Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Κώστας Γαβρόγλου, Τα προγράμματα (σπουδών για τα Θρησκευτικά) θα εφαρμοστούν κανονικά αλλά θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται


ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας

Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση του Κώστα Γαβρόγλου με τον Αρχιεπίσκοπο
Συνάντηση μίας ώρας είχε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν αναλυτικά όλα τα θέματα που αφορούν την Πολιτεία και

"REALITY" (και... Live τη Μ. Παρασκευή!) ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ (...Μιμείται τον Γρεβενών και τον Βόλου!) --Η "νέα εκκλησία" είναι εδώ!!

Βασίλης Αλεξίου


"REALITY" (και... Live τη Μ. Παρασκευή!) ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣΤο... τερμάτισε ο άγιος Τρίκκης κ. Χρυσόστομος με τις καινοτομίες του (... αδόκιμες, εν πολλοίς). Τη φορά αυτή ετοιμάζει «διαγωνισμό τραγουδιού» (... κάτι σαν το «The Voice») και... Live τα Εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής!...
Δεν πρόκειται περί αστείου, ούτε περί... τρολ (... αν και είναι πιθανόν να εξελιχθεί σε τέτοιο!!!) μα για τη νέα φιλόδοξη προσπάθεια του Μητροπολίτου Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσοστόμου, μέσω της οποίας ευελπιστεί να

"Το μάθημα των θρησκευτικών εφέτος θα διδαχθεί από τα βιβλία που έχουν διανεμηθεί".

Κλίμα... συναίνεσης στην πρώτη συνάντηση Ιερώνυμου-Γαβρόγλου

Κλίμα... συναίνεσης στην πρώτη συνάντηση Ιερώνυμου-Γαβρόγλου

«Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε κλίμα ειλικρίνειας», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος

«Θα χρησιμοποιήσουμε την πείρα της Εκκλησίας στο μάθημα των Θρησκευτικών», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας

Σε καλό κλίμα ολοκληρώθηκε η  πρώτη  επίσημη συνάντηση του Αρχιεπίσκοπου    Ιερώνυμου με τον νέο υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε  στην Αρχιεπισκοπή

ΣΧΙΣΜΑ - ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ (π. Ευθυμίου Τρικαμηνά)


        
   Μέ τήν λέξι σχίσμα οἱ Πατέρες ἐννόησαν τήν ἀποκοπή καί ἀπόσχισι ἀτόμων ἤ ὁμάδος ἀτόμων ἀπό τό σῶμα τῆς ἐκκλησίας. Ὡς ἐκκλησία ἐννόησαν τήν διαχρονική χορεία τῶν Ἀποστόλων, τῶν μαρτύρων, τῶν πατέρων, τῶν ἁγίων καί τῶν δικαίων, τῶν τεθνεώτων καί τῶν ζώντων, κεφαλή τῶν ὁποίων εἶναι ὁ Χριστός. Ἡ ἐκκλησία αὐτή εἶναι ὁμοειδής καί ὁμόφωνος ὡς πρός τήν πίστι, τήν παράδοσι καί τήν ζωή. Ἡ ἀπόσχισις ἀπό τήν ἀληθινή αὐτή ἐκκλησία σημαίνει ψυχικό καί πνευματικό θάνατο.
  Ἡ ἀπόσχισις γίνεται ὅταν πιστεύση κάποιος καί ἀποδεχθῆ κάτι ἀντίθετο ἀπό τήν ἀποστολική πίστι, καί ὀρθόδοξο παράδοσι, ἤ ὅταν ἐνσυνείδητα ζῆ ἀντίθετα ἀπό αὐτήν, ἀδιαφορώντας γιά τόν εὐαγγελικό νόμο καί τούς κανόνες τῆς ἐκκλησίας.
    Ὁ ἐπίσκοπος εἶναι τό ὁρατό σημεῖο ἑνότητος τῆς ἐκκλησίας, καί πρέπει, ὡς ἐκ τούτου, νά βιώνη ὅλο τόν εὐαγγελικό νόμο καί τήν ὀρθόδοξο παράδοσι αὐτῆς. Ἡ ἀπόσχισις ἀπό τόν ὀρθά φρονοῦντα ἐπίσκοπο σημαίνει καί ἀπόσχισις ἀπό τήν ἐκκλησία. Ἡ ἀπόσχισις ἀπό τόν ὀρθά φρονοῦντα ἐπίσκοπο, λόγῳ διεστραμμένης πίστεως χαρακτηρίζεται ὡς αἵρεσις, ἐνῶ ἡ ἀπόσχισις δι' ἄλλα θέματα ὅπως διοικητικά, ἐκκλησιαστικά, προσωπικά κλπ., τά ὁποῖα οἱ πατέρες τά ὠνόμασαν ἰάσιμα, χαρακτηρίζεται ὡς σχίσμα.
   Τό σχίσμα ἀπαγορεύεται αὐστηρότατα ἀπό τούς πατέρες, αὐτοί δέ πού τό δημιουργοῦν δέν μποροῦν νά συγχωρηθοῦν οὔτε μέ τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου, ἄν δέν τό ἐπανορθώσουν.
   Αὐτές εἶναι οἱ βασικές ἀρχές τῶν πατέρων τῆς ἐκκλησίας ὅσον ἀφορᾶ τό σχίσμα. Θά δοῦμε τώρα τίς θέσεις τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου ἐπί τοῦ θέματος τούτου ἀπό τίς ἐπιστολές του καί, ἐν συνεχείᾳ, θά καταγράψωμε τά βασικά σημεῖα τῆς διδασκαλίας του, προκειμένου νά ἔχωμε πλήρη εἰκόνα, πότε δηλαδή κανομε σχίσμα καί ἀπό ποιούς πρέπει νά ἀποσχιζώμεθα προκειμένου νά ἀνήκωμε στήν ἐκκλησία κλπ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ

1. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καί δέν σχίζεται.
2. Ὅσοι ἔχουν διεστραμμένη πίστι καί ζωή ἀποκόπτονται καί ἀπομακρύνονται αὐτομάτως ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὅπως ἀπό τόν παράλιο βράχο τά ἀφρίζοντα κύματα.
3. Ἀποκόπτονται ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ὅσοι ἀκολουθοῦν τούς ποιμένας καί ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν αἱρετικά φρονήματα.
4. Ἡ ἀποκήρυξις ὅλων τῶν αἱρέσεων καί ἡ πλήρης ἀποδοχή τῶν ὅρων καί κανόνων τῶν ἐγκεκριμένων οἰκουμενικῶν καί τοπικῶν συνόδων, ἀποτελεῖ ἀπόδειξι τοῦ ὅτι κάποιος ἀνήκει στήν Ἐκκλησία.
5. Ἡ ἔνστασις καί ἀποτείχισις ἀπό τούς κακῶς φρονοῦντας ἐπισκόπους δέν εἶναι σχίσμα ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἀποφυγή σχισμάτων καί ἐπικράτησις τῆς ἀληθείας.
6. Οἱ ἔχοντες διεστραμμένη καί αἱρετική πίστι δέν ἀποτελοῦν μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἔστω καί ἄν εἶναι ἐπίσκοποι καί σύνοδοι.
7. Ὅποιος ὑποπέση σέ σχίσμα, ὑπό τήν ἔννοια πού προαναφέρθηκε, καί παρασύρη καί ἄλλους σ' αὐτό, δέν σώζεται ἔστω καί ἄν ἔχει ἐπιτελέσει τό ἔργο τοῦ Προδρόμου Ἰωάννου, ἄν δέν διορθωθῆ.

   Εἶναι πίστις μας, καί πρέπει νά τόν ἀναφέρουμε πρίν κλείσουμε αὐτή τήν ἑνότητα, ὅτι ὁ περιβόητος 15ος κανόνας τῆς μετά τριάντα πέντε χρόνια ἀπό τήν κοίμησι τοῦ ὁσίου, συγκροτηθείσης πρωτοδευτέρας λεγομένης τοπικῆς συνόδου, ἐπί πατριαρχείας τοῦ ἁγίου Φωτίου, ἀποτελεῖ τό καταστάλαγμα τῶν ἀγώνων καί τήν συνοδική κατοχύρωσι τῆς θεολογίας τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, συγχρόνως δέ ἀποτελεῖ ἀπόδοσι τιμῆς καί ἀναγνώρισι τῆς θέσεως, στήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τόν ἐτοποθέτησε ὅσο ζοῦσε καί μετά τήν κοίμησί του. Αὐτός ὁ κανόνας ἔγινε μόνιμος ἐφιάλτης καί πληγή ἀγιάτρευτη σέ ὅλους τούς οἰκουμενιστές ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι θέλουν καί ἀπαιτοῦν τυφλή ὑπακοή σέ ὅσα λέγουν καί πιστεύουν.


