Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

«Ουδένα κατέκριναν... Ου γάρ εσκόπουν τά των άλλων, αλλ’ εσκόπων ὅπως μή εκπέσωσι της ευσεβείας».


ἅγιος Μάξιμος ἐνώπιον τοῦ αἱρετικοῦ-μονοθελήτη αὐτοκράτορος

Τὸ παρακάτω κείμενο κάρφος στὰ μάτια ἐκείνων τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν ποὺ κοινωνοῦν μὲ τὴν αἵρεση– ἔχει ἀπὸ πολλοὺς ἀναδημοσιευθεῖ, ἀλλὰ εἶναι τόσο ἐπίκαιρο στὶς μέρες μας καὶ κάθε φορὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ κι ἄλλες πλευρές, ποὺ προφυλάσσουν τοὺς ἀγωνιζόμενους κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ ἄστοχες κινήσεις, πληροφοροῦν γιὰ τὴ σωστή πορεία καὶ φωτίζουν τὸ δρόμο τῶν λίγων πιστῶν, ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ὁδὸ τῶν Ἁγίων σὲ καιροὺς ζοφεροὺς συγχύσεως καὶ σκληροκαρδίας.
Δυστυχῶς στὶς μέρες μας –μέρες σκοτισμοῦ ἐξ αἰτίας τοῦ μολυσμοῦ ἐκ τῆς Παναιρέσεως– ὑπάρχουν ἐκεῖνοι ποὺ κηρύττουν ΚΑΚΟΔΟΞΑ καὶ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΑ ὅτι εἶναι δυνητικὴ ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές, δηλ. ἡ ἀποτείχιση. Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ἄλλοι ποὺ δὲν ἀρκοῦνται στὴν ἀπομάκρυνση ἐκ τῶν αἱρετικῶν διὰ τῆς ἀποτειχίσεως, ἀλλὰ θέλουν νὰ λύσουν ΜΟΝΟΜΙΑΣ καὶ ὅλα τὰ προβλήματα ποὺ ἔχει συσσωρεύσει ἡ Παναίρεση (ὅπως τὸ Πλαιοημερολογιτικό) ἢ καὶ ἀποφαίνονται ὅτι: δὲν ὑπάρχουν μυστήρια στοὺς μὴ καταδικασθέντας ἀκόμα ἀπὸ Σύνοδο Οἰκουμενιστὲς καὶ σὲ ὅσους κοινωνοῦν μαζί τους.
Ὅλοι μας, λοιπόν, ἂς ξαναδοῦμε τὸ κείμενο τοῦ ἁγίου Μαξίμου, γιὰ νὰ ἐξετάσουμε ἂν ὁ Ἅγιος θίγει στὶς συζητήσεις του μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Μονοθελῆτες τῆς ἐποχῆς του ἄλλα θέματα, πέραν τῆς αἱρέσεως, ὅπως τὸ θέμα τῶν Μυστηρίων. Εἶναι σίγουρο πὼς θὰ διαπιστώσουμε, πὼς ἀρκεῖται στὸ θέμα τῆς αἱρέσεως, καὶ δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἔγκυρο ἢ μὴ τῶν μυστηρίων ἢ μὲ τὸ ἂν θὰ σωθοῦν ὅσοι συμμετέχουν στὴν αἵρεση, ἀφήνοντας αὐτὸ τὸ θέμα στὴν κρίση τοῦ Θεοῦ. Εἶπε: «Οὐδένα κατέκριναν οἱ τρεῖς παῖδες μή προσκυνήσαντες τῇ εἰκόνι, πάντων ἀνθρώπων προσκυνούντων. Οὐ γάρ ἐσκόπουν τά τῶν ἄλλων, ἀλλ’ ἐσκόπων ὅπως ἄν αὐτοί μή ἐκπέσωσι τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας».
Ὅταν ὁ ἅγιος Μάξιμος ἐρωτᾶται, λοιπόν, τί πιστεύει, αὐτὸς μόνος θὰ σωθεῖ μὲ τὴν διακοπὴ τῆς κοινωνίας ἀπὸ τοὺς τέσσερις Πατριάρχες, καὶ ἀντίθετα, δὲν θὰ σωθοῦν καὶ θὰ καταδικαστοῦν οἱ Πατριάρχες (καὶ φυσικὰ οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες τῶν ἱερωμένων καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι κοινωνοῦσαν μαζί τους),  ὁ Ἅγιος δὲν πῆρε θέση,  δὲν ἔκρινε τὴν ὥρα πρόσφορη –αὐτὸς ὁ μεγάλος θεολόγος– νὰ θεολογήσει γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ νὰ περιπλέξει τὴ συζήτηση, δὲν ἔθιξε τὸ θέμα (χάριν τάχα τῆς ἀληθείας και τῆς ἐνημερώσεως τοῦ λαοῦ), ἀλλὰ τὸ ἄφησε στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ.


