Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος: "Οι παπικοί αποτελούν Εκκλησία"!

    Ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἀναθεμάτισε τὸν Μητροπολίτη Μεσσηνίας! Ἐφ' ὅσον τὸ ἔχει κάνει, πῶς συλλειτουργεῖ καὶ κοινωνεῖ μαζί του;

Μητροπ. Μεσηνίας Χρυσόστομος:

Οι παπικοί αποτελούν Εκκλησία
.
   Ὁ Σεβ/τος Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 2010 (καὶ 2011) ἐκφώνησε τὰ συνήθη «ἀναθέματα». Πρόσθεσε, ὅμως, αὐθαίρετα (ἀλλὰ πολὺ εὔστοχα) καὶ ἕνα καινούργιο ἀνάθεμα, μιὰ ἐκφώνηση ποὺ δὲν ὑπῆρχε στὰ λειτουργικὰ βιβλία· εἶπε: «ἀνάθεμα τοῖς οἰκουμενισταῖς»! Βέβαια, δὲν ἀνέφερε συγκεκριμένα ὀνόματα, ἀλλὰ ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας. (Ἂν δὲν περιλαμβάνεται καὶ ὁ κ. Σαββᾶτος στοὺς ἀναθεματισμένους, ἂς μᾶς κατονομάσει -ἔστω ἐκ τῶν ὑστέρων- ὁ Πειραιῶς, ὀνόματα Οἰκουμενιστῶν, ἐπικινδυνοτέρων καὶ περισσότερο δραστηρίως ἐργαζομένων ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπὸ τὸν κ. Σαββᾶτο!). Καὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ κ. Χρυσόστομος Σαββᾶτος πιστεύει καὶ στὴν αἵρεση περὶ "διηρημένης Ἐκκλησίας"! Τὴν διετύπωσε πολλάκις (καὶ στὸ περιοδικὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος "Ἐκκλησία", ΜΑΡ 2006, ἔτος ΠΓ΄, τεῦχ. 3, σ. 207).
   Τὸν μητροπ. Μεσσηνίας ἤλεγξαν δημοσίως πολλοί, ἡ «Φιλορθόδοξος Ἕνωση “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος”» μάλιστα, κατέθεσε «Μηνυτήριο Ἀναφορὰ» στὴν «Ἱερὰ Σύνοδο». Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ ἤσκησαν κριτικὴ στὶς κακόδοξες θέσεις του ἦταν ὁ μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφεὶμ καὶ ὁ καθηγητὴς Δογματικῆς Τσελεγγίδης.
   
