Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Άλλος στα λόγια, άλλος στις πράξεις!Ο Π. ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΟ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΜΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ!


ντι-Οκουμενιστς μητροπ. Πειραις Σεραφεὶμ προέστη σήμερα τς Θ. Λειτουργίας στ γιορτ τοῦ μητροπολίτη Καισαριανς Δανιήλ, μαζὶ μὲ τν καταγγελθέντα γι θικ σκάνδαλο Διονύσιο Κορίνθου, τν Μεσσηνίας Χρυσόστομο («ἐκφραστὴ» στὴν Ἑλλάδα τοῦ πατρ. Βαρθολομαίου κα τοῦ θεωρητικοῦ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μητρ. Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα), ὁ ὁποῖος προπαγανδίζει τὶς κακοδοξίες περ «διρημένης κκλησίας» κα τν Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο, «ἀδελφό» του Παπικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σύρου Νικόλαο!


Καὶ ἐνῶ ἔτσι ἔπραξε ὁ κ. Σεραφείμ, ὁ πρωτοπρεσβύτερός του στὴν Μητρόπολη Πειραιῶς  π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, στὸ Β΄ μέρος τῆς κριτικῆς του  στὸν Δημητριάδος Ἰγνάτιο (γιὰ ὅσα εἶπε στὴν Παπικὴ Ἡμερίδα γιὰ τὴν Β΄ Βατικάνειο Σύνοδο), λέγει μερικὲς θεολογικές-ἐκκλησιολογικὲς ἀλήθειες, ποὺ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς πράξεις τοῦ προϊσταμένου του καὶ ἐκθέτουν –γιὰ ἄλλη μιὰ φορά– ἀνεπανόρθωτα τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς. Γράφει ὁ π. Ἄγγελος:

Ὁ ἀγωνιστής καί ἀκατάβλητος στῦλος τῆς Ἐκκλησίας Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Κυ­θή­ρων  κ. Σε­ρα­φεὶμ το­νί­ζει μὲ ὁ­μο­λο­για­κὴ παρρη­σί­α καὶ φρό­νη­μα:
«Ὅ­σοι ἀ­πο­δέ­χον­ται τὴν θε­ω­ρί­αν πε­ρὶ “δι­η­ρη­μέ­νης Ἐκκλησί­ας” δὲν ἐν­νο­οῦν, οὔ­τε ἀ­πο­δέ­χον­ται οὐ­σι­α­στι­κῶς τὸ σχε­τι­κὸν θε­ό­πνευ­στον ἄρ­θρον, ἀλ­λ'  ἀν­τι­φά­σκουν λέ­γον­τες τὸ Ἱ­ε­ρὸν Σύμ­βο­λον τῆς Πί­στε­ώς μας. Δι­ό­τι τοῦ­το εἰς τὸν ἐ­νε­στῶ­τα χρό­νον δι­α­δη­λοῖ τὴν πί­στιν εἰς “Μί­αν, Ἁ­γί­αν .­.. Ἐκ­κλη­σί­αν”. Εἰς τὴν Ἐκ­κλη­σί­αν τοῦ πα­ρόν­τος καὶ ὄ­χι τοῦ πα­ρελ­θόν­τος ἤ τοῦ μέλ­λον­τος.
Ὅ­σοι πι­στεύ­ουν εἰς τὴν θε­ω­ρί­αν ταύ­την δὲν δύ­ναν­ται νὰ λέ­γουν καὶ νὰ τὸ ἐν­νο­οῦν εἰς τὴν εὐ­χὴν με­τὰ τὸν Κα­θα­για­σμὸν τῶν Τι­μί­ων Δώ­ρων. Ἔ­τι προ­σφέ­ρο­μέν Σοι τὴν λο­γι­κὴν ταύ­την λα­τρεί­αν  ὑ­πὲρ τῆς Οἰ­κου­μέ­νης, ὑ­πὲρ τῆς Ἁ­γί­ας Κα­θο­λι­κῆς καὶ Ἀπο­στο­λι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας..­.­”­, δι­ό­τι, οὖ­σα δι­η­ρη­μέ­νη, δὲν δύνα­ται νὰ ὑ­φί­στα­ται ὡς ἡ Μί­α, Ἁ­γί­α, Καθολι­κὴ καὶ Ἀ­πο­στο­λι­κὴ Ἐκ­κλη­σί­α, ἀ­φοῦ οὕ­τω πως ἔ­χο­μεν  ἀν­τί­φα­σιν ἐν τοῖς ὅροις».

