Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 

   Πεντήκοντα μέρας μετά τό Πάσχα κκλησία μας ορτάζει τήν Πεντηκοστήν ες νάμνησιν τς πιφοιτήσεως το γίου Πνεύματος πί τούς γίους Μαθητάς το Κυρίου. πιφοίτησις ατή γινε τήν μέραν πού ο ουδαοι ώρταζον τήν ορτήν τς Πεντηκοστς. Ο ουδαοι μέ τήν ορτήν ατήν ηχαρίστουν τόν Θεόν διά τήν συγκομιδήν τν σιτηρν. Διά τοτο Πεντηκοστή λέγετο καί ορτή το θερισμο τν πρώτων καρπν. Κατά τούς χρόνους μως το Κυρίου εχε καί λλην σημασίαν. το ορτή ναμνηστική τς παραδόσεως πό το Θεο το Νόμου ες τόν Μωϋσν, πού γινε τήν 50ήν μέραν μετά τό Πάσχα.
Κατ᾿ ατήν τήν πίσημον μέραν πόσχεσις το Κυρίου ες τούς ποστόλους περί ποστολς το γίου Πνεύματος, τς «δυνάμεως ξ ψους», γινε πραγματικότης. «Καί φθησαν ατος (=εδον μέ τά μάτια

Η Γνώση του Θεούγίου Σιλουανοῦ τοῦ Αθωνίτη


Ὁ Πατέρας μᾶς ἀγάπησε τόσο, πού μᾶς ἔδωσε τόν Υἱό Του. ᾿Αλλά καί ὁ ῎Ιδιος ὁ Υἱός θέλησε καί ἐνσαρκώθηκε κι ἔζησε μαζί μας στή γῆ. Κι οἱ ῞Αγιοι ᾿Απόστολοι καί ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων εἶδαν τόν Κύριο κατά σάρκα, ἀλλά δέν τόν ἐγνώρισαν ὅλοι ὡς Κύριο. Σ᾿ ἐμένα δέ, τόν γεμάτον ἁμαρτίες, δόθηκε ἀπό τό ῞Αγιο Πνεῦμα νά γνωρίσω πώς ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστός εἶναι Θεός.
῾Ο Κύριος ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο καί ἐμφανίζεται σ᾿ αὐτόν, ὅπως ὁ ῎Ιδιος εὐδοκεῖ. Καί ἡ ψυχή, ὅταν δῆ τόν Κύριο, εὐφραίνεται ταπεινά γιά τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Δεσπότη καί δέν μπορεῖ πιά ν᾿ ἀγαπήση τίποτε ἄλλο τόσο, ὅπως ἀγαπᾶ τόν Δημιουργό της. Κι ἄν ἀκόμα ὅλα τά βλέπη κι ὅλους τούς ἀγαπᾶ, ὅμως πάνω ἀπ᾿ ὅλους θά ἀγαπᾶ τόν Κύριο.
῾Η ψυχή γνωρίζει αὐτή τήν ἀγάπη, δέν μπορεῖ ὅμως νά τήν μεταδώση μέ λόγια, γιατί γνωρίζεται μόνο μέ τό ῞Αγιο Πνεῦμα.
῾Η ψυχή ξαφνικά βλέπει τόν Κύριο καί Τόν ἀναγνωρίζει.
Ποιός θά μποροῦσε νά περιγράψη αὐτή τή χαρά καί ἀγαλλίαση;
Μέ τό ῞Αγιο Πνεῦμα γνωρίζεται ὁ Κύριος καί τό ῞Αγιο Πνεῦμα γεμίζει ὅλο τόν ἄνθρωπο. Καί τήν ψυχή καί τό νοῦ καί τό σῶμα.

Εκπληκτικό ΑντιΟικουμενιστικό περιτύλιγμα με Οικουμενιστικό περιεχόμενο!

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ Ο κ. ΣΗΜΑΤΗΣ.....


ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΥΒΡΙΣΤΗΝ ΜΑΣ

  Χρησιμοποιώντας ὕβρεις καὶ μιλώντας γιὰ «ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν», ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος ἐπιτίθεται ἐναντίον μου μὲ τὴν τελευταία ἀνοικτὴ Ἐπιστολή του (ἐδῶ). Δὲν «χόρτασε» ἀπὸ τὸν ἄδικο καὶ παράνομο ἀφορισμὸ ποὺ μοῦ εἶχε ἐπιβάλει τὸ 2006 καὶ τὴν ἐπιδίωξη –μὲ ἐπιστολή του στὴν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Γιαννάκου– νὰ διωχθῶ πειθαρχικά ἢ καὶ νὰ ἀπολυθῶ ἀπὸ τὴν θέση μου. Λυπᾶμαι γι’ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη καὶ τὴν διωκτικὴ στάση του.
    Δὲν εἶχα καμιὰ διάθεση νὰ ἐμπλακῶ καὶ πάλι σὲ ἀντιπαραθέσεις μαζί του, διότι 16 χρόνια δείχνει νὰ ἐπιμένει στὶς ἀντιπατερικὲς θέσεις του, ποὺ ἀπὸ τὸ 2001 ἔχω –μὲ τὴν ἰδιότητά μου ὡς θεολόγος– καταγγείλει.  Μὲ τὴ νέα του ἐπιστολή, τὸ μόνο ποὺ κατορθώνει, εἶναι νὰ καταδείξει ἄλλη μιὰ φορὰ τὶς οἰκουμενιστικές του ἰδέες!
    Ἂν ἐπανέρχομαι εἶναι γιατί, στὸ τέλος τοῦ πρόσφατου ὑβριστικοῦ ἄρθρου του ἐναντίον μου, μὲ ἀπειλεῖ μὲ μηνύσεις ἢ ὅπως ἀλλιῶς μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ ἡ φράση του: «Σας προειδοποιώ, ότι εάν δεν επανορθώσετε τον άκρως συκοφαντικό αυτό λόγο σας, τότε θα αμυνθώ με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο…». Γιὰ νὰ προλάβω λοιπὸν μιὰ τέτοια ἐξέλιξη, ἀναγκάστηκα νὰ συντάξω τὸ παρόν, ὡς κατάθεση ἀπολογίας καὶ ἀπόδειξης ὅτι δὲν συκοφαντῶ, ἀλλὰ ἐκπληρώνω τὸ καθῆκον μου ὡς πιστὸς καὶ θεολόγος νὰ ἐλέγχω σὲ θέματα πίστεως.
     Ὡς προελέχθη, λοιπόν, δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἐναντίον μου ἐπίθεση. Καὶ ποιοί εἶναι οἱ λόγοι;
   α) Μοῦ ἐπιτίθεται, ἐπειδὴ τὸ 2001 ἀντέδρασα ὡς πιστὸς (καὶ θεολόγος) στὴν μεθοδευμένη ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές (καὶ παρὰ τὴν ἀντίδραση τοῦ Ὀρθόδοξου Λαοῦ) ΕΠΙΣΚΕΨΗ τοῦ ΠΑΠΑ στὴν Ἑλλάδα, τὴν ὁποία ἑτοίμασε ὁ τότε ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος καὶ ὑποστήριξε-δικαιολόγησε ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος σὲ τηλεοπτικὸ κανάλι τοῦ Αἰγίου, διαστρέφοντας τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας στὴν προσπάθειά του αὐτή. Ἡ ἐνέργειά του δείχνει (ἐκτὸς τῶν ἄλλων) καὶ τὴν καιροσκοπικὴ τακτική του, ἂν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι δύο μῆνες πρίν –ὁ Καλαβύτων– ἦταν καθέτως ...ἀντίθετος γιὰ τὴν ἐπίσκεψη αὐτή, δημοσιεύοντας ἕξι ΟΧΙ στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα!!!
