Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Εκπληκτικές αποκαλύψεις για τις αθλιότητες του Πατριάρχη στον «Ορθόδοξο Τύπο»!

Εκτός από τις γνωστές αιρετικές αποκλίσεις
και οι παπικο-εκκλησιολογικές!
Με αυτόν τον Πατριάρχη επι-κοινωνούν και δέχονται τις ευλογίες του οι κάθε είδους αντι-Οικουμενιστές!«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»


Πενθήμερη ἐπίσκεψι στην Ἱ. Μητρόπολι Σερρῶν πραγματοποίησε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος 17-21 Ἀπριλίου μὲ ἀσήμαντη πρόφασι.
Κατʼ αὐτή ὁ μὲν Πατριάρχης ἐξετέθη διά μίαν εἰσέτι φοράν προσφωνῶντας τοὺς πιστοὺς τῶν Σερρῶν ὡς «Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ...» καί «Τέκνα τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ἠγαπημένα...» οἱ δὲ παρόντες Ἀρχιερεῖς ἀπεδέχθησαν τὴν ἀπρέπεια μὲ χαρακτηριστική δουλικότητα καὶ ἀπαράδεκτησιωπή.
Δὲν ἔχουν ἆραγε Ποιμένα οἱ πιστοὶ αὐτῆς τῆς Μητροπόλεως; Δὲν ὑπάρχει Τοπικὴ Ἐκκλησία στὴν ἐπαρχία αὐτή; Μήπως δὲν εἶναι ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς Πατέρες τοῦ ἰδικοῦ τους ποιμνίου καὶ ἴσοι πρὸς ἀλλήλους, ὅπως σαφῶς διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἐκκλησιολογία, διερμηνεύουσα ἀλαθήτως το πνεῦμα και τό γράμμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς; ΜόνονὁΠάπαςτῆςΡώμηςπροσφωνεῖ κυριαρχικά ὅλους τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς ὡς «τέκνα» του. Ἀντιθέτως, στην Ὀρθοδοξία, ΟΥΔΕΙΣ Ἐπίσκοπος εἶναι Ποιμὴν ἄλλης Ἐπισκοπῆς πλήν τῆς ἰδικῆς του! Καὶ ἀσφαλῶς, δὲν ἐπιτρέπεται στή δική μας Ἐκκλησία νὰ ἐπιβάλλεται «Πατριαρχικῷ δικαίῳ» ἡ Παπικὴ νοοτροπία. Ἀποδεικνύονται δε ἀνόητοι πεμπτοφαλαγγίτες ἐκεῖνοι οἱ ρασοφόροι ποὺ φρονοῦν ὅτι μποροῦν νὰ ἐμφυτεύσουν στὴν Παράδοσί μας μια τέτοια αὐταρχική νοοτροπία.
Σημειώνουμε ὅτι ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπαναλαμβάνει συχνότατα αὐτὸ τὸ Κανονικό ἀτόπημα! Καί ἐνῶ δέν κερδίζει τίποτε μέ ὅλα αὐτά, στήν οὐσία εὐτελίζει τὸν ἑαυτό του μὲ τὸν πιὸ ἐπίσημο τρόπο. Ἔτσι γιὰ παράδειγμα, ὅταν πρὸ ἐτῶν (1999) ἔφθασε στὴν Ἀθήνα, μετὰ ἀπὸ ἄσκοπη ἐπίσημη πρόσκλησι τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου,και ἄρχισε νὰ ὁμιλῆ μὲ τὴν ἴδια γλῶσσα ἀνυπάρκτου πατρότητος πρός τούς πιστούς τῶν Ἀθηνῶν, ἐπάνω ἀπὸ τὸ μπαλκόνι τοῦ Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεττανία», ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς ἐλάχιστους ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν συγκεντρώσει κάποιοι στὴν Πλατεῖα Συντάγματος καί ἐφώναζε ἀγχωμένος ἀπὸ τὰ μεγάφωνα: «Πνευματικά μου τέκνα....»