Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος: "Οι παπικοί αποτελούν Εκκλησία"!

    Ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἀναθεμάτισε τὸν Μητροπολίτη Μεσσηνίας! Ἐφ' ὅσον τὸ ἔχει κάνει, πῶς συλλειτουργεῖ καὶ κοινωνεῖ μαζί του;

Μητροπ. Μεσηνίας Χρυσόστομος:

Οι παπικοί αποτελούν Εκκλησία
.
   Ὁ Σεβ/τος Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 2010 (καὶ 2011) ἐκφώνησε τὰ συνήθη «ἀναθέματα». Πρόσθεσε, ὅμως, αὐθαίρετα (ἀλλὰ πολὺ εὔστοχα) καὶ ἕνα καινούργιο ἀνάθεμα, μιὰ ἐκφώνηση ποὺ δὲν ὑπῆρχε στὰ λειτουργικὰ βιβλία· εἶπε: «ἀνάθεμα τοῖς οἰκουμενισταῖς»! Βέβαια, δὲν ἀνέφερε συγκεκριμένα ὀνόματα, ἀλλὰ ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας. (Ἂν δὲν περιλαμβάνεται καὶ ὁ κ. Σαββᾶτος στοὺς ἀναθεματισμένους, ἂς μᾶς κατονομάσει -ἔστω ἐκ τῶν ὑστέρων- ὁ Πειραιῶς, ὀνόματα Οἰκουμενιστῶν, ἐπικινδυνοτέρων καὶ περισσότερο δραστηρίως ἐργαζομένων ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπὸ τὸν κ. Σαββᾶτο!). Καὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ κ. Χρυσόστομος Σαββᾶτος πιστεύει καὶ στὴν αἵρεση περὶ "διηρημένης Ἐκκλησίας"! Τὴν διετύπωσε πολλάκις (καὶ στὸ περιοδικὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος "Ἐκκλησία", ΜΑΡ 2006, ἔτος ΠΓ΄, τεῦχ. 3, σ. 207).
   Τὸν μητροπ. Μεσσηνίας ἤλεγξαν δημοσίως πολλοί, ἡ «Φιλορθόδοξος Ἕνωση “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος”» μάλιστα, κατέθεσε «Μηνυτήριο Ἀναφορὰ» στὴν «Ἱερὰ Σύνοδο». Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ ἤσκησαν κριτικὴ στὶς κακόδοξες θέσεις του ἦταν ὁ μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφεὶμ καὶ ὁ καθηγητὴς Δογματικῆς Τσελεγγίδης.
   
   Καὶ ἐρχόμαστε στὸν κ. Σεραφείμ. Δυστυχῶς ὁ δίγλωσσος κ. Σεραφείμ, ἐνῶ καὶ τὸν ἀναθεμάτισε καὶ τὸν ἤλεγξε μέσα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, στὴ συνέχεια κάτι συνέβη, καὶ ὁ κ. Σεραφείμ, χωρὶς ὁ Μεσσηνίας νὰ ἀνασκευάσει τὴν κακόδοξη θεωρία του, ἀνέλαβε ὁ ἴδιος νὰ τὸν "ἀθωώσει"! Ἔκανε λοιπόν, «ὁμολογία Πίστεως» ἀντ’ αὐτοῦ(!!!) δηλώνοντας ὅτι ὁ Μεσσηνίας πιστεύει εἰς Μίαν Ἐκκλησίαν!
   Ρωτούσαμε τότε τὸν Πειραιῶς: Ἂν ὁ ἴδιος ὁ κακοδοξῶν Μητροπολίτης δὲν ἀναιρέσει τὴν αἵρεσή του, ἂν ἀργότερα δηλαδή, «ὁ Μεσσηνίας ἰσχυρισθεῖ (σὲ ἐμᾶς ἢ στοὺς παπικοὺς συνέδρους τῆς Μ.Θ.Ε.), ὅτι "δὲν ἐννοοῦσα αὐτό, ἀλλὰ κάτι ἄλλο", ποιός θὰ ἔχει τὴν εὐθύνη;». Δὲν μᾶς ἀπάντησε ὁ Πειραιῶς καὶ συνέχισε νὰ συνυπάρχει, νὰ συλλειτουργεῖ καὶ νὰ κοινωνεῖ μὲ τὸν Μεσσηνίας.
  Βέβαια ὁ προβληματισμὸς γιὰ τὸν Μεσσηνίας καὶ τὴν στάση τοῦ Πειραιῶς ἐκφράσθηκε καὶ ἀπὸ ἁρμοδιότερους. Ὁ καθηγητὴς Πατρολογίας π. Θεόδωρος Ζήσης (παρόλο ποὺ «πίνει νερὸ» στὸ ὄνομα τοῦ «λέοντα» κ. Σεραφείμ), εἶπε συγκεκριμένα: «Γιὰ τὴν ἐκκλησιολογικὴ παρέκκλιση τοῦ Μεσσηνίας» ἡ ὁποία βρίσκεται «στὰ ὅρια τῆς αἱρέσεως …ἔπρεπε νά λάβει θέση ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας (Ι.Σ.Ι.)… Αὐτὸ δὲν ἔγινε». Τὸ έρώτημα εἶναι: «Ἀποκήρυξε τὴν πλάνη ὁ Μεσσηνίας δημοσίως;… ᾿Ετηρήθησαν πρακτικά;». Γιατί «οἱ συνοδικοὶ ἀρχιερεῖς …διστάζουν νὰ λάβουν τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς κανόνες μέτρα» καὶ «κουκουλώνουν τὸ θέμα» (Ὀρθόδοξος Τύπος, 29/10/2010).
    Νά, λοιπόν, κ. Σεραφείμ, ποὺ ὁ Μεσσηνίας μὲ δηλώσεις του ἐπανέρχεται στὸν "ἴδιον ἐξέραμα"! Σὲ Συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα  lastampa.it  καὶ  σὲ ἐρώτηση τοῦ Andrea Tornielli, «Αλλά μέχρι στιγμής οι  Καθολικοί έχουν θεωρηθεί μια αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι δεν είναι;», ἀπαντᾶ:
 «Σίγουρα, και βέβαια ναί. Η Καθολική Εκκλησία (δηλαδή η παπική) θεωρείται πάντα μια Εκκλησία».

