Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Η αποφράδα ημέρα κατά την οποία Ορθόδοξοι και Λατίνοι συλλειτούργησαν στην Αγιά Σοφιά!

 12 Δεκεμβρίου 1452:

Ἡ ἀποφράδα ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία Ὀρθόδοξοι καὶ Λατίνοι συλλειτούργησαν στὴν Ἁγιὰ Σοφιά!Φωτο: ὁ πάπας Φραγκίσκος ξεναγεῖται στὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ
 κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Πόλη τὸ 2014

Ἡ πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν 29η Μαΐου τοῦ 1453 ἦταν τὸ ἀποκορύφωμα τῆς φθίνουσας δόξας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τοῦ λεγομένου Βυζαντίου. Γύρω ἀπὸ τὰ αἴτια τῆς πτώσης αὐτῆς ἐγράφησαν πολλά, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρισκόταν τότε ἡ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία-Βυζάντιο, ἀφοῦ εἶχε χαθῆ ὅλη ἡ Μικρὰ Ἀσία, ἡ Ἀνατολικὴ Θράκη καὶ εἶχε μείνει μόνον ἡ Κωνσταντινούπολη καὶ τὰ περίχωρά της. Οἱ κατὰ καιροὺς ἐχθροὶ εἶχαν προξενήσει μεγάλη ζημία, μὲ ἀποκορύφωμα καὶ τελειωτικὸ κτύπημα τὴν κατάληψη τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Φράγκους, κατὰ τὴν Δ΄ Σταυροφορία τὴν 13η Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1204. Ἡ μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια (1261) ἀνακατάληψή της καὶ ἐλευθέρωσή της δὲν προσέφερε οὐσιαστικὰ πράγματα, διότι ἤδη ἡ Πόλη εἶχε καταστραφῆ καὶ λεηλατηθῆ ὁλοσχερῶς. 
Πέρα ἀπὸ τὰ πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ αἴτια ποὺ συνετέλεσαν στὴν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρέπει νὰ σημειωθοῦν ἰδιαιτέρως τὰ πνευματικὰ αἴτια στὰ ὁποῖα συνήθως δὲν δίνουμε μεγάλη σημασία. 
Ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος, Ὅπως λέγει σὲ ἄλλα κείμενά του, στὴν Κωνσταντινούπολη τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ζοῦσαν περίπου 70.000 κάτοικοι καὶ μάλιστα ὁ ἴδιος ἔκανε ἔκκληση στοὺς Κωνσταντινουπολίτας, χωρὶς νὰ ὑπάρχη ἀνταπόκριση, νὰ συντελέσουν στὴν ἀνοικοδόμηση τῶν τειχῶν της, ἐν ὄψει τοῦ μεγάλου κινδύνου. Ὅμως οἱ κάτοικοι, ἰδιαιτέρως οἱ πλούσιοι, ἀσχολούμενοι μὲ τὴν αὔξηση τῶν ἀτομικῶν τους ἐσόδων, ἀδιαφοροῦσαν, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ πόλη νὰ ὁμοιάζη, ὅπως λέγει, μὲ «σεσαθρωμένον» πλοῖον ποὺ ἦταν ἕτοιμο νὰ βυθισθῆ.