(!), την στιγμή ἐκείνη μερικοί σοβαροὶ καὶ ἐλεύθεροι δημοσιογράφοι (ὅπως τούς εἴδαμε καί τούς ἀκούσαμε), ἄρχισαν νὰ τὸν εἰρωνεύωνται στὰ πηγαδάκια τους,λέγοντες διάφορα εὐτράπελα καὶ μή, γιὰ τὴν ἄτοπη προσφώνησί του πρὸς ἕνα ξένο λογικό ποίμνιο! Για λόγους σεβασμοῦ καί σοβαρότητός μας, δέν θὰ σημειώσουμε τὰ λεχθέντα, ἀλλὰ ἄς φαντασθοῦμε κάποιον νὰ ἐπισκέπτεται τήν οἰκία τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ νὰ ἀποκαλῆ κυριαρχικὰ τὰ ἀνήψια του «παιδιά» του καὶ νὰ θέλη στανικά να τὰ διατάζη...! Ἅπαντες γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἀθήνα ἔχει δικό της Ποιμένα καὶ Προκαθήμενον. Οἱ πιστοί, ἑκάστης τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀκοῦνε μόνο τοὺς οἰκείους καὶ καλοὺς «Ποιμένες» τους καὶ ὄχι τοὺς ξένους καὶ ἀλλοτρίους, καὶ μάλιστα τοὺς «ἀναβαίνοντας ἀλλαχόθεν» (Ἰωάνν. ι ́ 1) στὴ Μάνδρα μιᾶς ἄλλης ποίμνης.
Μοναδική δουλικότης ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς Στὴν ἴδια ἐπίσκεψι, λοιπόν, στὴν ἔνδοξη πόλι τῶν Σερρῶν, ἐπανελήφθη πρό ἡμερῶν, κάτι, ποὺ δυστυχῶς γίνεται ἀνεκτὸ ἀπὸ μερικούς Ἐπισκόπους. Τουτέστιν, ὁ ὑποβιβασμὸς τους καὶ ὁ εὐτελισμός τους.
Συγκεκριμένα, οἱ προσφωνήσεις τους πρὸς τὸν Πατριάρχη περιεῖχον τὴν δουλικότητα καὶ τὴν ὑποταγή καὶ οἱ ἀντιφωνήσεις τοῦ Πατριάρχου πρὸς ἐκείνους, ἐδείκνυαν την αὐταρχική καταδεκτικότητα και ἐπιείκεια προς τους κόλακές του..., τους ὁποίους ὑπεβίβασε ἀπό Σεβασμιωτάτους εἰς Ἱερωτάτους!
Ἐπιπροσθέτως, σημειώνουμε ὅτι οἱ παρόντες Ἐπίσκοποι δὲν ἐνεδύθησαν πλήρη τὴν Ἀρχιερατική τους στολὴ, ὅπως ἐπιβάλλεται, ἀλλὰ ὑπέστησαν μερικὴ «Ἀπο-αρχιεροποίησι». Δὲν ἔθεσαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς των τὴν Ἀρχιερατικὴ Μίτρα, ἀλλὰ ἐλειτούργησαν μὲ ἐπανωκαλύμμαυχα, σὰν ἁπλοί καί ἄσημοι Ἀρχιμανδρίτες!
Τὴν ἴδια ἐξευτελιστικὴ«Ἀπο-αρχιεροποίησι» ὑπέμειναν καὶ κατὰ τὴν τέλεσι τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπου μετεῖχαν, ὄχι ὡς ἰσότιμοι συλλειτουργοί, ἀλλά, ὡς ἔχοντες κατώτερο βαθμό, δηλαδή ὡς «Ὑπο-αρχιερεῖς». Καὶ τοῦτο δυστυχῶς συμβαίνει πρό τοῦ ἀφελῶς νομίζοντος ἤ πονηρῶς σκεπτομένου Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὅτι αὐτὸς μόνος κατέχει τὸ τῆς Ἀρχιερωσύνης μέγα Ἀξίωμα, ὡς «Ὑπερ-αρχιερεὺς»,καὶὄχι ἅπαντες οἱ ἑκατοντάδες πραγματικοὶ Ποιμένες καὶ Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Οἰκουμένη! Βασικὴ Ἐκκλησιολογικὴ καὶ Ἱεροκανονικὴ παραχάραξις τῶν Παπικῶν εἶναι ὅτι ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, (ἄρα καὶ ὁ Πάπας) ὑπάρχει κυριαρχικά, θείῳ δικαίῳ τῶν ἄλλων Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἀντιθέτως οὐσιαστικὴ θέσις τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὅτι ἅπαντες οἱ Ἀπόστολοι ἦσαν ἴσοι μεταξύ τους καὶ ἄρα καὶ ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι. Κάθε ἀπόκλισις ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀρχὴν ἀποτελεῖ θεμελιώδη ἐκκλησιαστικὴ ἐκτροπή.

