Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Καταντήσαμε απλοί θεατές της επιβολής του Οικουμενισμού! Και νομίζουμε πως είμαστε χριστιανοί! Έτσι μας λένε οι Ποιμένες και οι Ιντερνετικοί "ποιμένες"!


  Οἰκουμενιστικὴ φαναριώτικη φρενίτιδα!     Σχόλιο:  σκανδαλισμὸς τῶν πιστῶν ἀπὸ τὶς κοινὲς προσευχὲς ὀρθοδόξων, παπικῶν καὶ προτεσταντῶν εἶναι μεγάλος! Φοβούμαστε ὅτι οἱ Προκαθήμενοί μας ἔχουν κάνει ἀνεπίτρεπτες ὑποχωρήσεις καὶ ἀφίστανται ἀπὸ τὴν γραμμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων ἀλλοιώνοντας τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ παραχαράσσοντας τὴν ἁγιοπατερικὴ νηπτικὴ ἀγωγή! Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει καθὼς ἡ πνευματικὴ ζημία ἀπὸ τὶς οἰκουμενιστικὲς φιέστες εἶναι τόσο ἐπεκτεινόμενη πού μόνο σὲ θεϊκὴ παρέμαβση μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε!

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ πρῶτος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὴν ἱστορία ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν μοναστικὴ κοινότητα τοῦ Ταϊζὲ στὴ Γαλλία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκατὸ ἀδελφούς, καθολικοὺς καὶ ἀπὸ διάφορες παραδόσεις διαμαρτυρομένων, ποὺ προέρχονται ἀπὸ περίπου τριάντα κράτη. Ὁ Πατριάρχης πραγματοποίησε τὴν ἐπίσκεψή Του στὴν Ταϊζὲ σήμερα, Τρίτη 25 Ἀπριλίου 2017, παρουσία 1500 ἀνθρώπων. 
Ὁ Πατριάρχης ἔλαβε μέρος στὴν προσευχητικὴ σύναξη τῆς Κοινότητας στὶς 12 τὸ μεσημέρι στὸ Ναὸ τῆς Συμφιλίωσης καὶ μίλησε στο τέλος τῆς προσευχῆς, ἀφοῦ τὸν εἶχε προσφωνήσει ὁ ἀδελφὸς Ἀλοΐς. 
Παραθέτουμε χαρακτηριστικὰ στιγμιότυπα....


Διευκρινίσεις περί Οικονομίας και Ακριβείας του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙ  ΤΩΝ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΗ

       πειδή μετά τήν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μοῦ ἐδόθη ὁ χρόνος νά κοιτάξω τά κείμενα, τά ὁποῖα μοῦ ἐδόθησαν ἀπό ἀναρτήσεις σέ ἱστολόγια καί ἐξαιτίας τοῦ ὅτι θέλω νά καταθέσω κάποιες σκέψεις, οἱ ὁποῖες ἴσως βοηθήσουν στήν ἐπίλυσι τῶν προβλημάτων τά ὁποῖα ἐδημιουργήθησαν μεταξύ τῶν Ἁγιορειτῶν Ἀποτειχισμένων πατέρων καί τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καί τῶν περί αὐτόν πατέρων, τά ὁποῖα ἔγιναν αἰτία νά μήν συμμετάσχη ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης καί οἱ περί αὐτόν εἰς τήν Ἡμερίδα τῆς 4-4-2017 εἰς τό Ὡραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, δημοσιεύω τίς κατωτέρω σκέψεις καί ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες, ἄν κριθοῦν ὅτι συνάδουν καί συνταυτίζονται μέ τήν διαχρονική Παράδοσι καί διδασκαλία τῶν Ἁγίων, θά βοηθήσουν ἔτι περισσότερο εἰς τήν ἐπίλυσι τῶν δημιουργηθέντων προβλημάτων, πρᾶγμα τό ὁποῖο εὐχόμεθα ὁλοψύχως νά γίνη.
         Κατ’ ἀρχάς ἐπειδή ὁ π. Νικόλαος Μανώλης ἐχρησιμοποίησε κακῶς (δηλαδή τήν παρενόησε) κάποια ὁμιλία μου εἰς τό ἰδιωτικό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ εἰς τήν Σουρωτή Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἀνεφέρετο στίς οἰκονομίες τίς ὁποῖες ἔκαναν κατά καιρούς οἱ Ἅγιοι καί ὡς ἐκ τούτου ἐδικαιολόγησε τίς οἰκονομίες τίς ὁποῖες πράττουν τώρα αὐτός καί ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, σχετικά μέ τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν (ἴσως καί τῶν ἰδίων) στούς ναούς τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἔχω νά ἀναφέρω τά ἑξῆς:
         1) Ἡ ὁμιλία αὐτή ἀποσκοποῦσε  εἰς τό νά δώση μία ἀπάντησι στήν ἔνστασι κάποιων ἀποτειχισμένων ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζοντο ὅτι τά μυστήρια τῶν Οἰκουμενιστῶν εἶναι ἄκυρα καί ὄχι εἰς τό νά δώση τήν ἐντύπωσι ὅτι ὁ καθένας προσωπικά δύναται νά κάνη σέ ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο οἱαδήποτε οἰκονομία κρίνει ὡς ἀναγκαία.
         2) Οἱ Οἰκονομίες, τίς ὁποῖες ἔκαναν οἱ  Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἦσαν κάθε φορά διαφορετικές ἀνάλογες μέ τίς ἑκάστοτε ἀνάγκες τῶν πιστῶν καί τῆς Ἐκκλησίας καί, τοιουτοτρόπως, ἀνάλογες μέ τίς σημερινές ἀνάγκες πρέπει νά εἶναι καί οἱ οἰκονομίες, τίς ὁποῖες σήμερα σέ ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο πρέπει νά κάνουν οἱ σύγχρονοι πατέρες.
         3) Ἐπειδή οἱ Οἰκονομίες εἶναι δύο εἰδῶν, δηλαδή αὐτές οἱ ὁποῖες γίνονται σέ προσωπικό ἐπίπεδο καί αὐτές οἱ ὁποῖες γίνονται σέ  γενικό καί ἐκκλησιαστικό, δέν δυνάμεθα νά τίς συγχέωμε καί, τίς γενικές καί ἐκκλησιαστικές, νά τίς ἀντιμετωπίζωμε, ὅπως ἀκριβῶς τίς προσωπικές.
         Συγκεκριμένα ἐπί τῶν δύο τούτων εἰδῶν τῶν Οἰκονομιῶν ἀναφέρω τά ἑξῆς: Προσωπικές Οἰκονομίες εἶναι αὐτές τίς ὁποῖες δύναται νά κάνη ὁ Πνευματικός σέ κάποιο πνευματικό του τέκνο ἤ ἐξομολογούμενο στά θέματα τῆς νηστείας, λόγῳ π.χ. ἀσθενείας κλπ., στά θέματα τῆς Θ. Κοινωνίας, ἄν π.χ. ἐπιτρέψη γρηγορότερα νά μεταλάβη τά ἅγια μυστήρια ἀπό τόν χρόνο τόν ὁποῖο ὁρίζουν οἱ ἱεροί Κανόνες, σέ θέματα ἐπιβολῆς Κανόνων γιά διάφορα ἁμαρτήματα καί σέ διάφορα ἄλλα προβλήματα π.χ. οἰκογενειακά, κοινωνικά κλπ. κρίνοντας ὁ Πνευματικός προσωπικῶς τίς συνθῆκες καθώς καί τήν προαίρεσι καί δύναμι καί δυνατότητα ἑκάστου.
         4) Τίς γενικές καί ἐκκλησιαστικές οἰκονομίες, οἱ ὁποῖες ἔχουν σχέσι μέ τά γενικά ἐκκλησιαστικά προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας δέν δύναται ἕκαστος νά τίς κάνη καί νά τίς ἀποφασίζη μόνος του, οὔτε βεβαίως νά τίς ἀποφασίζη γιά τό ἰδικό του ποίμνιο καί τά ἰδικά του πνευματικά τέκνα, διότι τότε θά ὑπάρχη ἀσφαλῶς ἀσυμφωνία μέ τούς ἄλλους πατέρες καί ἕνα εἶδος Προτεσταντισμοῦ, ἐφ’ ὅσον ὁ καθένας αὐτό τό ὁποῖο θεωρεῖ σωστό θά τό ἐφαρμόζη, χωρίς νά ἐνδιαφέρεται γιά τό τί πράττουν οἱ ἄλλοι.
    5) Τέλος τόν καθορισμό καί τήν ἀπόφασι τῶν ἐκκλησιαστικῶν Οἰκονομιῶν καί τό ποῦ θά ἀκολουθηθῆ ἡ Ἀκρίβεια καί ποῦ ἡ Οἰκονομία καί γιά πόσο χρόνο καί γιά ποία μεγάλη ἀνάγκη κλπ. τόν καθορίζει ἡ σύναξι τῶν Ἀποτειχισθέντων ἀπό τήν αἵρεσι πατέρων καί δι’ αὐτό ὤφειλαν καί ὀφείλουν εἰς τό μέλλον οἱ Ἀποτειχισθέντες πατέρες, εἴτε οἱ Ἁγιορεῖτες, εἴτε τῆς πλευρᾶς τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, τοῦ π. Νικολάου Μανώλη κλπ. ὅλα αὐτά τά προβλήματα νά μήν τά συζητοῦν κατά μόνας καί προσωπικῶς, ἤ πολύ περισσότερο ὁμαδοποιημένα, ἀλλά νά τά θέτουν εἰς τήν σύναξι τῶν πατέρων καί ἀδελφῶν, νά ἐκθέτουν τά ἐπιχειρήματά των καί νά ἀκοῦν τίς ἀντιρρήσεις τῶν ὑπολοίπων πατέρων καί ἀδελφῶν καί τελικῶς, ἐφ’ ὅσον δέν πρόκειται περί θεμάτων πίστεως, νά ἰσχύη ἡ ἀρχή τῆς πλειοψηφίας, ἡ ὁποία