1. ΚΕ Νικηφόρῳ Πατριάρχῃ. 989.

Ἑρμηνεία.
Δέν εἴμεθα σχισματικοί, ὦ ἅγιε πάτερ, τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ. Εἴθε νά μήν τό πάθουμε ποτέ αὐτό τό κακό. Ἀλλά ἄν καί σέ ἄλλες

Αρχιμανδρίτης Σάββας Αγιορείτης: «Όχι αιρετική, παναιρετική η Σύνοδος της Κρήτης... Οι Ιεράρχες πρέπει να μιλήσουν». --(ΒΙΝΤΕΟ)


Δεῖτε καὶ τὸ παρακάτω Βίντεο τοῦ π. Σάββα:


Ό,τι πουν οι Αμερικάνοι και ο Περγάμου; Πρεπει οι Επίσκοποι να αποδείξουν ότι είναι εις "Τύπον Χριστού" κι όχι μαριονέτες των πολιτικών!
ΘΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΙΣ ΞΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ;

Θα υπακούσουν οι Μητροπολίται εις τον «Γέροντα» Περγάμου;

«Ο,τι πει ο Περγάμου, ρωτήστε αυτόν»!


   Καμία Ορθόδοξος Εκκλησία δεν απεφάσισεν ελευθέρως, αλλά όλαι ηκολούθησαν τα προστάγματα της πολιτικής ηγεσίας των. Όσαι μετείχαν εις το Κολυμβάρι επιέσθησαν υπό των ΗΠΑ δια μέσου των Κυβερνήσεων και όσαι δεν συμμετείχαν αντέδρασαν προς την ποδηγέτησιν της Εκκλησίας υπό της Αμερικής.
Αναμένεται με μεγάλην προσμονήν, όπως πάντοτε η σύγκλησις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι βέβαιον ότι κανείς αυτήν την στιγμήν δεν θα επεθύμει να είναι εις την δύσκολον θέσιν των Ιεραρχών να λάβουν θέσιν δια μίαν παρ’ ολίγον «Σύνοδον», η οποία μετά από σχεδόν 100 έτη σχεδιασμού και προετοιμασίας (ανήκουστον!) κατέληξε να διασύρη διεθνώς ως διεσπασμένην την Ορθόδοξον Εκκλησίαν(!), να αποκλείση 200 εκατομμύρια Ορθοδόξων (!), οι οποίοι δεν εξεπροσωπήθησαν, να αφαιρέση την ψήφον-λόγον από τους Επισκόπους, και να ασχοληθή με 6 από τα 105 αρχικά προταθέντα θέματα, τα οποία μόνον εθόλωσε! Μόνον Σύνοδος δεν δύναται να αποκληθή!  Ήδη ο Ο.Τ. τον Μάρτιον του 2015 είχεν ονομάσει αυτήν «Ιεροσύναξιν»!
Όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Οι Ιεράρχαι που δεν μετείχαν, διότι δεν ετηρήθη η εντολή που έδωσαν εις την αντιπροσωπίαν. Εκ των συμμετασχόντων Ιεραρχών όσοι μεν αντιδρούσαν προπηλακίσθησαν, ενώ όσοι δεν διεφώνουν παρετήρησαν ότι υπεσκελίσθησαν υπό των Προκαθημένων. Οι Προκαθήμενοι δυσαρεστήθησαν, διότι ο «Πρώτος των Πρώτων» μέσα εις την «Σύνοδον» έλεγε: «ο,τι πει ο Περγάμου, ρωτήστε αυτόν»! Ακόμη και οι Παπικοί δυσηρεστήθησαν, συμφώνως προς μαρτυρίαν Ιεράρχου, διότι ανεγνωρίσθη μόνον η ονομασία των και όχι η εκκλησιαστικότης των.
Πως λοιπόν θα συγκληθή τώρα η Ιεραρχία όταν: ο Μακαριώτατος εξηπατήθη, Ιεράρχης ηπειλήθη με καθαίρεσιν, άλλος Ιεράρχης εδήλωσεν ότι όλη η «Σύνοδος» ήτο μία «προδοσία», όταν Ιεράρχαι παραδέχονται ότι εδειλίασαν και υπέγραψαν πειθαρχούντες εις τον Σεβ. Περγάμου, ενώ παραλλήλως όλοι συμφωνούν ότι η αντιπροσωπία ενήργησεν ερήμην της Ιεραρχίας κ.α. Μήπως και εις τας άλλας Εκκλησίας που μετείχαν δεν συνέβησαν τα ίδια;…
Εις όλα αυτά έρχεται να προστεθή και το γεγονός ότι ωρίσθη ως εισηγητής ο Σεβ. Σερρών. Δια να χρησιμοποιήσωμεν την γλώσσαν της «αριστεράς» Κυβερνήσεως, εις την οποίαν οφείλεται κατά πολύ το «φιάσκο» του Κολυμβαρίου, ο Σεβ. Σερρών υπήρξεν ο στενώτερος συνεργάτης, μέλος των «συντρόφων», δηλ. ομοτράπεζος του κυρού Αρχ. Αθηνών Χριστοδούλου, ενώ σήμερον έχει στραφή εις τον νεο-«ταξικόν» Πατριάρχην Κων/πόλεως, ο οποίος ήθελε να επιβάλη ακοινωνησίαν εις τον κυρόν Αρχιεπίσκοπον. Η εισήγησίς του θα είναι ο,τι του υπαγορεύει ο Πατριάρχης;