 Σχετικὰ ἄρθρα:
«Ἐν καιρῷ αἱρέσεως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καθεύδει ἢ Συνευδοκεῖ στὴν ἀνατροπὴ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως» (12/10/2010)·
Κατάθεση Μηνυτηρίου Αναφοράς προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις αντορθόδοξες ενέργειες και αιρετικές θέσεις του Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου

Μητροπ. Μεσηνίας Χρυσόστομος:
Οι παπικοί αποτελούν Εκκλησία
Συνέντευξη στην εφημερίδα lastampa.it και στον Andrea Tornielli:
Αλλά μέχρι στιγμής οι Καθολικοί έχουν θεωρηθεί μια αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι δεν είναι;
Σίγουρα, και βέβαια ναί. Η Καθολική Εκκλησία (δηλαδή η παπική) θεωρείται πάντα μια Εκκλησία. Η πρόταση για την οποία μιλάτε είναι απο ορισμένους συντηρητικούς οι οποίοι δεν θέλουν να βάλουν στο ίδιο επίπεδο τις δύο Εκκλησίες. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να περάσει. Υπάρχουν πολλοί άλλοι που δεν δέχονται αυτήν την τροπολογία.

Entrevista al Metropolita Crisóstomo de Mesenia sobre el Santo y Gran Concilio de la Iglesia Ortodoxa

«El Espíritu Santo iluminará las mentes de los primados; es un momento histórico y ninguna Iglesia ortodoxa puede quedar fuera de este Concilio panortodoxo. Debemos transmitir la imagen de la unidad». Chrysostomos Savatos, de 55 años y metropolita de Mesenia en Kalámata (en el Peloponeso), es profesor de dogmática en la Universidad de

Αντίδραση ναί, αλλ΄ όχι μόνο για τα κτίρια, μα και για την Πίστη που κακοποιείται από τους Οικουμενιστές!

Μην μένετε απαθείς, οφείλετε να αντιδράσετε!


Γράφει ο διεθνολόγος Αντώνης Γρυπαίος

Προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Σεβάσμιοι Άγιοι Πατέρες,
        Τα γεγονότα της Αγίας Σοφίας σας είναι γνωστά.
        Μην μένετε απαθείς, οφείλετε να αντιδράσετε.
        Η Αγία ΣΟΦΙΑ κατασκευάστηκε σαν Ορθόδοξος Χριστιανικός Ναός.
        Προς τούτοις εισηγούμαι:
     Αφού η Κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται, η Εκκλησία της Ελλάδος να προσφύγει επειγόντως:

        1.- Στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών.
        2.- Στην  ΟΥΝΕΣΚΟ  του  ΟΗΕ.
        3.-Σε όλα τα διεθνή διπλωματικά Φόρα.
        4.-Σε όλα τα διεθνή Κέντρα Πολιτισμού.
   5.-Σε όλα τα διεθνή Μουσεία, αφού η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ήταν διεθνώς  ανεγνωρισμένη σαν Μουσείο, διεθνούς πολιτισμικής αξίας και ακτινοβολίας.
        6.-Σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ
        7.-Σε όλα τα αρμόδια τμήματα της Ε.Ε.
      8.-Η Εκκλησία να «μπλοκάρει» το αίτημα της Τουρκίας για είσοδο στην Ε.Ε.
       9.-Ζητήστε από όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία να σας βοηθήσουν, και να αντιδράσουν δυναμικά!!!
        10.- Και άλλα τινά, που πιθανόν να έχετε υπόψιν σας.
  11.-Η ενέργεια αυτή του Σουλτάνου, με τη σιωπή Σας, θα παγιωθεί.................
        ΟΥΔΕΝ ΜΟΝΙΜΟΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ!
        Αυτό που έκανε ο Σουλτάνος, είναι κατόπιν αδείας της ηγεσίας της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας.
        Μην κάθεσθε σαν Μαριονέτες των Σιωνιστών Παντοκρατόρων.
        Μην κάθεσθε σαν  ραγιάδες.................
        Ο Λαός δεν θα σας συγχωρέσει εάν παραμείνετε σιωπηλοί και απαθείς.
       Ενημερώστε όλους τους ανυποψίαστους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος.
        Επί τούτοις διατελώ,
                                Μετά  Σεβασμού
                              Αντώνης  Γρυπαίος
                     Διεθνολόγος/Αρθρογράφος  ΜΜΕ
                        Έλληνας  Πατριώτης & Χ.Ο.
                              

Σχόλιο:
       "Χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

Συγχαίρουμε τήν ὑγιή ἀντίδραση τοῦ συντάκτη τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου.

Ἐπιτρέψτε μας κάποιες παρατηρήσεις.1. Οἱ Σεβαστμιώτατοι Πατέρες  ὡς Ἐπισκοπικό Σῶμα δέν ἀντέδρασαν στήν μετατροπή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ροτόντα Θεσσαλονίκης, καί ἐντός Ἑλλάδος, σέ πολιτιστικό καί διαθρησκειακό κέντρο διερχομένων. Ὁ ἀπό αἰώνων Ἱερός τοῦτος Ναός τῶν Ἀσωμάτων, μέ τήν ἐγκαινιασμένη Ἁγία Τράπεζα, λειτουργεῖ καί ὡς Μουσεῖο, καί ὡς συναυλιακός χῶρος, καί ταυτόχρονα θά παραδοθεῖ γιά "λατρεῖες" ἰσλαμιστῶν, καί ἄλλων αἱρέσεων καί θρησκειῶν, ὄπως ἔχει ἤδη ἀποφασισθεῖ!  Ἐπιπλέον, μέ τήν ἀκατάσχετη λαθρομετανάστευση καί τήν ἐγκατάσταση ἰσλαμιστῶν στήν περιοχή, γίνεται πόλος ἕλξης ἐπικίνδυνων ἰσλαμικῶν στοιχείων στήν καρδιά τῆς Θεσσαλονίκης καί συμπρωτεύουσας τῆς Ἑλλάδας, μέ ὅ,τι αὐτό θά σημάνει στό προσεχές μέλλον. Προσθέσθε καί τό γεγονός πώς ἀπό τό νέο σχολικό καί φοιτητικό ἔτος, θά λειτουργεῖ παραδίπλα στό Α.Π.Θ. τό Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν...

Γιά τήν Ἁγία Σοφία θά ἀντιδράσουν, τήν στιγμή μάλιστα πού κάποιοι ἀπό τούς Ἐπισκόπους μας τάχθηκαν δημόσια καί ἀνοιχτά ὑπέρ τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἐντός Ἑλλάδας;...2. Ὁ ἐκλεκτός συντάκτης τοῦ ἄρθρου, καλά κάνει καί παραπέμπει τούς Ἀρχιερεῖς σέ ὄλους τούς Εὐρωπαϊκούς καί Διεθνεῖς Φορεῖς, προκειμένου νά προστατεύσουμε τήν παράνομη καί ἕμμεση μετατροπή τῆς ἱστορικῆς μας Ἁγίας Σοφίας σέ τζαμί. Παρόλ' αὐτά, τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιῶν πού προάγει τόν Οἰκουμενισμό (καί τό Ἱσλάμ) καί παραπετᾶ τήν Ὀρθοδοξία, θά μᾶς προστατεύσει;...Ἡ Οὐνέσκο τοῦ νεοποχίτικου Ο.Η.Ε. πού προάγει τά συμφέροντα τῶν Ἀμερικανῶν, οἱ ὁποῖοι χαρτζηλικώνουν τόν I.S.I.S. θά μᾶς προστατεύσουν;


