Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Αγγλία: Δείτε τους λόγους που δεν ήθελαν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες ενώ οι δικοί μας προδότες βιάζονται να μας φακελώσουν.

 Δείτε τον αγώνα ενός Βρετανού πολιτικού που έδωσε μάχη για να καταστραφούν οι βάσεις δεδομένων τις οποίες τώρα βιάστηκε κι ετοίμασε η κατοχική  κυβέρνηση..


Η Αποτείχιση, η κληρονομιά της Γατζέας και ο κ. Σαραντίδης



  
   Εἶναι γεγονὸς ὅτι μέσα ἀπὸ πολλὰ κείμενα, προσωπικὴ μελέτη καὶ ἀγῶνες (κυρίως καὶ πρωτίστως τοῦ π. Εὐθυμίου) παρουσιάσαμε διὰ τοῦ ἱστολογίου τὴν διαχρονική –φανερὴ κι ὄχι κρυμμένη– θέση καὶ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴν αἵρεση, βοηθούμενοι ἀπὸ συζητήσεις μὲ ἀδελφούς, ἀπὸ συγγραφὲς ἀδελφῶν καὶ Πατέρων (παλαιοτέρων καὶ νεωτέρων) καὶ ἀποτειχιστήκαμε προσπαθώντας νὰ ἐφαρμόσουμε τὴν Πατερικὴ διδασκαλία. Καὶ τὴν ἀκολουθήσαμε πιστὰ στὴν Ἀκρίβεια, ἀλλὰ χωρὶς νὰ παραθεωρήσουμε καὶ τὴν ἐπιτρεπόμενη ἀπὸ τοὺς Πατέρες Οἰκονομία. Ταυτόχρονα, διαπιστώνοντας τὴν διαστροφῆς τῆς διαχρονικῆς ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως, δὲν παραλείψαμε νὰ ἀσκήσουμε κατὰ χρέος θεμιτὸ ἔλεγχο (κι ὄχι καταδίκη, ὅπως μερικοὶ μᾶς κατηγοροῦν). Καταστήσαμε τὴν διδασκαλία αὐτὴ τῶν Ἁγίων γνωστὴ σ’ αὐτοὺς ποὺ τὶς ἀγνοοῦσαν –καὶ ἐμμένουμε σ’ αὐτὴσταθερά– χωρὶς κάποιοι νὰ θελήσουν ἢ νὰ μπορέσουν νὰ ἀμφισβητήσουν ἁγιογραφικὰ τὶς θέσεις αὐτὲς περὶ Διακοπῆς Μνημοσύνου, παρὰ μόνο μὲ ἀφορισμοὺς καὶ ἐπιχειρήματα τοῦ μυαλοῦ τους. Στὴν πορεία τὴν ἀκολούθησαν καὶ κάποιοι ἄλλοι.
    Παρόλα αὐτὰ πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐξ ἀρχῆς πελαγοδρομοῦσαν καὶ πελαγοδρομοῦν, ἀναδιπλώνονται, ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικὰ τὶς παρατηρήσεις μας καὶ τὰ ἐρωτήματά μας καί, χωρὶς ἴχνος ἁγιοπατερικοῦ πνεύματος, χωρὶς τεκμηριωμένες ἀναιρέσεις, ἀλλὰ μὲ ἀνούσιες ἀναρτήσεις, θριαμβολογοῦν γιὰ τὰ κατορθώματά τους! Ταυτόχρονα ὑβρίζουν, συκοφαντοῦν καὶ διαγράφουν αὐτὸ τὸν ἁγιοπατερικὸ ἀγώνα ἐναντίον τῆς αἱρέσεως, στηριζόμενοι σὲ ἕωλες μεταπατερικὲς ὀρθολογικὲς χαρτοπολεμικὲς ἐφευρέσεις, μόνο καὶ μόνο, ἐπειδὴ δὲν ἀκολουθοῦμε τὸν δικό τους ἐσφαλμένο δρόμο, ἐπειδὴ δὲν προδίδουμε τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων καὶ δὲν βαδίζουμε τὸν ὀλισθηρὸ δρόμο τῆς ἀπολυτότητας τῶν μέν, ἢ τῶν συμβιβασμῶν ποὺ ἀντιπροτείνουν οἱ ἄλλοι (ἢ ἀκόμα καὶ τὸν δρόμο τῆς προδοσίας). Νὰ σημειώσουμε ὅτι ὁ π. Εὐθύμιος (πολὺ περισσότερο ὁ γράφων) σὲ πολλά κείμενά του παρακαλοῦσε: ἂν διακρίνουν κάποιοι ὅτι ἑρμηνεύει λανθασμένα τοὺς Πατέρες, θὰ αἰσθανόταν εὐγνωμοσύνη, ἂν τοῦ ὑποδείκνυαν τὸ λάθος του. Καὶ βέβαια οἱ μεγαλόσχημοι καὶ τιτλοῦχοι Πρωτοπρεσβύτεροι καὶ Πατέρες τὸν ἀπαξίωσαν πλήρως, ἀποδεικνύοντας περίτρανα τό …«ἐνδιαφέρον» τους γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπιση τῆς Παναιρέσεως, τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὸν συλλειτουργό τους!
   Ἡ παραπάνω τακτική τους, δὲν τοὺς ἐπέτρεψε νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ αὐτονόητο γεγονὸς τῆς ἀναποτελεσματικότητος τοῦ ἀγῶνος ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ διεξάγουν. Δὲν εἶναι ἱκανοὶ νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι, ἂν ἀπὸ τὸ 2008 περίπου, ποὺ ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Κορναράκης καὶ ἄλλοι πολλοὶ διαφώνησαν μαζί τους, γιὰ τὴν ἀπραξία τους· ἢ ἔστω, ἂν ἀπὸ τὸ 2010 ποὺ ξεκίνησαν οἱ πρῶτες ἀποτειχίσεις -ἂν ἀπὸ τότε- ξεκινοῦσαν ἐν σώματι πρωτοπρεσβύτεροι, καθηγητὲς Πανεπιστημίου, Ἡγούμενοι –Ἁγιορεῖτες καὶ μή, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί τὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου-Ἀποτείχιση, ΟΧΙ ΜΟΝΟ θὰ περιοριζόταν ἡ οἰκουμενιστικὴ ἔξαρση τῶν τελευταίων χρόνων, ἀλλὰ καὶ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΟ Η ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ!!!  Ἤ, ἀκόμα καὶ στὴν περίπτωση ποὺ ἡ Ν. Τάξη ἐπέβαλε τὴν πραγματοποίησή της (ἐπειδὴ εἶχε ἐνταχθεῖ στὰ παγκοσμιοποιητικὰ χρονοδιαγράμματά της), θὰ εὕρισκε ἀντιμέτωπη μιὰ εὐρύτερη ὁμάδα Λαοῦ ἑνωμένη, ποὺ δυναμικά θὰ τὴν ἀποκήρυττε! Κάτι ποὺ δὲν συμβαίνει τώρα, παρότι μὲ ἀπάτες καὶ ληστρικὸ τρόπο ἐπεβλήθη, ἐξ αἰτίας ΚΥΡΙΩΣ τῆς ὀλιγωρίας των, καὶ φυσικὰ τὰ λάθη καὶ τὶς παραλείψεις ὅλων μας!

