Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Με μελανότατα χρώματα μας παρουσιάζει ο π. Θεόδωρος Ζήσης το κατάντημα της Ελλαδικής Εκκλησίας, σ’ αυτή την θαυμάσια μελέτη του. Κι όμως, με αυτήν την Εκκλησία κοινωνεί!

ΥΒΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ.
ΣΥΝΕΝΟΧΗ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
http://dialogos.com.cy/wp-content/uploads/2015/12/800px-greece_parliament_0_0_1-700x3911-e1450850146213.jpg

Ἀπὸ τὴν πολυσέλιδη μελέτη τοῦ π. Θεοδώρου, ἐπιλέξαμε δυό μικρά τμήματα ἀπὸ τὸ πρῶτο καὶ δεύτερο κεφάλαιο καὶ σχεδὸν ὅλο τὸ τέταρτο κεφάλαιο ποὺ ἔχει τίτλο «Οἱ εὐθύνες τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας». Ὁλόκληρη τὴ μελέτη μπορεῖτε νὰ τὴν διαβάσετε ἐδῶ.

1. Νόμος ντροπῆς ἡ νομιμοποίηση τῶν κιναίδων

Συνέβη καὶ αὐτὸ τὸ πρωτοφανὲς καὶ πρωτάκουστο στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, τὴν προχριστιανικὴ καὶ τὴν χριστιανική. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἑλλήνων, οἱ Ἕλληνες Βουλευτές, μέσα στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου, στὸν ναὸ τῆς δημοκρατίας, στὸ κτήριο τῆς Βουλῆς, ὕψωσαν τὸ μικρό, τὸ σπιθαμιαῖο ἀνάστημά τους μπροστὰ στὸ εὐσεβές, τὸ θεοσεβὲς καὶ μεγαλειῶδες παρελθὸν τῆς μακραίωνης ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ τὴν ἐμαγάρισαν. Ἐψήφισαν μὲ μεγάλη πλειοψηφία ἀσεβῆ καὶ θεομίσητο νόμο, τὸ «σύμφωνο συμβίωσης τῶν ὁμοφύλων», δηλαδὴ τῶν ἀρσενοκοιτῶν, τῶν ἀσελγῶν, τῶν Σοδομιτῶν, τῶν «κιναίδων», ὅπως τοὺς ὀνόμαζαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, διότι ὁ σεξουαλικός τους προσανατολισμός, ἡ ὁμοφυλομανία ἐθωρεῖτο ντροπή, «κινοῦσε τὴν αἰδώ», προκαλοῦσε ντροπή.
Νόμο ντροπῆς λοιπόν, καὶ ἀσεβείας ἐψήφισαν στὶς 22 Δεκεμβρίου τοῦ 2015, παραμονὲς Χριστουγέννων, οἱ ἀσεβεῖς καὶ θεομάχοι Ἕλληνες βουλευτές καὶ πρόσφεραν τὸ χειρότερο δῶρο στὸν γεννηθέντα Χριστό, ὁ Ὁποῖος γεννήθηκε ἀπὸ Παρθένο γυναίκα, τὴν Ὑπεραγία, Ἁγνή, Ἄσπιλη καὶ Ἀμόλυντη Θεοτόκο Μαρία, καὶ παρέμεινε ὁ ἴδιος διὰ βίου Παρθένος, Ἀρχιπάρθενος, γιὰ νὰ δείξει ὅτι πρέπει καὶ μποροῦμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς ἡδονὲς τῆς σάρκας, ἀπὸ τὴν δουλεία στὰ σαρκικὰ πάθη καὶ νὰ ὑψωθοῦμε στὴν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος· ὅτι δὲν εἴμαστε ἄλογα ζῶα, ποὺ ἀγόμαστε, χωρὶς ἀντίσταση, ἀπὸ ἔνστικτα καὶ ὁρμέμφυτα, ἀλλὰ ἐλεύθερα λογικὰ ὄντα, αὐτεξούσια· μποροῦμε ὡς εἰκόνες Θεοῦ νά «νεύσουμε», νὰ κλίνουμε πρὸς τὸ ἀρχέτυπο, πρὸς τὸν Θεό, καὶ νὰ θεωθοῦμε, ὅπως θεώθηκαν ἑκατομμύρια ἁγίων, ὁσίων καὶ παρθένων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ὄχι μόνο στὸ παρελθόν, ἀλλὰ καὶ σήμερα στὸν χῶρο τοῦ Μοναχισμοῦ, ἀπ᾽ ὅπου προῆλθαν οἱ σύγχρονοι παρθένοι Ἅγιοι, Νεκτάριος, Παΐσιος, Πορφύριος καὶ πολλοὶ ἄλλοι.