Στὴν ἀρχὴ τοῦ λόγου του ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος ἐκφράζει τὴν ὀδύνη του, ἀφοῦ τὸ γένος περιστοιχίζεται ἀπὸ δεινά, τὰ ὁποῖα, ὅπως λέγει, «δάκνει μου τὴν καρδίαν, συγχεῖ τὸν νοῦν καὶ ὀδυνὰ τὴν ψυχήν». Κάνει λόγο γιὰ τὴν «ὁλόσωμον πληγὴν» καὶ τὴν «νόσον καθολικήν». Τὸ γένος ἔχει περιπέσει σὲ ποικίλα πάθη καὶ ἁμαρτίες. Ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἔγιναν «ὑπερήφανοι, ἀλαζόνες, φιλάργυροι, φίλαυτοι, ἀχάριστοι, ἀπειθεῖς, λιποτάκται, ἀνόσιοι, ἀμετανόητοι, ἀδιάλλακτοι». Ἔγιναν οἱ ἄρχοντες κοινωνοὶ ἀνόμων, οἱ ὑπεύθυνοι ἅρπαγες, οἱ κριτὲς δωρολῆπτες, οἱ μεσίτες ψευδεῖς, οἱ νεώτεροι ἀκόλαστοι, οἱ γηράσαντες μεθυσμένοι, οἱ ἀστοὶ ἐμπαῖκτες, οἱ χωρικοὶ ἄλαλοι, «καὶ οἱ πάντες ἀχρεῖοι». Συγχρόνως μὲ τὴν γενικὴ κατάπτωση τῶν ἀνθρώπων χάθηκε «εὐλαβὴς ἀπὸ τῆς γῆς, ἐξέλιπε στοχαστής, οὒχ εὔρηται φρόνιμος». Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ἐπέπεσαν ἐκ δυσμῶν καὶ ἐξ ἀνατολῶν διάφοροι ἐχθροὶ καὶ λυμαίνονται τὴν αὐτοκρατορία.
Πολλὲς φορὲς στὸ παρελθὸν ἡ βασιλεύουσα πολιορκήθηκε ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ καὶ μάλιστα ὑπὸ δυσμενέστερες συνθῆκες, ἀλλὰ πάντοτε ἡ Παναγία τὴν σκέπαζε καὶ τὴν βοηθούσεγιατι ὁ λαός, παρὰ τὴν ἁμαρτωλότητά του, δὲν διαπραγματευόταν τὴν Πίστη του. 
Ἔλεγε τὴ γνωστὴ ρήση: «καλύτερα τούρκικο φέσι παρὰ φράγκικη τιάρα»!
Ὅμως, στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 1452, μόλις πέντε μῆνες πρὶν τὴν άλωση καὶ δεκατρία ἔτη μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ προδοτικοῦ ἑνωτικοῦ ὄρου τῆς Συνόδου τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας, στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας ἔγινε συλλείτουργο Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν στὸ ὁποῖο μνημονεύτηκε ὁ Πάπας καὶ ὁ λατινόφρονας Πατριάρχης Γρηγόριος!
Τὸ ἀνίερο αὐτὸ συλλείτουργο ἔγινε γιὰ νὰ ἐπικυρώσει, οὐσιαστικά, τὴν «Ἕνωση». Προτίμησαν οἱ πρόγονοί μας τὴ συμμαχία τοῦ παναιρετικοῦ παπισμοῦ ἀπὸ τὴ συμμαχία τοῦ Θεοῦ, γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ «Πόλις ἑάλω». Ὁ γνωστὸς «Θρῆνος τῆς Πόλης» λέει: «Πάψετε τὸ Χερουβικὸ κι ἂς χαμηλώσουν τ΄ ἅγια, γιατί εἶναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νὰ τουρκέψει».
«Τριακόσιους χρόνους μετὰ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ μας

29 Μαΐου 1453: Η Άλωση της Πόλης.

 Εκδήλωση στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, Κυριακή 29 Μαΐου, ανήμερα της μαύρης επετείου.


29 Μαϊου 1453: Η Άλωση της Πόλης

Τα αίτια, το χρονικό, οι συνέπειες.
Η 1η Άλωση της Πόλης, από τους σταυροφόρους, άγνωστες ιστορίες, η αναμενόμενη βοήθεια από την Δύση, η άνοδος του Ισλάμ. το συλλείτουργο με τους παπικούς στην Αγιά Σοφιά.

1204 μ.Χ., 1453 μ.Χ. 
Η ιστορία επαναλαμβάνεται σήμερα;;;

H εκδήλωση θα γίνει ανήμερα της μαύρης επετείου της Άλωσης της Πόλης, την

Κυριακή 29 Μαϊου, 6:30 μμ, 

στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ευόσμου (Θεσσαλονίκης),
οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 57 (Εύοσμος), που βρίσκεται κοντά στην πλατεία του Ευόσμου.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο εκπαιδευτικός κ.Δημήτριος Καραγιαννίδης.
Παράλληλα με την ομιλία, θα γίνεται προβολή διαφανειών και θα προβληθούν σχετικά αφιερώματα ενώ θα γίνουν και αναφορές στην σημερινή κατάσταση της Ελλάδος και στον κίνδυνο μιας νέας "Άλωσης", τόσο στην Ορθοδοξία όσο και στην πατρίδα μας.

Η Κωνσταντινούπολη διαχρονικά και η άλωση της το 1453


Τοῦ Στεφάνου Καρανίκα, καθηγητοῦ Θεολόγου

Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Ὀθωμανούς Τούρκους στίς 29 Μαΐου τοῦ 1453 ἀποτελεῖ γιά ἐμᾶς τούς Νεοέλληνες καί Ρωμηούς φυσικά, ἡμέρα θρήνου καί μνήμης. Ἡμέρα θρήνου, διότι ἡ Βασιλίδα τῶν πόλεων, ἡ Θεοφύλακτος πόλη, ἡ Κωνσταντινούπολη, κατελήφθη (ἤ ἁλώθηκε) ἀπό χέρια ἐχθρικά γιά δεύτερη φορά. Εἶναι ὅμως καί ἡμέρα μνήμης, διότι μᾶς ὑπενθυμίζει τήν εἴσοδο τοῦ Γένους μας σέ μία ἀπό τίς μελανότερες σελίδες τῆς μυριόχρονης ἱστορίας μας: τήν Τουρκοκρατία.
Γιά πάνω ἀπό χίλια χρόνια, ἡ Κωνσταντινούπολη ἀποτέλεσε πρωτεύουσα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, τῆς πιό μακροχρόνιας ἴσως ἀπό ὅλες ὅσες δημιουργήθηκαν στό πέρασμα τῶν αἰώνων. Ὑπῆρξε τό λίκνο τοῦ μεσαιωνικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Προσέφερε τά μέγιστα στή διαμόρφωση ὄχι μόνο τῆς δικῆς μας ρωμαίικης εὐσυνειδησίας καί ταυτότητας, ἀλλά καί στήν ἴδια τήν ὕπαρξη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Εἶναι πολύ δύσκολο νά φανταστοῦμε πῶς θά ἦταν ἡ Εὐρώπη σήμερα, ἄν δέν ἦταν τό Βυζάντιο σέ ρόλο κυματοθραύστη ἀπέναντι στίς βαρβαρικές ἐπιδρομές. Βασιλεῖς ὑποχώρησαν, αὐτοκρατορίες λύγισαν καί ἐχθροί κατατροπώθηκαν, δοκιμάζοντας τήν ἰσχύ καί τό μεγαλεῖο τῆς Ρωμηοσύνης. Ἡ ἴδια ἡ Πόλη πολιορκήθηκε 29 φορές ἀπό βάρβαρους ἐπιδρομεῖς καί ἐπίδοξους σφετεριστές, ἀλλά μέ τήν βοήθεια τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, τῆς Κυρίας Θεοτόκου, παρέμεινε ὄρθια καί λαμπρή, ἀποδεικνύοντας συνεχῶς ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν Θεοφρούρητος Πόλη.

Ἡ μνησικακία ὅμως τῶν Φραγκολατίνων καί τό ζηλόφθονο μῖσος τους γιά μία πόλη καί μία αὐτοκρατορία πού συγκέντρωνε τόσο πλοῦτο, ὑλικό καί πνευματικό, ὁδήγησαν τά στίφη τῶν Σταυροφόρων τῆς Δ΄ Σταυροφορίας μπροστά στά τείχη τῆς Πόλεως καί στήν ἅλωσή της στίς 13 Ἀπριλίου 1204, κατακερματίζοντας οὐσιαστικά τήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία σέ μικρότερα κρατίδια, ἑλληνικά καί φραγκικά. «Ἦταν τό μεγαλύτερο ἔγκλημα στήν ἱστορία», θά ἐπισημάνει ὁ ἔγκριτος βρετανός βυζαντινολόγος σέρ Στήβεν Ράνσιμαν.