Ἀπρέπεια τοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν κατὰ Χριστοδούλου τοῦ καί εὐεργέτου αὐτοῦ
Αὐτὲς οἱ γενικῆς φύσεως ἀντικανονικὲς ἀπρέπειες διανθίσθησαν καὶ ὑπογραμμίσθησαν ἀπὸ αὐτὴν καθʼ ἑαυτὴν τη δουλικὴ πρόσκλησι ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Σερρῶν κ. Θεολόγο, πρὸς τὸν Πατριάρχη. Φαίνεται ὅτι αὐτὸς ὁ Ἐπίσκοπος ἐλησμόνησε τὴν «Φοβερὴ Ἀκοινωνησία» (ἀνύπαρκτη βέβαια κανονικῶς), πού, ὁΠατριάρχης εἶχε ἐπιβάλει στὸν μεγάλο εὐεργέτη του, τὸν μακαριστὸ Χριστόδουλο! Ὁ μακαριστός Χριστόδουλος τὸν κατέστησε Ἐπίσκοπο, καὶ μάλιστα ἀντίθετα ἀπὸ τὸ Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρὶν δηλαδὴ συμπληρώσει τὴν νόμιμη ἡλικία (τὰ τριάντα πέντε ἔτη).! Κατόπιν, τάχιστα τὸν προέτεινε καὶ τόν  ἐξέλεξε  ὡς  Μητροπολίτη Σερρῶν, σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες  Μητροπόλεις  τῆς  Μακεδονίας...
Συντονισμένοι στὴν ἴδια συχνότητα τῆς ἀγνώμονος ἀπρέπειας καὶ τῆς δουλοφροσύνης, προηγήθησαν καί κάποιοι ἄλλοι τινές Μητροπολίτες, ὅπως ὁ Κερκύρας, ὁ Μεσσηνίας,ὁ Πατρῶν, ὁἘδέσσης κ.ἄ..
Ἀναρωτιέται κανείς, μήπως ὅλα αὐτὰ ἐντάσσονται στὰ πλαίσια τακτικοῦ καὶ στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ τῶν νεοδελφίνων, λόγῳ καὶ τῶν ὑποψελλιζομένων λόγων περὶ παραιτήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Β ́...
Ἐκτὸς ὅμως τοῦ θρόνου τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μερικοὶ στοχεύουν ἢ μεθοδεύουν, διὰ μεταθετοῦ καὶ στὸν ἐπίζηλον θρόνον τῆς συμπρωτευούσης Θεσσαλονίκης.

Ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος ἐξήγγειλε σχέσιν ἀγάπης μέ τό Φανάρι, ἀλλά ἐβίωσε τήν σύγκρουσιν
Ἂς δημοσιοποιήσουμε ὅμως καὶ μερικές ἄγνωστες ἐνέργειες, ποὺ προεκάλεσαν σεισμικούς τριγμούς στήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅταν ἐξελέγη ὡς Νέος Ἀρχιεπίσκοπος ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος, τὸ 1998, καὶ προετοίμαζε τὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του, σημείωνε ὅτι θὰ μεταβῆ «ἐντὸς ἑνὸς μηνὸς στὴν Κωνσταντινούπολι,γιὰ νὰ ἀποκαταστήση τὶς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸν Πατριάρχη», οἱ ὁποῖες εἶχαν σφοδρῶς διαταραχθῆ ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Τότε, τοῦ ὑπεδείχθη νὰ διαγράψη αὐτὴ τὴν παράγραφο ἀπὸ τὸν «Ἐπιβατήριο Λόγο» του καὶ νὰἀφήση τὸ θέμα  γιά βαθύτερη μελέτη στον χρόνο πού πρέπει. Σύμφωνα μέ πληροφορίες ἀπολύτως ἔγκυρες και ἀκριβεῖς, τοῦ ἐπισημάνθηκε:
-«Γνωρίζετε καλῶς Μακαριώτατε, ὅτι λόγῳ τῶν προσπαθειῶν ἀντικανονικῶν παρεμβάσεων τοῦ Προκαθημένου  τῆς  Ἐκκλησίας  τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ποὺ διαθέτει ἐλεύθερη Ἱερὰ Σύνοδο, ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ μέχρι  σήμερα, ἀπεμάκρυναν καὶ ἐκράτησαν τὸν Πατριάρχη μακριὰ ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ ὅρια. Γιά παράδειγμα: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ἀρθρογραφοῦσε  δημοσίως  ἐναντίον τοῦ Πατριάρχου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος Α ́, τοῦ διεμήνυσε μὲ αὐστηρότητα ὅτι δὲν ἔχει τίποτε νὰ προσφέρη στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ νὰ φροντίση γιά τὰ ποιμαντικά  του  καθήκοντα  στὴν Μικρὰ Ἀσία, στόν Πόντο καὶ στὴν ὅλη Τουρκικὴἐπικράτεια. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, μέχρι τὴν κοίμησί του (ἐπὶ ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ), παρὰ τὶς λανθασμένες ἀρχικὲς ὑποσχέσεις γιὰ ἀποκατάστασι τῶν σχέσεων, δὲν ἐπέτρεψε ΠΟΤΕ στὸν κ. Βαρθολομαῖο νὰ πατήση τό πόδι του στὴν Ἀθήνα».
Παρά τά ὡς ἄνω ὅμως, δυστυχῶς, καί τὰ ἱστορικῶς ἀτράντακτα ἐπιχειρήματα τοῦ συνομιλητοῦ, ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος, ἂν καὶ κλονισμένος καὶ προβληματισμένος, ἀπεφάσισε νὰ ἀνακοινώση ἐπισήμως στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του τὴν λεγομένη «ἀποκατάστασι τῶν σχέσεων μὲ τὸ Φανάρι».

Ἕλληνες Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ προσέπεσαν στὸ ἔδαφος μὲ τὸ πρόσωπο στὴ γῆ (μπρούμυτα) μπροστὰ στὸν Πατριάρχη!
Ὅταν ἔφθασε ἡ ὥρα και ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος ἔφθασε στὴν Κωνσταντινούπολι βρῆκε τὰ πράγματα πολὺ χειρότερα ἀπὸ ὅτι τοῦ εἶχε ἐξηγηθῆ καί τεκμηριωθῆ... Θά ἤθελε, ἂν αὐτὸ ἦτο ἐφικτό, νὰ διακόψη τὴν ἐπίσημη καὶ μὲ πολλὲς τυμπανοκρουσίες   διαφημισμένη ἐπίσκεψι καὶ νὰ ἐπιστρέψη πάραυτα στὴν Ἀθήνα. Ὁ Πατριάρχης, ἄνθρωπος ἐκτὸς Εὐαγγελικῶν καὶ Κανονικῶν ὁρίων, ἀπαίτησε καὶ ὑπεχρέωσε ὅλους τοὺς  ἐπισκέπτες του, πλὴν τῶν Ἀρχιερέων, στὴν ἐπίσημο τελετὴ νὰ πέσουν πρὸ τοῦ θρόνου του ξάπλα μὲ τὸ πρόσωπο στὴ γῆ καί νά τον προσκυνήσουν..! Γιατί, ἔτσι, ἰσχυρίζεται,προβλέπει τὸ τυπικό.! Ἀπαράδεκτες γελοιότητες τῆς ἐποχῆς τῶν Σουλτάνων καὶ τῶν Βασιλέων τῆς Περσικῆς αὐλῆς!!!
Πράγματι τό 1998 ἐκεῖ, στήν Βασιλεύουσα τῶν Ἱερῶν Χρυσοστόμων καί τῶν Ἁγίων Γρηγορίων, συνετελέσθη αὐτός ὁ ἐξευτελισμὸς γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς!!!
Δυστυχῶς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἀπεδέχθη αὐτὸ τὸ φαιδρὸ καὶ ἀπαίσιο τελετουργικό, ἂν καὶ (ὅπως μᾶς διαβεβαίωσαν ἐν ἀληθείᾳ) σφοδρῶς τὸ διεκωμώδει, ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος καί τό παρίστανε μάλιστα, γελοιοποιώντας το ὁλοκληρωτικῶς, μαζί μέ τά “τσιράκια” του. Οἱ ὀρθοφρονοῦντες ὅμως δέν ἐλησμόνησαν  ὅτι  ἐμεῖς  εἴμεθα  Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, καὶὅτι οἱ Ἕλληνες ΠΟΤΕ, ὡς ἐλεύθεροι πολίτες,δὲν προσκυνοῦσαν ἀνθρώπους, οὔτε θρησκευτικούς ἄνδρες οὔτε καί τό Βασιλιά τους, ἐν ἀντιθέσει πρόςὅλους τοὺς βαρβαρικοὺς λαούς! Καί ἐρωτῶμεν: Σεβασμιώτατοι, λησμονήσατε ἐκεῖνα τά συμβάντα;

Ὁ Πατριάρχης ἀπαιτοῦσε ὀκτώ ψήφους ἔναντι μιᾶς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Μετὰ  τὴν  πρώτη  ψυχρολουσία ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες ποὺ φανερώνουν τὴν παράλογη ἀντιεκκλησιαστικὴ καὶ ἀντικανονικὴ νοοτροπία τοῦΠατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.
Καταγράφουμε μόνον ἕνα ἀκόμη περιστατικό, αὐτὸ τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ «Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν Ὀρθοδόξων» στὸ κέντρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Σʼ αὐτό το στρεβλὸ καὶ ἀπαράδεκτο κείμενο, εἶχε ΟΚΤΩ ψήφους ὁ Πατριάρχης καὶ τὴν Προεδρία, καὶ ΜΙΑ μόνο ψῆφο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος! Πράγματι,μία πρωτοφανὴς ὑποβάθμισις καὶ ἕνας ἀπαράδεκτος ἐξευτελισμός! Μία μόνο ψῆφο θά εἶχε ἡ Ἑλληνική Ἐκκλησία, ἀλλὰ, μία ἐπίσης ψῆφο, ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς Μητροπόλεως Κῶ, ἄλλη μία ψῆφο ἡ Μητρόπολις Ρόδου καί ἄλλη μία ἡ Μητρόπολις Γαλλίας κ.τ.λ.. (δηλαδὴ ὀκτώ ψῆφοι τοῦ Πατριάρχη.!)...
Προφανῶς ἐδῶ ἔχουμε τόν ἐξευτελισμὸ τῶν μὲν,καὶ, τήν ...ἄκρατη ἐγωϊστική τυραννία τῶν δὲ, σὲ μία «περίτεχνη» σύνθεσι Ἐκκλησιαστικοῦ ἐκτροχιασμοῦ τῆς ἀληθοῦς Παραδόσεως!

Νά διευθετήσωμεν τά τοῦ «Οἴκου» μας
Ὅταν ὁ Προκαθήμενος  τῆς Ἑλλάδος Χριστόδουλος εἶχε ἐπιστρέψει στὴν Ἀθήνα ἦτο στὴν κυριολεξία μπουρινιασμένος καὶ ἐκρηκτικός. Σʼ αὐτὴ τὴν κατάστασι εἶχε μία ἀνεπανάληπτη συζήτησι μὲ τὸν εἰσηγητὴ τῆς διαγραφῆς τῆς «ἐξαγγελίας ἐπισκέψεως  στὴν  Πόλι». Ὅπως μᾶς πληροφόρησε ἡ πηγή μας, ἐλέχθησαν τά ἑξῆς:
«...Εἶχες δίκαιο, γιʼ αὐτὰ πού μοῦ ἔλεγες, ἀλλὰ δυστυχῶς, τὰ πράγματα εἶναι καὶ χειρότερα», ἔλεγε βηματίζοντας νευρικὰ καὶ κουνώντας τὰ χέρια του σφιγμένα σὲ γροθιὲς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.