Ἐρωτοῦμε τὸν π. Ἄγγελο Ἀγγελακόπουλο
(ἐὰν ἐννοεῖ αὐτὰ ποὺ λέγει):
Εἶναι δυνατὸν νὰ συλλειτουργεῖ ὁ Μητροπολίτης του μὲ τὸν κακοδοξοῦντα Μητροπολίτη Μεσσηνίας; Και αὐτὸς νὰ μνημονεύει τὸν ἐκκλησιολογικῶς ἀτακτοῦντα Μητροπολίτη;
Καὶ καλὰ στὴν Σύνοδο (θὰ δικαιολογηθεῖ ὁ Πειραιῶς) ὅτι κατ’ οἰκονομία συνυπάρχουν ὅλοι.
Ποιός ὁ λόγος ὅμως νὰ συλλειτουργεῖ μετ’ αὐτοῦ; Δύναται ὁ Μητροπολίτης του νὰ συλλειτουργεῖ μὲ κάποιον ποὺ γνωρίζει ὅτι διδάσκει κακοδοξίες, οἱ ὁποῖες «ἀντιφάσκουν» μὲ ὅσα ὁμολογοῦμε στὸ «Ἱερὸν Σύμβολον τῆς Πίστεώς μας»; Ξέχασε ὅτι ὁ ἴδιος κατήγγειλε στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τὴν κακοδοξία τοῦ Μεσσηνίας; Μόνο στὰ λόγια ἀντι-Οἰκουμενιστὴς ὁ κ. Σεραφείμ;
Δύναται νὰ λέγει τὴν εὐχὴν “Ἔτι προσφέρομέν Σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν...”, μαζὶ μὲ κάποιον ποὺ δὲν πιστεύει στὴν «Μία Ἐκκλησία»;
____________________________________
Ὁ μὲν Μεσσηνίας διδάσκει τὴν κακοδοξία περὶ "διηρημένης Ἐκκλησίας", ὁ δὲ μητροπολίτης Σύρου τὴν διδάσκει ἐμπράκτως!
 

Θεολογικὴ κριτική, Εισηγήσεως Δημητριάδος Ιγνατίου σε Παπική Ημερίδα, ο οποίος ομιλεί ως "κοπέλλιν τοῦ Πάπα"! Β΄.ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΑΙ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄ ΒΑΤΙΚΑΝΕΙΟ ΣΥΝΟΔΟ
Γράφει ο Πρωτοπρεσβ. π. γγελος γγελακόπουλος,
φημ. . Ν. γίας Παρασκευς Νέας Καλλιπόλεως Πειραις
«σύ εσαι κοπέλλι (τσιράκι) το Πάπα
καί σάν κοπέλλι το Πάπα μιλες».
(γιος Μρκος Εγενικός)

(ΜΕΡΟΣ Β΄)


Β) Ἡ Μία καί συγχρόνως Διηρημένη ἘκκλησίαΕἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι ὁ Σεβ. κ. Ἰγνάτιος, ἐκφράζοντας τήν παραπάνω θέση ὅτι ὁ παπισμός εἶναι κι αὐτός «ἐκκλησία» ἰσότιμη καί ἰσάξια μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, γίνεται ὁ τρίτος κατά σειράν (μετά τόν Οἰκ. Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καί τόν Σεβ. Μητρ. Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο) θιασώτης καί υἱοθετεῖ τήν ἄλλη κακόδοξη οἰκουμενιστική θεωρία περί «διηρημένης Ἐκκλησίας», σύμφωνα μέ τήν ὁποία, ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία καί συγχρόνως διηρημένη σέ ἐπί μέρους «ἐκκλησίες», ὄχι τοπικές, ἀλλά ὁμολογιακές καί δογματικές, (βλ. τό κείμενο τοῦ Porto Alegre, πού ὑπέγραψε ὁ Σεβ. κ. Ἰγνάτιος) καί χρήζει ἑνώσεως. Μιά τέτοια θεώρηση τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πέραν πάσης σοβαρῆς, ἔστω βασικῆς, κατανοήσεως τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας, διότι ἀποτελεῖ ἀντίφαση ἐν τοῖς ὄροις. Διότι, πῶς εἶναι δυνατόν, ἡ Ἐκκλησία, πού περιλαμβάνει ἐννοιολογικά τό ὅλον, ὡς Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική, ὅπως ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, ταυτοχρόνως νά βρίσκεται «ἐν ἑτέρα μορφή» καί κάπου ἀλλοῦ; Ἄραγε, «μεμέρισται ὁ Χριστός»[1]; Μήπως ἔχει διαιρεθεῖ τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ σέ κομμάτια καί δέν τό γνωρίζουμε;

Ἄλλωστε, ἔχει ἐπισημανθεῖ ὅτι τὸ λειτουργικὸ αἴτημα «ὑπὲρ τῆς τῶν πάν­των ἑνώσεως» ἀναφέρεται στὴν ἕνωση πάντων τῶν ἀνθρώπων ἐν­τὸς τῆς Ἐκκλησίας[2] καὶ ὄχι στὴν ἕνωση Ἐκκλησιῶν διαφορετικοῦ δό­γμα­τος·

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ιστολογίων-Καναλιών: Οικουμενιστικό "εκκλησιαστικό" ήθος!

Τὸ 4Ε, τὸ θρησκευτικὸ περιφερειακὸ κανάλι ποὺ ἐκπέμπει στὴν Κεντρικὴ Μακεδονία καὶ ἀνῆκε ἐξ ὁλοκλήρου στὴν χριστιανικὴ ἀδελφότητα τῆς «Ἁγιας Λυδίας», περιῆλθε –ὡς γνωστό– καὶ στὰ χέρια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου. Ἔτσι ἔχασε τὴν ἀνεξαρτησία του, ἀναγκασμένο πλὲον νὰ ὑπηρετεῖ τὰ Οἰκουμενιστικὰ σχέδια, καὶ νὰ ἀποκλείει ἢ λογοκρίνει κάθε τι ποὺ ἐνοχλεῖ τοὺς Οἰκουμενιστές.
Τοῦτο καταγγέλλει μὲ ἀποκλειστικὴ ἀνάρτηση τὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξις», τὸ ὁποῖο μὲ τὴ σειρά του ἀποκλείει τὸν διάλογο ἢ δημοσιεύσεις ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν πιστῶν ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, ὅπως ἀπὸ ἰδίαν πεῖραν μαρτυροῦμε.
Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ ἄλλα ἱστολόγια, γεγονὸς ποὺ ἔχουμε καταγγείλει, ἀλλὰ οἱ ἱστολόγοι συνεχίζουν τὸ ἴδιο «θεάρεστο» ἔργο τῆς λογοκρισίας.
Τελευταῖο «ἔργο»: Τὸ ἱστολόγιο «Θρησκευτικὰ» τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, δημοσίευσε κήρυγμα τοῦ π. Ἰωήλ, ποὺ καταδίκαζε τὴν ἐκκλησιαστικὴ πράξη τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου αἱρετιζόντων ἱερωμένων (ἀποτειχίσεως ἐξ αὐτῶν), τονίζοντας μάλιστα μὲ κόκκινο χρωματισμὸ τὶς ἐναντίον μας –καὶ ἐναντίον τοῦ ΙΕ΄ Κανόνος τῆς ΑΒ Συνόδου–  ὑβριστικὲς θέσεις! Στείλαμε στὸν κ. Τάτση ἕνα κείμενο γιὰ δημοσίευση, μὲ τὸ ὁποῖο τοποθετούσαμε τὰ πράγματα στὴ θέση τους, ἀλλὰ ὁ κ. Τάτσης δὲν τὸ δημοσίευσε!

Ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο "Κατάνυξις"

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:

Ύποπτη λογοκρισία της 4Ε

στον αντιοικουμενιστικό Λόγο

του μητροπ. Γόρτυνος κ. Ιερεμία

      
      Λάβαμε την εξής καταγγελία και παρότρυνση από φίλο της Κατάνυξης, μέσω του ηλεκρτονικού ταχυδρομίου και ανταποκρινόμαστε διαμαρτυρόμενοι προς τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, για την ύποπτη λογοκρισία στο Λόγο του μητροπολίτου Γόρτυνος κ. Ιερεμία. 