Το Κολυμβάρι  ήτο πολιτικόν κατασκεύασμα
Τον οικουμενισμόν κατευθύνει η πολιτική και το Κολυμβάρι επίσης οι πολιτικοί το εδημιούργησαν. Είναι πλέον γνωστόν ότι και αι Εκκλησίαι που μετέβησαν και εκείναι που δεν  μετέβησαν  εδέχθησαν πολιτικάς πιέσεις. Η Σύναξις του Κολυμβαρίου έγινε κατ’ εντολήν των ΗΠΑ, δια να ελέγχη τα πράγματα. Έτσι επιέσθησαν πολιτικά όλαι ανεξαιρέτως αι Εκκλησίαι με τον ένα η με τον άλλον τρόπον.
Πατριαρχείον Κων/πόλεως: Πιθανόν να αποτελή την μόνην Εκκλησίαν, η οποία δεν επιέσθη, καθώς οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα εις την Αμερικήν και το Φανάρι είναι συνεχώς ανοικτοί.

Αναλογιστείτε τις ευθύνες σας εν όψει της επικείμενης συνελεύσεως της Ιεραρχίας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ


ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ

ΑΝΑΛΟΓΙΣΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ   Με μία επιεικώς αυθαίρετη και καταχρηστική παρέμβασή του, που όζει παπόφρονος-εξουσιαστικής νοοτροπίας, ο τείνων διά των κατά καιρούς πρακτικών που μετέρχεται να δικαώσει τον προς το πρόσωπό του προσαφθέντα σκωπτικό τίτλο του σε "πάπα της Ανατολής", πρωθιεράρχης της εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησίας , δε δίστασε να εισέλθει στα interna corporis της αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος προκειμένου να χειραγωγήσει τους ιεράρχες που συγκροτούν τη συνέλευση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας με προφανέστατο στόχο οι τελευταίοι, στανικώ τω τρόπω, να εγκρίνουν τις ολέθριες αποφάσεις της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου.

Ερμηνεία Εικόνας ‘Τα Εισόδια της Θεοτόκου’ (Χρήστος Γ. Γκότσης)

   