ἐκφράζεται ἀπό τούς Πατέρες ὡς «ἡ ψῆφος τῶν πλειόνων κρατείτω». Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο διαφυλάττομε τούς ἑαυτούς μας, ἀπό τόν ἐγωϊσμό, ἐφ’ ὅσον δέν κάνωμε τό θέλημά μας, ἀλλά ὑπακοή εἰς τήν σύναξι τῶν πατέρων καί ἀδελφῶν, δέν ἔχομε τήν προσωπική εὐθύνη σοβαρῶν πράξεων καί ἀποφάσεων, ἐφ’ ὅσον αὐτή μετατίθεται εἰς τήν σύναξι τῶν πατέρων, δέν παίρνομε ἀποφάσεις σοβαρῶν θεμάτων ἐκτός συνάξεως, σάν, κατά τό δή λεγόμενο, νά τό παίζωμε ἀρχηγοί καί ποδηγέτες τῶν ὑπολοίπων, καί βεβαίως, δέν ὑποτιμοῦμε τούς ὑπολοίπους πατέρες καί ἀδελφούς, τούς ὁποίους, ἄν παίρνωμε ἀποφάσεις ἐκτός συνάξεως, ὅπως ἐν προκειμένῳ, θεωροῦμε εἰς τήν πρᾶξι ὡς ἄβουλα καί διακοσμητικά στοιχεῖα, ἤ καλύτερα ἀδρανῆ ὑλικά, οἱ ὁποῖοι κατ’ οὐσίαν ὑπάρχουν εἰς τήν σύναξι, μόνο διά νά ἀκοῦν καί ἀποδέχωνται τά προαποφασισμένα καί νά προσυπογράφουν διά βοῆς τῆς προειλημμένες διακηρύξεις, ἤ εἰς τήν καλύτερη περίπτωσι πάλι νά ἀκοῦν εἰσηγήσεις διά θέματα ὡς ἐπί τό πλεῖστον γνωστά καί πολλάκις ἐπαναλαμβανόμενα.

Ποιός σφάλλει περισσότερο; Ο θρασύς και δίγλωσσος Οικουμενιστής Πατριάρχης ή οι σιωπώντες και ανεχόμενοι;

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:

Βαρθολομαίος: ''Κεντρικό μέλημά (μου) η δέσμευση των Ορθοδόξων εκκλησιών στον Οικουμενισμό''


Σχόλιο του Ιστολογίου Κατάνυξις:Τα ξένα μέσα αποκαλύπτουν την αλήθεια για τους σκοπούς των ταξιδιών του Οικουμενικού Πατριάρχου σε Σαμπεζύ, Φράϊμπουργκ, Ταιζέ, και Αίγυπτο. Η φαρμακερή διγλωσσία των Οικουμενιστών, αποκαλύπτεται κυρίως στον ξένο τύπο. Εκεί οι Πατριάρχες, Αρχιερείς και Ιερείς που θέλουν να είναι αρεστοί, στα συνεταιράκια της “Οικουμενικής Κίνησης”, αρθρώνουν λόγο ακραιφνώς αιρετικό και εντελώς ξένο προς την Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση.

Στo εσωτερικό είναι ο ίδιος Πατριάρχης που δήλωνε με περισσό θράσος “Δεν είμαι Οικουμενιστής”, είναι ο ίδιος Πατριάρχης που διοργάνωσε πάση θυσία την ληστρική ψευδοσύνοδο της Κρήτης, με διαδικασίες εξπρές και όρους καταχρηστικούς, ξένους προς την Εκκλησιαστική μας Ιστορία και Παράδοση των Ιερών Συνόδων,

Ο κ. Βαρθολομαίος καυχησιολογών, αποκαλύπτει σε ΒΙΝΤΕΟ το ΑΙΡΕΤΙΚΟ του παρελθόν, ως ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ και εμμονής στην ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ γραμμή των προκατόχων και δασκάλων του!


  

   

   Μετὰ καὶ τὶς χθεσινὲς ἀποκαλυπτικὲς θέσεις τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στὴν Γενεύη (ἐδῶ) ὑπενθυμίζουμε (μὲ τὸ παρακάτω βίντεο)  τὴν ἀδιανόητη γιὰ ὀρθόδοξη Σύνοδο ἐνέργεια, τῆς ἀποδοχῆς αἱρετικῶν ὡς παρατηρητῶν στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης. Ἀκόμη τὴν τιμητική συμμετοχή τους στὶς λατρευτικὲς κ.ἄ. συνάξεις τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τοὺς πρωτοφανεῖς χαρακτηρισμούς του γιὰ τοὺς αἱρετικούς, ποὺ πέρασαν στὴν ἱστορία πλέον ὡς Συνοδικοὶ χαρακτηρισμοί, ἰσχύουν σήμερα καὶ ἀποτελοῦν προηγούμενο ὅπως: «Ὑψηλοὶ Ἐπισκέπτες μας», «Σεβασμιώτατοι», «ἀδελφοί», «τοὺς περιμένουμε μὲ ἀνοικτὲς ἀγκάλες» κ.λπ.
    Εἶναι χαρακτηριστικὸ δὲ τὸ γεγονός, ὅτι ἐνῶ Συνοδικὰ ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησία συνιστᾶ στοὺς πιστοὺς νὰ μὴ ἔχουν καμία σχέση μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Εὐαγγελικούς, ὁ Πατριάρχης καλωσορίζει καὶ φιλοξενεῖ μὲ «ἰδιαιτέραν ἀγάπην καὶ τιμὴν τὸν Πρόεδρο τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας», τὸν ἀποκαλεῖ «Σεβασμιώτατον» καὶ δηλώνει ὅτι περιμένει τὸν Εὐαγγελικὸ αἱρετικὸ Ποιμένα μὲ ἀνοικτὲς ἀγκάλες στὸ Φανάρι!
     Δυστυχῶς, ὅμως, ἀπ’ αὐτὴν τὴν «νέα ἐκκλησία» δὲν θέλουν νὰ ξεκολλήσουν οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές, γιὰ ποιμαντικοὺς λόγους λένε, τὴν στιγμὴ πού, ἀκριβῶς γιὰ ποιμαντικοὺς λόγους -γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς μολύνσεως- ἐπιβάλλεται ἡ ἀπομάκρυνση!
    Δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι αὐτὴ ἡ στάση τους ἀποδεικνύει ὅτι ἔχουν μολυνθεῖ ἀπὸ τὸν ἰὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καθὼς συμφύρονται καὶ μνημονεύουν Οἰκουμενιστὲς ἢ κοινωνοῦντες μὲ αὐτούς! Ἔτσι μὲ μπροστάρη τὸν Τελεβάντο, τὸν π. Ν. Μανώλη, τὸν π. Γ. Μεταλληνό, τὸν π. Θ. Ζήση συμφύρονται μὲ τοὺς λειτουργοὺς τῆς Παναιρέσεως, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι οἱ αἱρετικοὶ ἔχουν ἀκόμα ἔχουν ἔγκυρα μυστήρια.
    Ξεχνοῦν ὅμως, ὅτι καὶ οἱ Ἅγιοι -ὅταν ἀποτειχίζονταν- δὲν θεωροῦσαν ἄκυρα τὰ μυστήρια τῶν αἱρετικῶν μέχρι νὰ καταδικαστοῦν αὐτοὶ ἀπὸ Σύνοδο, ἀλλὰ προειδοποιοῦσαν γιὰ τὴν ἀναπόφευκτη μόλυνση ἐξ  αὐτῆς τῆς συναναστροφῆς, μιλοῦσαν γιὰ «νέα ἐκκλησία» καὶ «ψευδεπισκόπους», μὲ τοὺς ὁποίους οἱ πιστοὶ δὲν πρέπει νὰ κοινωνοῦν, νὰ ἐκκλησιάζονται καὶ νὰ μνημονεύουν, ὅπως τοῦτο φαίνεται καθαρὰ στὴν περίπτωση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ τῶν μαθητῶν του, οἱ ὁποῖοι ἀποκαλοῦσαν τὸν Πατριάρχη Καλέκα  καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν Ἐπισκόπους (ποὺ βέβαια, δὲν εἶχαν ἀκόμα καθαιρεθεῖ) ὡς «νέα ἐκκλησία»! (ἐδῶ).
    Καὶ δυστυχῶς οἱ πατέρες αὐτοὶ μᾶς ἀνακοίνωσαν ἐπίσημα, ὅτι "ἄχρι καιροῦ" συγκλήσεως Συνόδου (πόσα χρόνια ἄραγε, μποροῦν νὰ προσδιορίσουν;) θὰ παραμένουν κοινωνοῦντες καὶ ἁγιαζόμενοι ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς!

Το βίντεο

Μιμούμενος τους Ιουδαίους που καταδίκασαν ως βλάσφημο το ίδιο τον Χριστό, ο κ. Βαρθολομαίος καταδικάζει, όσους αντιτίθενται στον αιρετικό του κατήφορο!

Οἱ  αἱρετικοὶ  δὲν  γυρίζουν  πίσω!  Εἶναι  φανερὸ ὅτι  ἔχουν  πάρει  τὶς  τελικές  τους  ἀποφάσεις!  Εἶναι  ἀμετανόητοι!    Σὰν  μερικοὺς  ποὺ  τοὺς  μνημονεύουν  «ἄχρι καιροῦ»!


Πατριάρχης Βαρθολομαίος:


Καταδικάζουμε τους φονταμενταλιστές και φανατικούς που θέλουν να διασπάσουν την ενότητα της Εκκλησίας με τη δικαιολογία ότι υπερασπίζονται την αληθινή Ορθοδοξία

(ΒΙΝΤΕΟ)


Του Μάνου Χατζηγιάννη

   Τραβάει το σχοινί ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφορικά με όσους αντιδρούν στις ενέργειές του εμφανιζόμενος ο ίδιος ως εκφραστής της ενότητας, ενώ τους διαφωνούντες τους χαρακτηρίζει φανατικούς και φονταμενταλιστές!
Σήμερα, το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πραγματοποίησε ανοιχτή δημόσια διάλεξη στην έδρα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) στη Γενεύη.
Ο κ. Βαρθολομαίος βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί σε ζητήματα που σχετίζονται με την Σύνοδο της Κρήτης, όπως επίσης και σε ζητήματα όπως οι σχέσεις με την επιστήμη αλλά και θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.