Ἄν καί ἡ Κωνσταντινούπολη ἐλευθερώθηκε τό 1261 καί ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία ξαναγεννήθηκε ἀπό τίς στάχτες της, ἐν τούτοις ὅμως, ἀποτελοῦσε μία τραγική σκιά τοῦ

Στην Εγκύκλιο της Ι. Συνόδου να υπάρξουν ξεκάθαρες απαντήσεις

Νέες πληροφορίες καταδεικνύουν ὅτι οἱ Οἰκουμενιστές-ψευδεπίσκοποι ἐλέγχουν τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας
.
καὶ δὲν ἀφήνουν νὰ περάσουν οἱ Ὀρθόδοξες θέσεις

  

Περισσότερες πληροφορίες
για την Ιεραρχία

   Οι διαφορετικές πληροφορίες που κυκλοφορήθηκαν στα ΜΜΕ για τα αποτελέσματα της Ιεραρχίας της 24ης και 25ης Μαΐου τρ. έτους προκάλεσαν εύλογες απορίες και δικαιολογημένο ενδιαφέρον στον πιστό λαό. Ο υπογράφων προχώρησε σε περαιτέρω έρευνα επί του θέματος και κατέληξε σε επί πλέον πληροφορίες, ως προς το βασικό ερώτημα που κυριαρχεί στους πιστούς και γενικότερα στην κοινή γνώμη. Θα προσπαθήσει να δώσει μια σαφή απάντηση στο αν τελικά η Ιεραρχία αποφάσισε ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες δεν αποτελούν Εκκλησία, αλλά Ομολογία ή Κοινότητα.
    Η Ιεραρχία συζήτησε, μεταξύ των άλλων, επί των προτάσεων

4 "θετικά"+2 "αρνητικά"= Μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα!

Περί τῶν ἀποφάσεων τῆς ἔκτακτης συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας 
γιά "διορθώσεις"
στά προσυνοδικά κείμενα...  


http://cdn.cnngreece.gr/media/com_news/story/2016/05/12/31989/main/ierarxia1.jpg

Διορθώσεις 
χωρίς τήν μετάνοια καί τήν ὀρθοτόμηση
 διορθωμένων ἀνθρώπων
δέν εἶναι δυνατόν νά γίνουν!
Ὡς γνωστόν, τό διήμερο 24-25 Μαΐου 2016, συγκλήθηκε ἐκτάκτως ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά "διορθώσεις" στά προσυνοδικά κείμενα τῆς ἐπερχομένης "Ἁγίας"...καί "Μεγάλης" Συνόδου, μετά κι ἀπό τίς παρεμβάσεις τῶν Μητροπολιτῶν Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καί Κυθήρων κ. Ἀμβροσίου
(Βλέπε: 
καί μετά ἀπό τίς ἀντιδράσεις τῶν ἀντιοικουμενιστῶν καί ἀντιμεταπατερικῶν μοναχῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν!

Κυκλοφοροῦν στό διαδίκτυο τά "θετικά" καί τά ἀρνητικά τῶν ἀποφάσεων. Τά παραθέτουμε ἐπιγραμματικά καί μετά θά κάνουμε ἁπλή θεολογική ἀριθμητική, ὥστε νά διαπιστώσετε τήν "παγίδα-τυράκι στήν φάκα" τῶν οἰκουμενιστῶν-"μεταπατερικῶν" Ἱεραρχῶν μας εἰς βάρος τῶν πιστῶν, γιά νά ἐπιβάλλουν τά σχέδιά τους:

1ο "θετικό": ἀναφέρεται ὅτι ἔλαβαν ὑπόψιν τίς παρατηρήσεις τῶν Μητροπολιτῶν στά κείμενα τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου. 
Παρατηροῦμε:
  • Ἐκ τῶν ὑστέρων καί μετά ἀπό πάμπολες ἀντιδράσεις κλήρου καί λαοῦ κυρίως, εἰδικά στό διαδίκτυο. Φθάσαμε στό σημεῖο σέ μία ἐλεύθερη χώρα πού γέννησε τήν δημοκρατία, τό αὐτονόητο (δηλαδή τό νά ἀκούγονται οἱ ἀπόψεις καί μάλιστα Ἐπισκόπων γιά ἕνα τόσο σοβαρό πνευματικό συμβάν ὅπως αὐτό τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου) νά γίνεται μετά κόπων καί βασάνων.
2ο "θετικό":  ἀναφέρεται πώς τό Φανάρι ξεπερνᾶ τόν σκόπελο τῆς "ὁμοφωνίας" καί ὅτι θά καταγραφοῦν οἱ διαφωνίες.
Παρατηροῦμε:
  • Σπουδαῖα τά λάχανα! Μεγάλη χάρη θά τίς κάνουν! Θά καταγραφοῦν οἱ διαφωνίες, θά ἐκτονωθεῖ τό καταπιεσμένο αἴσθημα ἀνελευθερίας καί αὐταρχισμοῦ, καί μετά θά πᾶνε στήν ἀνακύκλωση ὅσο σωστές καί σύμφωνες μέ τούς Ἱερούς Κανόνες κι ἄν εἶναι... 
3ο "θετικό":  ἀναφέρεται πώς ἀποσύρεται τό σκανδαλῶδες ἀντορθόδοξο θέμα: "ὁ γάμος καί τά κωλύματά του".
Παρατηροῦμε:
  • Τά 2 πρῶτα "θετικά" εἶναι ἐπί τῆς οὐσίας, ὅπως θά ἀποδείξουμε ἀμέσως παρακάτω,...ἐπουσιώδη. Αὐτό τό 3ο "θετικό" εἶναι τό ἕνα "τυράκι στήν φάκα-παγίδα" χειραγώγησης τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας πού ἀντιδρᾶ στήν ἀντισυνοδικότητα, ἀντικανονικότητα καί ἀντορθοδοξία τῆς Συνόδου. Μετά ἀπό τόσες εὔλογες καί θεολογικότατα ἐμπεριστατωμένες ἀντιδράσεις Μοναχῶν, Κληρικῶν καί λαϊκῶν κυρίως, τραβῆξαν ἕνα σχετικά "ἀνώδυνο" θέμα ἀπό τήν θεματολογία τῆς Συνόδου, προκειμένου νά κατευνάσουν τά ὁμολογιακά πνεύματα. Σά νά εἴμαστε οἱ ἱερῶς ἀγανακτισμένοι πιστοί φαΐ πού κοχλάζει στήν χύτρα καί "ὁ γάμος καί τά κωλύματά του" ὁ λίγος ἀτμός πού "θυσιάζεται" νά διαφύγει ἀπό τήν βαλβίδα, ἡ ὁποία ὀλίγον ἐστρίφθην ὑπό τινῶν, πρός ἐκτόνωσιν...γιά τά μάτια τοῦ κόσμου...
