Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Κανόνας Οικουμενιστών, Φιλοοικουμενιστών και των εν μέρει Αποτειχισμένων!


Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΑΙΡΕΣΕΩΣ

Μοναχός Μακάριος ΚουτλουμουσιανόςΟ Απόστολος Παύλος γράφει: "Υμείς εστε ναός Θεού ζώντος ".
"Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν;
Εί τις τον ναό του Θεού φθείρει, φθειρεί τούτον ο Θεός.
Ο γαρ ναός του Θεού άγιος εστίν, οίτινες εστέ υμείς ".
Υμείς εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους".
"Αυτόν (τον Χριστό) έδωκεν κεφαλήν υπέρ πάντα τη Εκκλησία ήτις εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρουμένου".

Ερμηνεία:
Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα Του κατοικεί μέσα σας;
Αν κάποιος, λοιπόν, καταστρέφει το ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός.
Γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος, και ο ναός αυτός είστε εσείς.
Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το Σωμα Του Χριστού, και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά.
Αυτόν τον ίδιο το Χριστό τον έδωκε στην Εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό.
Η Εκκλησία είναι το Σώμα του Χριστού, είναι η πληρότητα Εκείνου ο οποίος με την παρουσία του γεμίζει πλήρως τα πάντα.

Η Αγία Έβδομη Οικουμενική Σύνοδος ορίζει:
"Εκκλησίες δεν είναι οι οικοδομές απλώς των ναών και οι λαμπρότητες, αλλά το πλήρωμα των ευσεβών που βρίσκονται μέσα σε αυτές που υμνεί και δοξολογεί τον Θεό υπηρετώντας Αυτόν.
Ο Απόστολος προτρέπει σε αυτό, παραγγέλνοντας σε καινούργια ζωή να βαδίζουμε και όποιος είναι στην καινή κτίση εν Χριστώ ανακαινίζεται".

α) Επί Αιρέσεως Αρειανισμου.
Μέγα Βασιλείου, Επιστολή.
"Προς Νικοπολίτες Πρεσβυτέρους".
"Έλειψε ένας από αυτούς που σας συμπλήρωναν, αποχώρησε μαζί του και άλλος ένας δηλαδή, δεύτερος (αιρετικοί)· είναι αξιοθρήνητοι όπως το πτώμα αυτοί.
Το δικό σας όμως σώμα ανήκει ολόκληρο στην Χάρη του Θεού.
Διότι και το άχρηστο (οι αιρετικοί) αποκόπηκε και αυτό που έμεινε (το Σώμα Του Χριστού) είναι ολόκληρο και ακέραιο.
Αν δε, σας στεναχωρεί ότι εκδιωχτήκατε από τους τοίχους (τους ναούς), σκεφτείτε ότι κάτω από την σκέπη του Θεού, τον ουρανό θα έχετε κατάλυμα και θα είναι μαζί σας και ο Άγγελος, ο Φύλακας

Γιατί ο Οικουμενισμός πολεμάει τους Ιερούς Κανόνες«Οι Ιεροί Κανόνες δεν συμπορεύονται με την μόδα και δεν "συγχρονίζονται" με την αμαρτία, για να μας εξασφαλίσουν ένα "άλλοθι" στις ανομίες μας…».


Οι Ι. Κανόνες είναι οι Νόμοι της Εκκλησίας. Η Πολιτεία δεν στέκεται χωρίς νόμους και η Εκκλησία χωρίς Κανόνες. Το Κράτος νομοθετεί και τιμωρεί την κλοπή, την ατιμία, την ψευδορκία, την κατάχρηση, τον φόνο κ.λπ. Η Πολιτεία κάμνει νόμους ατελείς και τους διορθώνει κατόπιν. Η Εκκλησία όμως νομοθετεί εν Αγίω Πνεύματι. Οι Σύνοδοι, Οικουμενικές και Τοπικές, απεφάσιζαν με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Γι’ αυτό οι Ιεροί Κανόνες είναι αληθείς και με αιώνιο κύρος.