Καλὸ εἶναι νὰ μιμηθοῦν τὸν ἅγιο Μάξιμο κάποιοι εὐαίσθητοι σὲ θέματα Πίστεως. Τὸ πρῶτο καὶ κύριο εἶναι νὰ καταπολεμηθεῖ ἡ αἵρεση, νὰ συνειδητοποιήσουν οἱ πιστοὶ τὴν σωτηριολογικὴ διάσταση τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἡ ὁποία ταυτόχρονα ἀποτελεῖ καὶ σοβαρὸ πλῆγμα κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν καί, βέβαια, τὰ ἄλλα θέματα ποὺ προκύπτουν, πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθοῦν μὲ νηφαλιότητα, ἀλλ' ὄχι μεμονωμένα, ἀλλὰ συλλογικά-Συνοδικά.Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
καὶ ἡ Διακοπὴ Μνημοσύνου

 Τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ

Αναφερόμενοι στή συνέχεια στήν διαχρονική ἐφαρμογή τοῦ 15ου ἱεροῦ Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου θά παρουσιάσωμε τόν ἅγ. Μάξιμο τόν ὁμολογητή, σύμφωνο ἀπόλυτα καί αὐτόν μέ τόν ἐν λόγῳ Κανόνα.
Εἶναι ἄξιον προσοχῆς καί πρέπει νά ἀναφερθῆ ὅτι ὅλη σχεδόν ἡ ζωή τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ ἦτο ἕνας συνεχής ἀγώνας ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Μονοθελητισμοῦ καί μία διαρκής ἀποτείχισις ἀπό τούς αἱρετικούς Ἐπισκόπους τῆς ἐποχῆς του. Ἀπέθανε δέ στήν ἐξορία ἀπό τίς κακουχίες καί τά μαρτύρια, ἐνῶ τοῦ εἶχαν κόψει τό δεξί χέρι καί τήν θεολόγον γλῶσσαν καί ἐνῶ τόν εἶχαν καθαιρέσει καί ἀναθεματίσει λόγῳ τῆς ἀδιαλλαξίας του νά μή δεχθῆ νά ὑπογράψη τόν λεγόμενον «Τύπον», ὁ ὁποῖος ἦτο μία ἔκθεσις πίστεως ποὺ εὐνοοῦσε καί ὑπέθαλπε τήν αἵρεσι τοῦ Μονοθελητισμοῦ.
ἀποτείχισις τοῦ ὁσίου καί τό ὅτι δέν ἤθελε καμμία ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τόν Πατριάρχη καί τή Σύνοδο ἦτο κάτι πού ἐξόργιζε το ἐκκλησιαστικούς καί πολιτικούς ἄρχοντες, διότι μέ τήν στάσι του αὐτή παρέσυρε πολλούς νά τόν μιμηθοῦν καί νά μήν ὑποταχθοῦν στήν αἵρεσι καί τοιουτοτρόπως ἐγίνετο ὁδηγός τῶν Ὀρθοδόξων ἐν λόγοις καί ἔργοις. Αὐτό εἰπώθηκε καθαρά ἀπό τούς ἄρχοντες στή συζήτησί των μέ τόν ὅσιο προσπαθώντας νά τόν πείσουν νά ἀλλάξη γνώμη:
«Ὁ δέ κῦρις Σέργιος εἶπεν αὐτῷ ὅτι πολλάκις ἦλθον εἰς τό κελλίον σου εἰς Βέββας καί ἠκροασάμην τῆς διδασκαλίας σου, καί ὁ Χριστός ἔχει βοηθῆσαί σοι καί μή ἀγωνιάσῃς. Εἰς ἕν δέ μόνον λυπεῖς πάντας, ὅτι πολλούς ποιεῖς χωρισθῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ἐνταῦθα Ἐκκλησίας.
»Ἔστι τις ὁ λέγων, εἶπεν ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ, ὅτι εἶπον, μή κοινωνήσῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ τῶν Βυζαντίων;
»Ἀπεκρίθη ὁ κῦρις Σέργιος· αὐτό τοῦτο, τό σε μή κοινωνεῖν, μεγάλη πρός πάντας ἐστί φωνή, μή κοινωνῆσαι.
»Καί εἶπεν ὁ τοῦ Θεοῦ δοῦλος· Οὐδέν βιαιότερον συνειδότος κατηγοροῦντος, καί οὐδέν τούτου συνηγοροῦντος παρρησιαστικώτερον» (ΕΠΕ Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καί Ἀσκητικῶν 15Γ, 96).
Βλέπουμε ἐδῶ ὅτι μόνη ἀποτείχισις τοῦ ὁσίου ἦτο παράδειγμα πρός μίμησι καί χαλινός τῆς αἱρέσεως, παρ’ ὅτι ὁ ἴδιος, ὅπως