Παρακολουθείστε και ελέγξτε τα δύο βίντεο που ακολουθούν και διαπιστώστε πραγματικά "το κόλπο"... Ε, βέβαια... Μη μας κακοχαρακτηρίσει το Φανάρι...ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ἡ ἐκδηλωση ἔγινε τό Σάββατο 24 Αὐγούστου 2013 στήν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων Πολιτιστικοῦ Κέντρου (Ὠδείου) Περιφερειακῆς Ἑνότητος Φλωρίνης, Με εσπερίδα αφιερωμένη στον γέροντα Αυγουστίνο Καντιώτη, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την εκδημία του. Στην εκδήλωση μίλησαν για το πρόσωπο του π. Αυγουστίνου οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας, Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, Φθιώτιδος κ. Νικόλαος και Προικοννήσου κ. Ιωσήφ.ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ

Ευλογείτε διαχειριστές του Ιστολογίου Κατάνυξις!


Σχετικά με τις εκδηλώσεις που έγιναν στο Φλώρινα για το Καντιώτη άκουσα ότι ο Γόρτυνος μίλησε και είπε μερικά πράγματα για τα αίσχη του πατριαρχείου....


Εντωμεταξύ είχα διαβάσει σε κείμενο την ομιλία που έλεγε "άγιε εκπρόσωπε του οικουμενισμού" και τέτοια άμα θυμάστε (που βγήκε και ο Προικοννήσου και έλεγε και καλα για συγνώμες του Καντιώτη στον πατριαρχη και τέτοια).. αλλά στο βίντεο της 4Ε δε τα βρηκα πουθενα..


κοιτάξτε τι βρήκα:


Καταρχήν το βιντεάκι της εκδήλωσης όπως το παρουσίασε η 4Ε..


Τὸ Video ἐδῶΚαι τώρα τα επιλεκτικά αποσπάσματα από άγνωστο, που ανέβασε βιντεάκι στο ίντερνετ και από ότι θυμάμαι το ανέβασε και μια μέρα μετά την εκδήλωση...


Τὸ Video ἐδῶ.Στο ζουμί: (μπείτε και ακούστε τα αποσπάσματα που σας λέω - έχω ακούσει ολόκληρα και τα 2 βιντεάκια -):


(στο 2ο βιντεακι με το απόσπασμα): στο 2ο λεπτό μέχρι το 2:19 μιλάει για το "μοναχισμό". Στη συνέχεια κολλάει το επόμενο κομμάτι που είναι από 2:20 μέχρι το 3ο λεπτό όπου μιλάει για τα οικουμενιστικά κυρήγματα και συνεχίζει με το "ακουτσούρευτο ευαγγέλιο..."
(στο 1ο βιντεάκι της 4Ε): στο 56:30 μιλάει για το "μοναχισμό" και συνεχίζει κατευθείαν με το "ακουτσούρευτο ευαγγέλιο"!! Ο λόγος του Γόρτυνος, που τους τα λέει τους οικουμενιστές για τα οικουμενιστικά κυρήγματα, έχει εξαφανιστεί από το βιντεάκι της 4Ε!! είναι προφανές ότι στο 56:43  που αλλάζει και η εικόνα έχει κοπεί κομμάτι!!!!Επίσης από πληροφορίες που άκουσα, έγινε ψιλοχαμός στη αίθουσα λόγω της δήλωσης του Ιωσήφ Προικονήσσου για τις συγγνώμες, αλλά φυσικά δεν φαίνεται τίποτα στο 4Ε παρά μόνο 1 ελάχιστη φωνή που ακούγεται σε στιγμή που δεν μπορούν να το αφαιρέσουν..


ΥΓ: Θα σας πρότεινα αν έχετε κουράγιο και δύναμη να γράψετε κάτι σχετικό και στείλτε το σαν μια απλή ενημέρωση στον ίδιο τον Γόρτυνος γιατί μπορεί να μη γνωρίζει οτι η 4Ε λογόκρινε κομμάτια απο την Ομιλία του....