Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Η ορθόδοξη στάση του αγ. Μάρκου του Ευγενικού προς τους Οικουμενιστές της εποχής του


Μετὰ τὴν Ἡμερίδα τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ ὀργάνωσαν οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς π. Θεόδωρος Ζήσης καὶ π. Νικόλαος Μανώλης, καὶ διὰ τῆς ὁποίας συνέχισαν τὴν διαστροφὴ τῆς ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως, εἶναι καθῆκον ὅσων γνωρίζουν, νὰ μὴν παύσουν, ἀλλὰ νὰ συνεχίσουν νὰ ὑπενθυμίζουν (τουλάχιστον γιὰ τοὺς καλοπροαίρετους πιστούς) τὴν παρακαταθήκη ποὺ μᾶς ἄφησαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὅπως ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ἡμέρα κοιμήσεως τοῦ ἁγίου Μάρκου εἶναι ἡ 23η Ιουνίου του 1444 μ.Χ., ὁπότε καὶ κατ’ ἀρχὰς ἑορτάζετο ἡ μνήμη του Ἁγίου. Ὅμως ὁ Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος, το 1456 μ.Χ., ὅρισε διὰ συνοδικῆς πράξεως, νὰ ἑορτάζεται ἡ μνήμη του στὶς 19 Ἰανουαρίου, ἡμέρα προφανῶς τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου καὶ ταφῆς του στὴν μονὴ τοῦ Λαζάρου στὸν Γαλατᾶ.
Παρουσιάζουμε, λοιπόν, πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Μάρκου (ποὺ χθὲς ἑορτάσαμε) ἀπόσπασμα ἀπὸ εὐρύτερη μελέτη-ἀπάντηση τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ σὲ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Πατέρες, ἐλπίζοντες ὅτι κι αὐτοὶ κάποτε μπορεῖ νὰ ἀναρωτηθοῦν:
Ἄραγε, τί θὰ λέγαμε στὸν ἅγιο Μᾶρκο καὶ τοὺς ἄλλους Ἁγίους, ποὺ κράτησαν τὴν γραμμὴ τῆς Ἀκριβείας ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς, καὶ μάλιστα τότε, σὲ ἀσυγκρίτως δυσκολότερους καιροὺς ἀπὸ τοὺς σημερινούς (ποὺ ἡ Ἀκρίβεια συνεπήγετο ἐξορίες καὶ θάνατο) καὶ δὲν ἔκαναν οἰκονομίες;
Θὰ ἀποκαλοῦσε, ἄραγε, ὁ ἅγιος Μᾶρκος (πατέρες τῆς Θεσσαλονίκης), ὅσους ἐφαρμόζουν τὴν βασιλικὴ ὁδὸ τῆς Ἀκριβείας σχισματο-αἱρετικούς, ὅπως κάνουν οἱ ἰδιοτρόπως «ἐντεταλμένοι» συνοδοιπόροι σας του ἱστολογίου Τελεβάντος (κι ὄχι μόνο), πρὸς κατασυκοφάντηση τῶν ἀποτειχισμένων πιστῶν; Θὰ ἔτριβε τὰ χέρια του ἀπὸ χαρὰ ὁ Ἅγιος, ὅπως κάνει ὁ π. Θεόδωρος καὶ ὁ π. Νικόλαος, ἂν κάποιοι φίλοι του συκοφαντοῦσαν καὶ ὕβριζαν τοὺς Ὀρθοδόξους, ἢ θὰ ἐπενέβαινε καὶ θὰ τοὺς ἔβαζε στὴ θέση τους; (Γιατί, τί ἄλλο σημαίνει ἡ σιωπή τους;). Θὰ καταδίκαζαν τοὺς ἐφαρμόζοντας τὴν Ἀκρίβεια, καὶ θὰ ἀθώωναν ἐκείνους ποὺ μνημονεύουν τοὺς Οἰκουμενιστές, ἐκείνους ποὺ συλλειτουργοῦν μαζί τους, ὅσους τελικὰ μετέρχονται τὸ σπὸρ τοῦ σιγονταρο-Οἰκουμενιστῆ;
Οἱ κατηγορίες ποὺ ὁ π. Εὐθύμιος ἀπηύθυνε πρὶν τέσσερα χρόνια στοὺς συμμάχους τοῦ π. Θεόδωρου, ὡς συνυπεύθυνους τῆς διαστροφῆς τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων, ἦσαν βαριές. Ὁ  π. Εὐθύμιος –στηριζόμενος στὰ ἱστορικὰ γεγονότα– τοὺς ἐγκαλοῦσε «για δολιοφθορά και ἐξαπάτησι, διότι ἤθελαν νά ἀποδείξουν ὡς Λατινόφρονες τούς Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς πρό τῆς Συνόδου, ὥστε νά ἀποδειχθῆ ἀβίαστα ὅτι ὁ ἅγιος Μᾶρκος ἐπικοινωνοῦσε ἐκκλησιαστικά μέ Λατινόφρονες Ἀρχιερεῖς καί Πατριάρχες καί δέν ἀποτειχίζετο ἀπό αὐτούς»!!!
Καὶ συνέχιζε ὁ π. Εὐθύμιος:
«Αὐτό, πατέρες, εἶναι ψευδές καί ἀπορῶ πῶς τό ἰσχυρίζεσθε, ψαλιδίζοντας ἤ μᾶλλον κατακρεουργώντας ὅλο το κείμενο στό ὁποῖο στηρίζεσθε»!
Βλέπετε ὁ διάβολος κατάφερε νὰ ἐνσπείρει τὴ σύγχυση καὶ τὴ διχόνοια ἀνάμεσα στοὺς ὀρθόδοξους πιστούς (καὶ σ’ αὐτὸ εἶναι ἄφθαστος δάσκαλος). Γι’ αὐτὸ κάποιοι καλοθελητές, ἂς μὴν μᾶς κατηγοροῦν ὅτι «τσακωνόμαστε» τάχα, μεταξύ μας. Δὲν τσακωνόμαστε· ἁπλῶς, ἀντιστεκόμαστε στὴν διαστρέβλωση καὶ παρουσιάζουμε τὴν ἀκριβῆ διδασκαλία τῶν Ἁγίων.
Ἀλήθεια, πόση ὀρθόδοξη εὐαισθησία ἔχει ἀπομείνει στοὺς συγχρόνους «Ποιμένες»;

Ὅσοι ἔχουν κουράγιο καὶ ἐνδιαφέρονται νὰ γνωρίσουν την στάση ποὺ τήρησε ὁ ἅγιος Μᾶρκος κατὰ τῶν τότε φιλοπαπικῶν-οἰκουμενιστῶν, ἂς ἀναγνώσουν μὲ προσοχὴ τὸ κείμενο τοῦ π. Εὐθύμιου, ποὺ ἀποκαλύπτει τὴ διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας ἀπὸ συγχρόνους ποιμένες ὡς πρὸς τὴν τηρητέα πρὸς τοὺς Οἰκουμενιστὲς στάση μας, προκειμένου νὰ δικαιολογήσουν τὸν συμβιβασμό τους μὲ τοὺς ἡγέτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Προκειμένου νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀντιπατερικὴ στάση τους, ποὺ ἀπεδείχθη ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναποτελεσματική, ἀφοῦ  μόνοδιακοπὴ κοινωνίας μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές (ἀσφαλῶς μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ εὐλόγου οἰκονομίας) κατὰ τῆς σύγχρονης παναίρεσης, μπορεῖ νὰ φέρει τὸ ὅποιο θετικὸ ἀποτέλεσμα θέλει ὁ Κύριος.
Π.Σ.

Γράφει ὁ π. Εὐθύμιος:
Θά συνεχίσω ἀναφερόμενος εἰς τό κεφάλαιο τῆς κριτικῆς σας μελέτης  «Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός». Καί στό κεφάλαιο αὐτό, θεωρώντας ὅτι εὑρήκατε σωτήρια λέμβο, ὑπεραμύνεσθε τῆς ἰδίας θέσεως, ὅτι δηλαδή καί ὁ ἅγιος Μᾶρκος ἐπικοινωνοῦσε ἐκκλησιαστικῶς μέ τούς Λατινόφρονες πρό τῆς ἑνώσεως τῆς Συνόδου Φλωρεντίας–Φερράρας. Ὁ σκοπός σας, πατέρες, εἶναι καί ἐδῶ προφανῶς ὁ ἴδιος, νά λογισθῆτε κι ἐσεῖς ἀκόλουθοι ὄχι μόνον τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Βρυεννίου, ἀλλά καί τοῦ ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ἐπειδή μνημονεύετε καί ἀκολουθεῖτε τούς Οἰκουμενιστές Ἀρχιεπισκόπους καί Πατριάρχες.
Εἶναι ὄντως παράδοξο καί πρωτοφανές, ἀπό τήν μία πλευρά νά ἀκολουθῆτε, νά ἀναγνωρίζετε, νά μνημονεύετε καί νά ἀποδέχεσθε δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου ὅλες τίς προδοσίες τῆς πίστεως, τήν θεολογία τῶν Οἰκουμενιστῶν καί τήν ἐκκλησιαστική συνύπαρξι μετά τῶν αἱρετικῶν καί, ἀπό τήν ἄλλη, νά τοποθετῆτε τούς ἑαυτούς σας στήν θέσι τῶν Ἁγιορειτῶν ἐπί Βέκκου Ὁσιομαρτύρων, τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Βρυεννίου καί τοῦ ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.
Ὁ ἅγ. Μᾶρκος, ὅμως, ὁ Εὐγενικός καί πλῆθος ἄλλων κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἀποτειχίστηκαν ἀπό αὐτούς πρό συνοδικῆς κρίσεως, σύμφωνα μέ τόν ἐν λόγῳ Κανόνα καί τήν μακραίωνη Παράδοσι καί διδασκαλία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας...
Ἀπό αὐτούς, παρ’ ὅτι δέν εἶχαν καταδικασθῆ ἀπό Σύνοδο, οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἀποτειχίσθηκαν καί, ἄρα, καμμία σχέσι δέν ὑπάρχει μέ τούς σημερινούς Ἀντιοικουμενιστές, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὑποτεταγμένοι καί συνοδοιπόροι τῶν αἱρετικῶν.
Πρέπει νά σημειωθῆ, ὅτι οἱ Πατέρες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης μέ ὅλες τίς δυσκολίες της, δέν εἶχαν ἐφεύρει καινούριους τρόπους ἀντιμετωπίσεως τῶν αἱρέσεων,  ὅταν αὐτοί (οἱ αἱρετικοί) κατεῖχαν τήν ἐκκλησιαστική ἐξουσία, ἐνῶ σήμερα οἱ Ἀντιοικουμενιστές ἔχουν θεωρητικά καί πρακτικά κατ’ οὐσίαν ἀποτειχισθῆ ἀπό τούς Πατέρες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης,  διότι ἔχουν ἐφεύρει νέους τρόπους ἀντιμετωπίσεως τῶν ἰδίων μέ τότε αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι τρόποι, θεωρητικά στηρίζονται στήν δυνητική ἑρμηνεία τοῦ Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Ἔτσι κατ’ οὐσίαν καταργεῖται ἡ πατερική ὁδός τῆς ἀποτειχίσεως καί εἰσάγεται ἡ ὁδός τῆς συνυπάρξεως μέ τούς αἱρετικούς. Αὐτό, ἀκριβῶς, ἀποτελεῖ τή βασική θεωρία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τόν ὁποῖο, πατέρες, ὠνομάσατε «παναίρεσι». Δίδεται δέ ἀκόμη διά τῆς καινοτόμου αὐτῆς μεθόδου ἡ εὐκαιρία καί ἡ ἐξουσία, νά κατευθύνουν τά ἐκκλησιαστικά πράγματα οἱ ἴδιοι οἱ αἱρετικοί, πρᾶγμα πρωτάκουστο καί ἀδιανόητο γιά τούς Πατέρες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Αντιμάχονται με μένος την ορθοδοξία και τις παραδόσεις

«Επιχείρηση» διαλύστε τον Ελληνισμό: 

Διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας σχεδιάζει η κυβέρνηση 

– Αντιμάχονται με μένος την ορθοδοξία και τις παραδόσειςΤελικά οι ΣΥΡΙΖαίοι έχουν βάλει ως στόχο να διαλύσουν τον Ελληνισμό. Είμαστε υπερβολικοί; Ας ξεκινήσουμε. Ξεπουλάνε την Μακεδονία μας. Περνάνε νόμους υπέρ των ομόφυλων ζευγαριών. Αποποινικοποιούν την κάνναβη, για ιατρικούς λόγους βέβαια, όπως λένε αυτοί πάντα.