Σχολικά βιβλία (Παν)θρησκευτικών: το παιχνίδι ξεκάθαρα στα χέρια των γονέων…

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΩΤΟ.jpg

                                                                                                   
του Νεκτάριου Δαπέργολα,  Διδάκτορος Ιστορίας

      Δείχνουν να κλιμακώνονται ευτυχώς οι αντιδράσεις των γονιών απέναντι στα πανθρησκειακά σκουπίδια που το αντίχριστο κι εθνομηδενιστικό κυβερνητικό ανεμομάζωμα και το πλανεμένο και θλιβερό σινάφι των ψευτοθεολόγων του «Καιρού» έχουν επινοήσει, συντάξει και μετονομάσει σε σχολικά βιβλία Θρησκευτικών. Προφανώς, όλοι θα θέλαμε κάτι εμφανώς πιο μαζικό και σαρωτικό, αλλά κανείς δεν μπορεί να τρέφει ψευδαισθήσεις, μετά από τόσες δεκαετίες συστηματικής και μαζικής εξηλιθίωσης, παθητικοποίησης, ηθικού ξεχαρβαλώματος και πνευματικού ευνουχισμού της ελληνικής κοινωνίας. Έστω κι έτσι όμως κάτι κινείται, είναι ολοφάνερο ότι δεν έχουν γίνει οι πάντες σ’ αυτόν τον τόπο αξεδιάλυτο μέρος του γνωστού απρόσωπου χυλού.
      Και αυτό, η αντίδραση δηλαδή των Ελλήνων γονιών, είναι πραγματικά το κλειδί της όλης υπόθεσης. Φυσικά, είναι βέβαιο ότι

Και όμως το … φυσιολογικό φαίνεται!

Το ότι η ομοφυλοφιλία είναι μια μη ομαλή κατάσταση αυτό είναι εύκολο να αποδειχθεί και αυτονόητο. Το ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να διώκονται και να λοιδορούνται επίσης και αυτό είναι αυτονόητο. Το να γίνει όμως αυτό το πάθος, σημαία και πρότυπο αυτό είναι ξετσιπωσιά!

Πως όμως αποδεικνύεται ότι οι ομοφυλόφιλες καταστάσεις δεν είναι ομαλές;  Αυτό αποδεικνύεται κατ’ αρχήν από την φυσιολογία,

«Απόδειξις του μη Πνεύματι άγεσθαι Αγίω το ψευδείς έχειν εν εαυτοίς τας υπολήψεις»


(Μ. Βασίλειος – Επιστολή (223) προς Ευστάθιον Σεβαστηνόν)

Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ

Για τον Μ. Βασίλειο και για τους Πατέρες, σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας, η θέση του ανθρώπου στον κόσμο συγκροτείται στα όρια του Πνευματικού νόμου, ως παιδαγωγού και φύλακα της ανθρωπότητας. Στην επιστολή (223) υπογραμμίζει ο Μ. Βασίλειος τον θεμελιώδη ρόλο του Αγίου Πνεύματος στην πορεία της Εκκλησίας, ως απαράβατο πνευματικό νόμο. Ειδικότερα, σε στιγμές κρίσεως, καθοριστικές για την Εκκλησία και τον άνθρωπο, η

Επί τέλους, δεν υπάρχει ούτε φιλότιμο, ούτε αυτογνωσία! --Έλεος, πάτερ μου. Κατηγορείς τους Αγιορείτες, γιατί δεν κάνουν αποτείχιση, ενώ «εν τω αυτώ κρίματι εί»!