Ἡ Ε.Ἑ. πού πληρώνει τούς ἰσλαμιστές μέσα στήν Ἑλλάδα (νοίκια, λογαριασμούς, χαρτζηλίκι κ.λ.π.) καί κλείνει τά σύνορά της γιά νά τούς ἐγκλωβίσει ἐδῶ, ὥστε νά μᾶς ἀφελληνίσει καί ἀποχριστιανοποιήσει, θά μᾶς προστατεύσει;

Ἄς μήν ἀναφέρουμε περισσότερα.
Καλά κάνει ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου καί ζητᾶ τό αὐτονόητο ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς. Φοβούμεθα, ὅμως, πώς ὅταν δέν φυλάγει κάποιος τό σπίτι του σωστά, δέν θά φυλάξει καί κάτι δικό του πιό πέρα ἀπό τό σπίτι του, πολλῷ δέ μᾶλλον νά ὀρθώσει ἀνάστημα καί νά ἀπαιτήσει ἀπό τούς ξένους καί ἀλλότριους νά προστατεύσουν τό δικό του σπίτι καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο δικό του! Γι' αὐτό φθάσαμε μέχρι σ' αὐτό τό οἰκτρό ἐθνικό σημεῖο ἀπανωτῶν κρίσεων. Μέ Ἐπισκόπους, Πολιτικούς καί λαό πού ΔΕΝ ΦΥΛΑΞΕ τούς θησαυρούς του!
Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/

Λόγος περί της Αναλήψεως του Χριστού

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

    Βλέπετε αὐτὴ τὴ κοινὴ γιὰ μᾶς ἑορτὴ καὶ εὐφροσύνη, τὴν ὁποία ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχάρισε μὲ τὴν ἀνάσταση καὶ ἀνάληψή του στοὺς πιστούς;
          Ἐπήγασε ἀπὸ θλίψη.
    Βλέπετε αὐτὴ τὴ ζωή, μᾶλλον δὲ τὴν ἀθανασία;
          Ἐπιφάνηκε σὲ μᾶς ἀπὸ θάνατο.
    Βλέπετε τὸ οὐράνιο ὕψος, στὸ ὁποῖο ἀνέβηκε κατὰ τὴν ἀνύψωσή του ὁ Κύριος καὶ τὴν ὑπερδεδοξασμένη δόξα ποὺ δοξάσθηκε κατὰ σάρκα;
     Τὸ πέτυχε μὲ τὴ ταπείνωση καὶ τὴν ἀδοξία. Ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος γι’ αὐτόν, «ἐταπείνωσε τὸν ἑαυτὸ του γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, καὶ μάλιστα σταυρικοῦ θανάτου, γι’ αὐτὸ κι’ ὁ Θεὸς τὸν ὑπερύψωσε καὶ τοῦ χάρισε ὄνομα ἀνώτερο ἀπὸ κάθε ὄνομα, ὥστε στὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ νὰ καμφθεῖ κάθε γόνατο ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων καὶ νὰ διακηρύξει κάθε γλώσσα ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Κύριος σὲ δόξα Θεοῦ Πατρός» (Φιλιπ. 2: 8-11).
    Ἐὰν λοιπὸν ὁ Θεὸς ὑπερύψωσε τὸ Χριστό του γιὰ τὸ λόγο ὅτι ταπεινώθηκε, ὅτι ἀτιμάσθηκε, ὅτι πειράσθηκε, ὅτι ὑπέμεινε ἐπονείδιστο σταυρὸ καὶ θάνατο γιὰ χάρη μας, πῶς θὰ σώσει καὶ θὰ δοξάσει καὶ θὰ ἀνυψώσει ἐμᾶς, ἂν δὲν ἐπιλέξωμε τὴ ταπείνωση, ἂν δὲν δείξουμε τὴ πρὸς τοὺς ὁμοφύλους ἀγάπη, ἂν δὲν ἀνακτήσωμε τὶς ψυχές μας διὰ τῆς ὑπομονῆς τῶν πειρασμῶν, ἂν δὲν ἀκολουθοῦμε διὰ τῆς στενῆς πύλης καὶ ὁδοῦ, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν αἰώνια ζωή, τὸν σωτηρίως καθοδηγήσαντα σ’ αὐτήν; «διότι, καὶ ὁ Χριστὸς ἔπαθε γιά μᾶς, ἀφήνοντάς μας ὑπογραμμὸ (παράδειγμα), γιὰ νὰ παρακολουθήσουμε τὰ ἴχνη του» (Α΄ Πέτρ. 2:21).
   Ἡ ἐνυπόστατος Σοφία τοῦ ὑψίστου Πατρός, ὁ προαιώνιος Λόγος, ποὺ ἀπὸ φιλανθρωπία ἑνώθηκε μ’ ἐμᾶς καὶ μᾶς συναναστράφηκε, ἀνέδειξε τώρα ἐμπράκτως μία ἑορτὴ πολὺ ἀνώτερη καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὑπεροχή. Γιατί τώρα γιορτάζουμε τὴ διάβαση, τῆς σ’ αὐτὸν εὑρισκομένης φύσεώς μας, ὄχι ἀπὸ τὰ ὑπόγεια πρὸς τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ γῆ πρὸς τὸν οὐρανὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ πρὸς τὸν πέρα ἀπὸ αὐτὸν θρόνο τοῦ δεσπότη τῶν πάντων.
   Σήμερα ὁ Κύριος ὄχι μόνο στάθηκε, ὅπως μετὰ τὴν ἀνάσταση, στὸ μέσο τῶν μαθητῶν του, ἀλλὰ καὶ ἀποχωρίσθηκε ἀπὸ αὐτοὺς καί, ἐνῶ τὸν ἔβλεπαν, ἀναλήφθηκε στὸν οὐρανὸ καὶ εἰσῆλθε στ’ ἀληθινὰ ἅγια τῶν ἁγίων «καὶ ἐκάθησε στὰ δεξιὰ τοῦ Πατρὸς πάνω ἀπὸ κάθε ἀρχὴ καὶ ἐξουσία καὶ ἀπὸ κάθε ὄνομα καὶ ἀξίωμα, ποὺ γνωρίζεται καὶ ὀνομάζεται εἴτε στὸν παρόντα εἴτε στὸν μέλλοντα αἰώνα» (Ἐφ. 1:20)
    Γιατί λοιπὸν στάθηκε στὸ μέσο τους κι’ ἔπειτα τοὺς συνόδευσε; «Τοὺς ἐξήγαγε, λέγει, ἔξω ἕως τὴ Βηθανία», ἀλλὰ «καὶ ἀφοῦ σήκωσε τὰ χέρια του, τοὺς εὐλόγησε» (Λουκᾶ 24:50). Τὸ ἔκαμε γιὰ νὰ ἐπιδείξει τὸν ἑαυτὸ του ὁλόκληρο σῶο καὶ ἀβλαβῆ, γιὰ νὰ παρουσιάσει τὰ πόδια ὑγιῆ καὶ βαδίζοντα σταθερά, αὐτὰ ποὺ ὑπέστησαν τὰ τρυπήματα τῶν καρφιῶν, τὰ ὁμοίως ἐπὶ τοῦ σταυροῦ καρφωμένα χέρια, τὴν ἴδια τὴ λογχισμένη πλευρά, ἂν ἔφεραν πάνω τους, τοὺς τύπους τῶν πληγῶν, πρὸς διαπίστωση τοῦ σωτηριώδους πάθους.
    Ἐγὼ δὲ νομίζω ὅτι διὰ τοῦ «στάθηκε στὸ μέσο τῶν μαθητῶν» δεικνύεται καὶ τὸ ὅτι αὐτοὶ στηρίχθηκαν στὴ πίστη πρὸς αὐτόν, μὲ αὐτὴ τὴ φανέρωση καὶ εὐλογία του. Γιατί δὲν στάθηκε μόνο στὸ μέσο ὅλων αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ στὸ μέσο τῆς καρδιᾶς τοῦ καθενός, γιατί ἀπὸ ἐκείνη τὴν ὥρα οἱ ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου ἔγιναν σταθεροὶ καὶ ἀμετακίνητοι.
    Στάθηκε λοιπὸν στὸ μέσο τους καὶ τοὺς λέγει, «εἰρήνη σὲ σᾶς», τούτη τὴ γλυκιὰ καὶ σημαντικὴ καὶ συνηθισμένη του προσφώνηση. Τὴν διπλὴ εἰρήνη, πρὸς τὸ Θεὸ ποὺ εἶναι γέννημα τῆς εὐσέβειας καὶ αὐτὴ ποὺ ἔχουμε οἱ ἄνθρωποι μεταξύ μας. Καὶ καθὼς τοὺς εἶδε φοβισμένους καὶ ταραγμένους ἀπὸ τὴν ἀνέλπιστη καὶ παράδοξη θέα, γιατί νόμισαν ὅτι βλέπουν πνεῦμα – φάντασμα, αὐτὸς τοὺς ἀνέφερε πάλι τοὺς διαλογισμοὺς τῆς καρδιᾶς των, καὶ ἀφοῦ ἔδειξε ὅτι εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος, πρότεινε τὴ διαβεβαίωση διὰ τῆς ἐξετάσεως καὶ ψηλαφήσεως. Ζήτησε φαγώσιμο, ὄχι γιατί εἶχε ἀνάγκη τροφῆς, ἀλλὰ γιὰ ἐπιβεβαίωση τῆς ἀναστάσεώς του.
    Ἔφαγε δὲ μέρος ψητοῦ ψαριοῦ καὶ μέλι ἀπὸ κηρύθρα, ποὺ εἶναι καὶ αὐτὰ σύμβολα τοῦ μυστηρίου του. Δηλαδὴ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἕνωσε στὸν ἑαυτὸ του καθ’ ὑπόσταση τὴ φύση μας, ποὺ σὰν ἰχθὺς κολυμποῦσε στὴν ὑγρότητα τοῦ ἡδονικοῦ καὶ ἐμπαθοῦς βίου, καὶ τὴν καθάρισε μὲ τὸ ἀπρόσιτο πῦρ τῆς Θεότητός του. Μὲ κηρύθρα δὲ μελισσιοῦ μοιάζει ἡ φύση μας γιατί κατέχει τὸ λογικὸ θησαυρὸ τοποθετημένο στὸ σῶμα σὰν μέλι στὴ κηρύθρα. Τρώγει ἀπὸ αὐτὰ εὐχαρίστως γιατί καθιστᾶ φαγητὸ του τὴ σωτηρία τοῦ καθενὸς ἀπὸ τοὺς μετέχοντας τῆς φύσεως. Δὲν τρώει ὁλόκληρο, ἀλλὰ μέρος «ἀπὸ κηρύθρα μέλι» ἐπειδὴ δὲν πίστευσαν ὅλοι καὶ δὲν τὸ παίρνει μόνος του, ἀλλὰ προσφέρεται ἀπὸ τοὺς μαθητές, γιατί τοῦ φέρνουν μόνο τοὺς πιστεύοντες σ’ αὐτόν, χωρίζοντάς τους ἀπὸ τοὺς ἀπίστους.
    Κατόπιν τοὺς ὑπενθύμισε τοὺς λόγους του πρὶν τὸ πάθος, ποὺ ὅλοι πραγματοποιήθηκαν. Τοὺς ὑποσχέθηκε νὰ τοὺς στείλει τὸ ἅγιο Πνεῦμα, τοὺς εἶπε νὰ καθίσουν στὴν Ἱερουσαλὴμ μέχρι νὰ λάβουν δύναμη ἀπὸ ψηλά. Μετὰ τὴ συζήτηση ὁ Κύριος τοὺς ἔβγαλε ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τοὺς ὁδήγησε ἕως τὴ Βηθανία καὶ ἀφοῦ τοὺς εὐλόγησε, ὅπως ἀναφέραμε, ἀποχωρίσθηκε ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ἀνυψώθηκε πρὸς τὸν οὐρανό, χρησιμοποιώντας νεφέλη σὰν ὄχημα καὶ ἀνῆλθε ἐνδόξως στοὺς οὐρανούς, στὰ δεξιὰ τῆς μεγαλοσύνης τοῦ Πατρός, καθιστώντας ὁμόθρονο τὸ φύραμά μας.
    Καθὼς οἱ Ἀπόστολοι δὲν σταματοῦσαν νὰ κοιτάζουν τὸν οὐρανό, μὲ τὴ φροντίδα τῶν ἀγγέλων πληροφοροῦνται ὅτι ἔτσι θὰ ἔλθει πάλι ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ «θὰ τὸν ἰδοῦν ὅλες οἱ φυλὲς τῆς γῆς, νὰ ἔρχεται πάνω στὶς νεφέλες τοῦ οὐρανοῦ» (Ματθ. 24: 30). Τότε οἱ μαθητὲς ἀφοῦ προσκύνησαν ἀπὸ τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀπὸ ὅπου ἀναλήφθηκε ὁ Κύριος, ἐπέστρεψαν στὴν Ἱερουσαλὴμ χαρούμενοι, αἰνώντας καὶ εὐλογώντας τὸ Θεὸ καὶ ἀναμένοντες τὴν ἐπιδημία τοῦ θείου Πνεύματος.
   Ὅπως λοιπὸν ἐκεῖνος ἔζησε καὶ ἀπεβίωσε, ἀναστήθηκε καὶ ἀναλήφθηκε, ἔτσι κι’ ἐμεῖς ζοῦμε καὶ πεθαίνουμε καὶ θὰ ἀναστηθοῦμε ὅλοι. Τὴν ἀνάληψη ὅμως δὲν θὰ πετύχουμε ὅλοι, ἀλλὰ μόνο ἐκεῖνοι γιὰ τοὺς ὁποίους ζωὴ εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ὁ θάνατος εἶναι κέρδος, ὅσοι πρὸ τοῦ θανάτου σταύρωσαν τὴν ἁμαρτία διὰ τῆς μετανοίας, μόνο αὐτοὶ θὰ ἀναληφθοῦν μετὰ τὴν κοινὴ ἀνάσταση σὲ νεφέλες πρὸς συνάντηση τοῦ Κυρίου στὸν ἀέρα (Α΄ Θεσ. 4:17).
    Ἂς ἔρθουμε στὸ ὑπερῶο μας, στὸ νοῦ μας προσευχόμενοι, ἂς καθαρίσουμε τοὺς ἑαυτούς μας γιὰ νὰ πετύχουμε τὴν ἐπιδημία τοῦ Παρακλήτου καὶ νὰ προσκυνήσουμε Πατέρα καὶ Υἱὸ καὶ Ἅγιο Πνεῦμα, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Γένοιτο».


(Πηγή: "Χ.Φ.Ε.")

Γιατί οι Επίσκοποι λένε ψέματα, και είναι πλέον συνειδητά Οικουμενιστές!

 Xρίστος Τσικούρας

 Σχετικά με την εγκύκλιο της ιεραρχίας για την ψευδωνύμως «αγία και μεγάλη σύνοδο»

           Σχόλιο "Π.Π.": Ἐνῶ ὑπῆρξαν περίοδοι, κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ ὀρθόδοξοι ἀνέχονταν γιὰ κάποιο μικρὸ χρονικὸ διάστημα τοὺς μὴ καταδικασθέντας αἱρετικούς (μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ λάθους τους καὶ τῆς μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς τους στὴν Μία Ἐκκλησία), οὐδέποτε στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε περίοδος κατὰ τὴν ὁποία, νὰ συνεκαλεῖτο Σύνοδος Ἐπισκόπων καὶ οἱ Ἐπίσκοποι αὐτοὶ νὰ μὴν ἠσχολοῦντο πρωτίστως μὲ τὴν αἵρεση τῆς ἐποχῆς τους. Οὐδέποτε. Τοῦτο εἶναι "προνόμιο" ποὺ ὁ μισόκαλος διάβολος τὸ προόριζε γιὰ τοὺς ψευδοποιμένες  τῶν ἐσχάτων χρόνων, καὶ ἐπέλεξε νὰ τὸ πραγματώσει ὁ ἀρχηγέτης τῆς ἐσχάτης αἱρέσεως τῆς ἱστορίας, πατριάρχης τοῦ ἐσβεσμένου πλέον Φαναρίου Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης!
   Αὐτὸν τὸν ψευδεπίσκοπο, φίλο τοῦ Ἀντιχρίστου κι ὄχι τοῦ Χριστοῦ, ὑπηρετοῦν ὅσοι σύγχρονοι συνεπίσκοποί του παρεμβαίνουν καὶ ὑποστηρίζουν τὶς σατανικὲς ἐπιλογές του (κάθε αἵρεση κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες προέρχεται ἀπὸ τὸ διάβολο) καὶ ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Πανορθόδοη Σύνοδο, τὴ Σύνοδο ποὺ ἀποτελεῖ γι' αὐτὸν τὸν σκοπὸ καὶ τὴν οὐσία τῆς τραγικῆς ὑπάρξεώς του.  Εἶναι λοιπόν σαφές (κι ὅποιος ἔχει ἀντίθετα Πατερικὰ ἐπιχειρήματα γι' αὐτὸ τὸ κορυφαῖο θέμα ἂς μᾶς τὰ παρουσιάσει) ὅτι οἱ σύγχρονοι Ἐπίσκοποι εἶναι εἴτε ἀπὸ πεποίθηση, εἴτε ἕνεκα συμφερόντων, εἴτε ἕνεκα δειλίας καὶ φόβου, ψευδεπίσκοποι Οἰκουμενιστές! Xρίστος Τσικούρας