   Καὶ ἐρχόμαστε στὸν κ. Σεραφείμ. Δυστυχῶς ὁ δίγλωσσος κ. Σεραφείμ, ἐνῶ καὶ τὸν ἀναθεμάτισε καὶ τὸν ἤλεγξε μέσα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, στὴ συνέχεια κάτι συνέβη, καὶ ὁ κ. Σεραφείμ, χωρὶς ὁ Μεσσηνίας νὰ ἀνασκευάσει τὴν κακόδοξη θεωρία του, ἀνέλαβε ὁ ἴδιος νὰ τὸν "ἀθωώσει"! Ἔκανε λοιπόν, «ὁμολογία Πίστεως» ἀντ’ αὐτοῦ(!!!) δηλώνοντας ὅτι ὁ Μεσσηνίας πιστεύει εἰς Μίαν Ἐκκλησίαν!
   Ρωτούσαμε τότε τὸν Πειραιῶς: Ἂν ὁ ἴδιος ὁ κακοδοξῶν Μητροπολίτης δὲν ἀναιρέσει τὴν αἵρεσή του, ἂν ἀργότερα δηλαδή, «ὁ Μεσσηνίας ἰσχυρισθεῖ (σὲ ἐμᾶς ἢ στοὺς παπικοὺς συνέδρους τῆς Μ.Θ.Ε.), ὅτι "δὲν ἐννοοῦσα αὐτό, ἀλλὰ κάτι ἄλλο", ποιός θὰ ἔχει τὴν εὐθύνη;». Δὲν μᾶς ἀπάντησε ὁ Πειραιῶς καὶ συνέχισε νὰ συνυπάρχει, νὰ συλλειτουργεῖ καὶ νὰ κοινωνεῖ μὲ τὸν Μεσσηνίας.
  Βέβαια ὁ προβληματισμὸς γιὰ τὸν Μεσσηνίας καὶ τὴν στάση τοῦ Πειραιῶς ἐκφράσθηκε καὶ ἀπὸ ἁρμοδιότερους. Ὁ καθηγητὴς Πατρολογίας π. Θεόδωρος Ζήσης (παρόλο ποὺ «πίνει νερὸ» στὸ ὄνομα τοῦ «λέοντα» κ. Σεραφείμ), εἶπε συγκεκριμένα: «Γιὰ τὴν ἐκκλησιολογικὴ παρέκκλιση τοῦ Μεσσηνίας» ἡ ὁποία βρίσκεται «στὰ ὅρια τῆς αἱρέσεως …ἔπρεπε νά λάβει θέση ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας (Ι.Σ.Ι.)… Αὐτὸ δὲν ἔγινε». Τὸ έρώτημα εἶναι: «Ἀποκήρυξε τὴν πλάνη ὁ Μεσσηνίας δημοσίως;… ᾿Ετηρήθησαν πρακτικά;». Γιατί «οἱ συνοδικοὶ ἀρχιερεῖς …διστάζουν νὰ λάβουν τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς κανόνες μέτρα» καὶ «κουκουλώνουν τὸ θέμα» (Ὀρθόδοξος Τύπος, 29/10/2010).
    Νά, λοιπόν, κ. Σεραφείμ, ποὺ ὁ Μεσσηνίας μὲ δηλώσεις του ἐπανέρχεται στὸν "ἴδιον ἐξέραμα"! Σὲ Συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα  lastampa.it  καὶ  σὲ ἐρώτηση τοῦ Andrea Tornielli, «Αλλά μέχρι στιγμής οι  Καθολικοί έχουν θεωρηθεί μια αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι δεν είναι;», ἀπαντᾶ:
 «Σίγουρα, και βέβαια ναί. Η Καθολική Εκκλησία (δηλαδή η παπική) θεωρείται πάντα μια Εκκλησία».

 Σχετικὰ ἄρθρα:
«Ἐν καιρῷ αἱρέσεως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καθεύδει ἢ Συνευδοκεῖ στὴν ἀνατροπὴ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως» (12/10/2010)·
Κατάθεση Μηνυτηρίου Αναφοράς προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις αντορθόδοξες ενέργειες και αιρετικές θέσεις του Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου

Μητροπ. Μεσηνίας Χρυσόστομος:
Οι παπικοί αποτελούν Εκκλησία
Συνέντευξη στην εφημερίδα lastampa.it και στον Andrea Tornielli:
Αλλά μέχρι στιγμής οι Καθολικοί έχουν θεωρηθεί μια αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι δεν είναι;
Σίγουρα, και βέβαια ναί. Η Καθολική Εκκλησία (δηλαδή η παπική) θεωρείται πάντα μια Εκκλησία. Η πρόταση για την οποία μιλάτε είναι απο ορισμένους συντηρητικούς οι οποίοι δεν θέλουν να βάλουν στο ίδιο επίπεδο τις δύο Εκκλησίες. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να περάσει. Υπάρχουν πολλοί άλλοι που δεν δέχονται αυτήν την τροπολογία.

