Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Με βάση τις ερωταποκρίσεις Αγίου Αναστασίου Σιναΐτου

 γωνιστικς Σύλλογος  γιος Θεόδωρος  Στουδίτης”»

ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΑΤΕΡΩΝ
καὶ
ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΓΕΡΟΝΤΩΝ
  
Στοὺς ἐσχατολογικοὺς καιρούς μας, ἡ προσοχὴ καὶ ἡ ἐν πάσῃ ἐγρήγορση τῶν πιστῶν χριστιανῶν, εἶναι ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἐπιβεβλημένη. Πρὸς τοῦτο μᾶς βοηθοῦν (ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή) ἡ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, τὰ κείμενα τῶν ὁποίων κατὰ προτεραιότητα πρέπει νὰ συμβουλευόμαστε. Διότι πολλοὶ γέροντες (διακριτικοὶ καὶ θαυματοποιοὶ ἢ μή) ἔχουν ἐμφανισθεῖ, ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς ὁποίους χαράσσει τὴ δική του γραμμή, προβάλλοντας ὅ,τι τὸν βολεύει ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων.
Καὶ ὅταν ὑπάρχουν πολλὲς «γραμμές», εἶναι ἀναμενόμενο, ἀφ’ ἑνὸς νὰ ἐπικρατεῖ σύγχυση στὴν ζωὴ τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὸ ποιά «γραμμὴ» πρέπει νὰ ἀκολουθήσουν, ἀφ’ ἑτέρου δέ, ὑπάρχει κίνδυνος νὰ παραθεωρεῖται ἡ «συμφωνία τῶν Πατέρων» (consensus patrum) καὶ ὁ κάθε πιστὸς νὰ ἀγκιστρώνεται –κατὰ τὸ πῶς τὸν βολεύει– στὴν γνώμη καὶ τὴ «διάκριση» τοῦ δικοῦ του γέροντα.
Τὸ παρακάτω κείμενο τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου, μᾶς δίνει τὸ μέτρο.
  
Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου

Ἐρώτηση Κ΄:
Ἐκ ποίας δυνάμεως οἱ τὰ ἐναντία φρονοῦντες [καὶ πράττοντες] προφητεύουσι πολλάκις καὶ θαυματουργοῦσιν;
Ἀπάντηση:
 Τὰ σημεῖα, καὶ αἱ θαυματουργίαι, καὶ αἱ προρρήσεις, πολλάκις καὶ δι’ ἀναξίων κατά τινα χρείαν ἢ οἰκονομίαν γίνονται, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ Βαλαὰμ καὶ

«Ουαί τοις αιρετικοίς συγκαταβαίνουσιν» (Όσιος Εφραίμ ο Σύρος)
  «Οὐαὶ τοῖς μιαίνουσι τὴν ἁγίαν πίστιν ἐν αἱρέσεσιν, ἢ τοῖς αἱρετικοῖς συγκαταβαίνουσιν» (Ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος).


Πάλι, οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι κύκλοι τῶν σιγονταρο-Οἰκουμενιστῶν, ἀντιμάχονται τὴν «συμφωνία τῶν Πατέρων» (κι ὄχι μόνο τὸν ΙΕ΄ Κανόνα) ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς στάσεώς μας ἀπέναντι στοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ τοὺς ἀνεχομένους καὶ κοινωνοῦντας μὲ αὐτούς, χωρὶς ἐπιχειρήματα, προσφέροντας ἰδέες καί …λογική! Ἐκεῖνο λοιπόν ποὺ κατέχουν εἶναι ἡ ὀρθολογικὴ γνώμη τους, πρὸς δικαίωση ἑαυτῶν καὶ τῶν πνευματικῶν τους Πατέρων, ποὺ τοὺς κρατοῦν σὲ κοινωννία μὲ τὴν αἵρεση.
Ἄλλη μιὰ φορά, λοιπόν, θὰ τοὺς παραθέσουμε (συγκεντρωτικὰ τώρα) τὴ διαχρονικὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας κι ὁ «Θεὸς κι ἡ ψυχή τους»! Πάντως κάνουν ἕνα καλό· γίνονται ἀφορμὴ νὰ ἐκτεθεῖ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση γιὰ τὸ θέμα.