   β) Μοῦ ἐπιτίθεται, ἐπειδὴ τὸ 2006 ἀντέδρασα μὲ τὸν ἀείμνηστο καὶ διωκόμενο –ἀπὸ τὸν κ. Ἀμβρόσιο– Ἀρχιμανδρίτη π. Κωνσταντῖνο Παλαιολογόπουλο (καὶ ὑπὸ τὴν καθοδήγηση του) στὴν ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ χώρου σὲ ἐλαχιστότατους ΠΑΠΙΚΟΥΣ τοῦ Αἰγίου καί, κυρίως, στὴν προσπάθεια μονιμοποίησης τῆς ἐνέργειας αὐτῆς, ποὺ εἶχε ἤδη ξεκινήσει μὲ Ἱερατικὴ Σύναξη στὸ Αἴγιο ποὺ συγκάλεσε ὁ κ. Ἀμβρόσιος (παρόντος καὶ τοῦ …παπικοῦ ἱερέως!!!) καὶ μὲ μοναδικὸ θέμα τῆς Συνάξεως τὴν ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Ὀρθόδοξου ΝΑΟΥ ἢ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ χώρου στοὺς παπικούς!!!
   γ) Μοῦ ἐπιτίθεται ἐπειδὴ τὸ 2011 ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΑ (τοῦ ἐπεδόθη καὶ ἐπίσημη δήλωση) καὶ δὲν τὸν ἀναγνωρίζω ὡς Ποιμένα μου (δικαίωμα τὸ ὁποῖο μοῦ παραχωροῦν σὲ καιροὺς αἱρέσεως οἱ Ἱ. Κανόνες), λόγῳ τῶν Οἰκουμενιστικῶν του δηλώσεων καὶ ἐνεργειῶν.
    δ) Μοῦ ἐπιτέθηκε τελευταῖα, μὲ ἀφορμὴ ἕνα κριτικὸ σχόλιό μου μόλις 10 γραμμῶν, γιὰ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη (ἐδῶ). Αὐτὸ τὸ σχόλιο τὸν ἔκανε νὰ δημοσιεύσει τὴν 29η Μαΐου ἐπιστολὴ ἐναντίον μου, διὰ τῆς ὁποίας (ὅπως προανέφερα) μὲ ὑβρίζει, παρουσιάζοντας ἐσκεμμένως καὶ ἀναληθῶς ὡς «ὕβρεις καὶ συκοφαντίες» τὴν κριτικὴ ποὺ περιελάμβανε τὸ σχόλιό μου γιὰ ἐνέργειές του.
    Θὰ φανεῖ στὴ συνέχεια ὅτι δὲν χρησιμοποιήθηκε «συκοφαντικὸς» λόγος ἐκ μέρους μου ἐναντίον του, ἀλλ’ ἁπλῶς ἐπιχειρηματολογημένες κρίσεις πού, ὡς δημόσιο πρόσωπο ποὺ εἶναι, πρέπει νὰ δέχεται (ἐξάλλου μᾶς ἔχει διδάξει ὁ ἴδιος, ἀφοῦ κρίνει τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα). Προκαλεῖ, ὅμως, ἔκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτός, ποὺ κάθε τόσο δηλώνει ὅτι εὑρίσκεται ὡς ποιμένας–Ἐπίσκοπος «εἰς τύπον καὶ τόπον» τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, ὑβρίζει καὶ συκοφαντεῖ μὲ ἐμφανὴ ἐμπάθεια ποὺ δὲν ἁρμόζει τουλάχιστον σὲ ἐπίσκοπο. Ἀκόμα καὶ ἂν ὑποθετικῶς ἐκληφθῆ ὡς βλάβη τῆς τιμῆς καὶ ἀξιοπρεπείας του ἡ κριτικὴ ἐνεργειῶν του, ὡς «ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ» –ὅπως χαρακτηρίζει τὸν ἑαυτό του– δὲν δικαιοῦται νὰ διασύρει μὲ δεκάδες ὕβρεις καὶ χαρακτηρισμούς, ὅσους τολμοῦν νὰ ἀναφέρονται στὴν Σεβασμιότητά του. Θὰ «ἐπανορθώσω» λοιπόν, –ὅπως μὲ καλεῖ ἀπειλώντας με μὲ «νόμιμα μέσα» –  αὐτὸ ποὺ θεωρεῖ ὡς «συκοφαντικὸ λόγο» ἐναντίον του, ὄχι ἀποσύροντας ὅ,τι ἔγραψα, ἀλλὰ ἀποδεικνύοντας ὅτι καλῶς τὰ ἔγραψα. Πάντως παράξενο εἶναι ὄτι δὲν δείχνει τὴν ἴδια μήνη καὶ σπουδὴ  σὲ σχόλια ποὺ ἔρχονται ἀπὸ φιλοπατριαρχικὰ ἱστολόγια (ὅπως π.χ. τὴν «Ἰδιωτικὴ Ὁδό»), φοβούμενος μᾶλλον τοὺς σκληροὺς χαρακτηρισμοὺς ποὺ θὰ εἰσπράξει!