Επιτρέπουν την δημιουργία σωματείου ΛΟΑΤΚΙ στην αστυνομία. Προτείνουν να διδάσκονται στα σχολεία μαθήματα για την ομοφυλοφιλία. Βουλευτές και υπουργοί συμμετέχουν στα gay parade, ενώ ταυτόχρονα υβρίζουν όλους όσοι συμμετέχουν στα συλλαλητήρια για την Μακεδονία.

Νομίζατε ότι τελειώσαμε; Οχι. Το τελειωτικό χτύπημα έρχεται κατά της Ορθοδοξίας μας.

ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΓΜΕΝΟΣ;

    Θα με ρωτήσετε: Είναι εύκολο να είσαι καταδιωγμένος; Είναι εύκολο να περνάς από τη στενή πύλη και από το δρόμο με τα αγκάθια; Θα με ρωτήσετε με απορία. Στη καρδιά σας ίσως φωλιάσει η αμφιβολία αν είναι ελαφρύς ο σταυρός του Χριστού. Εγώ όμως θα σας πω: Ναι, ναι!  Είναι ελαφρύς. Εξαιρετικά ελαφρύς.

Άγιος Λουκάς Κριμαίας
Πηγή 

Αυτά είναι τα εβραϊκά σχέδια για Παγκόσμια Κυριαρχία!


ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ (salpismazois):
Και η "ΚΡΙΣΗ"... και τα μνημόνια... και οι κυβερνήσεις.... και η απαξίωση των αιώνιων αξιών... και το ξεπούλημα των αναφαίρετων δικαιωμάτων μας ως Ελληνικό Έθνος... και η επικράτηση του οικουμενισμού μέσα στην Ορθοδοξία....
...
ΌΛΑ,  μα ΟΛΑ, εντάσσονται στο πνεύμα της συνέντευξης του Σιμόν Περέζ που βλέπουμε στο βίντεο που ακολουθεί.
Σχετική εικόνα

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

Όσιος Αθανάσιος ο ΠάριοςΕορτάζει στις 24 Ιουνίου εκάστου έτους.Βιογραφία

     Ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος (το πραγματικό του επώνυμο ήταν Τούλιος αλλά από την πολλή αγάπη του προς τη γενέτειρα του, το αντικατέστησε με το Πάριος) ήταν ένας επιφανής θεολόγος και μέγας διδάσκαλος του Γένους, από τους πολυγραφότερους και σπουδαιότερους συγγραφείς της εποχής του.
    Γεννήθηκε στο Κώστο της Πάρου το 1722 μ.Χ. Ο πατέρας του Απόστολος καταγόταν από την Καταβατή Σίφνου, που και σήμερα ζουν εκεί Τούλιοι η Τόληδες. Η μητέρα του ήταν Παριανή, από το αρχοντικό γένος Δαμία.

    Την πρώτη του παιδεία την έλαβε στη γενέτειρα του και συνέχισε, το 1745 μ.Χ., στη Σμύρνη κοντά στον Ιερόθεο Δενδρινό και τον Ιατροφιλόσοφο Χριστόδουλο. Το 1752 μ.Χ. αναχώρησε για το Άγιο Όρος και γράφτηκε στην περιώνυμη Αθωνιάδα Σχολή, που διηύθυνε ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης και αργότερα ο Ευγένιος Βούλγαρης. Μαθήματα άκουσε αργότερα στην Κέρκυρα και από

Ευχαριστίες!


Αγώνας για την διάσωση ενός Μοναστηριού

Φωτογραφία του Παλαμας Καλλιπετριτης. Ο Σύλλογος Φίλων Μονής Καλλίπετρας, καλεί τα μέλη και όσους ευλαβείς προσκυνητές επιθυμούν σε προσευχή,

για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή από φορείς

που επιδιώκουν την εξόντωσή της.


