Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Η ασθένεια και ο θεραπευτής κατά τον άγ. Ιωάννη της Κλίμακος σε καιρούς Οικουμενισμού!ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΣΙΝΑΪΤΗ
Τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου,

...4. Τρόποι θεραπείας
Αφού είδαμε ποιός πρέπει να είναι ο θεραπευτής, και ποιός είναι o άρρωστος άνθρωπος, θα πρέπει να δούμε τους τρόπους θεραπείας που έξασκεί ο Θεός διά του εμπείρου και ικανού θεραπευτού.
Σέ προηγούμενη ένότητα εντοπίστηκε γιά λίγο η παρουσία και άναγκαιότητα του ικανού και πεπειραμένου θεραπευτού Κληρικού, ο οποίος, βέβαια, εννοείται ότι έχει προηγουμένως ο ίδιος θεραπευθή. Επειδή τα θέματα αυτά, δηλαδή η θεραπεία, ο θεραπευτής και οι τρόποι θεραπείας συνεφάπτονται, γι αυτό, αναγκαστικά, σε μερικά σημεία θα επανέρχομαι.
Κατ' αρχήν γιά την εξάσκηση και εφαρμογή της καταλλήλου θεραπευτικής μεθόδου χρειάζεται να υπάρχη γνήσιος και όχι νόθος πνευματικός-θεραπευτής. Ο ίδιος ο θεραπευτής πρέπει να γνωρίζη καλά τον εαυτό του και να έχη άπειρη αγάπη προς τον θεραπευόμενο, τον Χριστιανό. Ο Χριστιανός πρέπει να χαίρεται και με την απλή παρουσία του πνευματικού του ιατρού. Τελικά, η ίδια η ύπαρξη του θεραπευτού ωφελεί τον άρρωστο πνευματικά. Γράφει ο άγιος

Συνεχίζει ο "Ορθόδοξος Τύπος" τις συκοφαντίες του π. Παύλου Δημητρακόπουλου, εναντίον των αποτειχισμένων με αφορμή άρθρο κατά του Αγίου Παϊσίου, που αποδοκιμάσαμε!Ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» καὶ ὁ π. Παῦλος Δημητρακόπουλος ἀσχημονοῦν στὴν ἀλήθεια, στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ πολεμοῦν ὡς ἐχθρούς, τοὺς μέχρι χθὲς ἀδελφούς τους, ποὺ ὅμως τόλμησαν νὰ διαφοροποιηθοῦν ἀπ’ αὐτούς, νὰ διαχωρίσουν τὴν θέση τους καὶ νὰ ἀντιταχθοῦν στὴ διαστέβλωση τῆς Ἁγιοπατερικῆς Παραδόσεως, ποὺ ὁ π. Παῦλος καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» διαπράττουν.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἀρνεῖται ἐπὶ χρόνια νὰ δημοσιεύσει ἀπαντήσεις μας, σὲ ὅσα ἐναντίον τῆς Ἀποτειχίσεως καὶ ἐναντίον μας γράφουν διάφοροι ἀρθρογράφοι του.
Εἶναι γνωστό, ἐπίσης, ὅτι στὴν διεξαχθεῖσα (μὲ πρωτοβουλία τοῦ διευθύνοντος τὸ Ἀντιαιρετικὸ γραφεῖο τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς π. Παύλου Δημητρακόπουλου)  Ἡμερίδα κατὰ τῆς Ἀποτειχίσεως, ἀπαντήσαμε ὡς ἱστολόγιο, ἀλλὰ καὶ δημοσιεύσαμε πολυσέλιδες κριτικὲς μελέτες τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, μὲ τὶς ὁποῖες κατεδεικνύετο ἡ διαστρέβλωση ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων ὡς πρὸς τὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου, ἀλλὰ καὶ ἡ κακοποίηση τῶν κειμένων τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου. Ἀκόμα δημοσιεύσαμε καὶ τὴν ἀνασκευὴ τῶν φληναφημάτων καὶ τῶν κακοδοξιῶν τοῦ ἄλλου εἰσηγητοῦ τῆς Ἡμερίδος, π. Βασιλείου Παπαδάκη, ὁ ὁποῖος ἔφτασε στὸ ἔσχατο σημεῖο διαστροφῆς καὶ δολιότητος, νὰ ὑποστηρίξει ἐνώπιον τοῦ κ. Σεραφείμ (ποὺ ἔχει δὶς ...ἀναθεματίσει(!) κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2011 καὶ 2012 τὸν Οἰκουμενισμὸ ὡς Παναίρεση) ὅτι δὲν ὑπάρχει αἱρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!!! Καὶ ὁ κ. Σεραφεὶμ τὸν ἄκουσε χωρὶς νὰ παρέμβει καὶ νὰ ἀνασκευάσει τὴν κακοδοξία του!