2. Βδέλυγμα καὶ πάθος ἀτιμίας ἡ ὁμοφυλοφιλία κατὰ τὴν Ἁγία Γραφή καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέρες

Αὐτὴν τὴν ὕψωσή μας ἐπιδιώκει ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφή, ποὺ καταδικάζει μὲ αὐστηρότητα τὸ βρωμερὸ πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ἡ Π. Διαθήκη διηγεῖται παραστατικὰ τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων μέ «πῦρ καὶ θεῖον» ἐξ οὐρανοῦ, ὅταν ὁ Θεὸς διεπίστωσε ὅτι ἡ διαστροφὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας εἶχε καταλάβει ὅλη τὴν πόλη, ὅπως φάνηκε καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ζητοῦσαν οἱ κάτοικοί της ἀπὸ τὸν Λὼτ νὰ τοὺς δώσει τοὺς δύο ἀγγέλους, τοὺς ὁποίους ὡς δύο ἄνδρες φιλοξενοῦσε στὸ σπίτι του, γιὰ νὰ ἀσελγήσουν ἐπ᾽ αὐτῶν: «Ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα; Ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς». Δὲν πίστευε ὁ Θεός, ὁ δημιουργὸς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ μόνος ἄριστος γνώστης τῆς ὀντολογίας καὶ φυσιολογίας τοῦ ἀνθρώπου, τὸν ὁποῖο ἔπλασε ὡς «ἄρσεν καὶ θῆλυ», ὅτι ἦταν δυνατὸν οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀλλάξουν τὸ ἔργο τοῦ Δημιουργοῦ, νὰ μεταβάλουν τὸ «κατὰ φύσιν» τῆς ἑνώσεως ἀνδρὸς καὶ γυναικός, στό «παρὰ φύσιν», στὴν ἀφύσικη καὶ διεστραμμένη ἕνωση ἀνδρὸς καὶ ἀνδρὸς ἢ γυναικὸς καὶ γυναικός...
Τὴν ἴδια καὶ μεγαλύτερη αὐστηρότητα ἀπέναντι στὸ βδελυκτὸ πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἐπιδεικνύει καὶ ἡ Κ. Διαθήκη διὰ τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, στὴ συνέχεια δὲ καὶ ἡ Ἐκκλησία διὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων καὶ μὲ τὴν ζωὴ καὶ μὲ τὰ συγγράμματά τους ὕμνησαν καὶ ἐτίμησαν τὴν Παρθενία· ἀπέρριψαν καὶ κατεδίκασαν τὸ «παρὰ φύσιν» ἁμάρτημα, δὲν ἔμειναν οὔτε στό «κατὰ φύσιν» τοῦ τιμίου γάμου, ἀλλὰ κατόρθωσαν τὸ «ὑπὲρ φύσιν» τοῦ ἀγγελικοῦ τῶν Μοναχῶν βίου· ἔζησαν ὡς ἄσαρκοι ἄγγελοι ἐπὶ τῆς γῆς: «Τῶν δαιμόνων ὤλεσαν τὰς φάλαγγας, τῶν ἀγγέλων ἔφθασαν τὰ τάγματα, ὧν τὸν βίον ἀμέμπτως ἐζήλωσαν», ὅπως ψάλλει ὁ ἀφιερωμένος στοὺς ὁσίους ἀσκητὰς ὕμνος…

4. Οἱ εὐθύνες τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας

Μπροστὰ σ᾽ αὐτὴν τὴν πρωτοφανῆ ἠθικὴ ἀνατροπὴ καὶ παρακμή, ἡ ἐκκλησιαστική μας ἡγεσία, ἐκτὸς ἀπὸ μερικὲς φωτεινὲς ἐξαιρέσεις ἐπισκόπων, ἀποδείχθηκε κατώτερη τῶν περιστάσεων· δὲν μπόρεσε νὰ βαστάσει τὸ βάρος τῆς ἡμέρας, ὅπως ἔκαναν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ἀναδειχθέντες, σὲ μάρτυρες καὶ ὁμολογητές. Δὲν φταίει τὸ

Μήπως να μοιράσουν οι Πατριάρχες μερικά ΚΟΡΑΝΙΑ ακόμα, μήπως και σταματήσουν οι διωγμοί;

Από ekklisiaonline

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΟΚ
για τον παγκόσμιο διωγμό
των Χριστιανών
- 150 εκατομμύρια τα θύματα
- 7100 οι νεκροίΤρεμοσβήνει το κεράκι της Χριστιανοσύνης σε πολλές γωνιές του πλανήτη... Κατά το παρελθόν έτος, η δίωξη των χριστιανών ανά τον κόσμο αυξήθηκε. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα σε ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 13 Ιανουαρίου από μια διεθνή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα επ΄ονόματι "Ανοιχτές Θύρες» (Open Doors).
Σύμφωνα με τον οργανισμό, στον πλανήτη μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε κάποια μορφή παρενόχλησης υπόκεινται 150 εκατ. Χριστιανοί.
Σε 35 από τις 50 χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της οργάνωσης «Ανοιχτές Πόρτες», ο κυριότερος παράγοντας είναι η δίωξη του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Άλλοι παράγοντες είναι θρησκευτικού εθνικισμού, δικτατορίες, η μετα-κομμουνιστική αθεΐα, εθνοτικές συγκρούσεις και το οργανωμένο έγκλημα.
Οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση

«Pope Francis’ prayer intentions for January 2016»: Πάπας και ...Google για μια παγκόσμια θρησκεία! Το "μέλλον της παγκοσμιοποίησης και…πολτοποίησης της ανθρωπότητας"!

Η  « Σ Κ Ο Τ Ε Ι Ν Η »   ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ-GOOGLE

Ο Πάπας κάποτε περιέγραψε το διαδίκτυο σαν ένα «θεϊκό δώρο». Στις 15 Ιανουαρίου όμως ο Πάπας συναντιέται με κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι το διαδίκτυο έχει περισσότερο να κάνει με την εταιρία του παρά με θεϊκή παρέμβαση. Αυτός είναι ο Eric Schmidt, διευθύνων σύμβουλος της Google.
Η Google αρνήθηκε να απαντήσει σε διάφορα σχόλια για την συνάντηση με τον Πάπα. Σύμφωνα με την εφημερίδα USA Today, η εκ των προτέρων σχεδιασμένη αυτή συνάντηση πρωτοαναφέρθηκε σε ένα απλό tweet που πέρασε εντελώς απαρατήρητο λίγες μέρες πριν από έναν άντρα ονόματι Iacopo Scaramuzzi, ο οποίος περιγράφεται στο Twitter ως εμπειρογνώμονας-ειδικός του Βατικανού.
Συγκεκριμένα η εφημερίδα αναφέρει πως ο Πάπας, τον οποίο περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο πιστεύουν ότι είναι ο εκπρόσωπος του Θεού πάνω στη Γη, συναντιέται με τον ισχυρό εκπρόσωπο και ευεργέτη της Google, Eric Schmidt στο Βατικανό στη Ρώμη. Έτσι αποκάλυψε μια κοντινή πηγή του Βατικανού η οποία γνώριζε σχετικές λεπτομέρειες αλλά δεν ήταν εξουσιοδοτημένη να μιλήσει για την καταγραφή.
Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι ο Πάπας εκτός από τον Eric Schmidt θα συναντούσε επίσης και τον Jared Cohen, έναν πρώην επίσημο ανώτερο υπάλληλο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος είναι τώρα διευθυντής της εταιρίας Google Ideas.
Ο Πάπας Φραγκίσκος ενώ είχε ομολογήσει στο παρελθόν ότι δεν έχει δικό του υπολογιστή, εν τούτοις δεν είναι… αφελής σε ότι αφορά την τεχνολογία. Γι’ αυτό το λόγο είχε πει ότι το διαδίκτυο είναι «ένα δώρο από το Θεό» λόγω των τεράστιων ικανοτήτων που προσφέρει για συνάντηση και αλληλεγγύη.
Αυτοί που παρατηρούν τις προφητείες κοιτάζουν με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την ιδιωτική συνάντηση μεταξύ της κεφαλής της παπικής εκκλησίας, δηλαδή του Πάπα Φραγκίσκου και του τιτάνα της τεχνολογίας, Eric Schmidt. Πολλές αυθεντίες που είναι υπέρ του Βατικανού, έχουν από καιρό αναγνωρίσει ότι ο Φραγκίσκος δεν είναι ικανοποιημένος με το να είναι απλώς ένας Πάπας, αλλά θέλει επίσης να διαμορφώσει στρατηγικές συμμαχίες για να επεκτείνει τα όρια του.
Η συνάντηση αυτή έγινε αμέσως μετά την κυκλοφορία του βίντεο του Πάπα για μια παγκόσμια θρησκεία με τον τίτλο, «Pope Francis’ prayer intentions for January 2016». Όλα τα καθεστώτα χρειάζονται λεφτά, δύναμη και επιρροή και ο Eric Schmidt κατέχει και τα τρία σε αφθονία. Ως επικεφαλής της Google, η δυνατότητά του να κυριαρχεί και να επηρεάζει την κοινή γνώμη είναι σχεδόν απεριόριστη. Φανταστείτε πόσο έδαφος της “ατζέντας» του Βατικανού θα μπορούσε να καλυφτεί με επιχορηγούμενη έγκριση  από την Google.
Αντίστοιχα έχοντας «τις ευλογίες» του Πάπα η Google, θα ανοίξει επίσης νέες πόρτες ευκαιριών για την ίδια, με τις στρατιωτικές της φιλοδοξίες. Η Google και το Βατικανό μοιράζονται μια μέγιστη, πρωταρχική φιλοδοξία. Και οι δύο επιθυμούν να σχεδιάσουν και να καθορίσουν το μέλλον της παγκοσμιοποίησης και…πολτοποίησης της ανθρωπότητας.
Ας αρχίσει λοιπόν η συνεργασία.. το Θηρίο αρχίζει και ξυπνάει.
«Και μου είπεν ο άγγελος· “τα νερά, τα οποία είδες, επάνω εις τα οποία εκάθητο η διεφθαρμένη πόλις, η Ρωμη, είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσαι διάφοροι, επάνω εις τα οποία κυριαρχεί η πόρνη, δηλαδή η ενσάρκωσις της διαφθοράς.» (Αποκ. 17,15).

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

"Έτοιμοι αεί προς απολογίαν παντὶ τω αιτούντι υμάς λόγον ...μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου"!

πὸ τὴν πρώτη Ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Πέτρου

Ἡ ἀμοιβαία συμπάθεια τῶν χριστιανῶν

Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, ίεὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες, μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε. ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη αὐτοῦ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον, ἐκκλινάτω ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν. ὅτι ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν, πρόσωπον δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά.

Ὅσοι ὑποφέρουν ἀδίκως. Τὸ παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ.
  
Καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς, ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ μιμηταὶ γένησθε; ἀλλ' εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι. τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε, Κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι δὲ ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου, συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν. κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας. ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθε, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ τῷ Θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκί, ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι».

(Α΄ Πέτρ., 8-19)

Σε λίγο δεν θα διαφέρουμε από ανάλογες ...πρωτοποριακές πρωτοβουλίες των Παπικών! --"Έτσι θα γίνουμε στα Γρεβενά"!