4ο "θετικό": ἀναφέρεται πώς πέρασε ἡ πρόταση  να προστεθεί στο κείμενο περί Αυτονόμου η εξής παράγραφος: «Εκκλησιαστικαί Επαρχίαι περί των οποίων εξεδόθη Πατριαρχικός Τόμος ή Πράξις δεν δύνανται ίνα αιτήσωνται την χορήγησιν αυταίς αυτονομίας, διατηρουμένου απαρασαλεύτως του υφισταμένου καθεστώτος».
Παρατηροῦμε:
  • Ὄντως εὐχάριστο αὐτό γιά νά μήν ὑπάρξουν διασπάσεις στήν Ἐκκλησία καί διασαλεύσεις τῆς διοικητικῆς ἑνότητάς της μέ ὅ,τι προεκτάσεις θά εἶχε τό ἀντίθετο σέ ὅλα τά ἐπίπεδα (πνευματικά καί ἐθνικά). Παρόλ' αὐτά, καί αὐτό τό "θετικό" θά χρησιμεύσει στούς οἰκουμενιστές-"μεταπατερικούς" Ἱεράρχες, ὡς "ἀντίβαρο" καί ὡς τό δεύτερο "τυράκι στήν φάκα-παγίδα" προκειμένου νά διαφυλάξουν ΑΠΕΙΡΑΧΤΑ τά θέματα πού θέλουν καί στά ὁποῖα βασίζονται τά παγκοσμιοποιητικά-νεοταξικά σχέδιά τους! "Σᾶς δίνουμε αὐτά τά θέματα, μᾶς ἀφήνετε ἥσυχα αὐτά τά θέματα"! Ὁ νοῶν νοείτω καί θά ἐννοήσετε ἀκόμη περισσότερο ἀμέσως παρακάτω...
1ο ἀρνητικό: μέ 17 ἀρνητικές ψήφους δέν ἀλλάζει οὔτε ἀκυρώνεται τό θέμα τῆς Συνόδου: "ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ".
Παρατηροῦμε:
  • Τό ξεκάθαρο ἄνοιγμα πρός πᾶσαν παγκοσμίως ἀλλόδοξη κατεύθυνση (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ-ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ) παραμένει ΑΠΕΙΡΑΧΤΟ! 
2ο ἀρνητικό: μέ 17 ἀρνητικές ψήφους δέν ἀλλάζει οὔτε ἀκυρώνεται τό θέμα τῆς Συνόδου: "οἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκλησίας πρός τόν ὑπόλοιπον χριστιανικό κόσμο". 
Παρατηροῦμε:
  • Τό ξεκάθαρο ἄνοιγμα πρός παπικήν, οὐνιτικήν, προτεσταντικήν καί πᾶσαν "χριστιανικήν" αἵρεσιν (ΕΝΩΣΗ) παραμένει ΑΠΕΙΡΑΧΤΟ!
Κλείνουμε μέ τήν θεολογική ἀριθμητική πού σᾶς τάξαμε ἀρχικῶς:
4 "θετικά" + 2 ἀρνητικά  = 
ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΩΣΗ!!!