Entrevista al Metropolita Crisóstomo de Mesenia sobre el Santo y Gran Concilio de la Iglesia Ortodoxa

«El Espíritu Santo iluminará las mentes de los primados; es un momento histórico y ninguna Iglesia ortodoxa puede quedar fuera de este Concilio panortodoxo. Debemos transmitir la imagen de la unidad». Chrysostomos Savatos, de 55 años y metropolita de Mesenia en Kalámata (en el Peloponeso), es profesor de dogmática en la Universidad de
Atenas, miembro del consejo del diálogo para la unidad de los cristianos y formará parte de la delegación de la Iglesia griega en el Concilio panortodoxo de Creta, cuyas sesiones comenzarán el próximo 19 de junio. Como se sabe, hay muchos nubarrones que se ciernen sobre el evento, sobre todo en estas últimas semanas. El último obstáculo que se ha presentado fue la petición de la Iglesia ortodoxa búlgara de postergar el importante encuentro debido a diferencias sobre los textos preparatorios.
El lunes 6 de junio, el Patriarcado ecuménico de Constantinopla publicó un comunicado en el que se recuerda a todos los que disienten que las decisiones sobre la fecha, las modalidades y los textos que serán discutidos durante el Concilio panortodoxo (el primero después de varios siglos), fueron acordadas en común por todos los primados de las Iglesias. Por lo que cualquier diferencia, cualquier enmienda, cualquier propuesta podrá ser presentada durante la discusión sinodal.
Metropolita Chrysostomos, ¿qué sucederá? ¿Participarán todas las Iglesias ortodoxas en el Concilio?
Esperamos la obra del Espíritu Santo, vivimos un momento de dificultad, pero existe la posibilidad de llegar a un acuerdo todos juntos. Todo se había decidido durante la reunión de los primados de enero de este año; todos votaron que el Concilio panortodoxo se lleve a cabo en Creta a partir del 19 de junio. Estoy convencido de que el Espíritu Santo iluminará las mentes de los primados. No comprendo por qué haya surgido este cambio. Es un momento histórico y ninguna Iglesia ortodoxa puede quedarse fuera de este Concilio panortodoxo. Debemos transmitir la idea de la unidad».
En las últimas semanas, algunos obispos de la Iglesia ortodoxa en Grecia han propuesto enmiendas para cancelar de los textos el sustantivo Iglesia en referencia a los católicos. ¿Qué significa?
Algunos obispos han propuesto estos cambios al texto que se ocupa de las relaciones entre la ortodoxia y el resto del mundo cristiano. La enmienda fue aceptada y será sometida a la discusión.
Pero hasta ahora los católicos han sido considerados una verdadera Iglesia por los ortodoxos, ¿no es así?
Claro que sí; la Iglesia católica siempre ha sido considerada una Iglesia. La propuesta sobre la que usted habla es la de algunos conservadores que no quieren poner en el mismo nivel ambas Iglesias. Pero creo que será difícil que pase. Hay muchos otros que no aceptan esa enmienda.
¿Cuáles serán los puntos principales del Concilio panortodoxo?
Antes que nada la imagen de unidad de todas las Iglesias ortodoxas, con los primados que celebran juntos la divina liturgia. En segundo lugar, un mensaje para el mundo contemporáneo y para los pueblos, sobre algunos problemas sociales y éticos: la defensa de la vida y de la familia, el daño que provoca el divorcio en las familias, la paz y todas las guerras que se están combatiendo, la defensa de la Creación y los problemas del medio ambiente. Otro punto importante será la posibilidad, para las Iglesias ortodoxas, de resolver algunos problemas que existen entre algunas de ellas.
Usted se refirió al divorcio. Las Iglesias ortodoxas admiten la bendición de las segundas nupcias. ¿Cómo se puede conciliar?
La teología de la economía, que prevé esto, no será puesta en discusión, puesto que ya fue establecida por un concilio ecuménico. Pero esto no impide reflexionar sobre el daño que hace el divorcio a la familia.
En las Iglesias ortodoxas existen posiciones muy diferentes en relación con el diálogo con los demos cristianos, con el camino ecuménico hacia la unidad…
Discutiremos contenidos y límites de este diálogo. Es cierto que existen oposiciones a este camino en algunas Iglesias ortodoxas. Esta es una característica de nuestras Iglesias, existe la libertad para que cada quien diga lo que piense. Pero esto no significa que los que piensan de cierta manera tendrán la última palabra.

Andrea Tornielli Fuente: www.lastampa.it

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.