Β' Κανὼν τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου:
«Μὴ ἐξεῖναι δὲ κοινωνεῖν τοῖς ἀκοινωνήτοις, μηδὲ κατ᾽ οἴκους συνελθόντας συνεύχεσθαι τοῖς μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ συνευχομένοις, μηδὲ ἐν ἑτέρᾳ ἐκκλησίᾳ ὑποδέχεσθαι τοὺς ἐν ἑτέρᾳ ἐκκλησίᾳ μὴ συναγομένους. Εἰ δὲ φανείῃ τις τῶν ἐπισκόπων, ἢ πρεσβυτέρων, ἢ διακόνων, ἤ τις τοῦ κανόνος τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, καὶ τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι, ὡς ἂν συγχέοντα τὸν κανόνα τῆς ἐκκλησίας».
γιος Θεόδωρος Στουδίτης γράφει δι’ κείνους, ο ποοι πλς κοινωνον μέ τούς αρετικούς: «χθροὺς γὰρ το Θεο, Χρυσόστομος, ο μόνον τοὺς αρετικούς, λλὰ καὶ τοὺς τος τοιούτοις κοινωνοντας μεγάλ καὶ πολλ τ φων πεφήνατο» (P.G. 99, 1049 Α).
Οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες (1272 μ.Χ.) ποὺ βασανίστηκαν γιὰ τὴν Πίστη καὶ ἁγίασαν, ἔγραφαν πρὸς τὸν Παλαιολόγο: «Ἂν ἡ κοινωνία αὐτῶν ᾖ πρόδηλος, καὶ ἐν ἑνὶ τοῦ ὀρθοῦ ἔκπτωσις καὶ ἀνατροπή; ὁ γὰρ αἱρετικὸν δεχόμενος, τοῖς αὐτοῦ ὑπόκειται ἐγκλήμασι· καὶ ὁ ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, ἀκοινώνητός ἐστιν, ὡς συγχέων τὸν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας» (Ἐπιστολὴ ἁγιορειτῶν πρὸς τὸν Βασιλέα Μιχαὴλ τὸν Παλαιολόγον, Δοκίμιον Ἱστορικὸν Μοναχοῦ Καλλίστου Βλαστοῦ, ἐκδ.1896, σελ. 97-107).
Καὶ ἀλλοῦ: «Καὶ πῶς ταῦτα ἀνέξεται ὀρθοδόξου ψυχὴ καὶ οὐκ ἀποστήσεται τῆς κοινωνίας τῶν μνημονευσάντων αὐτίκα..., ὅτι μολυσμόν ἔχει ἡ κοινωνία, ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν αὐτόν, κἂν ὀρθόδοξος εἴη ὁ ἀναφέρων» (V. LAURENT -  J. DARROUZES, DOSSIER GREC. DE L’ UNION DE LYON (1273-1277, Παρίσι 1976, σ. 399).
γιος Μᾶρκος Εγενικός γράφει: «Φεύγετε καὶ ὑμεῖς ἀδελφοί, τὴν πρὸς τοὺς ἀκοινωνήτους κοινωνίαν καὶ τὸ μνημόσυνον τῶν ἀμνημονεύτων». Ἴδε ἐγώ Μᾶρκος ὁ ἁμαρτωλός λέγω ὑμῖν, ὅτι ...λατινοφρονῶν μετά τῶν Λατίνων κριθήσεται καί ὡς παραβάτης τῆς πίστεως λογισθήσεται» (P.G. 160, 1097D, 1100Α).
«Κοινωναν γομαι κατ τ ργον, ταν λλλοις π τ ατ σκοπ συλλαμβνωνται πρς τν νργειαν· κατ δ

Αν επιβάλλεται ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑ για τα Ηθικά, πόσο μάλλον για θέματα Πίστεως;


Θεοφύλακτος Βουλγαρίας:

    «Μηδὲ συνεσθίειν, βδέλυγμά ἐστι,
ἀπόσχηται ταύτης».