«Πίστιν ενταύθα ου ταύτην λέγει ότι Θεός εστίν ο Χριστός μόνον»

Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ

Συμεών ο νέος Θεολόγος – Κατήχησις Ζ΄
(Μαρκ. 16,16)




Την περιεκτική αυτή θεολογική θέση έχουν αναλύσει ορθόδοξα, ως θεολογική σύλληψη Αγιοπνευματικής εμπειρίας, όλοι σχεδόν οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας.
«Ούτε πρώτος υμίν τον της Ορθοδοξίας λόγον εκήρυξα, ου μάλιστα περιέχεσθε», δηλ. «ούτε είμαι ο πρώτος κηρύξας εις σας τον λόγον της Ορθοδοξίας, τον οποίο κρατείτε σταθερά», τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ομιλία του προς τους Ορθοδόξους της Κωνσταντινουπόλεως (379 – 381 μ. Χ.) (Λόγος ΚΣτ΄, τόμος 2ος, ΕΠΕ).
Το νόημα της Ορθοδοξίας (πίστεως) υπογραμμίζει άριστα και ο άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης: «Ορθοδοξία εστίν αψευδής περί Θεού και Κτίσεως υπόληψις, ή έννοια περί πάντων αληθής, ή δόξα των όντων καθάπερ εστίν».
Σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού «Εγώ ειμί η οδός και η Αλήθεια και η ζωή», η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το Σώμα του Χριστού, γι’ αυτό και παρουσιάζει μία διαχρονική ενότητα δογματικής πίστεως. Είναι ακόμη η «Μία, Αγία, Καθολική και αποστολική» του Χριστού Εκκλησία, ως συνέχεια της αρχαίας Εκκλησίας και των αγίων Συνόδων, Οικουμενικών και Τοπικών.
Στα όρια της Εκκλησίας – Ορθοδοξίας υπάρχει πάντοτε ομοιομορφία (ταυτότητα) ως προς την Πίστη και την Βαπτισματική ένταξη: «Εις Κύριος, μία Πίστις, εν βάπτισμα», υπογραμμίζει ο Απ. Παύλος (Εφεσ. 4,5).
Κατά θεολογική επισήμανση του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού «όποιος δεν πιστεύει όπως πιστεύει η Παράδοση της Καθολικής (Ορθόδοξης) Εκκλησίας είναι άπιστος» (P.G. 94, 1128 Α), στερείται δηλ. της ορθής πίστεως και, κατά φυσική συνέπεια, της χάριτος του Τριαδικού Θεού.
Στη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο εκφράσθηκε η εκκλησιολογική θέση (Ζ΄ Ι. Κανόνας), ότι «προστίθενται στη μερίδα των σωζομένων μόνον όσοι αιρετικοί επιστρέφουν από την αίρεση». Κάθε αίρεση (ετεροδοξία), ως αλλοίωση της Αλήθειας, καταστρέφει – εμποδίζει την θεραπευτική δύναμη της Εκκλησίας και οδηγεί στην απώλεια της χάριτος του Χριστού.
Γι’ αυτό και οι χριστιανικές ομολογίες της Δύσεως (Παπισμός, Προτεσταντισμός κ.λ.π.) δεν αποτελούν Εκκλησία με χάρη, με έγκυρα μυστήρια, σύμφωνα πάντα με τις αρχές της διαχρονικής Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας και τις αποφάσεις των σχετικών Συνόδων.
Σήμερα γίνεται οικουμενιστική προσπάθεια, στα όρια εκλαΐκευσης του Οικουμενισμού, να εξαλειφθούν από την Ορθόδοξη Λατρεία όσα σημεία προσβάλλουν αιρέσεις ή άλλες θρησκείες, ώστε το απλό – μέσο Ορθόδοξο εκκλησιαστικό πλήρωμα να «εξοικειωθεί» με το πνεύμα της ετεροδοξίας, αφού «όλοι στον ίδιο Χριστό Θεό πιστεύουμε»!