«Μακαριώτατε», ἀπεκρίθη ὁ εἰσηγητής, «δὲν εἶναι θέμα ποιὸς εἶχε δίκαιο μέχρι σήμερα, ἀλλὰ τί θὰ κάνουμε ἀπὸ δῶ καὶ στὸ ἑξῆς. Ἡ εὐθύνη εἶναι δική σας ἀπόλυτα. Νὰ μὴ συνεχίσετε, λοιπόν, τὰ ἴδια τραγικὰ λάθη, τὰ ὁποῖα ὁ προκάτοχός σας Σεραφεὶμ ἔκαμε, ἀλλά εὐτυχῶς, τὰ διώρθωσε ἐγκαίρως.
Θὰ σᾶς παραδώσω ἕνα ἄλλο σχετικὸ κείμενο, γιά τά ζητήματα τοῦ «Οἴκου» μας, καί, ἐὰν κρίνετε σωστὸ νὰ τὸ ἐφαρμόσετε», συνέχισε ὁ συνομιλητής.
«Θὰ τὸ ἀναμένω μὲ ἐνδιαφέρον καὶ θὰ τὰ ἐφαρμόσω μέ σταθερότητα!»
-«Διότι, φίλτατε, μαζὶ θὰ ἐπιτύχουμε ἤ μαζὶ θὰ ἀποτύχουμε», κατέληξε ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος. Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες τὸ σχετικό κείμενο παρεδόθη, ἀλλά ὅταν ἐμελετήθη ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Χριστόδουλο,  τοῦ προεκάλεσε  σύνδρομα διβουλίας καὶ φοβικὲς ἀναταράξεις. Στὸ τέλος οὐδέν ἐφηρμόσθη.  Τὰ  πράγματα  συνεχίσθησαν στὸν ἴδιο ἐσφαλμένο ὀλισθηρὸ καὶ ἐπικίνδυνο δρόμο γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καί δή τῆς Ἑλληνορθοδοξίας...

Ὁ Πατριάρχης ἐπέβαλε τήν ψευτο-«Ἀκοινωνησία» εἰς τὸν Χριστόδουλον
Παρῆλθε ἀρκετὸς χρόνος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πάσης Ἑλλάδος, συνέχιζε νὰ ἐπαυξάνη τούς ἀτυχεῖς χειρισμούς μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, με ἀποτέλεσμα  νά  ἐπέλθη  μία  βίαιη Ἐκκλησιατική μετωπικὴ σύγκρουσις Χριστοδούλου-Βαρθολομαίου. Τότε ὁ δεύτερος, ὁ μὴ συγκαλῶν ΠΟΤΕ(!) Ἱεραρχία,  συνεκέντρωσε  μερικοὺς Ἀρχιερεῖς, τά «ὑποχείριά» του, ἐφόρεσε πετραχήλι καὶ ὠμοφόριο, ὅπως καί οἱ συμπαρόντες, καὶ μὲ θυμιατό, λιβάνια καὶ κεριά, σὲ μία ἀντικανονικὴ παρωδία, ἐπέβαλε «τελετουργικῶς», μέ τηλεοπτικὴ κάλυψι, μία ἀνυπόστατη καὶ ἀντικανονικὴ ψευτο-«Ἀκοινωνησία» στὸν μακαριστὸ Χριστόδουλο.
Τὸ ζήτημα αὐτῆς τῆς ἀνυπάρκτου ψευτο-«Ἀκοινωνησίας», δὲν διευθετήθη ποτέ Ἐκκλησιαστικὰ καί μὲ τρόπο Κανονικὸ, ὅπως θὰ ἔπρεπε. Ἀλλά, ἀπεστάλη ἕνας στενός «Συνεργάτης» σημαντικοῦ Πολιτικοῦ παράγοντος τῶν Ἀθηνῶν στὴν Κωνσταντινούπολι. Αὐτὸς ὁ πλούσιος “Συνεργάτης” κατακεραύνωσε δεόντως τὸν ἔνοχο(!), σὲ πολλὰ ἐπίπεδα (!), καὶ φοβισμένο(!) Πατριάρχη καὶ ἐκεῖνος τρομοκρατημένος, ὡς ἀγράμματος διάκονος, ἐλησμόνησε τὴν ἀνύπαρκτη ψευτο-«Ἀκοινωνησία» Χριστοδούλου!!!

Οἱ ὅπου γῆς Ὀρθόδοξοι ἀπορρίπτουν «δουλικότητες-αὐταρχικότητες»
Μολονότι οἱ σοβαροί καί νουνεχεῖς Χριστιανοί καταγράφουν ἐμπόνως τήν ἐπαναλαμβανομένη τακτική  τῶν  αὐταρχικοτήτων  καὶ  τῆς δουλοπρεπείας, ὅπως καί στίς Σέρρες,  δὲν  χάνουν  τό  ἐλεύθερο Ὀρθόδοξο ἀγωνιστικό τους φρόνημα, ἀλλά παρωθοῦν στήν σκιά τῆς ἀπαξίας  τήν  δυαδική  ὁμάδα  τῶν «Δουλοφρόνων- Αὐταρχικῶν»... Οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί, οἱ εὐλαβεῖς Κληρικοί, οἱ πύρινοι Μοναχοὶ καὶ οἱ ἅγιοι Ἐπίσκοποι ἐξεγείρονται ἀπό τήν κατάπτωσι τμήματος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἡγεσίας, ποὺ καταλύει τὸ πνεῦμα τῆς ἑνότητος τοῦ Μυστικοῦ Σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ποικιλοτρόπως δέ, καταπολεμοῦν ἐκείνους ποὺ συστοιχίζονται μὲ τίς φαιδρές δυαδικότητες ἀπό τήν μία «Τυραννικῆς Αὐθεντίας» καί ἀπό τήν ἄλλη «Προσωπολατρείας-Δουλικότητος», μέ Ἀντι-Κανονικὲς  ἐπικλήσεις  καὶ Ἀντι-Εὐαγγελικὲς μεθοδευμένες ἐνέργειες.
Οἱ πιστοί ἀνεμίζουν δυναμικά το λάβαρο τῆς ὑψοποιοῦ γνησίας Ἀγάπης, τῆς ἐν Χριστῷ ταπεινόφρονος Διακονίας,  τῆς  ἀπαστραπτούσης Ἀληθείας καὶ τῆς ἐλευθερούσης Ἐλευθερίας, μέσα εἰς τούς κόλπους  τῆς  ὑπερλάμπρου «Παν-Ὀρθοδοξίας»!
Α.Ο.Κ.
Πηγή: " Ορθόδοξος Τύπος", φ. 2067, 1.5.2015 

Σχόλιο:
      Ποῦ ειδατε Α.Ο.Κ., τό "ἐλεύθερο Ὀρθόδοξο ἀγωνιστικό φρόνημα" στούς σύγχρονους Ποιμένες; Δυστυχώς μόνο στην "σκιά"! Η Ομολογία γιά την διαφύλαξη της Πίστεως έχει προς το παρόν πετάξει.
      Μακάρι να εξεγερθούν οι Ορθόδοξες συνειδήσεις, αλλά ο Οικουμενισμός έχει κάνει καλή δουλειά για την δουλεία μας στον αρχι-αιρεσιάρχη! Μακάρι να δούμε ἐκείνους που θα καταπολεήσουν όσους "συστοιχίζονται μὲ τίς φαιδρές δυαδικότητες ἀπό τήν μία «Τυραννικῆς Αὐθεντίας» καί ἀπό τήν ἄλλη «Προσωπολατρείας-Δουλικότητος», μέ Ἀντι-Κανονικὲς  ἐπικλήσεις  καὶ Ἀντι-Εὐαγγελικὲς μεθοδευμένες ἐνέργειες"!