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διδάσκουν ὅτι τὰ θέματα τῆς Πίστεως ἔχουν τὸν πρῶτο λόγο στὴν ζωή μας, γιατὶ κατ’ ἐξοχὴν ἡ αἵρεση μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν Θεό. Ἐκτὸς αὐτοῦ, μᾶς διδάσκουν ὅτι ὅποιος πίπτει σὲ θέματα Πίστεως, στὴ συνέχεια πίπτει καὶ ἠθικῶς, ἀλλὰ καὶ ἀντίθετα, ὅποιος ξεπέφτει ἠθικά, ἀστοχεῖ καὶ στὴν Πίστη. Καὶ γιὰ τὸ ἕνα, καὶ γιὰ τὸ ἄλλο, ἂν καὶ παρατηρεῖται στοὺς κόλπους τους, ἀδιαφοροῦν σήμερα οἱ κυρίως ὐπεύθυνοι!
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας,  ἐπίσης,  διδάσκουν ὅτι ἡ ἐπαφὴ καὶ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς μολύνει τοὺς ἐπικοινωνοῦντας, ὅπως μᾶς μολύνει καὶ ἡ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἠθικὰ ἁμαρτάνοντας. Τοῦτο τὸ ἐπιβεβαίωναν καὶ σύγχρονοι καθηγητὲς καὶ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς κληρικοί, ὅπως ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης: «Ἐν πρώτοις νὰ φροντίσουμε νὰ μὴ μιανθοῦμε κι ἐμεῖς ἀπὸ τὶς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Νὰ μὴν ἔχουμε καμία μαζί τους ἐπικοινωνία, ὅπως συνιστοῦν Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Πατέρες».
Παραθέτοντας ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν «Ἐξήγησιν» τῆς «Πρὸς Κορινθίους Πρώτης Ἐπιστολῆς» Παύλου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφύλακτου, ἐκφράζουμε καὶ πάλι τὴν ἀπορία μας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας χριστιανούς, ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές: Ἂν ἀποτελεῖ Ἐντολὴ τῆς Ἁγίας Γραφῆς (ὅπως κι ἐδῶ βλέπουμε) ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς ἠθικὰ ἁμαρτάνοντας, πόσο μᾶλλον ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές;

Εἶναι γνωστὸ τὸ περιστατικὸ τῆς πορνείας, τὸ ὁποῖο ἀναφέρει ὁ ἀπ. Παῦλος (Α΄ Κορινθ. Κεφ. ε΄) καὶ σχολιάζει μὲ τὸ κείμενό του αὐτὸ ὁ

Καλή η --Ε Ν Τ Ο Ν Η-- διαμαρτυρία για την ..."μείωση της θητείας",


  κακή η ΑΤΟΝΗ  έως ανύπαρκτη διαμαρτυρία για τον Οικουμενισμό και την Κολυμπάριο Σύνοδο!

 Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ανδρέας

Διαμαρτύρομαι εντόνως...


3dc2f530735c7f7a42ef3dcb17c8d842.jpg
Δελτίον Τύπου περί τῆς μειώσεως τῆς στρατιωτικῆς θητείας ἀπό τούς ἐννέα μῆνες στούς ἕξη
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  23ῃ Ὀκτωβρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
 ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις:

   «Μιὰ εἴδηση, ποὺ γιὰ μᾶς, οἱ ὁποῖοι ζοῦμε στὴν παραμεθόριο περιοχὴ Πωγωνίου καὶ Κονίτσης, φαίνεται αὐτόχρημα ἐφιαλτική, εἶναι, ὅπως ἀνεγράφη στὸν ἀθηναϊκὸ Τύπο, «ἡ μείωση τῆς στρατιωτικῆς θητείας ἀπὸ τοὺς ἐννέα μῆνες στοὺς ἕξη».
     Ἐάν, ὅ μὴ γένοιτο, πραγματοποιηθῇ αὐτὴ ἡ ἐξωφρενικὴ κυβερνητικὴ ἀπόφαση,

Τα αλλοιωμένα χαρακτηριστικά των Οικουμενιστών ψευδεπισκόπων!