Συνοπτικά, οι βασικοί άξονες της Ορθοδοξίας είναι:
α) Έχει διαχρονική ενότητα πίστεως (δογματική), περιέχουσα όλη την αλήθεια β) Είναι η μόνη που σώζει τον άνθρωπο, συλλογικά και ατομικά γ) Κάθε αλλοίωση – διαφοροποίηση της αλήθειας της αποτελεί αίρεση, που αποκλείει την εν Χριστώ σωτηρία.
Η Ορθοδοξία δεν είναι ιδεολογική ασφάλεια αλλά φανέρωση της αλήθειας και πλήρωμα ζωής. Αποτελεί, επίσης, την απάντηση στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα του ανθρώπου. Η υλιστική – αστική ιστορική αδιαφορία και παραζάλη, δημιούργησαν οντολογικό σκοτασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη, ώστε να μην διακρίνει το μυστήριο της αλήθειας.
Να υπογραμμίσουμε, ότι όλες οι «κατασκευές» των ιδεολογιών, ως λογικές κατασκευές, αποτελούν υποκειμενική θέση – αφετηρία απέναντι στην παναλήθεια του Χριστού.
Ο οικουμενισμός δε, ως συνθετική κατάφαση όλων των αιρέσεων (Παναίρεση), ως συνισταμένη του «αιρετικώς νοείν», δεν αρνείται την Ορθοδοξία ως αληθινό στοιχείο πίστης στον Θεό, ότι είναι δηλ. μία αληθινή Εκκλησία. Απαλείφει, όμως, από την Ορθοδοξία, ότι είναι η μόνη οδός σωτηρίας.
Γι’ αυτό εισάγει ετερόδοξα και αφαιρεί Ορθόδοξα στοιχεία στην εκκλησία, όπως ταιριάζει δηλ. σε μία συνθετική αίρεση (Παναίρεση).
Ο πυρήνας του Οικουμενισμού είναι: «Ένας Θεός, πολλές θρησκείες» ή ισοδύναμα «Ένας Χριστός, πολλές πίστεις, πολλά βαπτίσματα»! Η κατάφωρη αθέτηση του Ευαγγελίου και ο διαθρησκειακός προσανατολισμός του δεν έχουν γίνει αντιληπτά, ως αιρετικός τόνος στην εκκλησία, από το πλήθος των Ορθοδόξων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Η αυτονόητη ευαισθησία στα της πίστεως χαρακτηρίζεται ως «ζηλωτισμός» ή «σχίσμα» ή ως «φανατισμός». Πρόθεση της Νέας Εποχής και της Νέας Τάξης πραγμάτων, γράφει ο π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, είναι «να μην αδειάσουν οι Εκκλησίες αλλά να γεμίσουν με ανθρώπους που έχουν αλλοιωμένο φρόνημα».
Σπουδαίο Πατερικό κείμενο προστασίας – Ερμηνείας του Ορθοδόξου φρονήματος αποτελεί η «ΚΑΤΗΧΗΣΗ Ζ» του Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου: «Πίστιν ενταύθα ου ταύτην λέγει ότι Θεός εστίν ο Χριστός μόνον, αλλά την περί πασών των παρ’ αυτού λεχθεισών αγίων εντολών περιεκτικωτάτην πίστιν την συνέχουσαν πως εν εαυτή πάσας τας θείας αυτού εντολάς και πιστεύουσαν μηδέν είναι αργόν μέχρι και μιας κεραίας εν αυταίς, αλλά πάντα εως ενός ιώτα ζωή και ζωής αιωνίου πρόξενα» δηλ. «Εδώ λέγων πίστιν δεν εννοεί μόνον ότι ο Χριστός είναι Θεός, αλλά εννοεί επί πλέον την περιεκτικωτάτην πίστιν που αφορά εις όλας τας αγίας εντολάς του Χριστού και περιλαμβάνει τρόπον τινά εντός της όλας τας θείας εντολάς αυτού και πιστεύει ότι τίποτε δεν είναι άχρηστον, ούτε και ένα μικρόν γράμμα μέσα εις αυτάς, αλλ’ αντιθέτως όλα, ακόμη και ένα γιώτα, είναι ζωή και πρόξενα αιωνίου ζωής».

ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Στον ένα βλάσφημο κάνουν μήνυση, τον άλλο βλάσφημο της Ληστρικής Συνόδου -πολύ μεγαλύτερο- τον ...μνημονεύουν!!!

  

Μετά τον Κυθήρων και τον Πειραιώς

Ο Γόρτυνος Ιερεμίας κατέθεσε μήνυση για την παράσταση «Jesus Christ Superstar»

του Γιώργου Νταλιάρη

  Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος αντιδρούν όλο και πιο έντονα για την θεατρική παράσταση «Jesus Christ Superstar» και σήμερα κατατέθηκε άλλη μία, η τρίτη κατά σειρά, μήνυση. Ο λόγος για τον Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία.

Το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ αποκαλύπτει πως νωρίτερα σήμερα στο Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης κατατέθηκε η μήνυση για βλασφημία και καθύβριση θρησκεύματος εναντίον των συντελεστών της παράστασης, όπως είχε πράξει την προηγούμενη εβδομάδα ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ. Θυμίζουμε, πως μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε και ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ.

Ακολουθεί απόσπασμα της μήνυσης που κατατέθηκε από τον Γόρτυνος Ιερεμία…

Τα βλάσφημα «τραγούδια» εξαπατούν… τους μαθητάς μας εις το μάθημα των Θρησκευτικών




Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Τα βλάσφημα «τραγούδια» εξαπατούν… τους μαθητάς μας εις το μάθημα των Θρησκευτικών

Γράφει ο Πρόεδρος Νικόλαος Ζαχαριάδης, Καθηγητής Θεολόγος – Συγγραφεύς

ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ Του Παραρτήματος της Πανελ. Ενώσεως Θεολόγων Ν. Ηλείας


Αποτέλεσμα εικόνας για ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΚΤΙΝΕΣ Αγαπητοί αναγνώστες, κάθε φορά που γράφω και εκφράζω προσωπικές μου απόψεις, για τα Θρησκευτικά και άλλα, νιώθω έντονο τον πόνο, γιατί με αυτούς τους φακέλους, εξευτελίζεται η Χριστιανική Ελληνική μας Παράδοση, αφού αυτοί προκαλούν σύγχυση στους μαθητές, με τον ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ. Η Μουσική στους φακέλους είναι μία σκέτη κοροϊδία! Τι παριστάνουν;
Η Μουσική γενικά, υπήρξε, μέσον έκφρασης, αλλά και προώθησης αντιλήψεων και συναισθημάτων. Ερωτώ. Που είναι η Βυζαντινή Μουσική στους νέους φακέλους των Θρησκευτικών; Που είναι τα Δημοτικά μας τραγούδια;
Με αυτά τα τραγουδάκια που παρουσιάζουν, αδυνατεί κάποιος να