Ἡ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τοῦ μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ ὁ σχολιασμός της:

 ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ Ο κ. ΣΗΜΑΤΗΣ.....


ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΥΒΡΙΣΤΗΝ ΜΑΣ


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟΝ κ. ΣΗΜΑΤΗΝ

Αγαπητέ κ. Σημάτη,
________Eίσθε Θεολογος Καθηγητής σε σχολική Μονάδα της Μέσης βαθμίδος στην πόλη μας. Ευκαίρως-ακαίρως μου επιτίθεσθε προφορικώς καί γραπτώς! Δεν κουρασθήκατε, λοιπόν, να με ταπεινώνετε, να με ευτελίζετε και να με εξευτελίζετε; Δεν χορτάσατε να με δυσφημείτε διαρκώς;
______Σας ευχαριστώ, λοιπόν, για τον τρόπο της πρός με συμπεριφοράς σας! Αλλά σας παρακαλώ κάποια στιγμή να συγκεντρωθείτε στον εαυτό σας και να κάμετε μια αυτοκριτική.

[Σχόλιο: Ὅλες οἱ παραπάνω συκοφαντικές ἢ κακόβουλες ἐνέργειες ποὺ μοῦ ἀποδίδετε, εἶναι ἀσφαλῶς δημιουργήματα τῆς φαντασίας σας. Καὶ θὰ ἐξηγήσω στὴ συνέχεια τὸ γιατί.
Εἶναι ἀλήθεια, Σεβασμιώτατε, ὅτι τὸ 2001 διαμαρτυρήθηκα διὰ τοῦ Τύπου, ἐπειδὴ ὑποστηρίξατε τὴν ἔλευση τοῦ Πάπα στὴν Ἀθήνα ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ μᾶς διδάξατε μὲ ἐπιμονή (ἀπὸ τὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ «ΑΧΙΟΝ TV» τοῦ Αἰγίου) κακοδοξίες! Μετὰ τὴν ἀνταλλαγὴ ἐπιστολῶν διὰ τοῦ Τύπου μὲ καλέσατε στὸ Γραφεῖο σας, γιὰ νὰ μὲ διδάξετε κι ἐκεῖ, καὶ νὰ μοῦ ἀναλύσετε καὶ προφορικὰ αὐτὲς τὶς κακοδοξίες, ὥστε νὰ τὶς ἐμπεδώσω καὶ ἐπιπλέον –κατὰ κάποιο τρόπο– νὰ μὲ «συνετίσετε»! Ἀσφαλῶς ἀρνήθηκα νὰ συμμορφωθῶ, καὶ ἀπὸ τότε εἶμαι γιὰ σᾶς τὸ κόκκινο πανί!
  Καὶ τί εἶπατε τότε στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ «ΑΧΙΟΝ TV» τοῦ Αἰγίου; Εἴπατε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ παρακάτω ποὺ κυκλοφοροῦν στὸ youtube (ἐδῶ) καὶ ἔχουν δημοσιευθεῖ στὸ περιοδικὸ «Θεοδρομία» 2001.
Εἴπατε ὅτι:
Τοὺς Παπικοὺς «δεν μπορώ να τους πω αιρετικούς»!
Ὅτι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι «έχουμε αποδεχτεί, ότι έχουν αποστολική διαδοχή και Βάπτισμα» οἱ Παπικοί!
Ὅτι «αιρετικός είναι ο Χιλιαστής, ο οποίος αρνείται την Τριαδικότητα του Θεού». Ἕνας «ο οποίος ομολογεί τον Τριαδικό Θεό είναι χριστιανός, και μπορεί να είναι Ορθόδοξος, μπορεί να είναι Καθολικός, μπορεί να είναι Διαμαρτυρόμενος»!