Ἔχουν τὸ δαιμονικὸ πνεῦμα τῆς αἱρέσεως, τὸ ἐγωιστικὸ καὶ ἀκατάστατον, τὸ δρακοντοειδὲς καὶ θηριοπρόσωπονΤὰ ἀλλοιωμένα χαρακτηριστικὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν ψευδεπισκόπων

Τοῦ π. Νικολάου Μανώλη

Γιὰ τὸν “Στῦλο Ὀρθοδοξίας”, Σεπτέμβριος 2017, ἀρ. φ. 192
λεγομένη “Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος” τοῦ Κολυμπαρίου, ἡ γνωστὴ ὡς “Ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης”, ἦταν ἡ σταγόνα ποὺ ξεχείλισε τὸ ποτήρι τῆς ὑπομονῆς. Ἕνας σεβαστὸς ἀριθμὸς χριστιανῶν, εὐλαβῶν ἱερομονάχων, πρεσβυτέρων, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, ποὺ ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἀγωνιζόμεθα ἐνάντια στὸ ἀδηφάγο τέρας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐπιλέξαμε τὸν οὐσιαστικό, μοναδικό, ἀγωνιστικὸ καὶ μαρτυρικὸ δρόμο ἀντίστασης στὴν αἵρεση. Ἔχοντας νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς ἐνέργειες τῶν ἐπισκόπων μας, ποὺ ἀντίθετα μὲ τὴν ἀποστολή τους, ἀποδεχόμενοι τὶς ἀποφάσεις τῆς Ψευδοσυνόδου, κηρύττουν “γυμνῇ τῇ κεφαλῇ” τὴν αἵρεση, ἀκολουθήσαμε τὸν ἁγιοπατερικὸ δρόμο τῆς ἀποτείχισης ἢ διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τῶν ψευδεπισκόπων


Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι. Οἱ ἐπίσκοποι ποὺ αἱρετίζουν, οἱ ἐν δυνάμει αἱρετικοί, ποὺ ὑφίστανται τὴν διακοπὴ τῆς πνευματικῆς κοινωνίας ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τους καὶ τὸ ποίμνιό τους γιὰ λόγους Πίστεως ἀλλὰ δὲν συνετίζονται ὥστε ἐν μετανοία νὰ ἐπιστρέψουν στὸν δρόμο τῶν Ἁγίων, ἀλλοιώνονται ψυχικὰ καὶ πνευματικά. Ἀγριεύουν! Τὰ πρόσωπά τους ἐκπέμποντας τὴν ψυχική τους κατάσταση γίνονται βλοσυρά. Τὰ μάτια τους φανερώνουν ἀγωνία, μίσος καὶ ἐμπάθεια. Ἡ ταραχὴ γίνεται ἔκδηλη στὴν καθημερινότητά τους. Ὅλα αὐτὰ εἶναι δείγματα τοῦ ἀλλότριου πνεύματος ποὺ ἔχει δικαιώματα πάνω τους. Εἶναι τὸ δαιμονικὸ πνεῦμα τῆς αἱρέσεως, τὸ ἐγωιστικὸ καὶ ἀκατάστατον, τὸ δρακοντοειδὲς καὶ θηριοπρόσωπον. Ὑποκινούμενοι ἀπὸ μία τέτοια ἐσωτερικὴ κατάσταση, διαδίδουν καινοφανεῖς θεωρίες στὸ χριστεπώνυμο ποίμνιο καὶ καταδιώκουν ὅσους ἀντιστέκονται. Ὅσο καὶ ἂν ὑποκριθοῦν ὅτι εἶναι μειλίχιοι καὶ ταπεινοί, σὲ στιγμὲς ποὺ πιέζονται νὰ ἀπολογηθοῦν γιὰ τὶς αἱρετικές τους ἐπιλογές, ἐκρήγνυνται.
Ὅσοι ἀπὸ τὸν λαὸ εἶναι γνῶστες τῶν θεολογικῶν γραμμάτων, τοὺς ἀναγνωρίζουν ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς στιγμὲς ἀλλοφροσύνης ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀποδόμηση ποὺ κρύβει ὁ λόγος τους γιὰ τὰ θέματα τῆς

Νέα Θρησκευτικά-Νέα "εκκλησία": Είναι ...φανατισμός και μισαλλοδοξία η πίστη ότι ο Χριστός είναι ο ΜΟΝΟΣ λυτρωτής και Σωτήρας!