 Ο αγαπητός Μητροπολίτης των νέων

και η κοπή της πίτας σε… κλαμπ!


grebenon1

Διαφέρει σίγουρα από τους άλλους… «Κληρικός με… γαλόνια» άφησε τον άμβωνα κάνοντας ένα διαφορετικό  «κήρυγμα» και βρέθηκε δίπλα σε πιστούς και μάλιστα νέους και ορισμένες φορές και… «άπιστους Θωμάδες»! Ο λόγος για τον Μητροπολίτη Γρεβενών π.Δαβίδ που χωρίς κουστωδίες και ακολούθους πήγε σε κεντρικό καφέ – κλαμπ (γνωστό φοιτητικό στέκι) για να ευχηθεί και να τα πει ένα χεράκι με μικρούς και μεγάλους. Η πρόσκληση του ήταν ανοιχτή και είτε από περιέργεια είτε από… πεποίθηση (ότι ο λόγος του Θεού βρίσκεται παντού) έσπευσαν με χαρά, ύστερα και από τη δημιουργία σχετικής σελίδας στο facebook!
  
Σύμφωνα με πληροφορίες δέχθηκε βροχή ερωτήσεων για όλα τα θέματα της επικαιρότητας (πχ σύμφωνο συμβίωσης) και δεν φοβήθηκε να απαντήσει σε όλα, επισημαίνοντας τις θέσεις της ορθοδοξιας και της Εκκλησίας.  Ο ίδιος ενημέρωσε όπως μαθαίνουμε από το romfea για τις δράσεις της Μητρόπολης και δέχθηκε πρόταση να χρησιμοποιηθεί αίθουσα της Μητρόπολης ως χώρος συνάντησης των φοιτητών των Γρεβενών. Ακολούθησε κοπή Βασιλόπιτας με δύο φοιτήτριες, να κερδίζουν τα φλουριά της πίτας. Ο Μητροπολίτης αποχώρησε με την υπόσχεση να υπάρξουν κι άλλες συναντήσεις: τις Απόκριες, το Πάσχα και το Καλοκαίρι, όπως διαβάσαμε στο karfitsa.gr
Ο π. Δαβίδ, συνοδευόταν από ομάδα ιερέων, οι οποίοι πρωτοστατούν σε πλήθος δράσεων που έχει αναλάβει η Μητρόπολη όπως σχολή Γονέων, Βυζαντινή και παιδική χορωδία, τμήματα κατηχητικού, παρουσιάσεις βιβλίων, εισηγήσεις Πανεπιστημιακών κτλ. οι οποίοι παρέμειναν στον χώρο, για να συνεχίσουν την επαφή και τον διάλογο με τους φοιτητές με σκοπό να καταγράψουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των νέων.
  Τα σεβη μας!

Δεῖτε καί:

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Είπε στο τέλος της Συναυλίας ερωτικών τραγουδιών, που οργάνωσε η Μητρόπολή του, ο μητροπολίτης Γρεβενών:


Καὶ συνέχισε εἰρωνευόμενος(;) ὁ μητροπ. Δαϋὶδ τὴν ποιότητα τῆς ἐκτελέσεως  τοῦ μέλους τῶν τροπαρίων ὑπὸ τῶν ψαλτῶν (ποὺ δὲν παράγουν πολιτισμό!), ὅπως ...παράγει ἡ συγκεκριμένη Συναυλία:

  "Θὰ μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι μιὰ ἐκκλησιαστικὴ χορωδία (σ.σ. ὅπως ἡ δική του μὲ χοράρχη τὸν καθηγ. Σταμούλη) προσφέρει πολιτισμὸ μὲ αὐτὸ τὸν (σ.σ. ἐρωτικὸ) τρόπο; Συνήθως, ὅταν ἀκοῦμε ἐκκλησιαστικὲς χορωδίες λέμε· ἄ, τί θὰ ποῦν αὐτοί, «Κύριε, ἐλέησον», «Ἅγιος ὁ Θεός», ό,ό,ό καὶ τέτοια..."!!!