Ενόψει, λοιπόν, των δικαστικών αγώνων, που παραδόξως ξεκινούν μέσα στην θερινή περίοδο (!) την ερχόμενη Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00 θα τελεστεί Ιερά Παράκληση ενώπιον της Θαυματουργού Εικόνος, υπέρ ενισχύσεως των Πατέρων και αποτροπής όλων όσων επιθυμούν την διατάραξη της Μοναχικής και Λειτουργικής της ηρεμίας.
Η Ιερά Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας, έχει ζωή 1000 ετών,

Εγκώμιον εις το Γενέσιον του Αγίου Προφήτου Προδρόμου

(Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης)

24 Ιουνίου


Στην μαρτυρία του Κυρίου και η φωνή του δούλου

Ακόμα κι αν ο λόγος μας έμοιαζε με ανοιξιάτικο ύμνο καλλικέλαδου αηδονιού, πολύ φτωχά θα πετύχαινε να υμνήσει την μεγάλη φωνή της αληθείας, που γεννιέται σήμερα. Αλλά πάλι, αυτός εδώ ο λόγος, έτσι ασθενικός, ξερός και κακόηχος, πως θα υμνήσει την μεγάλη προφητική δόξα; Πως θα αινέσει το εξαίρετο αποστολικό αξίωμα; Πως θα δοξάσει το παράξενο θάμβος των μαρτύρων; Και διαπιστώνω, εξετάζοντας προσεκτικά τούτο, πως ο καθένας από τους υπόλοιπους αγίους εγκωμιάσθηκε από κάποιον άλλον, ο υψηλός στην αρετή από κάποιον επίσης υψηλό, και ο μετριώτερος από κάποιον μέτριο. Γι’ αυτόν, όμως, που τώρα ευφημείται κατ’ εξοχήν, το εγκώμιο προέρχεται από τον ίδιο τον Χριστό τον Θεό, που είναι η αλήθεια. Γιατί αναφέρει: «Κανείς μεταξύ των ανθρώπων δεν έχει αναφανεί ανώτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή». Επειδή, λοιπόν, ο Μεγάλος Πρόδρομος έχει

Γιατί το Βατικανό έλαβε μέρος στη συνάντηση της Λέσχης Bilderberg

-Πόσο έμεινε και για ποια θέματα μίλησε ο Καρδινάλιος ΠαρολίνΤου Μανώλη Κείου

Παγκόσμια έκπληξη προκάλεσε η συμμετοχή εκπροσώπου του Βατικανού στην τελευταία συνεδρίαση της περιβόητης Λέσχης Μπιλντερμπεργκ στις αρχές του μήνα στο Τορίνο.
Μετά από πολλή συζήτηση, ο Υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού αποφάσισε να λάβει μέρος στην συνεδρίαση και σήμερα αποκαλύπτεται και ο…λόγος!
Μόνο που η δικαιολογία πως η συμμετοχή είχε να κάνει με “την μετάδοση της Καθολικής κοινωνικής διδασκαλίας σε όσους δεν θα την ακούσουν διαφορετικά”που χρησιμοποίησε αξιωματούχος της Αγίας Έδρας δεν πείθει και ιδιαίτερα.
Πάντως αυτή ήταν η εξήγηση που έδωσε για την συμμετοχή του

Ιδού πού οδηγούν οι Οικονομίες των τάχα και αντι-Οικουμενιστών!

Συνάντηση του Πατριάρχη Αντιοχείας με προκαθημένους άλλων ομολογιών


Ο Συρορθόδοξος (συροϊακωβίτης) Πατριάρχης Ιγνάτιος Εφραίμ Β΄, ο Αρμένιος Πατριάρχης Κιλικίας Αράμ, ο Πατριάρχης των Κοπτών της Αιγύπτου Θεόδωρος, ο Πατριάρχης Αντιόχειας, Αλεξάνδρειας και Ιεροσολύμων της Μελχίτικης Καθολικής Εκκλησίας Γιουσέφ Αλ-Άμπσι και ο Πατριάρχης Αντιόχειας & πάσης Ανατολής Ιωάννης συμμετείχαν σήμερα το πρωί στα εγκαίνια της νέας πατριαρχικής έδρας των ΣυριΟρθοδόξων στην Αλ Ατασάνα.

Στην τελετή εκλήθησαν και παρέστησαν οι προκαθημενοι όλων των ομολογιών, πολιτική ηγεσία καθώς ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Μισέλ Αούν.

Ο Κύριος: «Εγερθήσονται ψευδοπροφήται ...ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς»!

“Πατὴρ” Κλεομένης:  Ψευτο-οράματα καὶ μακάβριες εὐχές:


«ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗ "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ"»!