“Παπαφλέσσας” Αρχιμανδρίτης κατά του υπουργείου Παιδείας για τα νέα Θρησκευτικά:

 Κάνατε τα σχολεία νέα στρατόπεδα παιδομαζώματος και τα παιδιά μας γενίτσαρους  Αυξάνονται και πληθύνονται οι αντιδράσεις για τα νεά Θρησκευτικά.
   Μετά την χθεσινή μεγαλειώδη πορεία προς το υπουργείο Παιδείας υπό την αιγίδα της Πανελληνιας Ένωσης Θεολόγων  
έρχεται μια ακόμη παρέμβαση, αυτήν την φορά από τον Αρχιμανδρίτη Παντελεήμων Καραλάζο, Δρ. Θεολογίας, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας.
Στην επιστολή διαμαρτυρία του προς το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων σημειώνει μεταξύ άλλων πως “τα θρησκευτικά που δόθηκαν φέτος προς διδασκαλίαν στα σχολεία της χώρας μας, αντί να κατηχούν τους ορθοδόξους νέους την ορθόδοξη

Ο Πάπας ...συγκινείται για τις συμπροσευχές και τους Διαλόγους, που οδηγούν χωρίς ...μετάνοια σε μια εωσφορική ενότητα!!!


Όλα όσα οικουμενιστικά είπαν Πάπας Φραγκίσκος & Πατριάρχης Ιεροσολύμων

papas-patriarxis.jpg

     Οι αναφορές στον Βαρθολομαίο και στην… ενότητα των ομολογιών-Δεσμεύτηκε για “πλήρη ενότητα”
   -Τι είπε ο ποντίφικας για τον διάλογο Ρ/καθολικών & Ορθοδόξων
Του Μανώλη Κείου
   Με τον Πάπα Φραγκίσκο συναντήθηκε τις προηγούμενες μέρες στο Βατικανό ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στο πλαίσιο του ταξιδιού του που ολοκληρώνεται αύριο. Και η… αγαπολογία και οι οικουμενιστικές αναφορές περίσσευαν!
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πάπας Φραγκίσκος θυμήθηκε το δικό του ταξίδι στην Ιερουσαλήμ το 2014 και εξέφρασε την ευχαρίστησή του για την πρόσφατη αποκατάσταση του τάφου του Ιησού στη Βασιλική του Παναγίου Τάφου, έργο που έγινε σε στενή συνεργασία μεταξύ των Ορθοδόξων, των Αρμενίων και των Φραγκισκανών των Αγίων Τόπων.
Ο Πάπας εξέφρασε εκ νέου την προσέγγισή του για όλους εκείνους

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ 15 πιστών από τον μητρ. Βεροίας


 


Προς τον:

Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
                                                                                             
                                                                                                         

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ      Επίσκοπε  Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας,
                 κ. Παντελεήμων.

Εδώ και δεκαετίες, εσείς και οι υπόλοιποι Επίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, διατηρείτε εκκλησιαστική κοινωνία και αποδίδετε μιαν «άτιμον τιμήν», στον πατριάρχη ΚΠόλεως κ. Βαρθολομαίο Αρχοντώνη. Έναν άνθρωπο, βλάσφημο της Θειας Οικονομίας, των Αγίων Πατέρων και των Αγίων Συνόδων, που –«γυμνή τη κεφαλή»– ρημάζει ανενόχλητος τον αμπελώνα του Κυρίου.
Εδώ και δεκαετίες, εσείς και η Ιεραρχία, τιμάτε τον κ. Βαρθολομαίο και τον προβάλλετε ως πρότυπο και  «ευλογία» για τους πιστούς. Είναι πλέον βέβαιο, οτι και ο Άρειος να ήταν πατριάρχης, ή ο Νεστόριος, ή ο Βέκκος, ή ο Καλέκας, το ίδιο θα κάνατε, αφού ο κ. Βαρθολομαίος τους εκπροσωπεί όλους παντί σθένει, ξεθάβοντας τα μελανά τους πτώματα και λιτανεύοντάς τα, στις ψυχές των Ορθοδόξων.

Οι Επίσκοποι και σχεδόν όλος ο κλήρος, πάσχοντες από έλλειψη Πίστεως, αναπαύεστε επευλογούντες την επέλαση της νοθείας και διαστρέβλωσης του κηρύγματος του Εσταυρωμένου Χριστού, χάριν των φίλων–λύκων, που εισχώρησαν στην Εκκλησία Του. Δεν πήγατε βέβαια στη Σύνοδο της Κρήτης, αλλά την επομένη πανηγυρίσατε με τον κ. Βαρθολομαίο εδώ στη Βέροια, αποδεικνύοντας την συμπόρευση σας –για άλλη μια φορά– με αυτόν.
Τι και εάν σας επισκεφθήκαμε στο επισκοπείο, εκφράζοντάς σας τις ανησυχίες και την αγανάκτηση μας –ουκ ολίγες φορές–  για τον κατήφορο του κ. Βαρθολομαίου, τι και αν αποστείλαμε εκείνη την γνωστή επιστολή προς τον ίδιο τον σκανδαλοποιό Πατριάρχη, πριν από δυόμιση χρόνια, όπου του συστήναμε να επιστρέψει στην Ορθόδοξη Παράδοση, εσείς, αντί να αφυπνιστείτε και να προβληματιστείτε γιατί το ποίμνιο σας ξεσηκώθηκε, φροντίσατε στις συνάξεις των ιερέων να μας καταγγείλετε με διάφορους χαρακτηρισμούς και πικρόχολα σχόλια για αυτή την Ορθόδοξη μαρτυρία μας. Έτσι διατρανώσατε την αφοσίωση σας προς τον αρχιοικουμενιστή προϊστάμενο σας κ. Βαρθολομαίο, αδιαφορώντας για το ποίμνιο που σας εμπιστεύθηκε ο Κύριος και Θεός μας.
Προσκαλείτε στην Μητρόπολη μας, τιμάτε και προβάλλετε κακοδόξους Οικουμενιστές Επισκόπους, που σαν αλλόθρησκοι

Ο Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας και οι συν αυτώ

   Ἔζησε τὸν 6ο αἰώνα μ.Χ. καὶ ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς προύχοντες τῆς πόλης Νέγρας στὴν Αἰθιοπία. Ὅταν ἀσπάσθηκε τὸ χριστιανισμό, διακρινόταν γιὰ τὴν εὐσέβεια καὶ τὶς πολλές του ἀγαθοεργίες. Κοντά του μαζεύτηκε ἕνας ὅμιλος ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ποὺ καθημερινό τους ἔργο εἶχαν τὴν διδασκαλία τοῦ θείου λόγου.
    Ἡ πρόοδος αὐτὴ τοῦ Εὐαγγελίου στὴν Ἐκκλησία τῆς Νέγρας, ἐξήγειρε τὸ φανατισμὸ τῶν εἰδωλολατρῶν, καὶ συνέλαβαν τὸν Ἀρέθα μὲ τοὺς συνεργάτες του. Ὁ Ἀρέθας ἦταν τότε γέροντας. Οἱ ἐχθροὶ τῆς πίστης τοῦ συνέστησαν νὰ λυπηθεῖ τὰ γεράματά του καὶ νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν Χριστό. Τότε ὁ Ἀρέθας ἔδωσε γενναία ἀπάντηση:

Φύλακας άγγελος:

Πώς μας προστατεύει και πότε απομακρύνεται

 


Συχνά γίνεται λόγος για τον προσωπικό φύλακα άγγελο κάθε ανθρώπου. Κάθε χριστιανός έχει από το βάπτισμα του ένα αγαθό άγγελο, ο οποίος στέκεται δεξιά του και τον συμβουλεύει σε κάθε ευάρεστο στον Θεό έργο.

Αυτός μάλιστα είναι τρυφερός, σεμνός, πράος, διδάσκει στην ανθρώπινη καρδιά τη δικαιοσύνη και το δρόμο προς το αγαθό. Και άλλοι πατέρες της εκκλησίας μας διδάσκουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση παραμονής του φύλακα αγγέλου δίπλα στον άνθρωπο, είναι ο άγιος βίος, διαφορετικά απομακρύνεται εξ αιτίας των πονηρών και αμαρτωλών έργων.

Ο Φύλακας άγγελος μυστικά κατευθύνει επίσης και τα βήματά του σε καθετί καλό και τον απομακρύνει όσο του είναι επιτρεπτό, από το κακό και την αμαρτία. Δεν στέκεται όμως απλά σαν προστάτης της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου, αλλά γίνεται ένα εν Πνεύματι Αγίω με την ψυχή αυτή, γι’ αυτό πονάει και αγωνιά για την ψυχή που του δόθηκε. Ο άγγελος αυτός παρηγορεί στις θλίψεις, βοηθά στους πόνους, συμπάσχει με τον άνθρωπο, τον οδηγεί στη μετάνοια και τον προστατεύει από ορατούς και αόρατους εχθρούς.

Εκτός όμως από το φύλακα άγγελο του κάθε ανθρώπου, υπάρχουν και οι φύλακες άγγελοι των εθνών, των πόλεων και των κατά

Κακοδοξιών Ζηζιούλα έλεγχος

ΩΣ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΘΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ;Ἐπανάληψη (Ἀπὸ ἐδῶ)

ς πότε ὁ μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης Ζηζιούλας θὰ ἀρνεῖται νὰ ἀπαντήσει στὶς ἐπὶ αἱρέσει αἰτιάσεις ἐναντίον του;
Ἕως πότε ἡ Ἱ. Σύνοδος, οἱ εὔλαλοι περὶ ἄλλων θεμάτων Ἐπίσκοποι καὶ ποιμένες, θὰ παραβλέπουν τὸ γεγονὸς τῆς καταγγελομένης αἱρέσεως; Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει πλέον ἡ Πίστις τῆς Ἐκκλησίας;
Δὲν ἔχουν καταλάβει ὅτι ὁ Περγάμου δὲν ὁμιλεῖ ὡς ἀκαδημαϊκὸς ἐπιστήμων, ἀλλὰ ὡς Ἐπίσκοπος-διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ «ἐκπρόσωπός» μας στοὺς Διαλόγους; Ὅτι παρὰ τὶς καταγγελίες, οὐδεμία εὐαισθησία ἔδειξε καὶ οὐδεμία προσπάθεια ἔκαμε γιὰ νὰ ἀποσείσει τὶς κατηγορίες, ἀλλὰ ἀντίθετα  ἐπιμένει στὶς κακοδοξίες του, καὶ τὶς ἐπαυξάνει, καὶ τὶς θεμελιώνει, διαπιστώνοντας ὅτι οἱ φύλακες τῆς Πίστεως ὀρθόδοξοι ποιμένες σκοπίμως σιωποῦν;
Καταθέσαμε ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τὶς θέσεις μας. Μὲ συνείδηση τῶν ἐλλείψεών μας καὶ μὲ προβληματισμὸ γιὰ τοὺς ἐκ τῶν ἐν Φαναρίῳ

Θέματα αιρέσεων Ζηζιούλα που δεν αγγίζουν Επίσκοποι, και διάφοροι αντι-Οικουμενιστές

Φιλορθόδοξος Ἕνωσις "Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος"


Ἐπανάληψη  (Ἀπὸ ἐδῶ)

   Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀσχολούμαστε μὲ τὶς ἀτυχεῖς θέσεις καὶ διδασκαλίες τοῦ μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα. Καὶ σὲ ἄλλα ἄρθρα ἀσχοληθήκαμε μὲ τὶς κακοδοξίες του, χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ θελήσει νὰ ἀπαντήσει καὶ νὰ διευκρινήσει αὐτά, ποὺ μὴ ἀντικρουόμενα, καταγράφονται ὡς αἱρετικὲς διδασκαλίες. Ἴσως, θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἀνάξιο σὲ ἕνα

Πορεία διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας για τις αλλαγές στα θρησκευτικά


Πάνω από 7000 άτομα ανταποκρίθηκαν σήμερα στο κάλεσμα για τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών.

Μεγαλειώδης απεδείχθη η σημερινή πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας με σκοπό την απόσυρση του φακέλου των Θρησκευτικών. Παιδιά και νέοι όλων των ηλικιών κατέκλυσαν τη Λεωφόρο Κηφισίας δίνοντας δυναμικό παλμό στο σημαντικό αυτό εγχείρημα.
Η πορεία ξεκίνησε από το Δημαρχείο Αμαρουσίου όπου μίλησαν εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, της Εστίας Πατερικών Μελετών και των άλλων συνδιοργανωτών.
Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου κατέθεσε το ψήφισμα για την απόσυρση των βιβλίων των νέων θρησκευτικών, ενώ αντιπροσωπεία συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, η Εστία Πατερικών Μελετών με