 Μουσικὴ βραδιά-Συναυλία ἀφιερωμένη στὸν Σταῦρο Κουγιουμτζή μὲ τίτλο «Οἱ Ἐλεύθεροι κι οἱ ὡραῖοι» ...

Ἡ συνέχεια ἐδῶ

Όλο και πυκνώνουν τα γεγονότα εξουνιτισμού-εξοικουμενισμού" που διαπράττονται από τους "Ορθόδοξους" Ποιμένες! --Αλλά οι αντι-Οικουμενιστές, συνεχίζουν να "νίπτουν τας χείρας των", αρνούμενοι να απομακρυνθούν από τους ελάχιστους Ηγέτες του Οικουμενισμού, τινάζοντας στον αέρα ή έστω επιβραδύνοντας για δεκαετίες το ανόσιο έργο τους!

Μᾶς ἐστάλη ἀπὸ τὴν Ἰρλανδία ἡ παρακάτω πληροφορία, ποὺ δείχνει ὅτι συνεχῶς οἱ Οἰκουμενιστὲς προχωροῦν στὸ ἀνόσιο ἔργο τῆς ἀλλοιώσεως τῶν συνειδήσεων τῶν πιστῶν, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ πλανήτη.
Τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο τῆς συγκεκριμένης Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ "Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου", ἔστειλε Πρόσκληση στοὺς Ἐνορῖτες της, νὰ παραστοῦν στὴν Θ. Λειτουργία τῆς 17 Ἰανουαρίου στὴν ὁποία θὰ παραστεῖ καὶ  «ἡ Αὐτοῦ Σεβασμιότης» ὁ παπικός Ἀρχιεπίσκοπος Τσαρλς Μπράουν»!
Δυστυχῶς, ὅπως μαθαίνουμε, οἱ ἐκεῖ ἀκατήχητοι πιστοί (ἢ μᾶλλον οἱ δολίως κατηχούμενοι καὶ εἰσαγόμενοι στὸν Οἰκουμενισμὸ πιστοί) ἀνταποκρίνονται. Ὑπάρχουν, ὅμως, καὶ οἱ ἐλάχιστοι πλέον, ἀντιδρῶντες, ὅπως ὁ Νίκος-Perseas Persiadis, οἱ ὁποῖοι ἀντιστέκονται καὶ μάλιστα ἀπαντοῦν ἐγγράφως μὲ εἰρωνικές-σαρκαστικὲς ἀπαντήσεις, ὅπως ἐκείνη ποὺ στὰ ἑλληνικὰ θὰ μεταφράζονταν:
«Άντε και σε Παπότερα, και στον ίδιο τον Φραγκίσκο και στη συνέχεια και στον αντίχριστο!»!!!

Ἡ Πρόσκληση:

Επίσκεψη του Πρέσβη του Πάπα και κοπή βασιλόπιτας
/Visit of the Apostolic Nuncio and cut of the parish New Year cake

Αγαπητοί ενορίτες και φίλοι
Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 θα έχουμε την τιμή να παραβρεθεί στη Θεία Λειτουργία μας ο Αποστολικός Πρεσβευτής του Πάπα στην Ιρλανδία, η Αυτού Σεβασμιότης, Αρχιεπίσκοπος Τσαρλς Μπράουν, καθώς και διπλωμάτες από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρωσία, τη Σερβία, τη Ρουμανία και τη Γεωργία.  Μετά τη Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει δεξίωση στον κοινοτικό μας χώρο όπου θα γίνει και η κοπή της βασιλόπιτας της ενορίας μας. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε όλους κοντά μας.

