσιε Ἀθανάσιε, ἕως τὴν πλάνην ἐξώρισας, Ἀρείου τὴν ἄθεον, καὶ τὴν ποίμνην τῆς αὐτοῦ, ἀσεβείας διέσωσας, ὁμοούσιον, τῷ  Πατρὶ δογματίσας τὸν Υἱόν τε, καὶ τὸ Πνεῦμα ὀρθοδόξως, ἱερουργὲ ἱερώτατε.

στραπαῖς τοῦ κηρύγματος, τοὺς ἐν σκότει ἐφώτισας, καὶ τὴν πλάνην ἅπασαν ἀπεδίωξας, προκινδυνεύων τῆς πίστεως, στερρὲ Ἀθανάσιε, ὡς ποιμὴν ἀληθινός, ὡς ἑδραίωμα ἄσειστον, παναοίδιμε, τῆς Χριστοῦ Ἐκκλησίας· διὰ τοῦτο, συνελθόντες σε τιμῶμεν, μελῳδικῶς ἀγαλλόμενοι.

σπερ ἄστρον ἄδυτον, καὶ μετὰ πότμον, σῶν δογμάτων λάμψεσι, φωταγωγεῖς διὰ παντός, τῶν Ὀρθοδόξων τὸ πλήρωμα, ἱερομύστα σοφὲ Ἀθανάσιε.

Ταῖς ἀστραπαῖς τῶν λόγων σου Ἱεράρχα, τὴν τυφλὴν ἠμαύρωσας τοῦ Ἀρείου διδασκαλίαν, γενόμενος ὀφθαλμὸς τῶν πιστῶν.

Πύργος φανεὶς Μακάριε ἀκατάβλητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, πάσας τοῦ Ἀρείου, μηχανουργίας διεσάθρωσας. 

Τῆς Χριστοῦ ἀπεδίωξας, νοητοὺς λύκους Πάνσοφε, Ἐκκλησίας σκίμπωνι τῶν δογμάτων σου, καὶ ταύτην κύκλῳ ἐτείχισας, λόγων ὀχυρώμασι, παραστήσας τῷ  Χριστῷ, ἀσινῆ καὶ ἀλώβητον· ὃν ἱκέτευε, ἐκ φθορᾶς καὶ κινδύνων λυτρωθῆναι, τοὺς ἐν πίστει ἐκτελοῦντας, τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου.


Ενώ η αίρεση τρέχει με φρενήρεις ρυθμούς, ο ύπνος των ποιμένων εξελίσσεται σε ...κώμα!

Βιέννη – Οικουμενι(στι)κή συμπροσευχή

για τα μέλη του Κοινοβουλίου (Φωτογραφίες)


Εἶναι δύσκολο πλέον νὰ παρακολουθήσει κανείς, τὶς πολυεπίπεδες καὶ καλὰ προσχεδιασμένες κινήσεις τῶν παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν. Δὲν πρόκειται γιὰ κάποιες τυχαῖες ἢ κατ’ ἀνάγκην συμπροσευχές, κάποιο διάλογο ἢ συνάντηση, κάποια Ἀκαδημαϊκὴ Ἡμερίδα γιὰ ἐρευνητικοὺς σκοπούς, κάποια λανθασμένη δογματικὴ ἔκφραση, ἢ ἔστω κάποια «ἀπροσεξία» ἢ λειτουργικὴ «ἀταξία» ἑνὸς Ὀρθοδόξου ἱερωμένου (ποὺ σὰν τέτοια θὰ ἐλεγχόταν καὶ θὰ ἐτιμωρεῖτο ἀμέσως ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες).
Πρόκειται γιὰ δόλιες καὶ πονηρές, ἀλλὰ συνειδητὲς ἐνέργειες ἀποδόμησης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Πρόκειται γιὰ συνειδητὴ καὶ συστηματικὴ πλύση ἐγκεφάλου τῶν πιστῶν, ὅτι εἴμαστε ὅλοι (Ὀρθόδοξοι καὶ αἱρετικοί –καὶ ἀλλόθρησκοι), μέλη μιᾶς θρησκείας. Αὐτές τους οἱ ἐνέργειες ἀποτελοῦν τὰ κομμάτια ἑνὸς πάζλ, ἡ εἰκόνα τοῦ ὁποίου εἶναι ἤδη εὐδιάκριτη γιὰ ὅλους τοὺς συνειδητοὺς πιστούς, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ποιμένες τους, οἱ ὁποῖοι τὸ κεφάλαιο «Παναίρεση Οἰκουμενισμοῦ», τὸ ἔχουν ἀπωθήσει στὸ βάθος τοῦ ἀσυνειδήτου τους. Ἀσχολοῦνται μὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτό! Καὶ κρατοῦν καὶ τοὺς πιστούς, μέσα στὴν αἵρεση γιὰ νὰ ἔχουν συντροφιά!
Τὴ νέα πληροφορία, λοιπόν, τοῦ ἱστολογίου «Ἀκτίνες» γιὰ συμπροσευχὲς καὶ στὴν Αὐστρία —ἤδη, ἀπὸ τὸ Πάσχα μέχρι σήμερα, οἱ κάθε εἴδους συμπροσευχὲς ξεπερνοῦν τὴ μονοψήφια ἀρίθμηση, μετροῦνται σὲ δεκάδες— δὲν πρέπει νὰ τὴ δοῦμε σὰν μιὰ ἀκόμη συμπροσευχή, οὔτε σὰν μιὰ «ἀσχήμια» (νά, μιὰ καλὴ λέξη ἑνὸς προβοκάτορα ἱστολόγου, ποὺ πίσω της θέλει νὰ κρύψει τὶς αἱρετικὲς διαστάσεις τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τὶς ἁγιοπατερικὲς ὑποχρεώσεις τῶν Ὀρθοδόξων), ἀλλὰ ὅπως εἶναι: ἡ ἐξέλιξη, ἡ ἐπέκταση, ἡ παγίωση τῆς Παναιρέσεως.
Καὶ θὰ ἔρθουν μετὰ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ποιμένες, ὅταν ἡ ἄμβλυνση τοῦ Ὀρθόδοξου αἰσθητηρίου θὰ ἔχει φτάσει στὸ ἐπίπεδο ποὺ ἀναμένουν οἱ Οἰκουμενιστές, νὰ σημάνουν συναγερμό, νὰ καλέσουν σὲ ἀντίδραση! Μὲ ποιά παρρησία, μὲ ποιά προσωπικὴ δύναμη, καὶ ποιοί πιστοὶ τότε θὰ τοὺς ἀκολουθήσουν!

Πηγή: Ἀκτίνες
 Βιέννη –Δευτέρα 27/04/2014. Για πρώτη φορά οι έξι κοινοβουλευτικές ομάδες του Αυστριακού Κοινοβουλίου συμμετείχαν σε επίσημη οικουμενιστική συμπροσευχή.
    Η συμπροσευχή πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι Hofburg της Βιέννης κοντά στο Κοινοβούλιο και συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος Καρδαμάκης, ο Καρδινάλιος  Κρίστοφ Σένμπορν και ο Λουθηρανός “Επίσκοπος” Michael Bunker.