 Σχετικά με την εγκύκλιο της ιεραρχίας για την ψευδωνύμως «αγία και μεγάλη σύνοδο»            Αγαπητοί εν χριστώ αδελφοί.
     Αυτή η εγκύκλιος δε λέει την αλήθεια. Λέει ψέματα. Παραπληροφορεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Η αλήθεια είναι ότι, οι ιεράρχες υπηρετούν την χωρίς Χριστό και κατά του Χριστού παγκοσμιοποίηση. 
    Η  παγκοσμιοποίηση θέλει μια διαφορετική στάση από αυτήν που είπαν οι ως τώρα οικουμενικές σύνοδοι επάνω στο θέμα της νηστείας, του γάμου, της αντιμετώπισης των αιρετικών και των αλλόπιστων, της θεσμικής εξουσίας κ.τ.λ. 
    Δείτε αδελφοί  θέμα που εξετάζει: «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον». Δηλαδή έχει αλλάξει στο σύγχρονο κόσμο η αποστολή της εκκλησίας; Δεν είναι αυτή που ήταν από πάντα; Δεν είναι η σωτηρία του ανθρώπου;
       Μετά γράφουν:
     Τό σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι διαφύλαξε τήν ἑνότητά της. Ἀκούστηκαν οἱ ἀπόψεις πολλῶν Ἱεραρχῶν καί οἱ ἀποφάσεις ἦσαν σχεδόν ὁμόφωνες. Άλλο ψέμα αυτό! Το άγιο όρος εξέφρασε ανησυχία, ο Πειραιώς παραιτήθηκε, ο Μεσογαίας λέει ότι δεν έχει νόημα και θα μας μείνουν οι φωτογραφίες, το πατριαρχείο Βουλγαρίας θέλει να αναβληθεί η σύνοδος, ειδήσεις μιλούν για 12 ιεράρχες που παραιτήθηκαν, ειδήσεις μιλούν για διχασμό (καθημερινή 24/05/2016), ο χριστιανικός λαός ξέρει ότι, δεν τον ρωτάει κανείς και αποφασίζουν για αυτόν χωρίς αυτόν οι προκαθήμενοι και η εγκύκλιος λέει διαφύλαξε την ενότητα και αποφάσεις ομόφωνες!  Ψέμα!  Ψέμα!   
        Όπως είπαμε στην αρχή αδέρφια. Οι σκοτεινοί άρχοντες που φτιάχνουν την παγκόσμια δικτατορία αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Μας έχουν πετάξει στην άκρη και προχωρούν στα διαβολικά σχέδια τους. Τρομεροί φασίστες κατακτητές που λεηλατούν τα πάντα με πλαστό δημοκρατικό και συνοδικό πρόσωπο. Κάτοχοι του χρήματος, της πολιτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας, των όπλων, της τεχνολογίας, της διοίκησης στην παιδεία, προχωρούν με δύναμη και επιβάλουν το θέλημά τους στην έκβαση των πραγμάτων.  Όμως αδέρφια, στη συνείδησή μας δε μπορούν να επιβληθούν. Εκεί υπάρχει η αλήθεια. Ο Χριστός δηλαδή.
       Κύριε ελέησον
               Αμήν.
https://katanixis.blogspot.gr/2016/06/x.html

Σωστά: Κακή οργάνωση η Arigatou κι όσοι ανήκουν σ' αυτήν. Αλλά το Π.Σ.Ε. κι όσοι ανήκουν σ' αυτό -όπως ο Πειραιώς; Καλοί και ...Ορθόδοξοι!!!


arigato-1

    Πλήρης και πανηγυρική είναι η επιβεβαίωση του πρωτοσέλιδου θέματος της «Ορθόδοξης Αλήθειας» στο φύλλο της 13ης Απριλίου για τη νεοβουδιστική οργάνωση Arigatοu και τη συμμετοχή σε
διοικητικό της συμβούλιο(!) του σχολικού συμβούλου  (θεολόγων) Άγγελου Βαλλιανάτου.
   Ο κ. Βαλλιανάτος είναι εις εκ των εκλεκτών του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και δεξί χέρι του κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου, ο οποίος είναι σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας και προϊστάμενος του Γραφείου Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
    Οι κύριοι Βαλλιανάτος και Γιαγκάζογλου υποστηρίζουν με πάθος και προωθούν εδώ και καιρό διάφορες «καινοτόμες» ιδέες για το μάθημα των Θρησκευτικών.
   Αυτή η ταύτιση των νέων ιδεών τους με όσα πρεσβεύει και πολιτικά ο υπουργός Παιδείας για την αλλαγή του χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών ουσιαστικά σε Θρησκειολογία τούς

Όταν...


«Μην ανοίγεις το στόμα σου και την καρδιά σου στον καθένα, στους χίλιους κι αν ένας σε καταλάβει».
Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ
Πηγή