   Η ιερή ακολουθία της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου και η σχετική εικόνα υπηρετούν ένα βαθύτερο σκοπό: χειραγωγούν τον πιστό στο μυστήριο της σάρκωσης του Υιού και Λόγου του Θεού.
   Η είσοδος της Θεοτόκου στο ναό είναι το προοίμιο της εύνοιας του Θεού στους ανθρώπους, η προκήρυξη της σωτηρίας των ανθρώπων, η αναγγελία του Χριστού και η πραγματοποίηση του σχεδίου της θείας, οικονομίας. Αυτά διακηρύσσει το απολυτίκιο της εορτής.
   «Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις. Εν Ναω του Θεού τρανώς η Παρθένος δείκνυται και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλλεται. Αυτή και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν Χαίρε της οικονομίας του Κτιστού η εκπλήρωσις».
   Ο ορθόδοξος αγιογράφος με βάση τις παραπάνω πληροφορίες της απόκρυφης διήγησης και τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας για τη Θεοτόκου συνθέτει την εικόνα των Εισοδίων.
 Το κύριο πρόσωπο της εικόνας είναι η τριετής Παναγία. Εικονίζεται τη στιγμή που την υποδέχεται στο ναό ο ιερέας Ζαχαρίας, ο μετέπειτα πατέρας του Προδρόμου, καθώς την παραδίδουν ευλαβικά οι θεοσεβείς γονείς της. Πίσω τους ακολουθούν οι παρθένες, «οι αμίαντες θυγατέρες των Εβραίων», που κρατούν αναμμένες λαμπάδες.
   Η Παναγία δε ζωγραφίζεται φυσιοκρατικά. Δεν εμφανίζει δηλαδή τίποτε το παιδικό, εκτός από το μικρό μέγεθος του σώματός της. Αυτό γίνεται σκόπιμα. Ο ορθόδοξος αγιογράφος θέλει να μάς απομακρύνει από το γράμμα της διήγησης («τριετής η παις»), για να συλλάβουμε το πνεύμα της, την εκκλησιολογική της διάσταση. Η Παναγία είναι η Θεοτόκος, η Μητέρα του Θεού. Γι’ αυτό ο υμνωδός μάς καλεί «την νηπιάζουσαν φύσει και υπέρ φύσιν Μητέρα αναδειχθείσαν του Θεού ευφημήσωμεν ύμνοις» (Τροπάριο του όρθρου).

   Η Παναγία εικονίζεται ως ώριμη γυναίκα με το γνωστό μαφόριό της, όπως τη βλέπουμε στις εικόνες της.
   Το ίδιο κάνει και ο υμνωδός της Εκκλησίας και για τις λαμπάδες των παρθένων. Οι αναμμένες λαμπάδες δεν είχαν σκοπό να εμποδίσουν την τριετή παιδίσκη να γυρίσει πίσω, στο σπίτι της, καθώς ήταν στο δρόμο προς το ναό –αυτό λέει η απόκρυφη διήγηση– αλλά τούτο: να υποδείξουν τη νοητή λαμπάδα, την Παναγία, και προδηλώσουν έτσι την ανείπωτη μελλοντική αίγλη. Αυτή η αίγλη θα ήταν ο Χριστός, γιατί από την Παναγία θα ανέλαμπε (θα γεννιόταν) φωτίζοντας τους καθισμένους στο σκοτάδι της αμαρτίας ανθρώπους. Αυτόν το συμβολισμό παρουσιάζει το δ’ στιχηρό προσόμοιο του εσπερινού, ήχος δ’ «Αι νεανίδες χαίρουσαι και λαμπάδας κατέχουσαι, της λαμπάδος σήμερον προπορεύονται της νοητής και εισάγουσιν αυτήν εις τα Άγια των Αγίων ιερώς προσηλούσαι την μέλλουσαν αίγλην άρρητον εξ αυτής αναλάμψειν και φωτίσειν τους εν σκότει καθημένους, της αγνωσίας εν Πνεύματι».
   Σε πολλές εικόνες πίσω από το Ζαχαρία, αριστερά, παριστάνεται η Παναγία να κάθεται σε καθέδρα με τρία σκαλιά (είναι η αναβαθμοί του θυσιαστηρίου του απόκρυφου κειμένου) και να περιμένει την τροφή που της φέρνει ο άγγελος Γαβριήλ. Η Παναγία να παραμείνει στο Άγιο των Αγίων ως νέα Κιβωτός της Διαθήκης, ως η «έμψυχος κιβωτός» και στα δώδεκα χρόνια της παραμονής της εκεί θα τρέφεται θαυματουργικά με ουράνια τροφή.

  Από το βιβλίο Ο Μυστικός κόσμος των Βυζαντινών Εικόνων (τόμος δεύτερος) Χρήστου Γ. Γκότση Εκδ. Αποστολική Διακονία
(Πηγή ηλ. κειμένου: enoriaka.gr)