Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

Κυριακή Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής ΣυνόδουΤοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου


OI AΓIOI ΠΑΤΕΡΕΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ

«Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. 5,14)

p. A.....ιστΣήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τιμᾷ τοὺς ἁγίους πατέρας. Ἐξηγήσαμε ἄλλοτε τὴν ἔννοια ποὺ ἔχει ἡ λέξις πατήρ. Εἴπαμε, ὅτι Πατὴρ μὲ πῖ κεφαλαῖο εἶνε ἕνας, ὁ Θεός. Κατόπιν, πατέρες εἶνε ὅσοι μὲ τὸν εὐλογημένο γάμο δημιούργησαν οἰκογένεια καὶ ἔφεραν στὸν κόσμο παιδιά. Ἔπειτα πατέρες λέγονται ἐκεῖνοι ποὺ τροφοδοτοῦν πνευματικῶς τὸν κόσμο, ὅπως εἶνε οἱ διδάσκαλοι, καθηγηταὶ καὶ πνευματικοὶ ἡγέται τῆς ἀνθρωπότητος. Τέλος, στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα, πατέρες λέγονται ἐκεῖνοι ποὺ μὲ λόγους καὶ ἔργα τίμησαν, δόξασαν καὶ στερέωσαν τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία, τὴν Ὀρθοδοξία.
   Τέτοιων πατέρων, μὲ τὴν τελευταία ἔννοια, ἑορτάζουμε τὴ

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ

  «Και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως, και ει αγαπάτε τους αγαπώντας υμάς, ποία υμίν χάρις εστί; και γαρ οι αμαρτωλοί τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσι. και εάν αγαθοποιήτε τους αγαθοποιούντας υμάς, ποία υμίν χάρις εστί; και γαρ οι αμαρτωλοί το αυτό ποιούσι. Και εάν δανείζητε παρ’ ων ελπίζετε απολαβείν, ποία υμίν χάρις εστί; και γαρ αμαρτωλοί αμαρτωλοίς δανείζουσιν ίνα απολάβωσι τα ίσα. πλην αγαπάτε τους εχθρούς υμών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έσται ο μισθός υμών πολύς, και έσεσθε υιοί υψίστου, ότι αυτός χρηστός εστίν επί τους αχάριστους και πονηρούς, γίνεσθε ουν οικτίρμονες, καθώς και ο πατήρ υμών οικτίρμων εστί» (Λκ. 6, 31, 36).

   Τόσο απλά λόγια! Είναι τόσο απλά και τόσο φυσικά ώστε ο άνθρωπος, όταν πρώτη φορά ακούει ότι πρέπει να φέρεται στους άλλους έτσι όπως ήθελε οι άλλοι να φέρονται σ’ αυτόν, αισθάνεται αμηχανία. Κύριε! Πώς μόνος μου δεν το σκέφτηκα! Όλα τα

ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥ κ. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΥ


ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΝ


ἀπρόκλητος καί συστηματικός συκοφάντης μου κ. Τελεβάντος, μέ τόν ὁποῖον –ἀφοῦ ἐξήντλησα ὅλα τα πνευματικά μέσα– (τά ὁποῖα ἀπέρριψε, ἐπιμένοντας νά μέ συκοφαντῆ, χωρίς νά προσκομίζη ἀποδείξεις ἀλλά μόνο ἀδέσποτες πληροφορίες ἀνάνδρων κρυπτοπληροφοριοδοτῶν του), πρόκειται νά ἀντιπαρατεθοῦμε, τόν μήνα Σεπτέμβριο, στό Δικαστήριο (ἀφοῦ ἀνεβλήθη ἡ πρώτη δικάσιμος τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου, λόγω τυπικοῦ ἀβλεπτήματος τοῦ Εἰσαγγελέως), συμπλήρωσε 252 ἀναρτήσεις(!), πλήρεις, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, λιβέλλων καί συκοφαντιῶν ἐναντίον μου.
Ἀπό ἐτῶν ἔχω παύσει νά ἀπαντῶ στόν κύριο αὐτόν μέχρι σήμερα, ὅταν,

Δηλαδή, π. Θεόδωρε, αν η Εκκλησία της Ρωσίας δεν πάρει θέση, θα συνεχίσετε να κοινωνείτε με την αίρεση;

π. Θεόδωρος Ζήσης:

Το Πατριαρχείο Ρωσίας να πάρει ξεκάθαρη θέση στα θέματα του Οικουμενισμού

   Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης συμμετεῖχε  μαζὶ μὲ τοὺς κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη,  τὸν μοναχό  Σεραφείμ Ζήση καὶ τὸν π.  Ματθαῖο Vulcanescu σὲ ὀρθόδοξη συνάντηση στὸ Κισινάου τῆς Μολδαβίας γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης (12/07/2016). Στὰ ἀποσπάσματα ποὺ ἀκούσαμε στὸ Βίντεο παρατηροῦμε ὅτι:
   α) Ὁ κ. Τσελεγγίδης μιλᾶ γιὰ ἀντιφατικὰ κείμενα, ἀλλ’ ὄχι γιὰ αἱρετικά.
   β) Ὁ π. Θ. Ζήσης μιλᾶ γιὰ τὴν προειδοποίηση τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων περὶ Διακοπῆς Μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ἂν οἱ Ἡγούμενοι δὲν ἀπορρίψουν τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου. Καὶ ἐπίσης λέγει πὼς περιμένει μὲ ἀγωνία τὶς ἀποφάσεις τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ὡς πρὸς τὴν καταδίκη ἢ ὄχι τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου. Τότε, λέγει, ἂν ὁ Πατριάρχης Κύριλλος πάρει «ξεκάθαρη θέση στὰ θέματα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ θὰ μπορούσαμε ὅλοι ἐμεῖς νὰ εἴμαστε μαζὶ μὲ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο ὡς κέντρο ὅλων τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ρωσίας».
   Ἄρα ὁ π. Θεόδωρος, 1. ἀκόμα κι αὐτὴν τὴν ἔσχατη ὥρα, δὲν μᾶς λέει, ἂν θὰ ἀκολουθήσει τοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες στὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου. 2. Μᾶς λέγει ὅτι περιμένει τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ὡσὰν ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ νὰ μὴν ἔχει δώσει ἁπτὰ δείγματα τῆς Οἰκουμενιστικῆς της πορείας (ὅπως φαίνεται στὴν Κοινὴ δήλωση πάπα-Πατριάρχη Κυρίλλου στὴν Ἀβάνα, κείμενο ἐξίσου αἱρετικό μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς ψευδο-συνόδου τῆς Κρήτης εδώ)· ὡσὰν νὰ μὴν ἔχει γίνει φανερὸ ὅτι οἱ κινήσεις της ἔχουν ἰδεολογικὴ ἀφετηρία, ἕνα καὶ μοναδικὸ κίνητρο, νὰ καταστεῖ ἡ Τρίτη Ρώμη! 3. Συνεχίζει νὰ πορεύεται μὲ τὴν «ἀχρικαιρικὴ» ἰδεολογία, κι ὄχι μὲ τὴν Ἐντολὴ τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἁγίων περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς! Ἔχουμε ἄδικο, λοιπόν, ποὺ συνεχῶς τονίζουμε ὅτι οἱ λεγόμενοι ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἔχουν ἀλλάξει τὴν ἁγιοπατερικὴ στάση περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς; Πῶς θὰ ἐξηγήσει αὔριο στὸ ποίμνιό του τὴν Ἐντολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος»; Δὲν εἶναι αὐτοκατάκριτοι ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὁ κ. Ζηζιούλας καὶ οἱ λοιποὶ τῆς Οἰκουμενιστικῆς τους φατρίας, ἀφοῦ διὰ Συνόδου προσπάθησαν νὰ κατοχυρώσουν τὶς κακοδοξίες τους; Παύει νὰ εἶναι «αὐτοκατάκριτος» καὶ αἱρετικός (αὐτὸς καὶ ἡ παρέα του), στὴν περίπτωση ποὺ ὁ Πατριάρχης Κύριλλος δὲν ἀναγνωρίσει τὴν Σύνοδο; Κρίμα στὸν κόπο σας π. Θεόδωρε καὶ κ. Τσελεγγίδη! Μεταβήκατε στὴν Βουλγαρία καὶ τώρα στὴν Μολδαβία (καὶ ὅπου ἀλλοῦ), προσπαθώντας νὰ ἀποφύγετε τὴν ἐφαρμογὴ τῶν θείων Ἐντολῶν, ποὺ (ὅπως ἐσεῖς μᾶς διδάξατε) μᾶς δείχνουν τὸν δρόμο τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ποὺ ἑκατὸ χρόνια (ὅπως ἀκούσαμε νὰ λέει καὶ ὁ υἱός σας) ἐργάζονται καὶ προωθοῦν τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Τὰ ἀπομαγνητοφωνηθέντα μικρὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βίντεο ποὺ ἀκολουθεῖ:
Καθηγητὴς Τσελεγγίδης: …Λογικῶς, θεολογικῶς καὶ ἐκκλησιολογικῶς, εἶναι ἄκρως ἀντιφατικὰ τὰ κείμενα τῆς λεγομένης Συνόδου στὴν Κρήτη. Παρὰ ταῦτα φάνηκε στὸ τέλος ἡ ἐπιμονὴ τῶν διοργανωτῶν καὶ σχεδιαστῶν αὐτῆς τῆς λεγομένης Συνόδου… καὶ ἔχει τὴν ψευδαίσθηση ὅτι θὰ πάρει μὲ τὸν α΄ ἢ τὸν β΄ τρόπο τὴν ὑπογραφὴ ἀπὸ τὰ τέσσερα Πατριαρχεῖα ποὺ δὲν ἐκπροσωπήθηκαν σ’ αὐτὴ τὴν Σύνοδο.
π. Θεόδωρος Ζήσης: ...Πατέρων ἀπὸ τὰ κελιὰ καὶ τὶς σκήτες τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Οἱ κελιῶτες Πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔχουν ἑτοιμάσει ἕνα κείμενο, μὲ τὸ ὁποῖο καταδικάζουν καὶ ἀπορρίπτουν τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης καὶ προειδοποιοῦν τὴν Ἱ. Κοινότητα καὶ τοὺς Ἡγουμένους ὅτι, ἂν ἐντὸς εὐλόγου χρονικοῦ διαστήματος δὲν ἀπορρίψουν τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου, θὰ προχωρήσουν στὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὅλοι στὴν Ἑλλάδα περιμένουμε μὲ ἀγωνία τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, διότι, ἂν ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καὶ ὁ Ἰλαρίων ὁ Ἐπίσκοπος ἔπαιρναν μία ξεκάθαρη θέση στὰ θέματα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,  θὰ ἀποτελοῦσαν μία θετικὴ ἐξέλιξη ἀπέναντι τῶν τάσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, καὶ θὰ μπορούσαμε ὅλοι ἐμεῖς νὰ εἴμαστε μαζὶ μὲ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο ὡς κέντρου ὅλων τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ρωσίας.Ο π. Θεόδωρος Ζήσης και ο καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης σε oρθόδοξη συνάντηση στη Μολδαβία για τη Σύνοδο της Κρήτης


Στρογγυλή Τράπεζα στο Κισινάου της Μολδαβίας για τη Σύνοδο της Κρήτης 12/07/2016. Συμμετείχαν ο π. Θεόδωρος Ζήσης, ο  καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης, ο μοναχός Σεραφείμ και ο π.  Ματθαίος Vulcanescu.

Δείτε και:
-Ανοικτή επιστολή Αγιορειτών Πατέρων πρός την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους γιά Διακοπή μνημοσύνου του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Η Σύνοδος της Κρήτης δεν είναι πανορθόδοξη

 Πατριαρχείο Ρωσίας:

Η Σύνοδος της Κρήτης δεν είναι πανορθόδοξη αφού παραβιάστηκε η αρχή της ομοφωνίας

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου συνήλθε στην τακτική της συνεδρία η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου της Ρωσίας. Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη Σύνοδο ήταν και η στάση που θα κρατήσει η Ρωσική Εκκλησία απέναντι στη Σύνοδο της Κρήτης.Η Σύνοδος του Πατριαρχείου Μόσχας επεσήμανε ότι η Σύνοδος που έλαβε χώρα στην Κρήτη είναι ένα σημαντικό γεγονός στην ιστορία της συνοδικής ζωής της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τόνισε όμως πως η βάση της πανορθόδοξης συνεργασίας είναι η αρχή της ομοφωνίας. Τα μέλη της Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας τόνισαν ότι η αρχή αυτή παραβιάστηκε από τη Σύνοδο της Κρήτης και γι’ αυτό η Σύνοδος αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί πανορθόδοξη και τα έγγραφα που εγκρίθηκαν από αυτήν δεν αποτελούν έκφραση της γενικής ορθόδοξης συναίνεσης. Η Σύνοδος αποφάσισε να αναθέσει την Συνοδική Βιβλική-Θεολογική Επιτροπή την περαιτέρω μελέτη μετά την παραλαβή των επίσημα επικυρωμένων αντιγράφων της Συνόδου της Κρήτης και την υποβολή κατόπιν επισταμένης μελέτης των πορισμάτων που θα προκύψουν στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας.

Τό "θεολογίζειν" είναι εμπειρικό!


Τό διασπαστικό φαινόμενο
ἀπαξίωσης τῶν λαϊκῶν πιστῶν
στό Σῶμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας!
  
Ἀπὸ ἱστολόγιο "ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ"

 http://1.bp.blogspot.com/-JyAItEDKogo/Vp0SMg8L3VI/AAAAAAAAxnU/-JxtKwDW_LQ/s400/gb3flrafgjyq4iyab9o7.jpgΕἰσαγωγή

Ἀποφασίσαμε νά γράψουμε ἐν φόβῳ Θεοῦ ἕνα μικρό πόνημα, τό ὁποῖο ἅπτεται ἑνός εὐαίσθητου ζητήματος, μέ τό ὁποῖο θεωροῦμε πώς πρέπει νά ἀσχοληθοῦμε πρός ὠφέλειαν καί προβληματισμόν πάντων, ἔχοντας ὑπόψιν δύο πιθανούς κινδύνους: 
Πρῶτον, νά παρεξηγηθοῦμε ὡς πολλά λαλοῦντες χωρίς νά εἴμεθα καί τίποτα, καί
Δεύτερον, νά τσιμπήσουμε λιγάκι τόν ἐγωισμό αὐθεντιῶν.  
Γιά τό πρῶτο δέν μᾶς νοιάζει οὐδόλως διότι ὄντως εἴμεθα τίποτα καί τίποτα καλύτερο.
Γιά τό δεύτερο, εὐλογεῖτε ἐκ τῶν προτέρων.

Ξεκινᾶμε τό παρόν κείμενό μας, ὑπενθυμίζοντας τό αὐτονόητον· 
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Θεανθρώπινος Ζωντανός Ὀργανισμός, εἶναι τό Σῶμα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέ μέλη: τόν κλῆρο καί τόν λαό καί Κεφαλή τοῦ Σώματος τόν ἴδιο τόν Χριστό!
Ὅπως, λοιπόν, ἐάν σέ ἕνα ἀνθρώπινο ὑλικό σῶμα πληγωθοῦν μέλη τό σῶμα συμπάσχει, πονᾶ ὁλόκληρο καί καθίσταται ἀτελές, ἀκόμα καί ἀνάπηρο, πόσο μᾶλλον εἶναι χειρότερο τό πνευματικό πλήγωμα, δηλαδή ὅταν στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ γίνεται προσπάθεια ἀπενεργοποίησης μελῶν χωρίς τήν θέλησή τους, ἀπό ἄλλα μέλη, διά τῆς ἀπαξιώσεως (περιφρονήσεως ἤ ἐκμετάλλευσής των);

Δυστυχῶς, παρατηρεῖται ὅλο καί συχνότερα τό φαινόμενο τῆς ἐκ τῶν ἔσω διάσπασης τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀπό διαφόρους

Ομιλία του π. Σάββα Λαυριώτη σε oρθόδοξη συνάντηση στη Μολδαβία για τη Σύνοδο της Κρήτης

Монах Савва Лавриот, член Совета Старцев Святого Монастыря Великая Лавра, Святая Гора Афон   


Ομιλία του π. Σάββα Λαυριώτη μέσω skype σε oρθόδοξη συνάντηση στη Μολδαβία 12/07/2016
Монах Савва Лавриот, член Совета Старцев Святого Монастыря Великая Лавра, Святая Гора Афон
Международный богословский круглый стол по поводу грядущего Священного Синода РПЦ по проблемам критсткого собора. Молдова, 29 июня/12 июля 2016 г. (iurok carp)

Δείτε και:

"Λέγουσι αλλ' ου ποιούσι"!

Κυριακή Αγ. Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Τίτ. γ΄ 8-15
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ματθ. ε΄ 14-19


ΜΕΤΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΑΛΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟ    σημερινὴ Κυριακὴ εἶναι ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τῶν 630 ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ποὺ συγκρότησαν τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο στὴ Χαλκηδόνα τὸ 451 μ.Χ. καὶ κατεδίκασαν τὴν αἵρεση τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ. 
   Ἡ καταδίκη αὐτὴ ἦταν κάτι τὸ ἐπιβεβλημένο. Ἄλλωστε, ὅπως ­διαβάζουμε καὶ στὸ σημερινὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνω­σμα, ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀπευθυ­νόμενος στὸ μαθητή του Τίτο, ποὺ ἦ­­­­­­­­­­ταν ἐπίσκοπος στὴν Κρήτη, συμβου­­λεύει: «Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ», δηλα­δή, αἱρετικὸ ἄνθρωπο ποὺ ἐπιμένει νὰ δημιουργεῖ σκάνδαλα καὶ ­διαιρέσεις στὴν Ἐκκλησία, μολονότι τὸν ­συμ­βούλευσες γιὰ πρώτη καὶ δεύτερη φορά, παράτησέ τον καὶ ἀπόφευγέ τον. 
   Ὁπωσδήποτε τὸ νὰ ­ἀποφεύγουμε τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ μὴν ἐπικοινω­νοῦμε μαζί τους ὅταν αὐτοὶ ἐμμένουν στὴν πλάνη, ἀ­­­πο­τελεῖ μέτρο σκληρὸ καὶ ἐπώδυνο, μέτρο ὅμως τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπαραίτητο καὶ ὠφέλιμο. Ἂς δο­ῦ­με λοι­­πὸν ποιὰ εἶναι ἡ ὠφέλεια αὐτοῦ τοῦ σκληροῦ μέτρου.

   Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τῆς διακοπῆς τῆς ἐ­­­πικοινωνίας μὲ αἱρετικοὺς πρωτίστως διαφυλάττει τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸν κίνδυνο γενικότερης ἐκτροπῆς. Ἂν ἀφήσουμε τοὺς αἱρετικοὺς νὰ δροῦν ἀνεν­όχλητοι μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ διακινοῦν τὶς ἰδέες τους, τότε ὑπάρχει κίνδυνος νὰ παρασυρθοῦν κάποια ἀσθενὴ ὡς πρὸς τὴν πίστη μέλη της καὶ νὰ ἀ­­κολουθήσουν τὶς πλανεμένες διδασκαλίες τους. 
   Τὸν κίνδυνο αὐτὸ εἶχε ἐπισημάνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν

Ο μετεωρισμός στην προσευχή

Οσίου Θεοφάνη του Εγκλείστου


(Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου, “Χειραγωγία στην πνευματική ζωή”, Ι. Μ. Παρακλήτου)