Απόκλιση μοναχών
από την ορθόδοξη πίστη

Τί λέγει ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης

Ἐν Πειραιεῖ  4-10-2017 
πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου - Παναγίας Ὀδηγητρίας Λόφου Βώκου
Ἡ γενική στάση τῶν ἐν τῷ κόσμῳ καί τῶν Ἁγιορειτῶν μοναχῶν ἔναντι τῶν αἱρέσεων καί δή ἔναντι τῆς παναιρέσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἕως τίς προηγούμενες δεκαετίες ὑπῆρξε ὑποδειγματική καί καθοδηγητική.

Ἐν τούτοις, συναντᾶται ταυτόχρονα καί ἡ ἀπευκταία, ἀρνητική στάση τῶν μοναχῶν. Ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν περιπτώσεις μοναχῶν, πού ἀποδείχθηκαν καί ἀποδεικνύονται εἰσηγητές, ἔξαρχοι ἤ ἔνθερμοι ὑποστηρικτές τῶν αἱρέσεων καί τοῦ ἐπαράτου

Και θα πληρώστε, και θα χάσετε την Πίστη σας! --Η προπαγάνδα κορυφώνεται!! --Μπράβο, κ. Παν. Σκαλτσή! Και εις ανώτερα!

Προκήρυξη Προγράμματος

«Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Ιστορικό πλαίσιο – Προκλήσεις – Προοπτικές»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας:
Ιστορικό πλαίσιο – Προκλήσεις – Προοπτικές»

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης της Δομής Δια Βίου Μάθησης Α.Π.Θ. «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Ιστορικό πλαίσιο – Προκλήσεις – Προοπτικές» θα πραγματοποιηθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Στόχοι του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα στοχεύει:
  • Στην παρουσίαση της μακράς και επίμοχθης προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
  • Στην παρουσίαση και ανάλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων που είχαν να αντιμετωπίσουν οι

Η απάντηση του π.Νικολάου Μανώλη στο διωκτικό έγγραφο της Ι.Μ.Θ. της κλήσεως στο Επισκοπικό Δικαστήριο - Παρωδίαinquisition.jpg
Του π. Νικολάου Μανώλη
Πρωτοπρεσβύτερος
Νικόλαος Μανώλης
Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Ἁγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 4ῃ Ὀκτωβρίου 2017
         Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην
π. Στέφανον Τόλιον
Ἀναπληρωτὴν Πρόεδρον
τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης
                                                   
Ἐνταῦθα
        Πανοσιολογιώτατε π. Στέφανε,
        Ἔχοντας λάβει ὅλα τὰ ἔγγραφα πού μοῦ ἀποστείλατε μέχρι καὶ σήμερα καὶ ἐπιμένοντας ἡ ΙΜΘ νὰ μὴν προσδιορίζει τὶς κατ’ ἐμοῦ κατηγορίες, ἐμμένοντας σὲ θέσεις οἱ ὁποῖες δὲν προσιδιάζουν σὲ ὀρθόδοξο κληρικὸ καὶ πολὺ περισσότερο ἐπίσκοπο, ἐπικαλούμενη διατάξεις νόμων, οἱ ὁποῖες τυγχάνουν κατηργημένες, τροποποιημένες ἢ προδήλως ἀντισυνταγματικές, καὶ μὲ ἕνα πόρισμα, κατόπιν τῶν

Νέα "εκκλησία" ...Νέα Θρησκευτικά!

       
- Μελέτη - ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΦΥΚΑΡΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

"ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ "ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΑΘΗΤΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ" (PDF)
» 
ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ "ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΑΘΗΤΗ" ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017-2018

  ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, ΑΛΛΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ

«Ή ΘΕΟΣ ΠΑΣΧΕΙ Ή ΤΟ ΠΑΝ ΑΠΟΛΛΥΤΑΙ»!.. ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ.«Ή ΘΕΟΣ ΠΑΣΧΕΙ

Ή ΤΟ ΠΑΝ ΑΠΟΛΛΥΤΑΙ»!..


Ο Άγιος Iερομάρτυς Διονύσιος, πολιούχος Αθηνών, μέλος της «εξ’ Αρείου Πάγου βουλής» υπερείχε πάντων στον πλούτο την δόξα, την σύνεση, την σοφίαν. Ήτο μετρίου αναστήματος ισχνός, με χρώμα δέρματος λευκόν υποκίτρινο, η μύτη του κάπως πλατιά, συμμαζεμένα τα φρύδια του. Είχε μάτια βαθουλωτά και μεγάλα αυτιά, λευκά μαλλιά και πλούσια, η δε γενειάδα του λευκή και αυτή μακριά, κάπως αραιή και τα δάκτυλα των χειρών του ήσαν μακριά.

Σε νεαρή ηλικία βρέθηκε στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου (κοντά στο σημερινό Κάιρον) ακριβώς την εποχή της Σταυρώσεως του Κυρίου. Την Μεγάλη εκείνη Παρασκευή, την ώρα της Σταυρώσεως του

''Ο Θεός κατά κάποιον τρόπο μας δείχνει σημάδια για να ετοιμαστούμε."


''Ο Θεός κατά κάποιον τρόπο μας δείχνει σημάδια για να ετοιμαστούμε. Εμείς όμως δεν δίνουμε σημασία. Αυτό σημαίνει ότι τα πάθη μάς τύφλωσαν τόσο πολύ που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό. Η γενιά αυτή είναι τόσο τυφλωμένη από τα πάθη που ακόμη κι αν δουν βομβαρδισμούς ή οτιδήποτε άλλο δεν πρόκειται να μετανοήσουν...
   Όπως λέει και η Γραφή ο καθένας είναι αλυσοδεμένος από κάποιο πάθος. Και όταν θα μας βρει το κακό τότε δεν θα έχουμε τη δύναμη να μετανοήσουμε. Ο καθένας προσπαθεί να ικανοποιήσει το πάθος του. Οι καρδιές έχουν πετρώσει. Αυτός που δεν αγωνίστηκε εναντίον των παθών του δεν θα βρει θεία βοήθεια στον καιρό των διωγμών.

   Ο Θεός μας στέλνει σημάδια για να έλθουμε ”εν εαυτώ” και να μετανοήσουμε. Να πάμε στους πνευματικούς για να εξομολογηθούμε, να κοινωνήσουμε με το σώμα και το αίμα του Χριστού για να πάρουμε δύναμη...''

 Γέροντας Ιουστίνος Πάρβου

Οι Οικουμενιστές προχωρούν ακάθεκτοι, και οι αντι-Οικουμενιστές διαχωρίζονται σε ...ομαδούλες!


      Έγινε και αυτό!!!! Για πρώτη χρονιά στο Γ’ εξάμηνο της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας θα διδάσκεται από τον Μητροπολίτη Προύσσης κ. Ελπιδοφόρο, ως Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής, το μάθημα “Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016”.   Το ερώτημα μέγα… Τι θα διδάξει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης στους σπουδαστές της Θεολογικής Σχολής; Αυτά που έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες της Ορθοδοξίας μας για τους Παπικούς και τις υπόλοιπες δυτικές αιρέσεις ή θα διδάξει τα γνωστά περί «Ενότητας των Εκκλησιών;»

Θα κρατούμε σημειώσεις στο μάθημα….  και θα σας ενημερώνουμε !!!
Θηβαίος Πολίτης
Πηγή

  λλὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτό. Ὁ κ. Λαμπρυνιάδης διδάσκει Οἰκουμενισμὸ συστηματικὰ στὴ Θεολογικὴ Σχολή Θεσσαλονίκης (ὅπως φαίνεται στὸ παρακάτω Πρόγραμμα) καὶ κανεὶς δὲν διαμαρτύρεται!
   Ἀντίθετα, οἱ λίγοι φανεροὶ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς δὲν ἔχουν διάθεση νὰ δράσουν ἀπὸ κοινοῦ ἐναντίον τῆς Παναιρέσεως, γιατὶ ἡ κοινὴ δράση προσκρούει στὸν ἐγωϊσμό μερικῶν καὶ ἄκουσονἄκουσον στὴν λυσσαλέα προσπάθεια κάποιων νὰ ἐπιβάλλουν ὡς προϋπόθεση τῆς ἀποτειχίσεως τό ...Παλαιὸ Ἡμερολόγιο! Γι' αὐτὸ καὶ δὲν ὁμονοοῦν! Ἡ ὁμόνοια τοῦ Χριστοῦ θέλει ταπείνωση καὶ θυσίες!
  Ἂς ἐλπίσουμε, ὅσοι ἀκόμα δὲν ἀντέδρασαν νά ...ἀντιδράσουν ἁγιοπατερικῶς! Σὲ λίγο δὲν θὰ ἔχει μείνει τίποτα ὄρθιο!