Ὅτι ἡ κακοδοξία τῶν Παπικῶν «για την άσπιλη σύλληψη της Θεοτόκου … δεν είναι αίρεσις, διότι υπερτιμά ένα πρόσωπο της Εκκλησίας. Αίρεσις είναι το αρνητικό»!
Ὅτι· «Ε, ο Καθολικισμός δεν είναι αίρεση μ’ αυτήν την έννοια, είναι σχίσμα. Και γι αυτό έχουν μυστήρια, γι αυτό μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων, γίνονται θαύματα στην εκκλησία τους. Δε θα σας διδάξω ποτέ ότι ο Πάπας είναι αιρετικός. Είναι σχισματικός».
Εἴπατε δὲ καὶ τὰ παρακάτω ἄκρως ἀθεολόγητα, βλάσφημα, φρικτά καὶ ἀπὸ οἰκουμενικὲς συνόδους καταδικασμένα, ποὺ ὄχι φοιτητής, ἀλλ’ οὔτε ἕνας ὀρθόδοξος μαθητὴς τῆς τρίτης Γυμνασίου δὲν θὰ τὰ ἔλεγε! Εἴπατε ὅτι «Το Filioque …είναι ο τρόπος με τον οποίο εκπορεύεται το Άγιον Πνεύμα. Είναι ανθρώπινες εκφράσεις, να εκφράσουμε τη σύσταση του Θεού, τις ιδιότητες του Θεού. Το Άγιον Πνεύμα «εκπορεύεται εκ του Πατρός δια του Υιού». Οι καθολικοί λένε «το εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενον», αυτό είναι το Filioque. Είναι θέμα ερμηνείαςΔεν είναι αίρεσις, …μα δεν είναι αίρεσις… Δεν λέει ότι δεν είναι Θεός, αλλά λέει πώς στέλλεται… Αυτό που ερευνάται είναι πώς αποστέλλεται, πώς εκπορεύεται το Άγιον Πνεύμα… Είναι: Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος. Ωστόσο, ο Πατήρ έστειλε τον Υιόν, ο Υιός ήλθε στον κόσμο… Το Άγιον Πνεύμα έρχεται μετά την Ανάληψη του Υιού εις την Πεντηκοστή. Αυτό είναι η οικονομία του Θεού. Αλλά, αν το στέλλει το Άγιον Πνεύμα ο Πατήρ και ο Υιός, εγώ δεν ήμουνα σύμβουλος εκεί για να δω τι έγινε (sic)»!!!
    Σὲ ποιόν, λοιπόν, Σεβασμιώτατε, ἔπρεπε νὰ ἀπευθύνετε τὶς κατηγορίες ποὺ ἀποδίδετε σὲ μένα, δηλ. τὸ «δεν κουρασθήκατε, λοιπόν, να με ταπεινώνετε, να με ευτελίζετε και να με εξευτελίζετε; Δεν χορτάσατε να με δυσφημείτε διαρκώς;». Μήπως ἔπρεπε νὰ τὶς ἀπευθύνετε ἀσκώντας αὐτοκριτική (σημαντικὴ χριστιανικὴ ἀρετή), στὸν ἑαυτό σας ποὺ ἐκστόμισε αὐτὲς τὶς κακοδοξίες καὶ συνεχίζει νὰ ὑποστηρίζει μερικὲς ἀπ’ αὐτὲς ἀκόμα καὶ σήμερα, ἀφοῦ ἐπισήμως δὲν τὶς ἀπεκήρυξε; Ἐγὼ σᾶς εὐτελίζω καὶ σᾶς δυσφημῶ, ἀναγκαζόμενος νὰ σᾶς τὰ ὑπενθυμίζω, ἢ ἐσεῖς ὁ ἴδιος εὐτελίζετε τὸν ἑαυτό σας; Θυμηθεῖτε τὸν ἱ. Χρυσόστομο λέγοντα: «Τὸν ἑαυτὸν μὴ ἀδικοῦντα (καὶ μὴ εὐτελίζοντα) οὐδεὶς παραβλάψαι δύναται»].