Αρχικά εξήρε το όραμα του Πατριάρχη Αθηναγόρα για τον Οικουμενισμό.
Απευθυνόμενος προς τα μέλη του ΠΣΕ είπε :
“Αγαπητοί αδερφοί, όσο η Κεντρική σας Επιστροπή συνεδρίαζε τον περασμένο Ιούνιο στο Τροντχάιμ, στην Κρήτη διεξήχθη η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος” και κατόπιν χαρακτήρισε την σύγκλισή της αναγκαία επειδή όπως είπε η συνοδικότητα είναι βασικός παράγων της Ορθοδοξίας, ενώ εξέφρασε την άποψη πως η Σύνοδος ήταν επιτυχημένη, αδιαφορώντας προφανώς για τις πολλές απουσίες.

Πάντως επισήμανε τον κίνδυνο να δοθεί προς τα έξω η εικόνα μιας ομοσπονδίας Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Μιλώντας για την οικουμενική κίνηση επισήμανε:
“Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε πως σκοπός της οικουμενικής κίνησης και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών είναι να εκπληρώσει την τελευταία προσευχή του Κυρίου μας: όλοι να γίνουν ένα” και συμπλήρωσε πως
“Για αυτό το λόγο η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος τόνισε ότι η ορθόδοξη συμμετοχή στο κίνημα για την αποκατάσταση της ενότητας με άλλους Χριστιανούς στη Μία Αγία Καθολική και Αποστολική εκκλησία δεν είναι ξένη προς τη φύση και την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας αλλά μάλλον αντιπροσωπεύει μια συνεπή έκφραση της αποστολικής πίστης και παράδοσης σε νέες ιστορικές συνθήκες”

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του τόνισε ακόμη πως η Σύνοδος της Κρήτης αναγνώρισε πως ένας από τους πυλώνες της οικουμενικής κίνησης είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και έκρινε πολυ θετική την συμμετοχή του ΠΣΕ στην προσπάθεια για ενότητα των Χριστιάνων.
Για το διάλογο με μη Ορθοδόξους
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε για όσους έχουν ενστάσεις στους διαλόγους με τα άλλα δόγματα.
Διάλογοι που βέβαια σπανίως μένουν στα χαρτιά αλλά μεταφράζονται και σε συμπροσευχές, αλλά αυτό το προσπέρασε….

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, λοιπόν, τόνισε πως “η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος επιβεβαίωσε την μεγάλη σημασία που δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία στον διάλογο με μη Ορθοδόξους και για αυτό το λόγο θεωρεί πως όλες οι προσπάθειες να διαρραγεί η ενότητα της Εκκλησίας από μεμονωμένους ή ομάδες υπο την δικαιολογία ότι υπερασπίζονται την αληθινή Ορθοδοξία αξίζουν καταδίκης”.
Δεν δίστασε μάλιστα να χαρακτηρίσει όσους αντιδρούν φονταμενταλιστές και φανατικούς!

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν με βάση και την σημερινή ομιλία πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης επιλέγει την ανοιχτή σύγκρουση αντί την καταλλαγή και το ζητούμενο είναι τι μέλλει γενέσθαι εφεξής για την Ορθοδοξία…
Ακολουθεί η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου:ΠηγήΚαι Οικουμενιστικό ύδωρ!


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
(ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)
Καὶ ἐμφιαλωμένη οἰκουμενιστικῆ ἐκκλησιαστικότητα!
Ἄρα ἀπ' αὐτὸ τὸ νερὸ χρησιμοποιεῖ
 ὁ Παναγιώτατος;

  Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέπτεται την Ελβετία στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Ορθόδοξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ, καθώς και στο πλαίσιο της επετείου των 20 χρόνων από την ίδρυση του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών στην έδρα του ίδιου Κέντρου.
Σήμερα, 24 Απριλίου 2017, 12:00 τοπική ώρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πραγματοποίησε ανοιχτή δημόσια διάλεξη στην έδρα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) στη Γενεύη. 

  Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε σε ζητήματα που σχετίζονται με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος στην Κρήτη, όπως επίσης