Μᾶς κοροϊδεύουν κατάμουτρα!
Ἄλλαξαν ἀναγκαστικά, λόγῳ ἀντιδράσεων, κάποια ἀνώδυνα πραγματάκια (ἐπί τῆς οὐσίας τά 2 θέματα γάμου καί αὐτονομίας καί πρόσκαιρα τίς πιό ἀδιάλλακτες δεσποτικές συμπεριφορές), ἐνῶ ταυτόχρονα διαφυλάττουν τά δηλητήρια κατά τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως (περί "σχέσεων" μέ αἱρέσεις καί κοσμικές ἑτεροδοξίες) ΑΠΕΙΡΑΧΤΑ!!!

Περαστικά, ὅσοι βιαστήκατε νά χαρεῖτε γιά τά "θετικά" μέ τά χθεσινά δημοσιεύματα...

Συντάκτης τοῦ ἄρθρου τό:
Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/

Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ: Σύνοδος της ΜΙΑΣ Εκκλησίας. --ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ: Η Σύνοδος των ΠΟΛΛΩΝ Εκκλησιών!

Μνήμη  Α΄ Οἰκουμενικῆς  Συνόδου
.

    Λίγες μόλις δεκαετίες μετὰ τὸ γεγονὸς τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐμφανίσθηκαν οἱ πρῶτες παραχαράξεις τῆς πίστεως καὶ ἀργότερα οἱ μεγάλες χριστολογικὲς αἱρέσεις στὴν Ἐκκλησία Του, σχετικὰ μὲ τὸ πρόσωπο καὶ τὴν ὑποστατικὴ ἕνωση τῶν δύο ἐν Χριστῷ φύσεων. Ποιὸς εἶναι Αὐτός; Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση Του μὲ τὸν Θεό; Πῶς κατανοεῖται ἡ σχέση καὶ ἡ ἕνωση δηλαδὴ ἀκτίστου καὶ κτιστοῦ ἀπὸ τὸν ἐνανθρωπήσαντα Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ; Πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι συγχρόνως «Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου»; Μὲ ποιὸ τρόπο γεννήθηκε ἀπὸ γυναίκα; Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ μητέρα Του, ἡ Παρθένος Μαρία νὰ ἀποκαλεῖται «Θεοτόκος»; Τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἐτίθεντο ἀφοροῦσαν ὄχι μόνο τὴ θεότητα τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐνανθρώπησή Του.
Οἱ προβληματισμοὶ αὐτοὶ προξένησαν μακραίωνες δογματικὲς συζητήσεις. Ἡ Ἐκκλησία, προκειμένου νὰ προφυλάξει τὰ πιστὰ μέλη της καὶ νὰ ἀπαντήσει στὶς ἀποκλίνουσες ἀπόψεις, διατύπωσε

Με εφόδια την αντιπαλότητα και τις ρήξεις κι όχι με την ενότητα του Αγίου Πνεύματος πορεύονται προς την Κρήτη οι Οικουμενιστές Πατριάρχες!


 Νέα βαριά σκιά στην Πανορθόδοξη!

Σερβία εναντίον Ρουμανίας

Νέα βαριά σκιά στην Πανορθόδοξη! Σερβία εναντίον Ρουμανίας

Του Μάνου Χατζηγιάννη 


  Ενός κακού μύρια έπονται για την Πανορθόδοξη του Ιουνίου...
    Δεν έφταναν οι πολλές ενστάσεις για κάποια από τα κείμενα που θα συζητηθούν, δεν έφτανε η κόντρα Αντιοχείας-Ιεροσολύμων για το Κατάρ, που στοιχειώνει την ενότητα της Ορθοδοξίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΒΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ένα ακόμη μέτωπο φαίνεται να ανοίγει με απρόβλεπτες συνέπειες! Σερβία εναντίον Ρουμανίας στο βαλκανικό εκκλησιαστικό ντέρμπι και ο Θεός βοηθός! 

    Στις 26 Μαϊου συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Σερβίας και όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν "Διαπιστώθηκε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις αδελφες Ορθοδόξες Εκκλησίες είναι εξαιρετικά καλές, πλήρως στο πνεύμα της ενότητας και της καθολικότητας της Εκκλησίας, αλλά με μια θλιβερή εξαίρεση -τις σχέσεις με το ρουμανικό Πατριαρχείο, του οποίου οι επίσκοποι και οι ιερείς για χρόνια πραγματοποιούν εισπήδηση σε περιοχές δικαιοδοσίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας στην Ανατολική Σερβία, ιδιαίτερα στην περιοχή Τιμόκ.
   Μετά από πολλές προηγούμενες καταγγελίες και προσφυγές, δυστυχώς, μέχρι τώρα ανεπιτυχείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε εκ νέου την Εκκλησία της Ρουμανίας να σταματήσει αμέσως την πρακτική αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόβλημα θα τεθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου και της Αγίας και Μεγάλης Ορθοδόξου Συνόδου της Εκκλησίας, και αν συνεχιστεί η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία  -με ειλικρινή θλίψη- θα αναγκαστεί να καταγγείλει τη λειτουργική και κανονική σχέση με τη ρουμανική Ορθόδοξη εκκλησία".
    Με λίγα λόγια οι Σέρβοι προειδοποιούν τους Ρουμάνους για διακοπή της κοινωνίας και ανάβουν νέες φωτιές στο Φανάρι που διοργανώνει την Πανορθόδοξη και ήλπιζε πως μετά τη διευθέτηση του ζητήματος με την Εκκλησίας Τσεχίας & Σλοβακίας, είχε απομείνει μόνο η γνωστή αντιπαράθεση Αντιόχειας και Ιεροσολύμων, η οποία έπρεπε να ξεπεραστεί για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις στην Πανορθόδοξη. 
   Φευ όμως...