Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Οι νέοι Ιούδες συνεχίζουν την αναγνώριση πάντων των εν τη γη αιρετικων.

    
     Τώρα στη Βραζιλία επιτροπή του ΠΣΕ με συμμετοχή ορθοδόξων άρχισε τον διάλογο και την προσέγγιση με τους νεοϊδρυθέντες πεντηκοστιανούς της Βραζιλίας. Όποιος ιδρύει μια αίρεση γίνεται δεκτός ως εκκλησία. Κι εμείς; Σσσσ ...κοιμόμαστε. 

Ιούδας ο Δόλιος...


    ούδας ὁ δοῦλος καὶ δόλιος, ὁ μαθητὴς καὶ ἐπίβουλος, ὁ φίλος καὶ διάβολος, ἐκ τῶν ἔργων ἀπεφάνθη, ἠκολούθει γὰρ τῷ Διδασκάλῳ, καὶ καθ' ἑαυτὸν ἐμελέτησε τὴν προδοσίαν, ἔλεγεν ἐν ἑαυτῷ. Παραδώσω τοῦτον, καὶ κερδήσω τὰ συναχθέντα χρήματα, ἐπεζήτει δὲ καὶ τὸ μύρον πραθῆναι, καὶ τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατηθῆναι, ἀπέδωκεν ἀσπασμόν, παρέδωκε τὸν Χριστόν, καὶ ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν, οὕτως ἠκολούθει, ὁ μόνος εὔσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος.

Γιατί ο Χριστός ίδρωσε στον κήπο με ιδρώτα που έμοιαζε με θρόμβους αίματος;


(Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης)


Α΄. Διότι προέβλεπε όλα τα πάθη που επρόκειτο να πάθη.
Β΄. Διότι λυπόταν για τις αμαρτίες μας.
Γ΄. Διότι προγνώριζε την αχαριστία μας.

Α΄.
Σκέψου, αδελφέ, τα αίτια που προξένησαν ένα τόσο παράξενο αποτέλεσμα στον Υιό του Θεού, ώστε, ολόκληρος να στάζη ιδρώτα, που έμοιαζε με αίμα από κάθε μέρος του αγιώτατου σώματός του· «Ο ιδρώτας του έγινε σαν σταγόνες αίματος, που έπεφταν στην γη» (Λουκ. 22, 44). Και αυτά ήταν κυρίως τρία· α. Η πρόβλεψις των παθών, που επρόκειτο να πάθη· β΄. η λύπη που δέχθηκε για τις αμαρτίες μας· και γ΄. η πρόγνωσις της αχαριστίας μας.
Η α΄, λοιπόν, αιτία ήταν η πρόβλεψις των παθών του. Και αυτό συνέβη από το εξής· από την μία μεριά ο Κύριός μας γνώριζε πάρα πολύ καλά την αξία της θεϊκής του ζωής της οποίας μία και μόνο στιγμή ήταν πολυτιμότερη από την ζωή όλων των κτισμάτων, τόσο εκείνων, που είναι στη ζωή, όσο και εκείνων, που πρόκειται να έλθουν στην ζωή. Από την άλλη μεριά προέβλεπε καθαρά και ζωντανά ζωγραφισμένα όλα τα βάσανα, όλους τους ονειδισμούς όλα τα όργανα του θλιβερού του πάθους· εννοώ μαστιγώσεις, αγκάθια, καρφιά, χολή, σταυρό· και, για να μιλήσω σύντομα, προέβλεπε όλο εκείνο το αμέτρητο πέλαγος των παθών, που επρόκειτο να τον περικυκλώση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, όπως έλεγε αντί γι’ αυτόν ο προφήτης Δαυίδ· «Με έζωσαν τα δεσμά του άδη και ο θάνατος μου έστησε τις παγίδες» (Ψαλμ. 17,6).

Ψηφιοποιοῦνται γιά πρώτη φορά χριστιανικά χειρόγραφα στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ


Ἀνάμεσά τους πρώιμα ἀντίγραφα τῶν Εὐαγγελίων

ΣΠΑΝΙΑ χριστιανικά χειρόγραφα ψηφιοποιοῦνται γιά πρώτη φορά στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ ἀπό ὁμάδα Ἑλλήνων ἐπιστημόνων. Τό πιό διάσημο χειρόγραφο στήν βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς εἶναι ὁ «Σιναϊτικός Κῶδιξ», ἕνα ἑλληνικό χειρόγραφο τῆς Βίβλου πού περιλαμβάνει τήν παλαιότερη πλήρη Καινή Διαθήκη ἡ ὁποία ἔχει ἐπιβιώσει, καί οἱ σελίδες του ἔχουν μοιρασθεῖ σέ πολλά ἱδρύματα. Ἕνα ἄλλο χειρόγραφο εἶναι ὁ «Συριακός Κῶδιξ», ἕνα ἀρχαῖο ἀντίγραφο τῶν Εὐαγγελίων στά συριακά, ἐνῶ ἄλλα χειρόγραφα καλύπτουν τήν ἐπιστήμη, τήν ἰατρική καί τούς Ἕλληνες κλασσικούς. Στόχος εἶναι νά δημιουργηθεῖ τό πρῶτο ψηφιακό ἀρχεῖο ὅλων τῶν 4.500 χειρογράφων τῆς βιβλιοθήκης, ξεκινώντας ἀπό περίπου 1.100 στήν συριακή καί ἀραβική γλῶσσα, τά ὁποῖα εἶναι ἰδιαιτέρως σπάνια. Μιά ὁμάς Ἑλλήνων

Ὁ Ἰούδας (Φιλαργυρία, ἀπελπισία, αὐτοκτονία)

Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

«Ὤ τῆς Ἰούδα ἀθλιότητος! Ἀφ᾿ ἧς ῥῦσαι ὁ Θεὸς τὰς ψυχὰς ἡμῶν»

(αἶνοι Μ. Τετάρτης)
         
ΧΘΕΣ ἡ ἁμαρτωλὸς γυναίκα. Σήμερα παρουσιάζεται ἡ σκοτεινὴ μορφὴ τοῦ Ἰούδα, ποὺ ἡ προδοσία του ἀποτελεῖ ἕνα μυστήριο. Γι᾿ αὐτὸν θὰ ποῦμε λίγες λέξεις.
* * *
Ἀπὸ ποιούς γεννήθηκε ὁ Ἰούδας; Ποιά μάνα τὸν γέννησε; Πολλὲς εἶναι οἱ παραδόσεις. Ἂν θέλετε, ἀνοῖξτε τὶς Διδαχὲς τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἐδῶ δὲν θ᾿ ἀναφέρω λαϊκὲς παραδόσεις. Θὰ βασισθῶ στὸ Εὐαγγέλιο. Τὸ Εὐαγγέλιο δὲ λέει γιὰ τὴ μάνα καὶ τὸν πατέρα του· λέει γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὸν τόπο του.