Αυτούς λοιπόν, τους Ι. Κανόνες θέλουν οι Οικουμενιστές να τους καταργήσουν. Δεν αρνούνται, ότι είναι αληθείς. Αλλά λέγουν, ότι δεν είναι της εποχής. Ότι πέρασε η εποχή εκείνη που

Από το νέο βιβλίο "Το Μικρό Πηδάλιο"Συνέχεια: Περί Πρώτου στην Αγία Τριάδα και κατά της ψευδοθεολογίας του Ζηζιούλα

"Μείζων τοῦ Υἱοῦ ὁ Πατὴρ οὐκ ἔστι"

γίου Γρηγορίου Νύσσης   Στὸν «Περὶ τῆς θεότητος Υἱοῦ καὶ Πνεύματος, καὶ ἐγκώμιον εἰς τὸν δίκαιον Ἀβραάμ» λόγο του ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, ἀποδεικνύει ἁγιογραφικὰ τὴν ἰσότητα τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, κατακρημνίζων τὶς ψευτοθεολογίες τῶν αἱρετικῶν καὶ εἰδικὰ τῶν ἐν ἐπιμονῇ αἱρετιζόντων Οἰκουμενιστῶν περὶ Πρώτου στὴν Ἁγία Τριάδα κατὰ τὰ ἀνθρώπινα πρότυπα· ψευδοθεολογίες τύπου Ζηζιούλα, ποὺ οἱ Ἐπίσκοποι καὶ ἡ «Ἱερὰ» Σύνοδος δὲν τολμᾶ νὰ καταδικάσει (παρὰ τὸν σκανδαλισμὸ τῶν πιστῶν) καὶ διὰ τῆς ὁποίας ὑποστηρίζεται τὸ ἀθεότατο Πρωτεῖο τῶν δύο Παπῶν Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς (νῦν, τῶν Φραγκίσκου καὶ Βαρθολομαίου).
Γράφει ὁ Ἅγιος ἀναφερόμενος στὴν περίπτωση τοῦ Ἀβραάμ ὅτι, ὅταν ὁ Θεὸς ἔδωσε ὑπόσχεση στὸν Ἀβραάμ, ἐπειδὴ δὲν εἶχε νὰ ὁρκιστεῖ ἀπέναντι σὲ κανέναν μεγαλύτερο, ὁρκίστηκε στὸν ἑαυτό Του» (Ἑβρ. 6, 13). Αὐτὰ τὰ λόγια, λέγει ὁ Ἅγιος, δὲν ἀναφέρονται στὸν Πατέρα, ἀλλὰ στὸν Υἱό, ἀφοῦ ὁ Υἱὸς εἶναι ὁ «Ἄγγελος» ποὺ παρουσιάζεται στὴν περίπτωση τῆς θυσίας τοῦ Ἀβραάμ.
Γράφει:
 «Ἀκούσατε τῆς ἀποστολικῆς ἀναγνώσεως τὴν κατὰ τὸν Ἀβραὰμ ἱστορίαν... ἐν οἷς φησι· Τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, καθ' ἑαυτοῦ ὤμοσε λέγων ἃ εἴρηκεν...».
Στὴν συνέχεια ὁ ἅγιος Γρηγόριος παρουσιάζει μὲ λιτὸ καὶ συναρπαστικὸ λόγο τὴν διήγηση τῆς «θυσίας τοῦ Ἀβραάμ» (παραθέτουμε τὴν διήγηση στὸ τέλος) καὶ ἐπανέρχεται στὴν ἀπόδειξη περὶ τοῦ ὅτι ὁ Πατὴρ δὲν εἶναι «μείζων» τοῦ Υἱοῦ.
«Τουτὶ γὰρ ἦν τὸ προκείμενον ἡμῖν, δεῖξαι τὸν Ἀπόστολον μαρτυροῦντα τῷ λόγῳ, ὅτι μείζων τοῦ Υἱοῦ ὁ Πατὴρ οὐκ ἔστιν.
Ἐνταῦθα γὰρ ἄγγελον τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ἡ γραφὴ προτάξασα, ἐπάγει φωνήν· ἐφώνησε γὰρ αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου καὶ εἶπεν, ὅτι Ἀνθ' ὧν ἐποίησας τὸ ρῆμα τοῦτο, καὶ οὐκ ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ, κατ' ἐμαυτοῦ ὤμοσα, ποιῆσαι ἅπερ καὶ ἐν τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ λόγου ἔστι μαθεῖν.
Τίς οὖν ἐστιν ὁ χρηματίσας τῷ Ἀβραάμ;

Πώς ανέχονται τέτοια οργή και τέτοιες ανοησίες από Δεσποτικά στόματα;


κοῦστε ξανὰ καὶ ξανὰ αὐτὸ τὸ βίντεο, μήπως -ἐπὶ τέλους- μᾶς κυριεύσει ὁ ἱερὸς ζῆλος καὶ θυμώσουμε κατὰ τῶν ψευδεπισκόπων ποὺ ἐπιτρέπουμε νὰ μᾶς ποιμαίνουν, «ἀλλάζοντάς μας τὴν πίστη»! 

 Ἡ κατάσταση στὸ χῶρο τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τραγική! Πλήν, ὅμως, τὸ ἴδιο τραγικὴ εἶναι καὶ στὸ χῶρο τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι δέχονται νὰ ποιμαίνονται ἀπὸ τέτοιους ψευδοποιμένες! ΨΕΥΔΟΠΟΙΜΕΝΕΣ γιὰ τὸν λόγο ὅτι διαστρέφουν ἀναιδῶς τὴν Ἁγιοπατερική μας Παράδοση, εἰρωνεύονται καὶ προπηλακίζουν τοὺς πιστοὺς σκαιῶς καί, τὸ χειρότερο, εἶχαν ζωγραφισμένη στὰ πρόσωπά τους μιὰ αἴσθηση αὐτο-ικανοποιήσεως, ἐπειδὴ νόμισαν ὅτι ἀποστόμωσαν καὶ ἰσοπέδωσαν ἕνα πιστό, νεαρὸ στὴν ἡλικία, ποὺ τόλμησε κάτι νὰ ρωτήσει γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό! Καὶ δὲν ἀντελήφθησαν ὅτι μόλις εἶχαν αὐτογελοιοποιηθεῖ ἄλλη μιὰ φορά!
  Ἀλλὰ καὶ οἱ συνάδελφοί τους Ἐπίσκοποι ἀποκαλύπτουν τὴν ἴδια τραγικότητα.
   Ἀλήθεια! Φαντάζεσθε ποιές σκληρὲς ἐκφράσεις θὰ χρησιμοποιοῦσαν ὁ Πειραιῶς καὶ ὁ Καλαβρύτων, ποιά πύρινα ἄρθρα θὰ ἔγραφαν, ἂν μιλοῦσαν μὲ τὴν ἴδια ἀπρέπεια καὶ τὴν θεολογικὴ ἀφασία τοῦ μητροπ. Καισαριανῆς κ. Δανιὴλ Πουρτσουκλῆ, κάποιοι πολιτικοὶκαλλιτέχνες; Τώρα, ὅμως, ποὺ αὐτὰ τὰ εἶπαν συνάδελφοί τους ἐν Οἰκουμενισμῷ, κανένας τους δὲν ἔβγαλε … “κίχ”!
     Ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει διαλύσει τὰ πάντα!Μητροπολίτες Καισαριανής Δανιήλ καί Κορίνθου Διονύσιος

Συνάντηση του Μητροπολίτη Γαλλίας με τον Καρδινάλιο Philippe Barbarin

 


galias4.jpg

Σχόλιο Ιστολογίου Κατάνυξις: Στη Γαλλία, τα οικουμενιστικά πάρε-δώσε του οικείου Μητροπολίτου δεν έχουνε τελειωμό. Εννοείται φυσικά πως δε θα έχανε την ευκαιρία, εν μέσω Σαρακοστής, να επιχειρήσει με τις επιλογές του, τον σκανδαλισμό του πιστού λαού. Προσκλήθηκε ως επίσημος ομιλητής των Καθολικών της πόλεως Λυών, σε μια σειρά διαλέξεων της περιόδου αυτής και μίλησε με θέμα την ένωση.

Επειδή κάποιοι αποτειχισμένοι ιερωμένοι «άλλα φρονούν» και πράττουν, αντίθετα με την εκκλ. Παράδοση!

«Ποῦ ἐκκλησιάζονταν ὅσοι ἔκαναν Ἀποτείχιση;»

-Απαντήσεις από την Εκκλησιαστική Ιστορία και ΓραμματείαΣΧΟΛΙΟ από τον αποτειχισμένο π. Φώτιο Βεζύνια.
  Salpismazois.blogspot.gr/: Η παράδοση της Ορθοδόξου Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, είναι έτσι όπως περιγράφεται στο άρθρο του κ.  Νικολάου Μάννη. Λοιπόν  ακόμα έχουν κάποιοι Ιεράρχες αμφιβολίες για το τι πρέπει να κάνουν; Το Άγιο Όρος αναρωτιέται αν είναι ή δεν είναι η σύνοδος της Κρήτης αιρετική;
   Λοιπόν είναι ΑΙΡΕΤΙΚΗ. Και είναι χρέος των Ορθοδόξων -όσων έχουμε απομείνει- να διακόψουμε το μνημόσυνο των ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΦΡΟΝΩΝ. Και ο Κύριος της Δόξης, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θα δώσει την λύση την δική Του για την Εκκλησία Του. Μέχρι τότε ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ παιδιά μου, ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ, ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ ΤΗΝ  ΑΓΙΑΝ ΑΝΑΦΟΡΑΝ...
π. Φώτιος Βεζύνιας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ


Αποτείχιση, με απλά λόγια, ονομάζουμε την διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας με τον Επίσκοπο που κηρύσσει αίρεση. Σε Αποτείχιση προέβαιναν πάντοτε οι Ορθόδοξοι σε περίοδο αιρέσεως. Στην εποχή μας, με την μεγάλη αίρεση του Οικουμενισμού, του οποίου φορείς είναι σχεδόν όλοι οι Επίσκοποι των επισήμων Εκκλησιών, η Αποτείχιση είναι επιβεβλημένη, αλλά είναι εύλογο να προκύπτει, σε αυτούς που προβαίνουν σε αυτήν, ένα σοβαρό ερώτημα: "Που θα εκκλησιαζόμαστε πλέον;". Σε αυτό το ερώτημα απαντά η Εκκλησιαστική Ιστορία και Γραμματεία, οι οποίες διασώζουν τα έργα και την διδασκαλία των Ορθοδόξων Πατέρων μας. Ας τα δούμε.ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Οι Ορθόδοξοι της Αντιοχείας επί Ευζωΐου


Το 360 επίσημος Επίσκοπος Αντιοχείας, στη θέση του εξορισθέντος Αγίου Μελετίου, τοποθετήθηκε ο Ευζώιος. Ο Ευζώιος ήταν αρειανόφρονας γι' αυτό και οι Ορθόδοξοι  "διαχωρισθέντες ἀπὸ τοὺς κακοδόξους, συνηθροίζοντο εἰς τὴν Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν κειμένην ἐν τῇ καλουμένη Παλαιᾷ" (Μελετίου Αθηνών, Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμος α΄, Βιέννη, 1783, σελ. 349). Χωρίσθηκαν δηλαδή όχι μόνο από τον Ευζώιο, αλλά και από τους συν αυτώ και εκκλησιαζόντουσαν στην παλιά πόλη της Αντιόχειας, σε έναν ναό που είχαν κτίσει οι Απόστολοι. Όπως γράφει ο ιστορικός: "χωρισθέντες ἀπὸ τὴν Ἀρειανικὴν συμμορίαν, τὰς θείας ἐτέλουν λειτουργίας ἐν τῇ καλουμένῃ Παλαιᾷ" (στο ίδιο, σελ. 379).

Οι Ορθόδοξοι της Κωνσταντινουπόλεως από το 350 έως το 379
Το 350 επίσημος Επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, στη θέση του εξορισθέντος Αγίου Παύλου, τοποθετήθηκε ο Μακεδόνιος, ο οποίος ήταν Πνευματομάχος. Μετά τον Μακεδόνιο εκλέχθηκε ο από Αντιοχείας αρειανόφρονας Ευδόξιος. Με τον θάνατο του Ευδοξίου εκλέγεται ο επίσης αρειανόφρονας Δημόφιλος. Όμως ο εξόριστος Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας, ο οποίος κρυβόταν σε κάποιο σπίτι των λιγοστών Ορθοδόξων της Πόλεως χειροτονεί για αυτούς (πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια!) Ορθόδοξο Επίσκοπο τον Ευάγριο. Μόλις το μαθαίνει ο αρειανόφρονας αυτοκράτορας Ουάλης, εξορίζει τον Ευάγριο και δημεύει τους λιγοστούς ναούς των Ορθοδόξων, παραχωρώντας τους στον Δημόφιλο, τον οποίο και αναγνωρίζει ως επίσημο Επίσκοπο της Κωνσταντινουπόλεως. Μόλις ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος φθάνει στην Πόλη το 379 (είχε αποσταλεί από την Ορθόδοξη Σύνοδο της Αντιοχείας του 378 ως Επίσκοπος Σασίμων για να οργανώσει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως) συναντά ένα θλιβερό θέαμα. Οι εναπομείναντες Ορθόδοξοι ήταν ελάχιστοι και ασύντακτοι, εκκλησιάζονταν δε σε βουνά και σπηλιές ή και καθόλου. Ας δούμε

Τα σχέδια των Πανθρησκειαστών σταθερά υλοποιούνται σε όλα τα παιδεία, με την "ευγενή"...διευκόλυνση των Επισκόπων!

Τζαμί στην Αθήνα:

Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες

του Γιάννη Παπαδόπουλου

Πίσω από μια σιδερόφρακτη πόρτα επί της Ιεράς Οδού, σε έκταση που παραχωρήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό και πριν από μήνες εκκενώθηκε από ακροδεξιούς καταληψίες μετά την επέμβαση της αστυνομίας, συνεχίζονται οι εργασίες ανέγερσης του .


Σταδιακά το έργο που κατασκευάζεται στον αποκτά μορφή. Η σκυροδέτηση της θεμελίωσης του κτιρίου ολοκληρώθηκε

Έλεγχος εκκλησιαστικής πραγματικότηταςΑπο την Αναστασία (Γερμανία)


  Χρησιμοποιώντας την παρακάτω λίστα μπορείτε να ελέγξετε σε ποιό ακριβώς σημείο του σημερινού λεγομένου χριστιανικού κόσμου βρίσκεστε.

·      Αν είστε καθολικός, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι η θρησκεία σας κατείχε κατά τα πρώτα 1000 χρόνια της ιστορίας της ακριβώς την ίδια πλούσια αποστολική και πνευματική κληρονομιά με την Ορθόδοξη Εκκλλησία, αφού κατά το διάστημα του πρώτου αιώνα ήταν η μία και αυτή Εκκλησία.
Το 1054 όμως ο Παπισμός χωρίστηκε απο τα υπόλοιπα τέσσερα Πατριαρχεία, γιατί πίστευε ότι αποτελεί το υψηλότερο και