Συνεχίζετε:
 _____Δυστυχώς έχετε παρανοήσει τα λόγια μου και τις θέσεις μου ως προς τους Παπικούς! Σήμερα, λοιπόν, εξ αφορμής μιάς νέας σκληρής επιθετικής συμπεριφοράς σας επανέρχομαι και για τελευταία φορά θα σας δώσω μερικές εξηγήσεις.
Πρώτον: παλαιότερα προέβητε σε δημοσίευση σε τοπικές Εφημερίδες, ότι αποφάσισα να παραχωρήσω Ναό προς τους Ρωμαιοκαθολικούς μετανάστες της περιοχής του Αιγίου, προκειμένου να επιτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Αλλά στο ίδιο φύλλο της τοπικής μας Εφημερίδος και την ίδια ημέρα δημοσιευόταν συγχρόνως η Ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως, ότι το αίτημα των Ρωμαιοκαθολικών μεταναστών στην πόλη μας ετέθη σε Σύναξη των Εφημερίων μας, στην οποία και αποφασίσθηκε να μη παραχωρηθεί Ναός στους αιτούντες Καθολικούς! Γιατί το αγνοήσατε;

[Σχόλιο: Λυποῦμαι βαθύτατα, Σεβασμιώτατε, διότι ἀκόμα καὶ σήμερα ἀποκρύπτετε καὶ διαστρέφετε τὴν πραγματικότητα! Ἤλπιζα καὶ προσευχόμουνα, κάποια στιγμὴ νὰ ἀντιληφθεῖτε τὸ λάθος σας, γιατὶ τί ἔχω νὰ κερδίσω ἐγὼ ὁ μικρὸς σ’ αὐτὸν τὸν πόλεμο μὲ τὴν παντοδυναμία σας; Ἀφιερώσατε τὴ ζωή σας στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ, καὶ φθάσατε νὰ ἐκφράζετε βλάσφημες θέσεις, σὰν τὶς παραπάνω, καὶ συνεχίζετε νὰ παρουσιάζετε ὡς ἀλήθεια αὐτὲς τὶς ἀνακρίβειες-διαστρεβλώσεις τῆς πραγματικότητος!
·      Ὥστε, λοιπόν, Σεβασμιώτατε, ἦταν φαντασία μας τὸ γεγονὸς ὅτι εἴχατε –πρὶν ἀκόμα ἐμεῖς ξεκινήσουμε τὸ 2006 τὴν ἀντίδραση ἐναντίον τῶν ἐνεργειῶν σας– ὅτι εἴχατε ΗΔΗ παραχωρήσει ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ χῶρο στὸν παπικὸ ἱερέα (στὸ ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο «Ἅγιος Χαράλαμπος») στὸν ὁποῖο εἶχε λειτουργήσει δύο τουλάχιστον φορές; Ἀσφαλῶς καὶ δὲν εἶναι φαντασία μας. Εἶναι δημοσιευμένο στὴν

Η οικοδόμηση της Πανθρησκείας συνεχίζεται επιτυχώς!

Υπογραφή Χάρτας μεταξύ Φλαμανδίας και αναγνωρισμένων Θρησκειών


article_29050_163239.jpg

Σήμερα, Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, οι εκπρόσωποι των επισήμων και αναγνωρισμένων Θρησκειών και ο Πρωθυπουργός της Φλαμανδικής Κυβερνήσεως του Βελγίου, κ. Geert Bourgeois, υπέγραψαν Χάρτα των ελευθεριών, των δικαιωμάτων και των κοινών αξιών που τους διέπουν, γεγονός στο οποίο παρέστησαν σχεδόν όλοι οι Υπουργοί της Φλαμανδικής Κυβερνήσεως.
Ήδη από την 19η Μαρτίου 2014 μία πρώτη Χάρτα είχε υπογραφεί και εφεξής δημιουργήθηκε ο Φλαμανδικός Διαθρησκειακός Διάλογος (VILD). Ο Διάλογος

Οικουμενιστές και Νεοταξίτες επί το αυτό!

Στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης την Τρίτη 6 ΙουνίουΟικουμενικό Πατριαρχείο: Την Αθήνα θα επισκεφθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος την Τρίτη 6 Ιουνίου, προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλητής στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Τανάγρας για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, στο Σχηματάρι, με σύνθημα «Καθαρός Ασωπός – Από την ιδέα στην πράξη».

