Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Τελικά, ο Οικουμενισμός πέθανε ή όχι;

Πορφυρίτης

Οἱ οἰκουμενιστικῶν φρονημάτων θεολόγοι, ὡς γνωστό, βγάζουν συμπεράσματα σέ δογματικά ζητήματα, κάνοντας «δημοψήφισμα», βολιδοσκοπῶντας τί πιστεύουν  οἱ ἰσχυρότεροι καί ὁ ὄχλος, ἤ παίζοντας «Προ-πό». Αὐτό εἶναι κάτι πού μᾶς ξεπερνᾶ, καί τόν νοῦ μας διαπερνᾶ καί πάλι,  ἡ δυσωδία τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
  Στόχος τῶν οἰκουμενιστῶν εἶναι νά περάσει στόν κόσμο ἡ οἰκουμενιστική γραμμή, ἡ «καραμέλα» πού συνεχῶς πιπιλίζουν ὅτι οἰκουμενισμός δέν ὑπάρχει, κάτι ἀνάλογο μέ αὐτό πού προσπαθεῖ καί ὁ Πατήρ τῶν αἱρέσεων, ὁ διάβολος, νά πιστέψει ὁ κόσμος ὅτι

Ενημέρωση για τον Οικουμενιστή "άγιο" Χρυσόστομο Σμύρνης

Τοῦ Ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ
       
    Αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη κάθε χρόνο πού οἱ Οἰκουμενιστές προσπαθοῦν διά τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων νά καθιερώσουν εἰς τήν συνείδησι τῶν Ὀρθοδόξων τήν ἁγιότητα καί ἁγιοποίησι τοῦ Ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης, νά ἐνημερώνω τούς πιστούς, ἐξαιτίας τῆς ἐνασχολήσεώς μου μέ τόν ἐν λόγῳ Ἐθνομάρτυρα, περί τῆς ἀπάτης, δολιότητος καί σκοπιμότητος μέ τά ὁποῖα, ὡς κίνητρα, προέβη εἰς τήν ἁγιοποίησί του ἡ Οἰκουμενιστική Σύνοδος τῆς Ἑλλάδος τό 1992.
    Ὡς ἐκ τούτου γιά τήν φετινή ἐπέτειο θά παρουσιάσωμε συνοπτικά σέ συνέχειες τά βασικά σημεῖα ἑκάστου κεφαλαίου, ὅπως αὐτά παρατίθενται στό βιβλίο μέ τίτλο «Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ –ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ ΑΥΤΗΣ», πού ἐξέδωσε ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Ἀγωνιστικός Σύλλογος «Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης».
    Ἐπιπλέον εἴμεθα διατεθειμένοι νά ἀποστείλουμε δωρεάν τό ἐν λόγῳ  βιβλίο σέ ὅσους ἔχουν διάθεσι νά μάθουν περισσότερα διά τό τί ἐστί Χρυσόστομος Σμύρνης.
    Κατά τόν χρόνο τῆς δημοσιεύσεως  τῶν ὡς ἄνω ἀποσπασμάτων εἶναι εὐπρόσδεκτες ὁποιεσδήποτε παρατηρήσεις και ἐνστάσεις μέ σκοπό μέσα ἀπό ἕναν γόνιμο καί εἰλικρινῆ διάλογο νά ἀποκαλυφθῆ ὅλη ἡ ἀλήθεια.
    Ἔχουμε ἅπαντες ὑποχρέωσι καί μεγάλη εὐθύνη γιά τήν παράνομη αὐτή ἁγιοποίησι, ἐπειδή ἔγινε  εἰς τίς ἡμέρες μας καί παρατείνεται διά τῆς ἀδιαφορίας μας, νά ἐνδιαφερθοῦμε καί νά πράξωμε ὅ,τι ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς γιά νά ἐκβληθῆ ἀπό τό Ὀρθόδοξο

"Αυτά που έρχονται θα είναι πολύ χειρότερα... Είναι καιρός ομολογίας"! --Κι όμως οι Άγιοι Πατέρες, μας έχουν δώσει λύση! (Σχόλιο)


Σκέψεις μετά καί ἀπό τήν προσπάθεια τοῦ Ἐπισκόπου Προικοννήσου γιά τήν ἄρση τῆς ἁγιότητος τοῦ Ἰωάννου Μαξίμοβιτς καί ὄχι μόνο...


Γράφει ὁ Πᾶνος

 Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: «Οἱ κληρικοί θά γίνουν οἱ χειρότεροι καί ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων» 

(«Ὁ Πατροκοσμᾶς», Προφητεία 57η , σελ. 39)

Σχόλιο:  Ἀγαπητὲ Πᾶνο, κι ὅλοι ἐσεῖς ποὺ βλέπετε μὲ ὀρθοκρισία καὶ ὀρθόδοξο βλέμμα ὅτι «αὐτὰ ποὺ ἔρχονται θὰ εἶναι πολὺ χειρότερα» καὶ γι’ αὐτὸ «εἶναι καιρὸς ὁμολογίας» ἀφοῦ οἱ Ποιμένες «προδίδουν τὴν πίστιν μας μὲ τόσο ἀσύστολο καὶ θρασύτατο τρόπο»!
Παρατηροῦμε ὅτι ἐσύ, ἀλλὰ  καὶ καθένας (ἱστολόγος ἢ μή) ποὺ ἀντιλαμβάνεται … (Συνέχεια τοῦ σχολίου  στὸ τέλος)


   Δὲν μᾶς ἔφταναν οἱ μέχρι τώρα ἄθεοι καὶ χριστιανομάχοι, εἴτε πολιτικοί, εἴτε ἁπλοὶ λαϊκοί ποὺ ἔχουν προσβάλλει, ἔχουν γελοιοποιήσει, ἔχουν βλασφημήσει μὲ διαφόρους τρόπους, εἴτε πρόσωπα ἁγίων μας, εἴτε τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ μας καὶ τὴν Παναγία μας, εἴτε ἱερεῖς μας καὶ τὸ τιμημένο ράσο ποὺ φέρουν, τώρα ἔχουν εἰσέλθει δυναμικὰ καὶ μὲ περισσὴ θρασύτητα στὴν ἀλλοίωση τῶν δογμάτων  καὶ τὴν προδοσία τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, καὶ ἱεράρχες.

   Ὅσοι δέ, τολμοῦν νὰ ἀντισταθοῦν στὰ ἀκατάρτιστα, ἀνερμάτιστα, ἀντιπατερικά, ἀνιστόρητα καὶ ἀνορθόδοξα λεχθέντα τους, διώκονται ἤ τὸ λιγότερο ἀπειλοῦνται μὲ διαφόρους τρόπους, ὥστε νὰ κλείσουν τὸ στόμα τους ἢ νὰ πάψουν νὰ γράφουν καὶ νὰ συνταυτιστοῦν μὲ τὶς νεοπατερικὲς τους κατὰ τὸ δοκοῦν ἑρμηνεῖες (αὐθαιρεσίες) τῶν Πατερικῶν κειμένων καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης.