Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός: "Μία είναι η ορθή πίστη". -Αυγουστίνος Καντιώτης: "Ας ενωθούμε εμείς οι Ορθόδοξοι μεταξύ μας"!Καὶ τώρα ἀδελφοί μου, θέλω νὰ τελειώσω μὲ τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ποὺ 'νάχουμε τὴν εὐχή του. Ἔλεγε·
Πολλὰ βιβλία διάβασα στὸ Ἅγιον Ὄρος, [Εἴκοσι σχεδὸν χρόνια ἦταν ἐκεῖ. Πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ εἶδα τὸ μέρος ποὺ ἔμενε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς καὶ ἁγίασε, καὶ ὕστερα βγῆκε ἔξω καὶ ἐκήρυξε ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα. Λέγει λοιπόν ὁ ἅγιος Κοσμᾶς]. Διάβασα πολλὰ βιβλία, διάβασα καὶ τὰ Κοράνια καὶ ὅλα τὰ βιβλία τοῦ κόσμου. Εἶδα, ὅτι μία εἶνε ἡ ὀρθὴ πίστις, ἡ Ὀρθοδοξία".
Ἀλλὰ νὰ προσέξωμε. Γιατὶ ἂν δὲν προσέξωμε, ἡ μὲν ὀρθοδοξία δὲν θὰ χαθῇ. Γιατὶ εἶνε δενδρὶ τοῦ Θεοῦ.
Ναί, ἡ Ὀρθοδοξία εἶνε ἥλιος, ἀλλὰ πρέπει νὰ προσέξουμε. Διότι ὅπως μὲ τὴν περιστροφὴ τῆς γῆς ὁ ἥλιος φεύγει καὶ πάει σὲ ἄλλα ἐδάφη, ἔτσι ὑπάρχει φόβος μιὰ μέρα νὰ δοῦμε τὸν ἥλιο αὐτὸν νὰ φεύγῃ ἀπὸ τὴν εὐλογημένη μας πατρίδα καὶ νὰ πάῃ σὲ ἄλλους λαούς. Κι ἐμεῖς θὰ χάσουμε τὴ θαλπωρή του, θὰ χάσουμε τὸ φῶς, θὰ χάσουμε τὴ ζωή. Ἀλλὰ προτιμότερο νὰ σβήσῃ ὁ ἥλιος, παρὰ νὰ σβήσῃ ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τὸ ἔθνος μας.
Ἂν δὲν προσέξουμε θὰ γίνῃ τὸ ἑξῆς. Ὁ ἥλιος θὰ φύγῃ μακριά, καὶ οἱ καρδιὲς μας θὰ παγώσουν, κ’ ἐμεῖς μὲ τηλεσκόπια θὰ ζητοῦμε τὸν ἥλιο. Μὲ τηλεσκόπια θὰ ζητοῦμε τὴν Ὀρθοδοξία μας, καὶ δὲν θὰ τὴν διακρίνουμε στὸν ὁρίζοντα, γιατὶ θὰ γίνῃ γύρω ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία μας ἕνα μίγμα καὶ ἕνα χαρμάνι ὅλων τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν καταστάσεων, ἐνῷ ἡ Ὀρθοδοξία μας εἶνε καθαρά, δὲν ὑπάρχει τίποτα κίβδηλο μέσα σ’ αὐτήν.
Γιὰ νὰ μὴ γίνῃ αὐτὴ ἡ συμφορὰ, θὰ πρέπῃ νὰ ξυπνήσουμε ὅλοι.
Ἀντὶ νὰ ζητοῦν νὰ ἑνωθοῦμε, ἀδέλφια μου, μὲ τοὺς παπικούς, ἂς ἑνωθοῦμε ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι μεταξύ μας, καὶ τότε ἀσφαλῶς θὰ ἔχουμε ἀναμεσά μας τὸ Χριστό. Νὰ ἑνωθοῦμε ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα νεοημερολογίται καὶ παλαιοημερολογίται. Νὰ ἑνωθοῦμε ὅλα τὰ σωματεῖα, ὅλες οἱ ὀργανώσεις, ὅλοι οἱ ἱεροκήρυκες.
Καὶ νὰ εἴμεθα, ἀδελφοί μου, ὅλοι ἕτοιμοι. Νὰ κηρύξουμε ἐπιφυλακή. Γιατὶ δὲν ξέρουμε ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα τί θὰ μᾶς κάνουν. Νὰ εἴμεθα φύλακες, γιὰ νὰ μὴ βρεθοῦμε κάποια στιγμὴ ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Νὰ ξέρετε δὲ πολὺ καλά, ὅτι φύλακες στὴν Ἑλλάδα εἶνε οἱ ἄρχοντες, καὶ πρέπει νὰ εἶνε οἱ ἄρχοντες, εἶνε ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ πρέπει νὰ εἶνε. Φύλακες εἶνε οἱ ἐπίσκοποι, φύλακες εἶνε οἱ ἱερεῖς. Φύλακες ὅμως, ὁ μεγάλος φύλακας τῆς Ὀρθοδοξίας, δὲν εἶνε οὔτε οἱ ἄρχοντες, οὔτε ὁ ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ ἱεράρχαι μας, οὔτε οἱ παπάδες μας. Ὁ μεγάλος φύλακας τῆς Ὀρθοδοξίας εἶστε σεῖς, εἶνε ὁ εὐσεβὴς Ἑλληνικὸς λαός. Καὶ ὁ εὐσεβὴς Ἑλληνικὸς λαὸς ποτέ, μὰ ποτὲ δὲν θὰ προσκυνήσῃ τὸν πάπα.