Με εκτίμηση και θερμές ευχές για το νέο έτος,

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Καὶ κάποιες πληροφορίες-διαπιστώσεις τοῦ Perseas Persiadis γιὰ τὴν ἀλλοτρίωση καὶ ἐξουνιτισμό-ἐξοικουμενισμὸ τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ ἐξωτερικοῦ:

«…Ένας από τους λόγους επίσης – πέρα από την άγνοια περί της διδασκαλίας και των κανόνων της εκκλησίας μας – για τον οποίο δεν έχουν πρόβλημα οι Έλληνες εκεί στο να εισέρχονται παπικοί, προτεστάντες κλπ., ιερωμένοι και βαθμοφόροι στον Ορθόδοξο ναό, είναι και το ότι οι περισσότεροι – αν όχι όλοι – είναι παντρεμένοι και νυμφευμένοι με καθολικό ή προτεστάντη σύντροφο. Ο οποίος σύντροφος μετά από τόσα χρόνια εγγάμου βίου με Ορθόδοξο σύζυγο δεν μετεστράφη στην Ορθοδοξία, αλλά παραμένει στην αίρεση, χωρίς ο Ορθόδοξος σύζυγος να έχει κανένα πρόβλημα. Έτσι τους διδάσκει η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μ.Βρεττανίας που υπάγονται, έτσι πράττουν. Τους στεφανώνει με αιρετικούς χωρίς πρόβλημα, ζούν και πορεύονται με την αίρεση στο κρεββάτι τους, στο σπίτι τους, στην ανατροφή των παιδιών τους...τώρα το να έρθει ένας αιρετικός στην ενορία τους, τους μάρανε;
Για να αποκηρύξουν την αίρεση, τον παπισμό, τον προτεσταντισμό, τον οικουμενισμό θα πρέπει να αποκηρύξουν τον γάμο τους, και την ίδια τη ζωή τους. Σε αρκετά ζευγάρια ο αιρετικός σύντροφος βοήθησε τον ορθόδοξο στο ξεκίνημα της έγγαμης ζωής τους οικονομικά, με παροχή του σπιτιού κλπ. Άρα καταλαβαίνεις ποιος έχει το πάνω χερι!
Επομένως όποιος και να τους μιλήσει για Ορθοδοξία, για κανόνες, για αίρεση κλπ., θα τον ακούσουν και μετά θα κουνήσουν το κεφάλι και θα πουν ότι αυτά δεν ισχύουν πλέον, είμεθα ανεκτικοί, ανοιχτοί σε όλους, όλοι είναι Χριστιανοί κλπ.

Η μοίρα τους, ΔΥΣΤΥΧΩΣ εκτός θαύματος, είναι προδιαγεγραμμένη!».

Πόσο εύκολο είναι να συγχωρείς τον άνθρωπο που σε έβλαψε;

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό από το μεγαλείο της ψυχής του Κολοκοτρώνη

...Κάποτε, τον είχε πλησιάσει αυτός που είχε σκοτώσει τον αδελφό του εκτελώντας εντολή των Τούρκων. Πίστευε ίσως ότι ο Γέρος του Μοριά δεν θα τον αναγνώριζε. Ήταν μάλιστα τόσο το θράσος του που φορώντας τον ολόχρυσο ντουλαμά του θύματος, τόλμησε να του ζητήσει και μια χάρη.

Ο Κολοκοτρώνης αναστέναξε βαθιά. Άλλος θα όρμαγε πάνω του να τον σκοτώσει. Αυτός όμως έκανε το αντίθετο. Τον δέχθηκε με την καλοσύνη και την ταπεινότητα που του υπαγόρευε το μεγαλείο της γενναίας ψυχής του. Δεν τον εξυπηρέτησε μόνο, αλλά τον κράτησε φιλόξενα και για βραδινό φαγητό.
Στο ίδιο τραπέζι έκατσε κι η μάνα του. Μόλις αναγνώρισε το χρυσοκέντητο επενδύτη του δολοφονημένου παιδιού της, ξέσπασε σε κλάματα. Μέσα στη δικαία της αγανάκτηση τα έβαλε με τον Στρατηγό.

«Πώς βάζεις στο τραπέζι μας το φονιά του αδελφού σου;» του είπε μέσα από τα αναφιλητά της.

Αμέσως όμως πήρε μια αληθινά Χριστιανική απάντηση από το στόμα του μεγαλόψυχου γιου της:

«Σώπασε μάνα, εγώ τον συγχώρεσα και αυτό το τραπέζωμα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για τον μακαρίτη τον αδελφό μου!» και μη μπορώντας να κρατηθεί άλλο πια, ξέσπασε και εκείνος σε κλάματα.