Οι εκδηλώσεις, που τελούν υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, περιλαμβάνουν ένα σύνολο περιβαλλοντικών δράσεων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Την Κεντρική Εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης, θα τιμήσουν με την παρουσία τους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργοί, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι αρχηγοί κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές καθώς και Εκπρόσωποι των στρατιωτικών δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα ομιλήσει, επίσης, στην πρώτη σύνοδο του Concordia Summit στην Ευρώπη, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 6 και 7 Ιουνίου.
Στη σύνοδο θα μιλήσουν, επίσης, ο τέως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο τέως πρόεδρος της Ε.Ε. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και πολλοί ακόμη ηγέτες κρατών και επιχειρήσεων.

Πεντηκοστή (Γενέθλιος της Εκκλησίας ημέρα)

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ: Οι Ιουδαίοι κατά την περίοδο της Π. Διαθήκης γιόρταζαν την Πεντηκοστή, ή εορτή των εβδομάδων (7 επί 7), που ονομαζόταν ακόμη “εορτή θερισμού των πρωτογεννημάτων” (Εξ. κγ΄16). Κατά τη γιορτή προσφέρονταν στο Θεό θυσίες πρωτογεννημάτων (καρπών σιτηρών, οικιακών ζώων). Επίσης, κατά παράδοση, ο Δεκάλογος δόθηκε στο Μωυσή την 50η μέρα μετά το ιουδαϊκό Πάσχα. Κατ' αντιστοιχία, όπως κατά την εβραϊκή Πεντηκοστή, εκφράζονταν ευχαριστίες για τα πρωτογεννήματα, έτσι για την χριστιανική Πεντηκοστή εκφράζονται ευχαριστίες για “τας απαρχάς του Πνεύματος”.

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ: Η πρώτη αναφορά στην εορτή βρίσκεται στην απόκρυφη “Επιστολή των Αποστόλων”. Τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, Πεντηκοστή ονομαζόταν ολόκληρο το διάστημα των 50 ημερών από την Ανάσταση του Κυρίου μέχρι και την έβδομη Κυριακή μετά από αυτή. “Πάσα η Πεντηκοστή της εν τω αιώνι προσδοκώμενης αναστάσεως εστί υπόμνημα. Η γαρ μία και πρώτη εκείνη ημέρα (Ανάσταση), επτάκις πολλαπλασιασθείσα, τας επτά της ιεράς Πεντηκοστής εβδομάδας αποτελεί.” (Μ. Βασίλειος, PG 32, 192) Αυτές τις πενήντα μέρες απαγορευόταν γονυκλισία και νηστεία, λόγω του χαρμοσύνου των ημερών.

Αυτό μαρτυρείται ήδη από νωρίς (Τερτυλλιανός). Ακόμη, λόγω της ιερότητας της περιόδου, αποφεύγονταν ιπποδρομίες και θεατρικές παραστάσεις. Από τα χρόνια του Χρυσοστόμου, αποκλειστικό αποστολικό ανάγνωσμα ήταν οι περικοπές του βιβλίου των Πράξεων, που αφορούσαν άλλωστε στη γέννηση και εξάπλωση της Εκκλησίας.
Η τελευταία ημέρα της Πεντηκοστής αποκτά σπουδαιότερη από τις προηγούμενες

Ηχητικό: Θαυμαστή συνομιλία του Γέροντος Ιάκωβου Τσαλίκη μέ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο γιά τόν 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο
Θαυμαστή συνομιλία του Γέροντα Ιάκωβου Τσαλίκη με τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο για τον 3ο Π. Πόλεμο

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος συνομιλεῖ μὲ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Ρῶσο

   

  Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης διηγεῖται σὲ προσκυνητὲς στὴν ἱερὰ μονὴ Ὁσίου Δαβὶδ στὴν Εὔβοια τὴ θαυμαστὴ συνομιλία ποὺ εἶχε μὲ τὸν ὅσιο Ἰωάννη, ὅπου τὸν παρακαλεῖ νὰ μὴν γίνει πόλεμος, ἀλλὰ ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τοῦ ἐπαναλαμβάνει ὅτι «πρέπει νὰ γίνει πόλεμος γιατὶ ὁ κόσμος γέμισε μὲ πολλὴ ἁμαρτία, ἀπιστία καὶ ἀσέβεια».

Επιλογή - επεξεργασία βίντεο: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