Στὴν καταγγελία μας ὅτι ἡ Ἡμερίδα ἦταν «στημένη» καὶ ἀποτελοῦσε μιὰ ἀνέντιμη προσπάθεια διαστροφῆς τῆς στάσεως τῶν Ἁγίων Πατέρων κατὰ τῶν αἱρετικῶν καὶ κατὰ τῆς Ἀποτειχίσεως, ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἐκώφευσε, δημοσιεύοντας μόνο θετικὲς κρίσεις γιὰ τὴν Ἡμερίδα.
Ὁ δὲ Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ τὸ «ἐκλεκτὸ» ἐπιτελεῖο του -ὑπὸ τὸν π. Παῦλο Δημητρακόπουλο- «κατάπιαν τὴ γλῶσσα τους», ἀδυνατοῦντες νὰ ψελλίσουν «οὐδὲ ἓν ρῆμα», ἀδυνατοῦντες νὰ φέρουν οἱοδήποτε ἁγιοπατερικὸ ἐπιχείρημα γιὰ νὰ ἀποσείσουν ἀπὸ πάνω τους τὴ φρικτὴ κατηγορία τῶν διαστρεβλωτῶν τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Γραφῶν!
Μπροστὰ σ’ αὐτὸ τὸ ἀδιέξοδο, ἅρπαξαν ὡς «μάννα ἐξ οὐρανοῦ» μιὰ δημοσίευση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γεωργίτση ἐναντίον τῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ ἁγίου Παϊσίου, ποὺ δημοσίευσε τὸ ἱστολόγιο τοῦ κ. Τσολογιάννη «Ἀποτείχιση». Καὶ βασιζόμενοι στὴν δημοσίευση αὐτὴ τοῦ κ. Γεωργίτση (ποὺ ὡς γνωστὸν ἔχει προσχωρήσει στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο), ἐπετέθησαν ἀνέντιμα στὴν Ἀποτείχιση καὶ ὅσους τὴν ἐφαρμόζουν. Τὴν «βρώμικη» δουλειὰ ἀνέλαβε, ποιός ἄλλος, ὁ π. Παῦλος Δημητρακόπουλος, ὁ ὁποῖος μὴ δυνάμενος νὰ ἀμφισβητήσει τὶς Πατερικὲς θέσεις τοῦ π. Εὐθυμίου περὶ Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων (μὲ τοὺς ὁποίους κοινωνεῖ) ἔγραψε συκοφαντικὸ ἄρθρο ἐναντίον μας, παρουσιάζοντάς μας ὡς ἁγιομάχους!
Καὶ ὄχι μόνο. Ἐνῶ δημοσιεύσαμε ἄρθρο μὲ ἡμερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2015 (ἐδῶ), διὰ τοῦ ὁποίου γνωστοποιούσαμε ὅτι διαφωνοῦμε μὲ τὶς θέσεις τοῦ κ. Γεωργίτση, καὶ ἐπίσης γνωστοποιούσαμε ὅτι διαμαρτυρηθήκαμε στὸν κ. Τσολογιάννη γιὰ τὴν δημοσίευση τοῦ ἄρθρου, ὁ π. Παῦλος ἀπέστειλε πρὸς δημοσίευση, τὸ δικό του συκοφαντικὸ ἄρθρο ποὺ στρεφόταν ἐναντίον μας (παρὰ τὴν διευκρίνιση ποὺ δημοσιεύσαμε, ὅτι ἐναντιωνόμαστε στὶς ἁγιομαχικὲς θέσεις τοῦ κ. Γεωργίτση) ὁ δὲ «Ὀρθόδοξος Τύπος» τὸ δημοσίευσε μετὰ ἀπὸ ἕνα μῆνα  μετὰ  καὶ παρὰ τὴν διάψευσή μας!
Δὲν εἴχαμε καμία πρόθεση νὰ γράψουμε τὰ παραπάνω. Τὸ κάναμε ἐπειδὴ πολλοὶ ἀδελφοί μας σκανδαλίστηκαν διαβάζοντας τὴν δημοσίευση τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», ὁ ὁποῖος, δυστυχῶς, μᾶς ἔχει στερήσει τὴν δυνατότητα νὰ ὑπερασπιζόμαστε τὴν ἀλήθεια. Τὴν ἀλήθεια ποὺ ὁ "Ο.Τ." διαστρεβλώνει (ὁποῖον κατάντημα!) ὑπὸ τὶς εὐλογίες τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ καὶ ὅποιων ἄλλων τῆς συντάξεως τῆς ἐφημερίδος, ἀποκλείοντας καὶ τὸν ὅποιο ἀντίλογο!
"Πατερικὴ Παράδοση"